STANOVY 2017

STANOVY KE STAŽENÍ ZDE: 
	Stanovy 12/2017	(staženo 1212× 	)

S T A N O V Y

 Fotbalového oddílu SK SLAVIA Praha – Odboru přátel

– zapsaného spolku –

PREAMBULE

Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel je pokračovatelem spolku ACOS  

a právním nástupcem fotbalového klubu SK Slavia Praha.

Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel je nositelem tradic, dobrého jména a soudružnosti celého slávistického hnutí.

Článek 1.

Základní ustanovení

Název:             Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s. (dále jen FO-OP)

Sídlo:               Praha, Vladivostocká 1460/2 -100 05 Praha 10

Právní forma:   Spolek

 1. FO-OP je dobrovolný, samosprávný a otevřený spolek individuálních členů. Spolek je právnickou osobou ustanovenou podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 2. FO-OP je nezávislý na politických stranách a hnutích a je organizován na demokratických zásadách.
 3. FO-OP působí na teritoriu celé České republiky.
 4. Členové FO-OP se mohou sdružovat v účelová uskupení aspolky FO-OP (odbočky, kluby apod.) s možností získání právní subjektivity (právní osobnosti), dále jen „organizační jednotky“.
 5. FO-OP je členem SK SLAVIA PRAHA, spolku, s právem účasti na Valné hromadě SK SLAVIA PRAHA a právem volby do orgánů SK SLAVIA PRAHA.

Článek 2.

Poslání, úkoly a cíle

 1. Hlavním posláním FO-OP je soustavná činnost směřující k podpoře SK Slavia Praha – fotbal a.s. (dále také Slavia-fotbal), držitele licence Fotbalové asociace České republiky, případně další její následnické instituce v jakékoliv právní formě, která bude nositelem fotbalu v rámci slávistického hnutí a držitelem oprávnění (licence) účastnit se soutěží pořádaných národní fotbalovou asociací.
 2. Cílem FO-OP je zajištění integrace příznivců SK Slavia Praha.
 3. FO-OP zabezpečuje dodržování Stanov a ostatních dokumentů vztahujících se k jeho činnosti v ČR i v zahraničí.
 4. FO-OP plánuje, připravuje a realizuje sportovní a společenskou činnost na základě zájmu a potřeb členů svých i Slavia-fotbal, a to zejména:
 • besedy s vedením Slavia – fotbal ,
 • setkání s hráči a internacionály,
 • zájezdy na utkání Slavia-fotbal v České republice i v zahraničí,
 • propagační akce vedoucí ke zvýšení prestiže Slavia – fotbal,
 • účast na sportovních a společenských akcích pořádaných jednotlivými subjekty,
 • účast týmu FO-OP v oficiálních sportovních soutěžích
 • koordinaci činnosti svých organizačních jednotek.
 1. K zajištění informovanosti svých členů využívá všechny mediální prostředky (tiskové, elektronické, hlasové).
 2. Vydává vlastní časopis – Červenobílé listy.
 3. FO-OP prosazuje u svých členů dodržování pravidel Fair-play.

Článek 3.

Členská základna

Členy FO-OP se mohou stát fyzické osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, kteří souhlasí se Stanovami FO-OP. Členové FO-OP mají stejná práva a povinnosti. Členství je nepřenosné.

Formy členství:

 • Základní členství – osoby, které splní základní vstupní podmínky.
 • Čestné členství – osoby, které se výrazným způsobem zasloužily o prestiž jména SK Slavia Praha.
 • Čestný reprezentant – osoba veřejně známá a pro zvolené období reprezentující FO-OP v oblasti veřejného a společenského dění.

Článek 4.

Vznik členství

 1. Základní členství vzniká podáním písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacením registračního poplatku a uhrazením členského příspěvku za daný rok.
 2. Čestné členství je uděleno na základě návrhu jednotlivců, Výboru nebo organizační jednotky a schvalováno VH FO-OP.
 3. Čestný reprezentant je jmenován výborem FO-OP pro určité období za účelem veřejné prezentace FO-OP.

Článek 5.

 Zánik členství

Členství v FO-OP zaniká:

 1. Zánikem FO-OP.
 2. Vlastním rozhodnutím člena.
 3. Zrušením členství pro porušování interních pravidel a předpisů.
 4. Vyloučením z důvodů porušení Stanov FO-OP

[i]

 • Ztrátou právní způsobilosti.[ii]
 • Úmrtím člena.
 • Nezaplacením členského příspěvku pro daný rok k poslednímu dni února následujícího kalendářního roku.
 • Člen oznamuje vystoupení z FO-OP doporučeným dopisem Výboru FO-OP. O zániku členství podle bodu 3. a 4. rozhoduje Výbor FO-OP a schvaluje Valná hromada FO-OP. Do rozhodnutí nejbližší VH je jeho členství pozastaveno.

  Článek 6.

  Práva členů

  1. Účastnit se dle svých zájmů, možností, schopností a oprávnění veškeré sportovní, společenské a kulturní činnosti FO-OP.
  2. Účastnit se VH FO-OP.
  3. Podílet se na všech případných výhodách vyplývajících z členství.
  4. Právo být informován, podávat návrhy a připomínky k činnosti FO-OP
  5. Odvolat se proti rozhodnutí organizační jednotky ke Kontrolní komisi FO-OP a následně k valné hromadě FO-OP.
  6. Člen starší 18 let má právo navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů FO-OP a orgánů SK SLAVIA Praha.
  7. Čestný člen a Čestný reprezentant jsou zváni na VH FO-OP a to s hlasem poradním, pokud zároveň nesplňují podmínky pro základní členství v FO-OP.

  Článek 7.

  Povinnosti členů

  1. Člen je povinen řídit se Stanovami, usneseními, směrnicemi a ostatními pokyny VH a Výboru FO‑OP.
  2. Člen se zavazuje chovat se tak, aby po celou dobu svého členství hájil a podporoval dobré jméno Slavia-fotbal doma i v zahraničí.
  3. Hájit a prosazovat oprávněné zájmy Slavia-fotbal a FO-OP v duchu fair-play.
  4. Řádně platit roční členské příspěvky ve stanoveném termínu.
  5. Důsledně chránit a šetřit majetek FO-OP.

  Článek 8.

  Orgány FO-OP

  Řídícími orgány FO-OP jsou:

  1. Valná hromada
  2. Výbor
  3. Kontrolní komise

  Článek 9.

  Valná hromada

  Valná hromada (dále také VH) je nejvyšším orgánem FO-OP. Účastníky VH  s hlasem rozhodujícím jsou všichni členové FO-OP, kteří mají uhrazen členský příspěvek nejpozději za rok předcházející roku konání VH a další pozvaní hosté včetně zástupců médií s hlasem poradním.

  Řádná VH:

  1. VH svolává Výbor FO-OP jedenkrát za rok.
  2. Jednání VH řídí předsednictvo zvolené účastníky této VH.
  3. VH se na svém jednání řídí „Jednacím řádem“ a případně „Volebním řádem“.
  4. Vyrozumění o konání VH musí obdržet členové FO-OP minimálně 15 dnů před termínem

  VH s určením data, místa, začátku konání VH a programu jednání.

  1. VH je usnášeníschopná vždy bez ohledu na počet přítomných členů.
  2. VH schvaluje návrhy a usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
  3. Dvoutřetinového souhlasu přítomných členů s hlasem rozhodujícím je třeba v případě schvalování nebo změny Stanov FO-OP.
  4. Volby do Výboru a Kontrolní komise FO-OP upravuje VH schválený „Volební řád“.
  5. Čestný člen a Čestný reprezentant jsou zváni na VH FO-OP s hlasem poradním.

  Vyžaduje-li to situace, musí být svolána mimořádná valná hromada a to na žádost:

  • 1/5 členů FO-OP
  • 1/3 registrovaných organizačních jednotek FO-OP
  • Výboru FO-OP
  • Kontrolní komise FO-OP

  Mimořádné jednání VH musí být svoláno Výborem FO-OP do 21 dnů po obdržení zdůvodněného požadavku nebo na základě vlastního rozhodnutí.

  VH projednává a schvaluje:

  1. Stanovy FO-OP, jejich změny a doplňky.
  2. Zprávu Výboru FO-OP o své činnosti při řízení FO-OP za uplynulé období.
  3. Navrženou koncepci rozvoje činnosti FO-OPna další období.
  4. Zprávu o hospodaření a návrh ekonomického zabezpečení FO-OP na další období.
  5. Zprávu KK.
  6. Kooptace a odvolání členů Výboru a KK FO-OP.
  7. Delegáty FO-OP na valnou hromadu SK Slavia Praha, spolek.
  8. Čestné členy FO-OP.
  9. Odvolání členů proti rozhodnutí orgánů FO-OP.
  10. Výši registračního příspěvku a členských příspěvků.

  VH volí:

  1. Členy Výboru FO-OP.
  2. Členy KK FO-OP.

  Volební období pro všechny orgány FO-OP je čtyřleté. 

  Článek 10.

  Výbor FO-OP

  Výbor FO-OP (dále pouze Výbor) koordinuje a zajišťuje činnost FO-OP  mezi dvěma valnými hromadami.

  Členy Výboru FO-OP jsou:

  1. Předseda.
  2. Místopředseda.
  3. Místopředseda.
  4. Místopředseda.
  5. Hospodář.
  6. Člen Výboru.
  7. Člen Výboru.
  8. Člen Výboru.
  9. Člen Výboru.
  10. Člen Výboru.

  Výbor na své první schůzi musí zvolit předsedu, tři místopředsedy, jednatele a hospodáře.

  Výbor zejména:

  1. Ve své náplni práce Výbor vychází z přijaté „Koncepce rozvoje činnosti FO-OP “ a Stanov.
  2. Nový Výbor musí vypracovat do 30 dnů od svého zvolení „Plán práce“ pro dané období a „Jednací řád“.
  3. Jednání Výboru svolává předseda, zpravidla 1x měsíčně.
  4. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny zvolených členů.
  5. V případě, že při hlasování dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy resp. v jeho nepřítomnosti hlas jednoho z přítomných místopředsedů, který řídí jednání Výboru.
  6. Rozpracovává závěry VH a odpovídá za jejich realizaci.
  7. Výbor je povinen zabývat se podněty KK FO-OP a přijímat nápravná opatření.
  8. Vypracovává, schvaluje, provádí a vyhodnocuje plán činnosti FO-OP a čerpání ročního rozpočtu, v případě potřeby je oprávněn přijmout rozpočtové provizorium.
  9. Zabezpečuje a převádí peněžní dotace ostatním organizačním jednotkám FO-OP.
  10. Ve své pravomoci rozhoduje o všech případných investicích do výše rozpočtu, s tím, že nad 50 000,- Kč musí být záměr projednán s KK FO-OP.
  11. Vypracovává a schvaluje ve shodě se Stanovami FO-OPa v souladu s právními předpisy ČR směrnice pro hospodaření a prováděcí předpisy pro činnost FO-OPa následně vyžaduje jejich důsledné dodržování.
  12. Vytváří strukturu případných profesionálních pracovníkůFO-OP, schvaluje jejich přijímání do pracovního poměru a jeho rozvázání.
  13. Schvaluje reprezentační družstva FO-OPvšech kategorií.
  14. Schvaluje případné finanční dotace reprezentačních družstev na mezinárodní soutěže, včetně jejich doprovodu.
  15. Navrhuje VH čestné členy FO-OP.
  16. Jmenuje do funkce i odvolává z funkce Čestného reprezentanta FO-OP.
  17. Schvaluje registraci spolků, sdružujících individuální členy FO-OP dle článku 1 bodu 4, v rámci FO-OP.
  18. Rozhoduje ve všech dalších oblastech činnosti FO-OP, o kterých výlučně nerozhoduje VH, nebo které nejsou taxativně uvedeny ve Stanovách.
  19. Pořizuje ze zasedání Výboru zápis, podepsaný jednatelem a jejím předsedou nebo zastupujícím místopředsedou.
  20. V případě potřeby zřizuje účelové komise, zejména pro zajištění činnosti svých organizačních jednotek a zájezdů a přiděluje jejich řízení určeným členům výboru.
  21. Jen s hlasem poradním se jednání Výboru zúčastňuje vedoucí sekretariátu FO-OP pokud není řádným členem výboru.

   

   

  Článek 11.

   

  Předseda VýboruFO-OP

   

  1. Předseda osobně řídí a zodpovídá za činnost Výboru.
  2. Přímo řídí práci sekretáře Výboru.
  3. Zastupuje FO-OPpři jednání se všemi subjekty doma i v zahraničí.
  4. Je oficiálním mluvčím pro sdělovací prostředky doma i v zahraničí.
  5. Rozhoduje o neodkladných záležitostech mezi zasedáními Výboru po konzultaci s místopředsedy a tato svá rozhodnutí je povinen zdůvodnit a předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Výboru.
  6. Koordinuje činnost Čestného reprezentanta FO-OP.
  7. V případě nepřítomnosti nebo ukončení činnosti předsedy plní povinnosti předsedy do nejbližší VH 1. místopředseda.

   

  Článek 12.

   

  Jednatel

   

  1. Úzce spolupracuje s místopředsedy Výboru FO-OP
  2. Podílí se aktivně na přípravě VH FO-OP
  3. Zodpovídá za správnost zápisů z jednání Výboru FO-OP

   

   

  Článek 13.

   

  Hospodář 

   

  1. Úzce spolupracuje se sekretářem FO-OP v otázkách hospodaření FO-OP
  2. Pravidelně informuje výbor o ekonomické situaci FO-OP
  3. Zodpovídá VH za přípravu zprávy o hospodaření FO-OP

   

   

  Článek 14.

   

  Kontrolní komise FO-OP

  Kontrolní komise (dále pouze KK) je koncipována jako kontrolní orgán, který je nezávislým orgánem na Výboru FO-OP.

  1. KK volí ze svého středu předsedu.
  2. Zvolený předseda je povinen do 30 dnů svolat jednání KK.
  3. KK se řídí ve své činnosti zásadami danými „Statutem KK“.
  4. V návaznosti na plán práce Výboru připravuje „Plán práce KK“ a při zasedání se řídí „Jednacím řádem KK“.
  5. KK rozhoduje ve věci většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda KK.
  6. Ze zasedání KK se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou, který bude předán Výboru

  FO-OP.

  1. O kontrolní činnosti a výsledcích své práci je KK povinna předložit zprávu VH FO-OP.
  2. Člen KK nesmí být zároveň členem Výboru, jeho komisí nebo zaměstnancem FO-OP.
  3. Sekretariát FO-OPje povinen členům KK zasílat zápisy z každého jednání Výboru

        a případných komisí a na vyžádání i další dokumenty potřebné k její práci.

  KK je zejména oprávněna:

  1. Dohlížet na dodržování Stanov FO-OPa všech přijatých usnesení Výboru ve věcném

         a časovém horizontu.

  1. Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti FO-OP.
  2. Kontrolovat účetní záznamy a vyjádřit stanovisko k návrhu Výboru na využití kladného zůstatku nebo řešení schodku v ekonomice.
  3. Řešit odvolání členů proti rozhodnutí Výboru a orgánů organizačních jednotek a předkládat k nim svá stanoviska.
  4. Pokud odstoupí celý Výbor, přebírá KK do zvolení nového Výboru jeho práva a povinnosti.
  5. V případě uvedeném v bodě 5. tohoto odstavce je KK je povinna do jednoho měsíce svolat mimořádnou VH za účelem volby nového Výboru.
  6. Členové KK mají právo účasti na všech jednáních Výboru a případných komisích s hlasem poradním.

   

   

  Článek 15.

   

  Zánik členství ve Výboru a KK

   

  Členství v obou případech zaniká:

  1. Zánikem FO-OP.
  2. Uplynutím volebního období.
  3. Odstoupením z funkce.
  4. Odvoláním z funkce pro neplnění povinností nebo pro hrubé porušení Stanov.
  5. Zánikem členství.
  6. Úmrtím člena.

  V případě odstoupení člena Výboru nebo člena KK, podle článku 15., bodu 3., může být kooptován do funkce další člen, kterého musí následně schválit nejbližší VH.

  K odvolání člena Výboru nebo člena KK z funkce, podle článku 15., bodu 4., musí být 2/3 souhlas přítomných členů daného subjektu. Do projednání nejbližší VH nemá rozhodnutí odkladný účinek.

   

   

  Článek 16

   

  Sekretariát FO-OP

  Sekretariát je výkonným orgánem FO-OP

  1. Rozsah jeho činností a pravomocí jsou dány rozhodnutím Výboru.
  2. Vedoucí sekretář je přímo řízen předsedou FO-OP.
  3. Sekretariát vede seznam členů FO-OP.
  4. Pracovníci sekretariátu mohou být v pracovně právním vztahu k FO-OP.

   

   

  Článek 17.

  Organizační jednotky FO-OP

  Organizační jednotky vznikají sdružením pěti členů FO-OP, podáním přihlášky a registrací na sekretariátu FO-OP. Přihláška musí obsahovat jméno kontaktní osoby a kontaktní údaje. Členové organizační jednotky si mezi sebou volí předsedu.

  1. Organizační jednotky (odbočky, kluby apod.) jsou plnohodnotnými partnery Výboru.
  2. Plní poslání podle článku 2., zvláště bodů 1. a 4. těchto Stanov.
  3. Zajišťují výběr členských příspěvků.
  4. Mohou užívat své specifické symboly (jméno, znak, vlajku).
  5. Mohou být právnickými osobami s právní osobností (dále jen Právnická osoba) vzniklými na základě jejich rozhodnutí.
  6. Právnická osoba FO-OP vzniká na základě rozhodnutí Výboru FO-OP o schválení registrace nové Právnické osoby v rámci FO-OP ke dni v tomto rozhodnutí uvedeném.
  7. Právnickou osobou může být zapsaný spolek nebo pobočný spolek.
  8. Právnická osoba se řídí svými přijatými stanovami nebo používá ustanovení Stanov FO-OP.
  9. Stanovy Právnických osob musí obsahovat práva a povinnosti vyplývající ze Stanov FO-OP.
  10. Členem Právnické osoby může být pouze člen FO-OP.
  11. Právnická osoba má právo na základě svých platných stanov rozhodovat o přijetí či nepřijetí, případně vyloučení svého člena, který však nadále zůstává individuálním členem FO-OP.
  12. Se zánikem FO-OP zanikají organizační jednotky bez právní osobnosti, pobočné spolky FO-OP a registrace zapsaných spolků v FO-OP.

   

   

  Článek 18.

   

  Odborné komise FO-OP

   

  Odborné komise mohou být zřízeny Výborem za účelem kvalitního zabezpečování úkolů a cílů FO-OP podle článku 2., bodů 4., 5. a 6. těchto Stanov.

   

   

  Článek 19

   

  Majetek FO-OP

   

  Zdrojem majetku FO-OP jsou:

  1. Registrační poplatky a příspěvky.
  2. Dotace od státních orgánů, společenských organizací a sponzorů.
  3. Příjmy ze sportovních, kulturních a společenských akcí.
  4. Příjmy z vlastních podnikatelských aktivit.
  5. Dary a dědictví.
  6. Poplatky z reklam.
  7. Vstupné.
  8. Ostatní příjmy.

   

   

  Článek 20

   

  Právní postavení FO-OP

   

  1. FO-OP je zapsaný spolek, který sdružuje fyzické osoby se společným zájmem.
  2. Statutárním zástupcem je předseda Výboru. Má podpisové právo a je oprávněn provádět jménem FO-OP právní a ekonomické úkony. Předseda Výboru se podepisuje jménem FO-OP tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu FO-OP připojí svůj podpis.

  Podpisové právo má dále:

  • jeden z místopředsedů – v případě pověření zastupováním předsedy Výboru FO-OP
  • hospodář, případně pověřený člen výboru – ve všech ekonomických záležitostech FO-OP až do výše rozpočtu
  • sekretář FO-OP ve všech organizačních a ekonomických záležitostech delegovaných na něj předsedou Výboru.
  1. Ke všem úkonům v oblasti ekonomiky je nutný souhlas Výboru.
  2. Při manipulaci na běžném účtu u banky je nutný podpis dvou zástupců, z nichž jeden musí být podpis předsedy nebo pověřeného místopředsedy Výboru FO-OP.
  3. Výbor schvaluje vzor úředního razítka.
  4. Výbor navrhuje symboly FO-OP (znak, vlajku, znělku apod.). Jejich vznik a změna podléhají diskusi a schválení VH.
  5. FO-OP může mít svého oficiálního tiskového mluvčího.

  Článek 21.

   

  Zánik FO-OP a jeho majetkové vypořádání

   

  1. OzánikuFO-OPa jeho majetkovém vypořádání je oprávněna rozhodnout pouze VH.
  2. VH je svolávána k tomuto účelu dle příslušného článku Stanov FO-OP.
  3. K rozhodnutí o zániku FO-OP je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů zastupujících minimálně 2/3 registrovaných organizačních jednotek a přesahujících 1/5 všech řádných členůFO-OP.
  4. Likvidační komise zabezpečí vyrovnání všech závazků ke dni zániku FO-OP.

  Článek 22.

   

                                                                 Závěrečná ustanovení

  1. Výklad článků Stanov FO-OPpřísluší pouze Výboru FO-OP.
  2. Návrhy na změny a doplňky Stanov FO-OP,prováděcích předpisů a dalších pokynů předkládají registrované organizační jednotky i individuální členové písemně sekretariátu.
  3. Výbor FO-OPpo posouzení návrhu a projednání s KK vydá k věci stanovisko, které je pro všechny účastníky závazné.
  4. Stanovy FO-OPa jejich změny schválené VH podléhají registraci u Městského soudu v Praze.

  Tyto Stanovy byly schváleny VH  FO-OPdne 10. prosince 2017a nabývají platnosti dnem registrace u Městského soudu v Praze.

  Téhož dne zanikají Stanovy FO-OP ze dne 26. listopadu 2013.