Organizační struktura

Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s. (dále jen FOOP) má v souladu se stanovami spolku řídící orgány, jsou to: valná hromada, výbor a kontrolní komise a dále výkonný orgán, kterým je sekretariát spolku. 

Výborem OP jsou zřízeny sekce FOOP věnující se jednotlivým činnostem a redakční rada.

FO-OP je členem SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, spolek (IČ 00548693), s právem účasti na valné hromadě a právem volby do orgánů SK SLAVIA PRAHA, spolku.

Členská základna

je tvořena tzv. základnímu členy, čestnými členy a čestnými reprezentanty.

 • Základní členství vzniká podáním písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacením registračního poplatku a uhrazením členského příspěvku za daný rok.
 • Čestné členství je uděleno na základě návrhu jednotlivců, Výboru nebo organizační jednotky a schvalováno VH FO-OP.
 • Čestný reprezentant je jmenován výborem FO-OP pro určité období za účelem veřejné prezentace FO-OP.

Členové FO-OP se mohou sdružovat v účelová uskupení spolku FO-OP (odbočky, kluby apod.) s možností získání právní subjektivity (právní osobnosti), dále jen „organizační jednotky“.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem FO-OP. Účastníky valné hromady s hlasem rozhodujícím, jsou všichni členové FO-OP, kteří mají uhrazen členský příspěvek nejpozději za rok předcházející roku konání VH a další pozvaní hosté včetně zástupců médií s hlasem poradním. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a svolá ji výbor.

Výbor

Výbor FO-OP (dále pouze Výbor) koordinuje a zajišťuje činnost FO-OP  mezi dvěma valnými hromadami. Od října 2021 jsou členy výboru 

 • David Ocetník, předseda výboru
 • JUDr. Vlastimil Váňa, 1. místopředseda výboru
 • Pavel Moulis, 2. místopředseda výboru
 • Pavla Kubálková, 3. místopředseda výboru
 • Ing. Jan Chmelík, jednatel
 • Lukáš Gavlák, hospodář
 • členové výboru: Bc. Miroslav Pomikal, Ing. Václav Smetana, Marek Veselý, Rudolf Vinař a MUDr. Michael Janáček

Kontrolní komise

Kontrolní komise je koncipována jako kontrolní orgán, který je nezávislým orgánem na Výboru FO-OP. V říjnu 2021 byla zvolena nová kontrolní komise

 • Karel Vavřina, předseda kontrolní komise 
 • Členové kontrolní komise: Jiří Červenský, Ing. Jiří Krula, Pavel Tomčišin.

Sekretariát

Sekretářem spolku je Petr Vršecký a pracovníkem spolku Jan Čapek. Pracovní doba sekretariátu je každý pracovní den od 8:00 do 16:00. Dále vždy minimálně dvě hodiny před zápasy SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Sekce FOOP

Historická sekce

Tato sekce se věnuje historickému bádání různého rozsahu. Vedoucím historické sekce je Miroslav Pomikal.

Redakční rada

Od října 2021 pracuje redakční rada ve složení. 

 • Jan Chmelík, předseda
 • Vlastimil Váňa, editor
 • Miroslav Pomikal, Lukáš Gavlák, Pavla Kubálková, David Ocetník

Slavnostní sekce

Na podzim roku 2021 byla nově ustanovena slavnostní sekce, který má za úkol navrhovat valné hromadě čestné členy FOOP, udělovat ocenění zasloužilým členům FOOP a jmenovat čestné reprezentanty.

Členové této sekce jsou:

 • Miroslav Pomikal
 • Vlastimil Váňa
 • David Ocetník
 • Karel Vavřina
 • Jan Chmelík