STANOVY

S T A N O V Y

Fotbalového oddílu SK SLAVIA Praha – Odboru přátel.

PREAMBULE

Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel je pokračovatelem spolku ACOS Slavia
a právním nástupcem fotbalového klubu Slavia Praha.

Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel je nositelem tradic, dobrého jména a soudružnosti celého slávistického hnutí.

Článek 1. Základní ustanovení

Název: Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel (dále jen FO-OP)
Sídlo: PRAHA, Vladivostocká 1460/2 -100 05 Praha 10

1. FO-OP je dobrovolné a otevřené občanské sdružení individuálních členů s právní subjektivitou, ustanovené podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. FO-OP je nezávislý na politických stranách a hnutích a je organizován na demokratických zásadách.
3. FO-OP působí na teritoriu celé České republiky.
4. Členové FO-OP se mohou sdružovat v účelové organizační jednotky FO-OP (odbočky, kluby apod.) s možností získání právní subjektivity.
5. FO-OP je členem SK SLAVIA PRAHA s právem účasti na Valné hromadě SK SLAVIA PRAHA a právem volby do orgánů SK SLAVIA PRAHA.

Článek 2. Poslání, úkoly a cíle

1. Hlavním posláním FO-OP je soustavná činnost směřující k podpoře SK Slavia Praha – fotbal a.s. (dále také Slavia-fotbal), držitele licence Fotbalové asociace České republiky, případně další její následnické instituce v jakékoliv právní formě, která bude nositelem fotbalu v rámci slávistického hnutí a držitelem oprávnění (licence) účastnit se soutěží pořádaných národní fotbalovou asociací.
2. Cílem FO-OP je zajištění integrace příznivců SK Slavia Praha.
3. FO-OP zabezpečuje dodržování Stanov a ostatních dokumentů vztahujících se k jeho činnosti v ČR i v zahraničí.
4. FO-OP plánuje, připravuje a realizuje sportovní a společenskou činnost na základě zájmu a potřeb členů svých i Slavia-fotbal, a to zejména:
5. besedy s vedením Slavia – fotbal ,

 • setkání s hráči a internacionály,
 • zájezdy na utkání v České republice i v zahraničí,
 • účast na sportovních soutěžích a společenských akcích pořádaných jednotlivými subjekty,
 • propagační akce vedoucí ke zvýšení prestiže Slavia – fotbal ,
 • koordinaci činnosti organizačních jednotek.

5. K zajištění informovanosti svých členů využívá všechny mediální prostředky (tiskové, elektronické, hlasové).
6. Vydává vlastní časopis – Červenobílé listy.
7. FO-OP prosazuje u svých členů dodržování pravidel Fair-play.

Článek 3. Členská základna

Členy FO-OP se mohou stát fyzické osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, kteří souhlasí se Stanovami FO-OP. Členové FO-OP mají stejná práva a povinnosti. Členství je nepřenosné.

Formy členství:

 • Základní členství – osoby, které splní základní vstupní podmínky.
 • Čestné členství – osoby, které se výrazným způsobem zasloužily o prestiž jména SK Slavia Praha.
 • Čestný reprezentant – osoba veřejně známá a pro zvolené období reprezentující FO-OP v oblasti veřejného a společenského dění.

Článek 4. Vznik členství

1. Základní členství vzniká podáním písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacením registračního poplatku a uhrazením členského příspěvku za daný rok.
2. Čestné členství je uděleno na základě návrhu jednotlivců, Výboru nebo organizační jednotky a schvalováno VH FO-OP.
3. Čestný reprezentant je jmenován výborem FO-OP pro určité období za účelem veřejné prezentace FO-OP.

Článek 5. Zánik členství

Členství v FO-OP zaniká:

1. Zánikem FO-OP.
2. Vlastním rozhodnutím člena.
3. Zrušením členství pro porušování interních pravidel a předpisů.
4. Vyloučením z důvodů porušení Stanov FO-OP
5. Ztrátou právní způsobilosti.
6. Úmrtím člena.
7. Nezaplacením členského příspěvku za období delší než dva roky.

Člen oznamuje vystoupení z FO-OP doporučeným dopisem Výboru FO-OP. O zániku členství podle bodu 3. a 4. rozhoduje Výbor FO-OP a schvaluje Valná hromada FO-OP. Do rozhodnutí nejbližší VH je jeho členství pozastaveno.

Článek 6. Práva členů

1. Účastnit se dle svých zájmů, možností, schopností a oprávnění veškeré sportovní, společenské a kulturní činnosti FO-OP.
2. Účastnit se VH FO-OP.
3. Podílet se na všech případných výhodách vyplývajících z členství.
4. Právo být informován, podávat návrhy a připomínky k činnosti FO-OP
5. Odvolat se proti rozhodnutí organizační složky ke Kontrolní komisi FO-OP.
6. Člen starší 18 let má právo navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů FO-OP a orgánů SK SLAVIA Praha.
7. Čestný člen a Čestný reprezentant jsou zváni na VH FO-OP a to s hlasem poradním, pokud zároveň nesplňují podmínky pro základní členství v FO-OP.

Článek 7. Povinnosti členů

1. Člen je povinen řídit se Stanovami, usneseními, směrnicemi a ostatními pokyny VH a Výboru FO OP.
2. Člen se zavazuje chovat se tak, aby po celou dobu svého členství hájil a podporoval dobré jméno Slavia-fotbal doma i v zahraničí.
3. Hájit a prosazovat oprávněné zájmy Slavia-fotbal a FO-OP v duchu fair-play.
4. Řádně platit roční členské příspěvky ve stanoveném termínu.
5. Důsledně chránit a šetřit majetek FO-OP.

Článek 8. Orgány FO-OP

Řídícími orgány FO-OP jsou:

1. Valná hromada
2. Výbor
3. Kontrolní komise

Článek 9. Valná hromada

Valná hromada (dále také VH) je nejvyšším orgánem FO-OP. Účastníky VH s hlasem rozhodujícím jsou všichni členové FO-OP, kteří mají uhrazen členský příspěvek nejpozději za rok předcházející roku konání VH a další pozvaní hosté včetně zástupců médií s hlasem poradním.

Řádná VH:

1. VH svolává Výbor FO-OP jednou za rok, zpravidla v období prvního pololetí.
2. Jednání VH řídí předsednictvo zvolené účastníky této VH.
3. VH se na svém jednání řídí „Jednacím řádem“ a případně „Volebním řádem“.
4. Vyrozumění o konání VH musí obdržet členové FO-OP minimálně 15 dnů před termínem VH s určením data, místa, začátku konání VH a programu jednání.
5. VH je usnášeníschopná vždy bez ohledu na počet přítomných členů.
6. VH schvaluje návrhy a usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
7. Dvoutřetinového souhlasu přítomných členů s hlasem rozhodujícím je třeba v případě schvalování nebo změny Stanov FO-OP.
8. Volby do Výboru a Kontrolní komise FO-OP upravuje VH schválený „Volební řád“.
9. Čestný člen a Čestný reprezentant jsou zváni na VH FO-OP s hlasem poradním.

Vyžaduje-li to situace, musí být svolána mimořádná valná hromada a to na žádost:

 • 1/5 členů FO-OP
 • 1/3 registrovaných organizačních jednotek FO-OP – odboček
 • Výboru FO-OP
 • Kontrolní komise FO-OP

Mimořádné jednání VH musí být svoláno Výborem FO-OP do 21 dnů po obdržení zdůvodněného požadavku nebo na základě vlastního rozhodnutí.

VH projednává a schvaluje:

1. Stanovy FO-OP, jejich změny a doplňky.
2. Zprávu Výboru FO-OP o své činnosti při řízení FO-OP za uplynulé období.
3. Navrženou koncepci rozvoje činnosti FO-OP na další období.
4. Zprávu o hospodaření a návrh ekonomického zabezpečení FO-OP na další období.
5. Zprávu KK.
6. Kooptace a odvolání členů Výboru a KK FO-OP.
7. Delegáty FO-OP na valnou hromadu SK Slavia Praha o. s.
8. Čestné členy FO-OP.
9. Odvolání členů proti rozhodnutí orgánů FO-OP.
10. Výši registračního a členských příspěvků.

VH volí:

1. Členy Výboru FO-OP.
2. Členy KK FO-OP.

Volební období pro všechny orgány FO-OP je čtyřleté.

Článek 10. Výbor FO-OP

Výbor FO-OP (dále pouze Výbor) koordinuje a zajišťuje činnost FO-OP mezi dvěma valnými hromadami.

Členy Výboru FO-OP jsou:

1. Předseda.
2. 1. místopředseda
3. 2. místopředseda.
4. Jednatel.
5. Hospodář.
6. Člen Výboru
7. Člen Výboru.
8. Člen Výboru.
9. Člen Výboru.

Výbor na své první schůzi musí zvolit předsedu, dva místopředsedy, jednatele a hospodáře a určit členy Výboru zodpovědné za chod odboček FO-OP a pro komunikaci s SK Slavia Praha fotbal a.s.

Výbor zejména:

1. Ve své náplni práce Výbor vychází z přijaté „Koncepce rozvoje činnosti FO-OP “ a Stanov.
2. Nový Výbor musí vypracovat do 30 dnů od svého zvolení „Plán práce“ pro dané období a „Jednací řád“.
3. Jednání Výboru svolává předseda, zpravidla 1x měsíčně.
4. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny zvolených členů.
5. V případě, že při hlasování dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy resp. v jeho nepřítomnosti hlas jednoho z přítomných místopředsedů, který řídí jednání Výboru.
6. Rozpracovává závěry VH a odpovídá za jejich realizaci.
7. Výbor je povinen zabývat se podněty KK FO-OP a přijímat nápravná opatření.
8. Vypracovává, schvaluje, provádí a vyhodnocuje plán činnosti FO-OP a čerpání ročního rozpočtu, v případě potřeby je oprávněn přijmout rozpočtové provizorium.
9. Zabezpečuje a převádí peněžní dotace ostatním organizačním jednotkám FO-OP.
10. Ve své pravomoci rozhoduje o všech případných investicích do výše rozpočtu, s tím, že nad 50 000,- Kč musí být záměr projednán s KK FO-OP.
11. Vypracovává a schvaluje ve shodě se Stanovami FO-OP a v souladu s právními předpisy ČR směrnice pro hospodaření a prováděcí předpisy pro činnost FO-OP a následně vyžaduje jejich důsledné dodržování.
12. Vytváří strukturu případných profesionálních pracovníků FO-OP, schvaluje jejich přijímání do pracovního poměru a jeho rozvázání.
13. Schvaluje reprezentační družstva FO-OP všech kategorií.
14. Schvaluje případné finanční dotace reprezentačních družstev na mezinárodní soutěže, včetně jejich doprovodu.
15. Navrhuje VH čestné členy FO-OP.
16. Jmenuje do funkce i odvolává z funkce Čestného reprezentanta FO-OP.
17. Rozhoduje ve všech dalších oblastech činnosti FO-OP, o kterých výlučně nerozhoduje VH, nebo které nejsou taxativně uvedeny ve Stanovách.
18. Pořizuje ze zasedání Výboru zápis, podepsaný jejím předsedou nebo zastupujícím místopředsedou.
19. V případě potřeby zřizuje účelové komise, zejména pro organizaci odboček a zájezdů a přiděluje jejich řízení určeným členům výboru.
20. S hlasem poradním se jednání Výboru zúčastňuje vedoucí sekretariátu FO-OP.

Článek 11. Předseda Výboru FO-OP

1. Předseda osobně řídí a zodpovídá za činnost Výboru.
2. Přímo řídí práci sekretáře Výboru.
3. Zastupuje FO-OP při jednání se všemi subjekty doma i v zahraničí.
4. Je oficiálním mluvčím pro sdělovací prostředky doma i v zahraničí.
5. Rozhoduje o neodkladných záležitostech mezi zasedáními Výboru po konzultaci s místopředsedy a tato svá rozhodnutí je povinen zdůvodnit a předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Výboru.
6. Koordinuje činnost Čestného reprezentanta FO-OP.
7. V případě nepřítomnosti nebo ukončení činnosti předsedy plní povinnosti předsedy do nejbližší VH 1. místopředseda.

Článek 12. Jednatel

1. Úzce spolupracuje s oběma místopředsedy Výboru FO-OP
2. Podílí se aktivně v přípravě VH OP
3. Zodpovídá za správnost zápisů z jednání Výboru FO-OP

Článek 13. Hospodář

1. Úzce spolupracuje se sekretářem FO_OP v otázkách hospodaření FO-OP
2. Pravidelně informuje výbor o ekonomické situaci FO-OP
3. Zodpovídá VH za přípravu zprávy o hospodaření FO-OP

Článek 14. Kontrolní komise FO-OP

Kontrolní komise (dále pouze KK) je koncipována jako kontrolní orgán, který je nezávislým orgánem na Výboru FO-OP.

1. KK volí ze svého středu předsedu.
2. Zvolený předseda je povinen do 30 dnů svolat jednání KK.
3. KK se řídí ve své činnosti zásadami danými „Statutem KK“.
4. V návaznosti na plán práce Výboru připravuje „Plán práce KK“ a při zasedání se řídí „Jednacím řádem KK“.
5. KK rozhoduje ve věci většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda KK.
6. Ze zasedání KK se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou, který bude předán Výboru FO-OP.
7. O kontrolní činnosti a výsledcích své práci je KK povinna předložit zprávu VH FO-OP.
8. Člen KK nesmí být zároveň členem Výboru, jeho komisí nebo zaměstnancem FO-OP.
9. Sekretariát FO-OP je povinen členům KK zasílat zápisy z každého jednání Výboru
a případných komisí a na vyžádání i další dokumenty potřebné k její práci.

KK je zejména oprávněna:

1. Dohlížet na dodržování Stanov FO-OP a všech přijatých usnesení Výboru ve věcném a časovém horizontu.
2. Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti FO-OP.
3. Kontrolovat účetní záznamy a vyjádřit stanovisko k návrhu Výboru na využití kladného zůstatku nebo řešení schodku v ekonomice.
4. Řešit odvolání členů proti rozhodnutí Výboru a předkládat k nim svá stanoviska.
5. Pokud odstoupí celý Výbor, přebírá KK do zvolení nového Výboru jeho práva a povinnosti.
6. V případě uvedeném v bodě 5. tohoto odstavce je KK je povinna do jednoho měsíce svolat mimořádnou VH za účelem volby nového Výboru.
7. Členové KK mají právo účasti na všech jednáních Výboru a případných komisích s hlasem poradním.

Článek 15. Zánik členství ve Výboru a KK

Členství v obou případech zaniká:

1. Zánikem FO-OP.
2. Uplynutím volebního období.
3. Odstoupením z funkce.
4. Odvoláním z funkce pro neplnění povinností nebo pro hrubé porušení Stanov.
5. Zánikem členství.
6. Úmrtím člena.

V případě odstoupení člena Výboru nebo člena KK, podle článku 13., bodu 3., může být kooptován do funkce další člen, kterého musí následně schválit nejbližší VH.

K odvolání člena Výboru nebo člena KK z funkce, podle článku 13., bodu 4., musí být 2/3 souhlas přítomných členů daného subjektu. Do projednání nejbližší VH nemá rozhodnutí odkladný účinek.

Článek 16. Sekretariát FO-OP

Sekretariát je výkonným orgánem FO-OP

1. Rozsah jeho činností a pravomocí jsou dány rozhodnutím Výboru.
2. Vedoucí sekretář je přímo řízen předsedou FO-OP.
3. Pracovníci sekretariátu mohou být v pracovně právním vztahu k FO-OP.

Článek 17. Organizační jednotky FO-OP

Organizační jednotky vznikají sdružením pěti členů FO-OP, podáním přihlášky a registrací na sekretariátu FO-OP. Členové organizační jednotky si mezi sebou volí předsedu.

1. Organizační jednotky jsou plnohodnotnými partnery Výboru.
2. Plní poslání podle článku 2., zvláště bodů 1. a 4. těchto Stanov.
3. Mohou být právními subjekty, vzniklými na základě jejich rozhodnutí.
4. Zajišťují výběr členských příspěvků.
5. Mohou užívat své specifické symboly (jméno, znak, vlajku).

Článek 18. Odborné komise FO-OP

Odborné komise mohou být zřízeny Výborem za účelem kvalitního zabezpečování úkolů a cílů FO-OP podle článku 2., bodů 4., 5. a 6. těchto Stanov.

Článek 19. Majetek FO-OP

Zdrojem majetku FO-OP jsou:

1. Registrační poplatky a příspěvky.
2. Dotace od státních orgánů, společenských organizací a sponzorů.
3. Příjmy ze sportovních, kulturních a společenských akcí.
4. Příjmy z vlastních podnikatelských aktivit.
5. Dary a dědictví.
6. Poplatky z reklam.
7. Vstupné.
8. Ostatní příjmy.

Článek 20. Právní postavení FO-OP

1. FO-OP má postavení právnické osoby.
2. Statutárním zástupcem je předseda Výboru. Má podpisové právo a je oprávněn provádět jménem FO-OP právní a ekonomické úkony.
Podpisové právo má dále:

 • Jeden z místopředsedů – v případě pověření zastupováním předsedy Výboru FO-OP
 • hospodář – ve všech ekonomických záležitostech FO-OP až do výše rozpočtu.
 • sekretář FO-OP ve všech organizačních a ekonomických záležitostech delegovaných na něj předsedou Výboru.

3. Ke všem úkonům v oblasti ekonomiky je nutný souhlas Výboru.
4. Při manipulaci na běžném účtu u banky je nutný podpis dvou zástupců, z nichž jeden musí být podpis předsedy nebo pověřeného místopředsedy Výboru FO-OP.
5. Výbor schvaluje vzor úředního razítka.
6. Navrhuje symboly FO-OP (znak, vlajku, znělku apod.). Jejich vznik a změna podléhají diskusi a schválení VH.
7. FO-OP může mít i svého oficiálního tiskového mluvčího.

Článek 20. Zánik FO-OP a jeho majetkové vypořádání

1. O zániku FO-OP a jeho majetkovém vypořádání je oprávněna rozhodnout pouze VH.
2. VH je svolávána k tomuto účelu dle příslušného článku Stanov FO-OP.
3. K rozhodnutí o zániku FO-OP je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů zastupujících minimálně 2/3 registrovaných organizačních jednotek a přesahujících 1/5 všech řádných členů FO-OP.
4. Likvidační komise zabezpečí vyrovnání všech závazků ke dni zániku FO-OP.

Článek 21. Závěrečná ustanovení

1. Výklad článků Stanov FO-OP přísluší pouze Výboru FO-OP.
2. Návrhy na změny a doplňky Stanov FO-OP, prováděcích předpisů a dalších pokynů předkládají registrované organizační jednotky i individuální členové písemně sekretariátu.
3. Výbor FO-OP po posouzení návrhu a projednání s KK vydá k věci stanovisko, které je pro všechny účastníky závazné.
4. Stanovy FO-OP a jejich změny schválené VH podléhají registraci u MV ČR.

Tyto Stanovy byly schváleny VH FO-OP 26. května 2013 a nabývají platnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

Téhož dne zanikají Stanovy FO-OP ze dne 28. března 2009.