CO MOŽNÁ NEVÍTE O ZÁKUPECH, místě setkání všech slávistů dne 27. června 2009

zakupy.jpg

ZÁKUPY mají v současné době asi 2 800 obyv. Oni i četní návštěvníci mohou využít služeb rozsáhlého sportovního areálu, koupaliště s tobogánem, stravovacích a ubytovacích zařízení i dvou čerpadel pohonných hmot a dobrého vlakového i autobusové spojení s okolím.

Městečko s bohatou historií, významnými historickými a uměleckými památkami, kulturními tradicemi,krásnou přírodou, turistickými cíli, mnoha sportovními, ubytovacími a stravovacími zařízeními leží v lesnaté, k jihu otevřené krajině 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy v nadmořské výšce zhruba 265 – 270 m, nedaleko od soutoku Svitavky a Ploučnice.Zákupsko je prostoupeno pískovcovou Zákupskou pahorkatinou s nejvyšším bodem – čedičovým Kamenickým vrchem. Zákupská pahorkatina je součástí Ralské pahorkatiny, jež patří do oblasti Severočeské křídové tabule, mající tvar paroviny s vulkanickými tělesy. Na katastru Zákup jsou dvě větší vodní plochy, a to koupaliště (Velký zákupský rybník) a nad ním Malý zákupský rybník, zvaný Štefanův.

Historie a současnost
Zákupy vznikly někdy ke konci 13. st. v období kolonizace, kdy se zde usadili jak Češi (Česká Ves, později Zákupy), tak Němci (Richinstat, později Reichstadt). Roku 1315 je uváděn Fridman ze Zákup, jehož tvrz stála patrně na místě nynějšího zámku. V 2. pol. 14. st. se zákupské zboží stává majetkem pánů z Vartenberka.V roce 1359 byly Zákupy povýšeny na městečko. Mezi léty 1460 – 90 získali Zákupy Berkové z Dubé (výstavba zámku, 1541 povýšení na město), 1553, 1599 a 1680 postihl Zákupy mor. Za třicetileté války bylo město několikrát drancováno. 1658, 1680 a 1775 povstání poddaných. 1681-1685 výstavba kapucínského kláštera, 1680-90 přestavba zámku a vybudovány barokní terasy v parku. R. 1689 byl ve zdejší panské sklárně utaven první zlatý rubín v Čechách. Druhého vrcholu dosáhly Zákupy pod vládou vévodkyně toskánské Anny Marie Františky, která učinila Zákupy svým sídlem. Její dvůr zahrnoval 120 dvořanů a osobních služebníků, kromě služebníků nižších. Výdaje na chod dvora činily skoro 40 000 zlatých ročně. Vévodkyně dala vybudovat novou část města (tzv. Malá Strana), v roce 1708 vzniklo sousoší Nejsvětější Trojice. Od r. 1753 se Zákupy dostávají do rukou vévodů bavorských. V roce 1788 začal průmyslový rozvoj Zákup textilkou J. J. Leitenbergera. Roku 1803 se majitelem panství stal arcivévoda Ferdinand Rakouský. Roku 1813 byly Zákupy obsazeny francouzským a pak i ruským vojskem. V létech 1818 – 32 byly Zákupy sídelním městem Zákupského vévodství, jež po porážce císaře Napoleona I. bylo zřízeno pro jeho syna Napoleona Františka Karla Josefa, zvaného Orlík, který tu však nikdy nepobýval. V 19. st. dochází k rozvoji společenského života a založení řady spolků. 1850 zde rytmistrem v. v. Ferdinandem Leitenbergerem založen první dobrovolný hasičský spolek na území habsburské monarchie a střední Evropy.
Roku 1876 mělo město telegraf a v roce 1883 poprvé projel Zákupy vlak. Telefon zaveden roku 1909, elektřina 1913, 1929 založeno kino. Po vzniku ČSR byla v roce 1919 otevřena česká škola, o 4 roky později vznikl při Národní jednotě severočeské český ochotnický spolek. Hospodářská krize ve 30. létech byla i v Zákupech jednou z příčin rostoucího vlivu fašismu. Ve volbách v roce 1935 zde získali henleinovci 73,35% všech hlasů. Po Mnichovu – 9.října 1938 – byly Zákupy obsazeny německým vojskem. Češi se sem vrátili po vítězství v květnu 1945. Většina Němců byla odsunuta.
Další osudy Zákup se podobaly osudům celé země. Nástup totality vedl ke zrušení obou zákupských klášterů a k pronásledování odpůrců komunismu. Po krátkém uvolnění v době Pražského jara i zde nastala tuhá normalizace. Zákupy rostly administrativní cestou. V roce 1960 byly k Zákupům připojeny Lasvice a Šidlov, 1964 Božíkov, 1971 Brenná s Veselím, 1980 Kamenice. Hlavním zaměstnavatelem byly celá desetiletí Velkovýkrmny, později Státní statek Zákupy. Od roku 1964 mají Zákupy novou školu. V létech 1968 – 1991 sídlila v Zákupech sovětská posádka. Devastace materiální, morální, společenská i kulturní byla v Zákupech vidět na každém kroku.
Po převratě v r.1989 zahájily Zákupy nový vzestup, který se projevoval především výstavbou a rekonstrukcemi. Byly zrekonstruovány obytné domy na sídlišti u školy a v Nových Zákupech, zde vybudován dům s pečovatelskou službou a posléze domov důchodců, v létech 2000-7 byla zrekonstruována škola a oevřena sportovní hala, v roce 2005 zrekonstruován víceúčelový stadion. Vznikly nové komunikace, zrekonstruován byl zámecký park a provedeny úpravy samotného zámku. V roce 1994 dostalo město městský prapor a v roce 1997 se konal první ročník Zákupských slavností.
Zámek
Původní tvrz vladyků ze Smojna v roce 1541 začal na zámek přestavovat Zdislav Berka. Při obnově po požáru 1573 vzniklo mohutné východní kříd1o a postupně zámek dostavěn do čtyř křídel. V 2. pol. 17. st. byl zámek přestavěn, vznikl hospodářský dvůr a vytvořena zahrada s terasami. V létech 1694 – 7 byly vybudovány rozsáhlé konírny v předzámčí,1696 vznikla voliera. Po roce 1848 byl zámek určen za letní sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého a následovaly náročné přestavby v letech 1850 – 53 ve stylu druhého rokoka architektem J. Bělským za spolupráce malířů J. Navrátila a V. Kandlera, sochaře V. Levého a štukatéra J. Effenbergera. V roce 1876 se tu sešel František Josef I. s carem Alexandrem II., 1. července 1900 se zde konala svatba Františka Ferdinanda d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Po 1. světové válce se stal zámek státním majetkem. Veřejnosti se otevřel roku 1951. Od roku 1977 probíhala rekonstrukce a zámek byl opět otevřen roku 1985 s prohlídkovým okruhem, který se dál rozšiřuje. V r. 1997 byla rekonstruována voliéra, postupně opravena fasáda předzámčí a rekonstruován a pro veřejnost v roce 2001 otevřen anglický park. Zámek byl k 1. 1. 2002 prohlášen za národní kulturní památku. Zámecký park se skládá z části s dvoustupňovými terasami s balustrádami, nikami a karyatidami (francouzská zahrada). Anglický park je tvořen alejí a na ní po stranách navazujícími palouky s rozmanitými skupinami stromů a jezírkem s ostrůvky.
Město
Nejcennější sochařskou památkou Zákup je barokní sousoší Nejsvětější trojice na náměstí Svobody z roku 1708. Vytvořeno podle vzoru vídeňského sousoší sochařem a kameníkem Dubkem na objednávku velkovévodkyně Anny Marie Františky z Toskány. Pískovcové dílo je vysoké 14 metrů a v horní části má tvary kupících se oblaků („obláčkový obelisk“). Dále je ozdoben množstvím ornamentů, plastik a třemi figurálními reliéfy svatých. Na vrcholu je skupina Nejsvětější Trojice s velkým kovovým křížem. Celá skulptura má 20 soch a tři malé vodní nádrže ve tvaru mušle. Staticky i povětrnostními vlivy ohrožené dílo je v současné době podle finančních možností města rekonstruováno. Roku 1998 byly zahájeny opravy Jiřím Kaňovským.
Původně gotický kostel sv. Fabiána a Šebastiána stál možná už roku 1458. V létech 1550-62 byl rekonstruován. V roce 1863 byl kostel přestavěn do současné pseudogotické podoby. V kostele je relikvie sv. Felixe, figurální náhrobníky ze 16. století, náhrobky ve zdi kolem kostela jsou z let 1588, 1644, 1730, 1745, 1754 a nesou převážně české, dnes však už téměř nečitelné nápisy. Železný kříž na střeše má letopočet 1560. V kryptě kostela je pohřbeno 23 příslušníků rodu Berků a velkovévodkyně Anna z Toskány s manželem. U hlavního oltáře jsou mramorové náhrobky Zbyňka Berky, jeho paní a synů. U mariánského oltáře najdeme kamenný reliéf paní Aliny Chvalkovské s českým nápisem z roku 1578. Interiér kostela je dobře zachovaný a za prohlídku stojí i okolní hřbitov s náhrobky několika významných zákupských občanů a hroby obětí první a druhé světové války. Na severu ohraničuje nám. Svobody budova radnice, postavená r. 1867 v pseudogotickém slohu s cimbuřími a okny tudorovské gotiky na místě staré budovy (se základním kamenem z roku 1417). Kapucínský klášter s kostelem sv. Františka Serafinského byl vystavěn v letech 1679-1685 jako dík za záchranu v turecké válce Juliem Františkem, knížetem sasko-lauenburským, který se vyznamenal při obležení Vídně Turky roku 1683. V roce 1950 byl tento raně barokní klášter s kostelem a areálem zrušen, později využíván armádou československou, v létech 1968–90 sovětskou a nyní je v dezolátním stavu. Klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského byl vystavěn v novorománském slohu na náměstí Svobody roku 1865. Byla zde škola a penzionát s výukou němčiny a ručních prací, kde studovaly dívky i z Prahy. 1946-1964 zde byla umístěna měšťanská a základní škola. Dnes je zde pošta. Kaple sv. Anny
stojí na bývalém morovém hřbitově u kamenného mostu a pochází z roku 1680. Její stavba je spojena s epidemií moru, který vzápětí po třicetileté válce postihl Zákupy. Ze všech obyvatel Zákup zbylo tehdy údajně 6 lidí. Před kaplí bývaly umístěny dvě sochy světců, Vedle stojí kamenný most.
Kamenné můstky přes říčku Svitavu – most z roku 1849 v Mostní ulici vedle kaple sv. Anny, původně ozdobený 3 sochami světců a můstek u kapucínského kláštera (při východu z Mírového nám.) z roku 1713, který byl původně osazen 6 sochami, nyní již vesměs poškozenými. Kaple sv. Josefa byla založena v roce 1698 na úpatí Kamenického vrchu italskými dvořany zákupského zámku. Poblíž bývala do roku 1782 poustevna.
Nové Zákupy – bývalá tovární budova: Počátkem 18. století tu vznikla malá osada. V roce 1786 tu byla zřízena tovární budova pro kartounku Jana Josefa Leitenbergera. Ve 2. polovině 19. století zde pracoval cukrovar a byla sem zavedena železniční vlečka. Na začátku 20. století byla budova upravena pro vyšší lesnické učiliště. Po roce 1945 byla přeměněna na kasárny pro československou a posléze na více než 20 let pro sovětskou armádu. Objekt (až na klasicistní bývalé sídlo rodiny Leitenbergerů) ztratil vinou přestaveb uskutečněných sovětskou armádou úplně svůj historický charakter a je v dezolátním stavu. Mezi další památky zařaďmeříve významnou sochařskou výzdobu Zákup – v převážné části je silně poškozena nebo přenesena na bezpečnější místo. Je to především sloup se soškou sv. Tadeáše z roku 1707, který stával u koupaliště (dnes v rohu francouzské zahrady), sousoší Piety v Mimoňské ulici (dnes v lapidáriu Okresního vlastivědného muzea v České Lípě). Dalšími pamětihodnostmi Zákup a nejbližšího okolí jsou vzácný lidový Betlém (Boží hrob) vytesaný ve skále u Velenic při silnici na Brniště či smírčí kříže v lese u Lasvic na cestě k Velenicím, ve Velenicích a v Písečné.
V Zákupech najdeme rovněž řadu lidových staveb a stavebně cenných domů s barokními, empírovými a secesními znaky. Na stěně domu s barokní branou na nám. Svobody visíval kdysi chomout (duga) ruské trojky z období napoleonských válek. Jako řada jiných zákupských památek je umístěn v OVM v České Lípě. V samotných Zákupech i všude kolem je řada kapliček a božích muk.
Připomeňme ještě zajímavosti z oblasti přírodovědné. Na severovýchodním úbočí Kamenického vrchu v údolí Kamenického (Zlatého) potoka vyvěrají železité prameny (dříve rovněž opatřené sochařskou výzdobou). Stojí za to také dojít do bývalého lomu na Kamenickém vrchu a zde studovat strukturu čediče, podobnou známé Panské skále u Kamenického Šenova. Opět v OVM je uchováván balvan, zřejmě meteorického původu, přenesený v 60. létech z úpatí Kamenického vrchu. Zajímavosti historické i přírodovědné se snoubí v nově budované naučné stezce od sídliště do Kamenice a postupně do Nových Zákup a zpět.
Podle informačních materiálů města Zákupy zpracoval RNDr.Michal Dobiáš