Zápis č. 10

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 24. března 2014 v boardroomu SK Slavia Praha

 

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Vavřina

  1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

  1. 2.      Schválení zápisu č. 9 ze zasedání výboru 24. 2. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

  1. 3.      Kontrola úkolů

Úkol 5/6 – Zapůjčení Středoevropského poháru v souvislosti s podmínkami FK Borac Banja Luka.  Situace nezměněna, budeme nadále sledovat.

Úkol 6/6 – Reorganizace webových stránek FO-OP. Nadále se bude sledovat v samostatném bodu programu.

Úkol 8/5 – Členové redakční rady webu navrhnou základní strukturu rubrik. Probíhá diskuse o struktuře a charakteru rubrik. Úkol trvá.

Úkol 8/6 – Na příštím zasedání projednat podrobnosti návštěvy př. Standy Procházky. Př. Procházka je v domově důchodců, při návštěvě členů výboru (jmenovitě bude upřesněno) mu bude tlumočeno pozvání a předána vstupenka na Slávistický večer v divadle na představení Klapzubova jedenáctka. Úkol splněn, Přítel Procházka se vzhledem ke snížené pohyblivosti divadla účastnit nemůže. Náhradní akcí mohla být návštěva utkání Slavie s Jihlavou, bohužel realizaci překazilo špatné počasí. Přítele Procházku rovněž navštívili zástupci Tribuny sever a předali mu dárek.

Úkol 9/1: Př. Dobiáš napíše dopis odbočce ve Šternberku se žádostí o vyjádření jejích zástupců k poškození standarty a k možné úhradě či finanční spoluúčasti na výrobě standarty nové. Úkol splněn. 

Úkol 9/2: Př. Pomikal zjistí možnosti a přesnou cenu výroby nové standarty. Osloveny dvě firmy, čeká se na cenovou kalkulaci. Vzhledem ke stupni poškození se nechá vyrobit nová standarta. Úkol v řešení.

Úkol 9/3: V souvislosti s umístěním reklamy cestovní kanceláře VTT na našem webu zjistí př. Havlíček možnost a podmínky pro získání zájezdu s cestovní kanceláří VTT. Zájezd by mohl být jednou z cen při Setkání slávistů. Úkol byl splněn, od cestovní kanceláře VTT máme příslib ceny v podobě zájezdu do Řecka. Na naše webové stránky bylo umístěno reklamní logo společnosti.

Úkol 9/4: Př. Chmelík za účelem sledování návštěvnosti webu připraví účet na Google analytics. Úkol splněn.

Úkol 9/5: Př. Janáček přidá pozvánku do divadla na Facebookové stránky. Úkol splněn.

Úkol 9/6: Př. Krob v souvislosti s divadelním představením sestaví seznam VIP osobností, kterým bude pozvánka odeslána. Úkol splněn.

Úkol 9/7: Př. Pomikal připraví grafickou podobu pozvánky, v textu by se měl objevit termín Slávistický večer. Úkol splněn. Pozvánka je rovněž umístěna na webových stránkách FO-OP.

Úkol 9/8: Sekretariát zjistí stav ohledně smlouvy s archivářem Zuskou. Smlouva nebyla nalezena. Sekretář př. Vršecký zjistí, zda s archivářem Zuskou neuzavřela smlouvu akciová společnost SK Slavia Praha fotbal. Je třeba vyjasnit situaci, archiv je v současnosti v majetku FO-OP. Pokud by panu Zuskovi byly vypláceny nějaké finanční částky ze strany FO-OP, je třeba s ním uzavřít smlouvu nebo zajistit jiné legislativní krytí. Úkol trvá.

Úkol 9/9: Př. Pomikal určí termín cyklistické akce Tour de Slavia. Úkol byl splněn, první jízda proběhne 29. března 2014. Je však třeba dostat tuto akci do povědomí slávistů, aby se jízd zúčastnilo více osob. Byly založeny příslušné facebookové stránky. Každý zájemce si může ve Fanshopu vyzvednout plánek s trasami jízd. V případě hromadné akce budou zřízena kontrolní stanoviště, na nichž by mohli být přítomni některé významné slávistické osobnosti.

Úkol 9/10: Příprava grafického návrhu pamětního listu pro návštěvníky divadelního představení a doprovodného textu. Úkol se plní, na listu je třeba ponechat místo pro pamětní razítko 50 let FO-OP a případné podpisy účastnících se VIP osob. Doprovodný text bude omezen na minimum.

  1. 4.      Informace předsedy FO-OP

Př. Krob informoval o komunikaci s VIP osobnostmi v souvislosti s divadelním představením Klapzubova jedenáctka v divadle Minor. Př. Krob sestavil, s využitím podnětů dalších členů výboru, seznam osobností, které by měly být osloveny. V uplynulé době byly ztraceny vazby na osobnosti z kulturního i sportovního života, které mají vztah ke Slavii. I z tohoto důvodu byl u některých oslovených osob zaznamenán podiv nad skutečností, že Odbor přátel i nadále existuje. Komunikace jinak byla velmi přátelská a vstřícná. Tato zjištění vedou k dlouhodobému úkolu Odboru přátel, a to navázat ztracené kontakty, s lidmi komunikovat a zvát je na naše akce, ať už osobním kontaktem nebo za použití písemných pozvánek.

Př. Krob následně prošel seznam osobností a okomentoval jejich reakci na možnou účast. Reakce v drtivé většině pozitivní, ne všichni však mají čas se akce v divadle účastnit. Některé bude třeba ještě jednou zkontaktovat. Bylo hlasováno o pozvánce pro př. Huptycha. Šest pro, jeden se zdržel, jeden proti.

Všem pozvaným VIP osobnostem, které se opravdu účastní, bude následně poslán děkovný dopis podepsaný předsedou FO-OP.

Úkol 10/1: Sekretariát po akci  v divadle Minor zajistí odeslání děkovného dopisu zúčastněným VIP osobnostem.

Před začátkem představení bude znít reprodukovaná hudba, přivítání účastníků provede předseda FO-OP př. Krob. Po představení proběhne „děkovačka“, které se zúčastní i někteří z herců.

Občerstvení zajišťuje externí firma, dodáván je klasický sortiment, tj. chlebíčky, káva, nápoje. Třeba projednat dostatečné množství a možnost točeného piva.

Stav prodeje lístků byl ke dni schůze následující:  65 lístků fyzicky prodáno, 75 rezervováno. Bylo pozváno celkem 35 VIP osob. Cca 30 lístků je třeba ještě prodat.

Ke dni schůze si rezervovaly lístky odbočky z Mělníka, Příbrami, Kolína, Nečíně, Hodonína, Tribuny sever a Vlakonoši 1965.

Byla provedena analýza návštěvnosti webových stránek FO-OP. Návštěvnost je velmi nízká a čtenost článků je maximálně v počtu stovek čtenářů, u některých jen v počtu desítek. Padesát procent návštěvníků navštíví pouze titulní stranu a odchází.

Př. Krob seznámil přítomné s konkrétními čísly návštěvnosti jednotlivých rubrik i čteností článků.

Nad situací proběhla rozsáhlá diskuse, kde hlavním tématem bylo jak udělat stránky zajímavými. Znovu byla zdůrazněna potřeba nové struktury a značného zjednodušení a zvýšení přehlednosti webu. Atraktivita může být zvýšena rubrikou, která by odrážela aktuální dění, např. příspěvky fanoušků spojených s bývalou dřevěnou tribunou ve starém Edenu.

Žádoucí je větší propojení webu s Facebookem.

Úkol 10/2: Členové redakční rady webu začnou pracovat na nové struktuře webu a nové grafice.

Úkol 10/3: Členové redakční rady webu zajistí stránku na Facebooku reagující na aktuální dění ve Slavii.

  1. 5.      Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

Byla podána informace o stavu finančních prostředků.

Autobusový zájezd na venkovní utkání v Olomouci nebyl realizován, jelo se vlakem. Proběhl zájezd do Teplic, zúčastnilo se 50 lidí.

Př. Vršecký připomenul povinnost uspořádání valné hromady FO-OP. Proběhla diskuse, která se zabývala termínem konání. V souvislosti s pořádáním Setkání slávistů v Praze, které má být reprezentativní a jehož příprava bude časově velmi náročná, bylo navrženo posunout konání každoroční valné hromady na podzimní termín. Definitivně bude rozhodnuto na příštím zasedání výboru FO-OP.

Př. Vršecký navrhl zakoupit do majetku FO-OP pípu i s chlazením, která by byla využívána na akcích FO-OP. Cena se pohybuje od 8000 do 10000 Kč. Její zapůjčení by bylo realizováno oproti finanční záloze. Konečná cena na jedno zapůjčení by činila 500,-Kč. O návrhu byla vedena diskuse.

Hlasováno: 5 pro, 2 se zdrželi, 1 proti.

Výbor schválil zakoupení pípy do majetku FO-OP.

Úkol 10/4: Sekretář př. Vršecký zajistí nákup pípy a její uskladnění.

  1. 6.      Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhlo:

2. 3. 2014 – Příbram – Josefská zábava

22. 3. 2014 – Rožďalovice – proběhl Dětský rej a maškarní bál

22. 3. 2014 – Brandýs n. O. – tradiční Mariášový turnaj

Připravuje se:

27. 3. 2014 – Kolín – beseda

29. 3. 2014 – Kutná Hora – Kolínské bowlení

12. 4. 2014 – Nečín – Pochod krajem žuly a jalovců, trasy 5 – 50 km.

  1. 7.      Různé

Proběhla obecná diskuse o stavu kádru prvoligového fotbalového týmu, zdravotních problémech hráčů a změnách ve vedení sportovního úseku.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v pondělí 14. dubna 2014 od 18:00 hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 24. března 2014 Jan Chmelík.