Zápis č. 14 ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel z. s., konaného dne 22. ledna 2024

Zápis č. 14

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel z. s., konaného dne 22. ledna 2024

na stadionu Slavie Fortuna Arena, box č. 1

Přítomni:                    Gavlák, Chmelík, Ocetník, Smetana, Váňa, Veselý 

Sekretariát:                –

Kontrolní komise:       Červenský, Krula, Vavřina, 

Omluveni:                   Janáček, Kubálková, Moulis, Pomikal, Tomčišin, Vinař, Vršecký

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 • Schválení zápisu

Zápis č. 13 bude dodán

 • Kontrola plnění úkolů

Úkol 4/1: Na základě uzavřené smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. je třeba zpracovat předávací protokol na exponáty ve vlastnictví FO-OP zapůjčené do Slavia Museum. Zbývající naše exponáty uložené v prostorách akciové společnosti je třeba přemístit do našich prostor.  Seznam věcí k přemístění by měl být sepsán.

14. 9. Seznamy jsou sepsány a vše připraveno. Řeší se textace smlouvy. Zodpovídá: Př. Ocetník

Úkol trvá.

Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík.

Nové znění stanov bylo prodiskutováno spolu s přijetím připomínek (Ocetník, Chmelík, Váňa). Konečné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou FO-OP dne 25. 11. 2023.

Stanovy zároveň mění název spolku z Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel na SK Slavia Praha – Odbor přátel, fotbal, z.s.

Zkrácený název: Odbor přátel Slavie (zkratka OP)

Úkol splněn, po registraci stanov bude třeba změnu názvu promítnout i administrativně.

Úkol 25/2: V souvislosti s úkolem na postupnou implementaci dokumentů GDPR je třeba uzavřít smlouvy s osobami, které mají přístup k evidenčním datům OP a definovat jejich přístupová práva.

Bylo doporučeno uzavřít dohody o provedení práce pro spolupracovníky sekretariátu, podmíněné jejich závazkem dodržování předpisů GDPR. Konečná verze dohod připravených př. Ocetníkem byla podepsána.

Úkol splněn

Úkol 27/5: Nový software pro sekretariát Odboru přátel. Př. Ocetník bude dohlížet na implementaci nového SW. Požadujeme určitý stupeň univerzálnosti předávané SW aplikace, abychom nebyli při jejím provozu a zajištění udržitelnosti zcela závislí na dodavateli. Na nové verzi softwaru se pracuje, probíhají pravidelné kontrolní e-mítinky. Řeší se přesunutí hostingu, je vyřešeno párování plateb.

Úkol probíhá.

Úkol 29/4: Adopce hrobu Jana Vaníka. 

Adopce hrobu byla schválena, hrob přešel do našeho nájmu na období 10 let. Dostali jsme tři cenové nabídky na opravu, výše nabídek se pohybuje okolo 80 tis. Kč. Stále hledáme levnější variantu. 

Pro vlastní realizaci renovace chybí informace o původních detailech vzhledu. Př. Pomikal zkusí najít starší fotodokumentaci.

Nabízí se adopce hrobu Franci Svobody, který je velmi zanedbaný, ale úprava hrobu by nebyla tak komplikovaná jako v případě hrobu Jana Vaníka. 

Úkol trvá.

Úkol 7/2: Domluvit schůzku za účasti vedení fotbalové Slavie, architekta a zástupců výboru OP, za účelem prezentace projektu důstojné instalace stožáru na klubovou vlajku před fotbalovým stadionem v Edenu a rozhodnutí o dalším postupu. Odpovídá př. Ocetník.

Proběhla schůzka s vedením a. s., na projektu se pracuje.

Úkol splněn. Schůzky se uskutečnily, synopse návrhu připravena. Vzhledem k posunu situace s výstavbou mládežnické fotbalové akademie Slavie vedení SKS-fotbal, a.s. rozhodlo, že jiné architektonické studio, které bude řešit danou akademii, vyřeší i revitalizaci prostoru kolem fotbalového stadionu v Edenu. Téma stožáru by mělo být součástí tohoto komplexního řešení. Spolupráce SKS-fotbal, a.s. s původním realizátory (Studio MA) byla ukončena po dohodě spojené s finančním vyrovnáním.

Úkol 8/2: Př. Vavřina určí, které věci z pozůstalosti př. Dobiáše se využijí a ponechají a které věci jsou nepoužitelné. 

O průběhu informoval př. Vavřina. Proběhla revize, část věcí se zřejmě nevyužije. Kromě věcí, které jsou uchovány pro archivaci, může být část pozůstalosti k dispozici pro zájemce z řad fanoušků. 

Úkol splněn.

Úkol 9/1: Předseda ve spolupráci s hospodářem zajistí finanční vyrovnání s Tribunou Sever.

Úkol splněn, ovšem předmětná finanční částka zůstává i nadále na našem účtu. 

Úkol 10/3: Př. Váňa se spojí s architektem a prodiskutují možné řešení umístění stožáru s vlajkou Slavie v areálu SK Slavia Praha, spolek, kromě již zmiňované lokality před fotbalovým stadionem v Edenu.

Úkol splněn – pro vlastní řešení je však třeba osobní komunikace se zástupci spolku. Budeme dále sledovat.

Úkol 12/2: Př. Váňa zjistí termínovou vytíženost Davida Prachaře v souvislosti s termínem oslavy 60. let trvání OP.

Úkol splněn.

Úkol 12/3: Sekretariát dohodne pronájem prostor na VH a zajistí organizační věci. Ve spolupráci se členy výboru připraví materiály VH (pozvánka, prezenční listina, jednací řád, program VH, formulář pro zprávu mandátové komise) a obsazení komisí.

Úkol splněn.

Úkol 12/4: Kontrolní výbor předloží celkovou revizní zprávu tak, aby byla k dispozici na valné hromadě FO-OP.

Úkol splněn.

 • Informace předsedy

Př. Ocetník:

 • Poděkoval př. Gavlákovi za jeho aktivity
 • Informoval o situaci př. Moulise, který vzhledem ke zdravotním problémům manželky zůstává v domácnosti jako ošetřující osoba, což přináší i snížení finančních příjmů. Výbor OP odsouhlasil jednorázový finanční příspěvek v tíživé životní situaci ve výši 50 tisíc Kč.

Úkol 14/1: Př. Ocetník a Vavřina osobně navštíví př. Moulise a příspěvek předají.    

 • Informoval o fungování Nadačního fondu Slavie – do činností se zapojují odbočky, pořádají se charitativní akce a sportovní akce. V rámci aukce obrazů z historie Slavie bylo získáno 3,1 mil. Kč a přislíbeno další 500 tis. Kč. Celkový příjem nadačního fondu v roce 2023 činil 6,260 mil. Kč.  
 • Navrhl koupi skeneru na knihy a další tiskoviny, v zájmu digitalizace a uchování zejm. historických kronik Odboru přátel. Cena skeneru se pohybuje okolo 15 tis. Kč. Pro vlastní naskenování kronik bude třeba zajistit brigádníka. Výbor hlasováním odsouhlasil nákup skeneru.

Úkol 14/2: Př. Ocetník ve spolupráci se sekretariátem zajistí nákup skeneru.

 • Informoval o docházející zásobě známek do papírových členských průkazů OP. Po diskusi výbor OP rozhodl novým členům již papírové průkazy nevydávat a postupně přejít pouze na plastové členské karty s platností jeden rok. Známky na nový rok se budou vydávat pouze pro stávající členy, pokud o to požádají.
 • Informoval o nákupu Office365 na sekretariát OP. Mail s doménou Odborpratel.cz v současnosti využívají př. Gavlák, Kubálková a Ocetník. Současně jsou funkční distribuční skupiny vybor@ rr@ kk@ apod.
 • Proběhl výborný galavečer spolku SK Slavia Praha „Hvězdy roku 2023“, kazem večera byla nízká účast členů jednotlivých oddílů, která souvisela s malou propagací akce. V současnosti nejsou ani dostupná videa z průběhu večera. Celkové náklady na akci tak byly vzhledem k nízké účasti vysoké. 
 • Zmínil problém s uložením artefaktů OP, neboť v prostorách stadionu není místo. Bude se řešit nájem místnosti ve vlastnictví SK Slavia Praha, spolek.

Úkol 14/3: Př. Ocetník zahájí jednání ve věci pronájmu místnosti s SK Slavia Praha, spolek.

 • Zmínil úmysl propojit předsedy jednotlivých odboček v aplikaci WhatsApp
 • V časopisu Halftime by měla vyjít reportáž o historii OP.
 • Zatím není znám pořadatel Setkání slávistů, konečný termín pro podání přihlášky je 18. 2. 2024. Pokud se nepřihlásí žádná odbočka, uspořádá se Setkání v Praze.
 • Informoval o možnosti sloučení odboček Nečíně a Dobříše.
 • Požádal př. Váňu o korekci článku „VH“ a „bilanční rozhovor“.
 • Příprava oslav 60. výročí založení Odboru přátel

Př. Ocetník informoval o první schůzce skupiny zabývající se oslavou 60. výročí založení OP. Další schůzka proběhne 29. 1. 2024. V plánu jsou např. akce:

 • Představení „Trenér“ s Davidem Prachařem, které by mohlo proběhnout přímo na stadionu.
 • Večer na parníku
 • Tematický cyklus přednášek Univerzity Slavia s př. Pomikalem
 • Vzpomínkový večer ve spolupráci s režisérem Vojtěchem Nouzákem např. na kameramana a velkého slávistu Miroslava Ondříčka, herce Ilju Prachaře v souvislosti s 90., resp. 100. výročím jejich narození
 • Návštěvy odboček s možností besed např. s Jaroslavem Tvrdíkem nebo Martinem Říhou
 • Byly osloveny odbočky prostřednictvím mailové korespondence ohledně organizačního zajištění návštěv a besed
 • Slávistické dušičky
 • Slávistický kvíz

Pro všechny akce je třeba stanovovat termíny.

 • Informace hospodáře

Př. Gavlák informoval o stavu finančních prostředků na jednotlivých účtech

 • Informace zástupce kontrolní komise

Kontrolní komise neměla žádné náměty či připomínky. 

 • Informace sekretáře

V současnosti evidujeme již přes 5 tisíc členů OP. Byly založeny čtyři nové odbočky:

 • Nový Bydžov
 • Brno
 • Věrní ze Železných hor
 • Týn nad Vltavou
 • Informace o Červenobílých listech

Vyšlo nové číslo ČBL (1/2023) s podtitulem „Cirkus Eden 70“. Dosavadní ohlasy jsou velice pozitivní. 

Vzhledem k registraci tiskoviny na MK ČR je třeba rozeslat určený počet výtisků určeným organizacím. 

Ověřit a případně odeslat s průvodním dopisem předsedy 2 výtisky ČBL Národnímu filmovému archivu (NFA) dle licenční smlouvy o poskytnutí fotografie pro užití v ČBL 1/2023. Dopis již dříve připravil a předal sekretariátu OP p. Váňa. 

Úkol 14/4: Sekretariát zajistí rozeslání určeného počtu výtisků ČBL 1/2023 určeným organizacím. Ověří a případně odešle zásilku NFA.

Další číslo ČBL (2/2023) bude věnováno 110. výročí narození Pepiho Bicana. Většina článků je již připravena.

Je žádoucí naplnit rubriku „Napsali jste nám“, která je určena ohlasům na ČBL.

Př. Váňa požádal přítomné, aby dle svých možností připravili do týdne k tématu „Bican“ velice krátké příspěvky-zajímavosti (střípky). 

Př. Smetana informoval o možnosti získání 8mm filmového záznamu  z posledního zapojení Pepiho Bicana do zápasu v seniorním věku. 

Úkol 14/5: Př Smetana zkusí zajistit filmový záznam s Bicanem pro převod záznamu na současná záznamová média.

Po dvou letech využívání tiskárny P. A. TISK je žádoucí provést srovnání nákladů s nabídkami jiných tiskáren. Pro srovnání nákladů je třeba zadat jednotné parametry tisku, minimálně formát výtisku, druh papíru a počet stránek.

Úkol 14/6: Př Gavlák provede porovnání nákladů na jeden výtisk ČBL u více tiskáren. 

Spolupráce se současným grafikem bude pokračovat, bude ale třeba pružnější komunikace zejm. ohledně návrhu titulní stránky ČBL.

 1. Informace o činnosti odboček

Proběhlo:

 • Vánoční besídka se Slávinkou na stadionu v Edenu
 • Vepřové hody ve Strakonicích a derby fanoušků Slavia vs. Sparta
 • Výroční schůze v Rožďalovicích
 • Beseda s J. Tvrdíkem, M. Říhou a. Bílkem, pořádala Area 114
 • Výroční schůze ve Veleni
 • Beseda s J. Bílkem v Dětenicích
 • Utkání v ledním hokeji v Poličce
 • Turnaj v bowlingu,
 • Turnaj v šipkách,
 • Novoroční procházka Prahou, Univerzita Slavia
 1. Různé

Je potřeba lépe komunikovat se Starou gardou (XI. internacionálů) Slavie, vedoucímu p. Marešovi byla učiněna nabídka na spolupráci v kontextu nově zřízeného Týmu legend.

Diskutována byla lepší spolupráce s fotbalovým týmem OP. Výbor souhlasí i s materiální podporou činnosti fotbalového týmu OP, např. nákupem dresů, či zaplacením startovného v soutěži. Odpovídá: Gavlák, Ocetník  

Datum, čas a místo dalšího zasedání výboru OP bude upřesněno. 

Zapsal dne 22. ledna 2024 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..