Zápis č. 19

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 26. října 2010

v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Chmelík,  Kment, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Kyzr

Sekretariát: Čapek

Omluveni: Havlíček, Janáček, Kraft a sekretář Eisenhut

1. Aktuality

Př. Adamec seznámil přítomné

  • s dotací od nadace Děti-kultura-sport pro FO-OP. Dotace musí být účelově využita v oblastech sportu, kultury a práce s mládeží. Je možné vyúčtovat i náklady za pronájem potřebných sportovišť a prostor.
  • s rámcovým výsledkem jednání představenstva SK Slavia Praha fotbal, a.s. Výše dluhu vůči společnosti Enic, která bude muset být uhrazena i způsob úhrady zůstává nejasný. Byly předloženy a projednány návrhy generálního ředitele Platila na provozní úspory.
  • s novým vydáním knihy Věčná Slavia. Kniha by měla vyjít v prvním týdnu v listopadu.

Př. Čapek připomněl některá jubilea, která jsou aktuální v měsíci listopadu. Jedná se o př. Zusku (70 let) a Krutského (80 let), který však není členem FO-OP. V listopadu slaví narozeniny i Doc. Smetana (76 let). Seznam internacionálů s datem narození a kontaktními údaji je přílohou k zápisu.

Př. Adamec navrhl na příští schůzi pozvat př. Zusku, kde by mu bylo poblahopřáno a předán dárkový balíček. Panu Krutskému bude poslán blahopřejný dopis. Návrh byl přijat. Dárkový balíček, pozvání i dopis zajistí sekretariát.

2. Kontrola zápisu

  • O. Zlámalovi byly nahlášeny osoby za FO-OP (př. Smetana st, př. Smetana ml., př. Dobiáš) do skupiny Klubu přátel Pepi Bicana, kteří se budou zúčastňovat schůzek přípravného výboru oslav 100. výročí narození P. Bicana. Úkol splněn.
  • O. Zlámalovi byl dán kontakt na př. Riesnera, který bude FO-OP zastupovat při realizaci síně slávy Slavie v prostorách stadionu. Úkol splněn.
  • Podzimní setkání odboček bylo uspořádáno. Úkol splněn.

3. Podzimní setkání zástupců odboček

Př. Dobiáš předložil přítomným písemnou zprávu o setkání zástupců odboček, která proběhla 24. října 2010 v Praze v Klubu Mirko Huptycha a které se zúčastnil i generální ředitel společnosti SK Slavia Praha-fotbal, a.s. Ing. Miroslav Platil.  Zpráva je přílohou k zápisu. Náklady spojené s pronájmem salonku byly uhrazeny.

4. Odbočky

  • Př Dobiáš informoval o společenské akci odbočky Brandýs nad Orlicí, která proběhla 16. října 2010
  • Př. Moulis zmínil přípravu valné hromady odbočky Žilov, která by měla proběhnout v prosinci 2010.
  • Připravuje se „Kolínká kuželka“, která by měla proběhnout v Hit Bowling Pizzeria v Kutné Hoře v sobotu 11. 12. 2010 od 14 do17 hod.
  • 28. října 2010 proběhl 2. ročník turnaje Kolinea Cup ve čtyřhrách.

5. Červenobílé listy

Př. Dobiáš podal informaci o přípravě vydání dalšího čísla ČBL. Číslo bude obsahovat články od nových přispívatelů. Je třeba udělat určitou selekci článků, aby nabyla přesažena plánovaná kapacita vzhledem k nákladům na vydání.

6. Různé

Proběhla diskuse o možném pořádání plesu, který by nahradil zrušený slávistický ples pořádaný akciovou společností SK Slavia Praha-fotbal. Vzhledem k předpokládané finanční ztrátovosti takovéto akce, problému se zajištěním moderátorů i problémům s případným ubytováním vzdálenějších návštěvníků je zatím pořádání této akce v Praze nereálné.

Př. Vršecký informoval o zájmu a možnostech odbočky Nečín uspořádat tradiční setkání slávistů, které by proběhlo 18. nebo 25. června 2011. Po sportovní stránce by nebyl žádný problém, hrát by se dalo dokonce na čtyřech hřištích. Jedinou možnou komplikací je ubytování vzhledem k dostupným ubytovacím kapacitám. Možným řešením je přespání ve stanech.

Příští zasedání výboru proběhne 23. listopadu 2010 od 17:30 hod. v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 26. října 2010 Jan Chmelík.