Zápis č. 2

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 24. června 2013  v restauraci PH Slavia Praha

 

 Přítomni:  Dobiáš, Chmelík, Kment, Krob, Moulis, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Vavřina

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Janáček, Smetana

Úvodem schůze vystoupil předseda FO-OP př. Krob, uvítal přítomné a předal řízení schůze 1. místopředsedovi př. Kmentovi.

 1. 1.      Schválení programu

Př. Kment seznámil přítomné s body programu a vyzval k doplnění. Návrh na doplnění nebyl podán. Navržený program jednání byl schválen.

 1. 2.      Schválení Jednacího řádu

Jednací řád, který zpracoval př. Kment, obdrželi členové výboru předem jako pracovní materiál. Př. Kment požádal všechny členy výboru k zaslání připomínek do 21. 6. 2013. Došlé připomínky a doplňky byly promítnuty. Další návrhy před hlasováním nebyly podány. Jednací řád byl schválen.

 1. 3.      Schválení zápisu výboru FO-OP č. 1/2013

Zápis úvodního jednání výboru FO-OP byl schválen

 1. 4.      Materiály z jednání VH FO-OP

Výbor FO-OP bere na vědomí schválené materiály z VH FO-OP. Materiály budou promítnuty do plánu práce.

 1. 5.      Informace a úkoly zadané předsedou FO-OP

Př. Krob v úvodu vyzval k vzájemné loajalitě, všechny problémy by se měli řešit společně uvnitř výboru FO-OP a přímým jednáním, nikoli za zády osob, kterých se dané věci mohou týkat, či dokonce s osobami mimo FO-OP.

Byla probrána následující témata:

Oslovení mladší generace na základě poznané reality uvnitř FO-OP.

Jeden z nejdůležitějších úkolů pro všechny členy výboru FO-OP.

Komunikace uvnitř FO-OP.

Je třeba definovat základní pravidla komunikace, byl jmenován člen výboru pro komunikaci s odbočkami (př. Dobiáš), který bude zajišťovat oficiální komunikaci výboru s odbočkami. K dané věci proběhla diskuse:

Př. Vršecký zmínil, že v současnosti  z 90% operativní komunikaci s odbočkami  zajišťuje př. Čapek.

Př. Dobiáš dostává informace o akcích pořádaných na odbočkách, problémem jsou pozvánky, které přicházejí na sekretariát a které se k němu nedostanou.

Př. Krob, z diskuse vyplývá prozatímní stěžejní role př. Čapka, je třeba ve vztahu k odbočkám posílit spolupráci př. Čapka a Dobiáše, oba se musí vzájemně informovat a ve spolupráci se sekretářem koordinovat akce, např. návštěvy odboček. V současnosti není oficiální seznam kontaktů.

Úkol:  Sekretář a př. Dobiáš vypracují oficiální seznam odboček a kontaktních adres.

Aktivity odboček.

Je třeba znát počty aktivních odboček, vývoj aktivit v průběhu času.

Př. Dobiáš: V průměru je evidováno 50 stabilních odboček, z toho je 40 aktivních, 10 odboček pořádá jen nepravidelné menší akce.

Př. Pomikal připomněl, že v Praze neexistuje oficiální odbočka FO-OP, je třeba začít uvažovat o jejím ustavení.

Úkol:  Př. Dobiáš připraví historii odboček v čase.      

Úkol:  Sekretariát zpracuje a bude mít k dispozici na každé zasedání výboru aktuální seznam odboček, počet aktivních členů, počet vyřazených členů, výši zaplacených příspěvků.

Ze znalosti konkrétních čísel a aktivity odboček se bude odvíjet podpora jejich činnosti. Je třeba tudíž znát kalendář jednotlivých akcí na odbočkách. Dle př. Dobiáše jsou 3/5 akcí plánované dopředu.

Úkol: Př. Dobiáš, Chmelík, Moulis zpracují přehled známých akcí

V souvislosti s potřebou znát realitu je třeba zpracovat věkové rozložení členů FO-OP.

Př. Dobiáš: V současnosti je cca 1/3 členů do 30 let, 1/2 členů nad 50.

Úkol: Př. Dobiáš zpracuje strukturu členů dle jejich věku

Vnímání výboru uvnitř FO-OP.

Př. Vavřina – dle vlastních zkušeností je výbor u starší generace vnímán lépe.

Př. Vršecký – nelze paušalizovat, názory se různí odbočka od odbočky.

Př. Dobiáš – na odbočky se nejezdí, známí jsou především Dobiáš a Čapek.

Př. Kment – na určené akce odboček se může dělat nominace členů výboru.

Př. Krob – na akce odboček preferuje zajištění osob spojených s fotbalem a Slavií, účast takovýchto osob si v současnosti musí odbočky zajistit často sami. Je třeba pomoci, dohodnout koordinaci se Slavií a.s., aby zajišťování účastníků ze Slavie, např. na besedy, bylo v gesci orgánů FO-OP, což by pomohlo i Slavii.

Úkol: Př. Krob dohodne v této oblasti rozvržení aktivit a nastavení spolupráce s SK Slavia Praha fotbal, a.s. včetně představení zástupců nového výboru FO-OP.

Větší prezentace FO-OP navenek.

Větší prezentace všech aktivit je nutností, potřebujeme FO-OP dostat do médií např. i formou tiskových zpráv. Př. Pomikal má dohodu se Soňou Nouzákovou na zveřejňování příspěvků, která funguje.

Úkol: Př. Krob bude ve věci prezentace FO-OP kontaktovat redaktora Hraběte. Př. Pomikal a Váňa zváží další možnosti prezentací (příspěvky do médií).

Setkání slávistů ve Šternberku.

Letos bylo pořadatelství Setkání přiděleno poměrně pozdě a odbočce, která má evidovány pouhé čtyři členy. Do příprav se však obětavě zapojili i místní slávisté, kteří členy FO-OP nejsou. V následujících letech bychom měli zjišťovat zájem a možnosti průběžně tak, aby bylo rozhodnuto transparentně, ne na základě dojmu, ale faktu a včas. Aktivity je třeba koordinovat.

V souvislosti se Setkáním byla probrána problematika sbírek. Na setkání proběhne sbírka pro o.s. Donor. Byl zmíněn úmysl uspořádat sbírku na postižené povodněmi, která by probíhala v delším časovém období a na založený bankovní účet. Vyvstává problém s administrativou a správným zabezpečením ve spojitosti s množstvím vybraných peněz a jejich rozdělováním.

Výbor navrhl a odsouhlasil zrealizovat na Setkání jednu sbírku, ze které by část byla použita ve prospěch slávistů postižených povodněmi. Další možností jak drobně pomoci je možnost odpustit postiženým členské příspěvky do FO-OP ve výši ročního příspěvku.

Na setkání měla proběhnout beseda se zástupcem Slavie Praha fotbal, a.s., avizován byl nový generální ředitel J. Šeterle, který však je v tomto termínu mimo republiku na soustředění fotbalistů Slavie.

Úkol: Př. Krob prověří možnou účast gólmana Vaniaka.

Fotbalový tým FO-OP

V současnosti má 16 členů, dle informace sekretáře příspěvky do FO-OP zaplatil jen jeden člen. Pravidelně se zúčastňují Pražské rekreační ligy. FO-OP jim na Slavii zajišťuje hřiště s umělou trávou. Letos dosáhli druhého místa na mezinárodním turnaji v Poreči.

V roce 1991 došlo ke sloučení fotbalového oddílu a Odboru přátel, FO-OP se tím stal a stále je pokračovatelem fotbalu v SK Slavia Praha o.s. Oficiální současný název je Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel.

Př. Váňa poukázal na stávající komplikovaný název (FO-OP), navrhl posoudit relevanci důvodů, které k tomu vedou a případně název zjednodušit na Odbor přátel, a to i z důvodů marketingových.

Úkol: Sekretář Vršecký předloží seznam členů fotbalového týmu a placených příspěvků. Př, Kment a Horáček zjistí vzájemné vazby a vztah FO-OP a SK Slavia o.s. (předseda Huptych) v souvislosti s činností fotbalového týmu a oddílového členství FO-OP v SK Slavia Praha o.s.

Uzavřené smlouvy FO-OP

Uzavřené smlouvy se plní včetně finančních závazků. Samostatnou kapitolou je smlouva s Fanklubem. Jednostranné vypovězení smluvního bodu o vzájemném poskytování slev na akcích ze strany Fanklubu je možno považovat za porušení smlouvy. Bude navržena schůzka se zástupci Fanklubu na vyjasnění situace.

V souvislosti s Fanklubem referoval př. Krob o žádosti Fanklubu použít logo FO-OP na členské kartě Fanklubu pro sezonu 2013/2014. O povolení použít logo FO-OP na členské kartě Fanklubu bylo hlasováno. Výbor FO-OP použití zamítl.

Úkol: Sekretariát oznámí rozhodnutí zamítnout použití loga FO-OP na členské kartě Fanklubu předsedovi Fanklubu Ing. Dvorskému Ph.D.

Lístky na utkání Slavie poskytnuté SK Slavia Praha fotbal, a.s.

Př. Vršecký podal informaci o počtu poskytovaných lístků. V současnosti dostává FO-OP pro své členy, kteří jezdí na zápasy ze vzdálenosti větší než 50 km, celkem 30 lístků. Kromě toho má FO-OP k dispozici dvě vstupenky do VIP prostor. O přidělení vstupenek VIP rozhoduje výbor, o vstupenkách rozhoduje sekretariát dle zájmu z odboček. Vstupenky VIP je možno v budoucnu využít i komerčně, např. za účelem dojednání sponzorských darů pro FO-OP.

Pro výbor se kupovala jedna permanentní vstupenka. Padl návrh na zrušení koupě této vstupenky. O návrhu bylo hlasováno. Výbor odsouhlasil, že permanentní vstupenka pro členy výboru se kupovat nebude.

WEB

Informace zveřejňované v některých rubrikách nejsou zdaleka aktuální. Otázkou je i současná struktura rubrik, některé z nich nejsou vůbec navštěvované.

Problémy byly diskutovány. Kromě technického provedení byl probrán i současný model zveřejňování informací, které jsou na web dávány zprostředkovaně přes pracovníka externí firmy. Neexistuje redakční rada, která by se starala jak o aktuálnost, tak i správnost uváděných informací z hlediska věcnosti i gramatické správnosti. Je třeba se zabývat budoucím technickým zajištěním, které by mělo web zjednodušit a vést k větší operativnosti.

Př. Pomikal zmínil možnost sloučení se Slávistickými novinami (SN). Tato možnost byla odmítnuta, web SN je věcně jinak zaměřen a cílen na jinou skupinu fanoušků Slavie, převážnou část návštěvníků stránek SN zajímají jiné informace, než informace z odboček. Zároveň je ale třeba, aby v budoucnu web OP dokázal oslovit i tuto skupinu osob.

Úkol: Př. Chmelík zajistí zveřejnění některých dokumentů (stanovy) a okamžité jednorázové úpravy (vypuštění neplatných informací v rubrice Servis) na webu OP. Zároveň provede analýzu funkčnosti a možného technického řešení dalšího provozu webu včetně finanční náročnosti varianty vytvoření jeho nové verze.

 1. 6.      Informace sekretáře FO-OP

Informaci podal sekretář př. Vršecký. Podpisové vzory v bance byly zajištěny. V současnosti vedení účtu představuje náklad 400 Kč/měsíc. Doporučil zavedení internetového bankovnictví, které by tuto službu zlevnilo na 150,-Kč/měsíc. Výbor návrh schválil.

Úkol: Sekretář př. Vršecký a př. Krob zajistí náležitosti ohledně uzavření smlouvy s bankou o internetovém bankovnictví.

Byla řešena otázka vybavení sekretariátu výpočetní technikou. Realizovalo se:

 • Nákup multifukční tiskárny (tisk, kopírování, skenování)
 • Instalace nového operačního systému počítače (Windows XP, máme platnou licenci. Na Windows 7 a 8 nikoli, musela by se zakoupit)
 • Nákup Windows Office 2010

V oblasti užívaného SW je používán program bývalého sekretáře př. Eisenhuta. Je třeba s ním uzavřít smlouvu o licenci na užívání jeho programu a následné technické podpoře. Rovněž je třeba řešit zálohování dat.

Úkol: Sekretář př. Vršecký osloví př. Eisenhuta a vyzve ho k podání nabídky na provoz a následnou technickou údržbu programu.

Na základě nabídky bude rozhodnuto o dalším užívání jeho programu nebo o případném jiném řešení.

Př. Horáček v souvislosti s užíváním počítače pro internetové bankovnictví upozornil na nedostatečná hesla pro přihlášení se do systému.

Úkol: Sekretář př. Vršecký provede změnu přístupového hesla počítače.

Do internetového bankovnictví bude mít přístup sekretář a hospodář. Výbor schválil uvedený princip přístupu do internetového bankovnictví. V současnosti se týká př. Vršeckého a Smetany.

Setkání slávistů ve Šternberku.

Zatím projevilo zájem startovat přes dvacet týmů, startovné doposud zaplatilo třináct z nich. Ostatní zaplatí na místě.

Výbor odsouhlasil příspěvek pořadateli ve výši 10 tisíc Kč.

Př. Krob vyzval členy výboru k zamyšlení nad budoucím komerčním využitím Setkání.

Byla podána informace o finančních prostředcích.

Všechny akcie SK Slavia Praha fotbal a.s. ve vlastnictví FO-OP byly vyměněny (z akcie na jméno na akcie na majitele, vyplynulo z rozhodnutí VH akcionářů SK Slavia Praha fotbal a.s.)

Vznikly dvě nové odbočky FO-OP, Hostivice a Karlovarsko „Divoký západ“.

Př. Vršecký upozornil na jubileum pana Zdeňka Bartáka, člena FO-OP. Dne 13. července 2013 se dožívá 85 let.

Úkol: Sekretář př. Vršecký zakoupí dárkový balíček a zjistí možnost jeho předání před ligovým utkáním Slavie.

Nové stanovy doposud nebyly registrovány.

Úkol: Sekretář př. Vršecký zajistí registraci na Ministerstvu vnitra ČR.

 1. 7.      Informace sekretáře o trvalých platbách a předložení již uzavřených smluv

Bylo zhruba diskutováno v bodě 5. Informace a úkoly předsedy FO-OP. Podrobnější informace bude podána na příštím zasedání výboru FO-OP.

 1. 8.      Informace o hospodaření FO-OP včetně návrhu rozpočtu

Přesunuto na příští zasedání výboru

 1. 9.      Informace o činnosti odboček

Informaci podal př. Dobiáš.

Proběhlo:

17. května             Finále poháru žen

25. května            Pouťový zápas v Opatovicích

1. června             Pětiboj Brandýs nad Orlicí vs. Česká Třebová

8. června             Veleňská pentle

O prázdninách chystá Opatovická odbočka společnou dovolenou v Řecku.

 1. 10.  Informace o webových stránkách FO-OP

Otázky ohledně webových stránek byly již probrány v rámci bodu 5. Informace a úkoly předsedy FO-OP.

 1. 11.  Informace o Červenobílých listech

Informoval př. Dobiáš. Práce probíhají v plném tempu, odhadem se předpokládá rozsah 40 stránek. Úvodník dodá předseda FO-OP př. Krob. Kromě jiného ČBL budou obsahovat různé tabulky, rubriku Kronika, zprávy z odboček, zprávu o jubilantech, zprávu z VH FO-OP a rozhovory od více autorů. Bohužel se nepodařilo sehnat žádnou reklamu, která by přinesla částečnou úhradu nákladů.

O nákladech spojených s vydáváním ČBL se vedla diskuse.

Př. Pomikal diskutoval možnosti financování pomocí reklamy a vznesl dotaz na celkový objem nákladů.

Dle př. Vršeckého se náklady pohybují mezi 50-60 tisíci Kč na jedno vydání. V současnosti je realizováno dvojí vydání ČBL za rok. Dle jeho odhadu mohou představovat až polovinu rozpočtu FO-OP.

Př. Dobiáš vidí poměr nákladů a rozpočtu jinak, náklady mohou dosáhnout maximálně 1/3 rozpočtu. Pro některé členy je to však jediné pojítko s FO-OP, které představuje tu motivaci být členem FO-OP. Případné zrušení vydávání ČBL může znamenat pokles členské základny.

Př. Krob – je třeba vše vidět v kontextu. Musíme se ptát jak na poptávku, tak i na rentabilitu. Pro rozhodnutí jak dál je třeba vědět počet výtisků k počtu prodaných výtisků, zjistit poptávku, kdo všechno ČBL čte vzhledem k počtu výtisků (poměr). Zvážit možné formy distribuce.

Úkol: Pro všechny členy výboru, rozmyslet formu vydávání, periodicitu a způsob financování. Současný stav popíše př. Dobiáš.

 1. 12.  Návrh na konkrétní činnosti

Př. Krob zmínil plánovanou akci „Parník“, která by měla být náhražkou za letošní Slávistický večer, jenž kvůli nedostatečnému finančnímu krytí neproběhl. Tato akce dle jeho mínění nepřinese nic převratného. Lepší variantou by mohl být např. večer v divadle či večerní akce na stadionu apod.

Př. Váňa se přimlouval za pokračování „značky“ Slávistický večer, byť třeba jinou formou, např. zmíněným večerem na stadionu. Termín Slávistický večer se již stal známým pojmem a neměl by zapadnout. Možné jsou i další aktivity, byla zmíněna akce na pořízení repliky Středoevropského poháru vzhledem k 75. výročí jeho získání Slavií.

Př. Pomikal uvedl, že akce již probíhá. Díky získaným kontaktům Jany Kaufnerové v Banja Luce je přislíbena zápůjčka poháru do ČR, kde by se replika udělala. Cesta za pohárem je naplánovaná na začátek července.

Ve 21:30 bylo zasedání výboru ukončeno z důvodu uzavírky restaurace. Neprobrané věci budou předmětem jednání na příštím výboru. Termín bude stanoven operativně.

Zapsal dne 24. června 2013 Jan Chmelík.