Zápis č. 20

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 18. května 2015 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a. s.

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Omluveni: Horáček, Moulis, Vavřina

Sekretariát: Vršecký

  1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

  1. 2.      Schválení zápisu č. 19 ze zasedání výboru 6. 3. 2015

Zápis byl schválen všemi hlasy.

  1. 3.      Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Budeme nadále sledovat.

Př. Vavruša převzal standartu FO-OP, která byla poškozena členy odbočky ve Šternberku, jejímž členem je i př. Vavruša, a slíbil opravu. V současnosti však nereaguje na telefonní volání a nekomunikuje ani žádnou jinou formou.

Úkol 20/1: Př. Dobiáš zkusí navázat s př. Vavrušou spojení a zjistit současný stav týkající se opravy standarty.

Úkol 20/2: V případě, že členové odbočky ve Šternberku budou i nadále odmítat komunikovat, sekretariát zjistí možnost vyloučení členů odbočky z FO-OP. Tato možnost by byla použita v krajním případě.

Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Jako vedoucí týmu byl navržen př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesner čeká na další informace o možných spolupracovnících i na určení vhodného prostoru pro uložení zdokumentovaných exponátů. Úkol trvá.

Úkol 18/3: Př. Vršecký a Váňa se budou nadále angažovat v přípravě Slávistického večera. Zjistí možnost režijní spolupráce V. Nouzáka na realizaci Slávistického večera; v případě rozhodnutí o oficiálním pozvání případných skotských hostů se textem a překladem pozvánky bude zabývat př. Váňa.  Úkol splněn. 

Úkol 18/5: V souvislosti s dalším pokračováním Univerzity Slavia, která by se měla věnovat brankářům, př. Krob zkusí pozvat Vaniaka, př. Vršecký zkontaktuje Zlámala a Černého.

Vaniak zatím nereaguje, ostatní brankáři jsou v jednání, zajišťuje př. Vršecký. Úkol trvá – termín konání posunut na podzim.

Úkol 18/6: Př. Vavřina zpracuje text o cca 5 trenérech do letního čísla ČBL, kteří se zapsali do historie slávistické kopané. Úkol trvá, vzhledem k pracovním povinnostem př. Vavřiny může být článek zpracován později, případně nahrazen článkem od jiného autora.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.

Úkol 18/8: Př. Chmelík dojedná závazný termín předání nové verze webu do provozu. Vzhledem k dodatečným požadavkům z naší strany byl termín spuštění posunut na 1. 6. 2015. Více viz samostatný bod programu. Úkol trvá.

Úkol 18/9: Dopis na odbočky s dotazem, zda jsou schopny spolupracovat na realizaci přátelských přípravných zápasů Slavie, byl zatím pozastaven, konkrétní potřebné údaje doplní za Slavii Jiří Vrba. Rozeslán bude až dle aktuální situace. Budeme nadále sledovat.

Úkol 19/1: Př. Chmelík svolá schůzku zástupců FO-OP angažujících se ve věci nového webu s př. Ocetníkem a p. Kabrnou, na které se upřesní další postup. Úkol splněn.

Úkol 19/2: Př. Dobiáš ve spolupráci s př. Vršeckým sestaví otázky pro odbočky, které by měly vést v případě pociťovaného problému ke konkrétní odpovědi spolu se zjištěním kontaktní osoby na odbočce a kdy naposledy došlo k osobnímu kontaktu se členy výboru. Úkol splněn. Na dotazník odpovědělo 16 odboček z 25 obeslaných.

Úkol 19/3: Př. Váňa sepíše pozvánku na Slávistický večer v baru hotelu Fusion, která bude odeslána ke zveřejnění na webu Slávistické noviny. Úkol splněn.

Úkol 19/4: Př. Krob projedná možné varianty řešení archivu s předsedou představenstva Slavie Adamem Řebíčkem. Proběhla schůzka s Adamem Řebíčkem, ovšem zatím k dohodě o získání potřebných prostor nedošlo. Bude se znovu řešit po konci letošního ročníku ligy. Úkol trvá.

  1. 4.      Informace předsedy FO-OP

Př. Krob zhodnotil Slávistický večer v baru hotelu Fusion. Večer s názvem Dědek Madden party, byl hodnocen účastníky velmi kladně. Tato akce opět zviditelnila FO-OP, vlastní večer měl dynamiku a spád. Zúčastnili se ho jak aktuální zástupci fotbalové Slavie, tak i bývalí hráči a internacionálové spolu s představiteli kulturního života. Svůj účel splnil i z hlediska finančního, kdy se podařilo vybrat nemalé finanční prostředky na rekonstrukci adoptovaného hrobu J. W. Maddena. Př. Krob poděkoval všem organizátorům.

Chystá se další díl cyklistické Tour de Slavia, která proběhne v sobotu 6. června 2015.

Př. Krob zrekapituloval dotazník, který byl rozeslán 25 odbočkám, a přišlo 16 odpovědí. V části dotazníku, věnující se práci výboru, byla práce výboru v 10 případech hodnocena kladně, 3 odbočky uvedly negativní hodnocení, 3 odbočky měly technické podněty a připomínky.

Požadavku na větší informovanost o dění ve Slavii nelze zcela vyhovět, většina informací jsou důvěrné a výbor FO-OP je nezná. Požadavku na zasílání zápisů ze zasedání výboru FO-OP přímo předsedům odboček bude vyhověno. Zároveň se zápisem dojde i k rozeslání kontaktů na jednotlivé členy výboru. Kontakty na členy výboru jsou ale dlouhodobě k dispozici i na webových stránkách FO-OP.

Výbor se vyjádřil k výtkám:

Členové výboru se neúčastní akcí na odbočkách – Z titulu své funkce se akcí odboček pravidelně účastní člen výboru Michal Dobiáš‚ který je zodpovědný za komunikaci s odbočkami. Organizátoři akce Univerzita Slavia se v rámci svých časových možností budou snažit přijet s tímto seminářem přímo na odbočky. Tuto aktivitu vůči odbočkám výbor shledává smysluplnější, než jen pouhou pasivní účast člena výboru na akci odbočky.

Neúčast na pohřbu př. Maika – účasten byl člen výboru př. Dobiáš. Jinak v posledním období se pohřbů účastnil v 8 případech i sekretář a člen výboru FO-OP př. Vršecký, v jednom případě předseda př. Krob.

Setkání slávistů v Praze nenaplnilo očekávání – výbor FO-OP konstatuje, že fotbalový turnaj zaznamenal rekordní účast týmů a i o další doplňkové akce, např. o kompletní prohlídku zázemí fotbalového stadionu, byl velký zájem. Bylo předvedeno speciální choreo Tribuny Sever k 50. výročí založení OP, rovněž gastronomická složka byla na úrovni.

Větší prostor pro články FO-OP v časopise Poločas – vždy když se najde téma a autor, tak Slavia vychází vstříc a článek je publikován.

Propagace FO-OP na oficiálním webu Slavie – na oficiálním webu je odkaz na web FO-OP, akce FO-OP s nadregionálním charakterem (např. Slávistické večery, Univerzita Slavia apod.) jsou vždy zveřejněny.

Arogance členů výboru FO-OP – zde je třeba výtku konkretizovat, žádný člen výboru FO-OP si není arogantního chování vědom.

Reakce na některá doporučení:

Udržení Maikolandu – členové FO-OP mohou pomoci pí Maikové, aktivně se již zapojuje  př. Dobiáš, rozhodující otázkou zůstává, zda nemovitost zůstane i nadále v majetku pí Maikové.

Tmelení venkova s Prahou – členové výboru FO-OP, členové odboček i pražští členové FO-OP se běžně setkávají na zápasech a společných akcích (Slávistické večery, Setkání slávistů apod.), tzv. tmelení lze těžko nařizovat usnesením výboru.

Regionální spolupráce odboček – výborná věc, ale opět závisí na aktivitě členů odboček a jejich přání mezi sebou spolupracovat. Výbor může rovněž jen doporučit, ale opět nemůže určovat kdo a s kým.

Jednotlivé podněty a doporučení mohou být diskutovány konkrétněji na Setkání slávistů v Hodoníně.

Výbor bude i nadále pokračovat ve svých aktivitách a vizích, připravovat akce celorepublikového charakteru, které mohou přinést vyšší povědomí o činnosti FO-OP ve společnosti.

Výbor FO-OP nabízí jednotlivým předsedům odboček možnost účasti na zasedání výboru FO-OP. Zájemci mohou dohodnout svou účast se sekretářem př. Vršeckým.

  1. 5.      Hodnocení Slávistického večera – Dědek Madden party 

Hlavním cílem Slávistického večera bylo vzdát hold prvnímu profesionálnímu trenérovi Slavie (a v českých zemích vůbec) J. W. Maddenovi. Výbor FO-OP vyslovuje poděkování hlavním organizátorům př. Vršeckému a Váňovi. Př. Vršecký zajistil pronájem prostor baru v centru Prahy zdarma i slevy na konzumaci nápojů, takže z hlediska finančních nákladů akce přinesla zisk.

Na Slávistickém večeru byly potvrzeny mnohé stávající společenské kontakty, ale vznikly i nové, a to zejména v obchodní sféře, které se dají využít v budoucnu (např. Klub přátel Skotska). Přímo na místě se někteří účastníci stali členy FO-OP. Probíhal prodej speciálních suvenýrů, proběhla úspěšná sbírka na rekonstrukci hrobu J. W. Maddena.  O akci vyšel článek v časopise Poločas.

Úkol 20/1: Př. Váňa napíše poděkování dárcům za poskytnutí významného finančního příspěvku, který bude využit na výše zmíněnou rekonstrukci hrobu.

Výbor obdržel dvě nabídky na rekonstrukci hrobu J. W. Maddena, jedna s náklady ve výši 15 tis. Kč, druhá, která byla doplněna i rozpisem prací a materiálu, 11 tis. Kč. Výbor po diskusi schválil využití druhé nabídky tj. nabídku s náklady ve výši 11 tis. Kč od kamenictví Červenec.

  1. 6.      Setkání slávistů v Hodoníně 

Pořadatelé dodávají postupně informace, které jsou zveřejňovány na webu FO-OP.

Startovné ve fotbalovém turnaji bylo stanoveno na 100,-Kč za osobu, tj. 600,-Kč za šestičlenný tým. V rámci startovného mají hráči zajištěno občerstvení, které zahrnuje guláš, pivo, balenou vodu nebo kávu.

Platby startovného budou přijímány do 10. 6. 2015, poté bude provedeno rozlosování.

Zájemci o návštěvu sklípku spojenou s degustací vín (pátek 19. 6. 2015) zaplatí 520,-Kč.

Připraven je kulturní program.

Úkol 20/2: Př. Dobiáš ve spolupráci s pořadateli Setkání připraví tipy na návštěvu místních pamětihodností.

  1. 7.      Informace o webových stránkách

Vzhledem k požadavku na novou grafickou úpravu bylo spuštění webu odloženo. V současné době dodá grafik konečnou verzi grafiky webmasterovi, který ji programově zpracuje. Data jsou již připravena v databázi. Byla učiněna dohoda s př. Ocetníkem o pomoci při vkládání příspěvků na webové stránky.

Spuštění nových stránek je plánováno na 1. 6. 2015.

  1. 8.      Červenobílé listy

Uzávěrka letního čísla ČBL bude 30. 6. 2015, všichni předají do tohoto data své materiály, redakční rada provede výběr článků. Číslo by mělo mít rozsah maximálně 44 stran textu a 4 celostránkové reklamy. Hlavním tématem jarního vydání bude trenér Madden, dále by mělo vydání obsahovat články o historii OP, standardní rubriky a doprovodnou stať k hlavnímu tématu (JWM) zaměřenou na další významné trenéry Slavie. Součástí vydání bude i připravený komiks.

  1. 9.      Informace sekretáře

Informoval př. Vršecký.

Byla podána informace o stavu finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Byla podána informace o žádosti Tribuny Sever o příspěvek na choreo věnované J. W. Maddenovi. Výbor FO-OP po diskusi schválil příspěvek Tribuně Sever na choreo věnované Maddenovi.

Odbočka FO-OP AREA 114 ve spolupráci s vedením Odboru přátel a s Tribunou Sever uspořádala akci s názvem “Slávistická vycházka”. Akce byla účastníky hodnocena velmi kladně.

Z rejstříku organizací byla soudem vymazána organizace Pražský klub přátel fotbalové Slavie. Její bývalí členové jsou nyní převážně členy FO-OP.

Odbočka v Žatci organizuje návštěvy dětí na fotbalových utkáních Slavie. Výbor FO-OP vyslovuje pochvalu.

Registrujeme 3 nové odbočky, z tradičních odboček doposud nezaplatilo příspěvky Sudovo Hlavno a Sokolov.

Česká televize natáčí dokument o Slavii.

  1. 10.  Zprávy z odboček

Zprávy přednesl př. Dobiáš:

Konalo se:

7. 3. 2015 – Rožďalovice – Celodenní maškarní rej

7. 3. 2015 – Kolín – Turnaj v bowlingu v Kutné Hoře

14. 3. 2015 – Veleň – výroční valná hromada s besedou s L. Keniou a D. Herdou

14. 3. 2015 – Příbram – Josefská zábava

21. 3. 2015 – Brandýs n./O. – mariášový turnaj pro veřejnost

28. 3. 2015 – Chomutov – slavnostní schůze

30. 4. 2015 – Rožďalovice – Slávistické čarodějnice, účastnil se V. Vukadinovič a K. Hrubeš

8. 5. 2015 – Praha, odbočka Area 114 – Slávistická vycházka

Připravuje se:

29. 5. 2015 – Praha – výroční členská schůze odbočky Area 114

30. 5. 2015 – Brandýs n./O. – míčový šestiboj

13. 6. 2015 – Veleň – Veleňská pentle

11.  Různé

Do konce sezóny, tj. do 30. 5. 2015 by měly vyjít nové e-ČBL, součástí může být fragment z připravovaných komiksů.

Úkol 20/3: Redakční rada ČBL zajistí vydání e-ČBL do 30. 5. 2015.

V souvislosti s připravovaným Setkáním slávistů je třeba zajistit návrat putovního poháru.

Úkol 20/4: Př. Vršecký dojedná s př. Téglem návrat putovního poháru do 10. 6. 2015.

Valná hromada FO-OP nyní na jaře nebude. Nabízel se termín 30. 5. 2015, ale nebylo by dodrženo ustanovení ve stanovách FO-OP, že pozvánka musí být doručena 14 dní před konáním valné hromady. Valná hromada by měla být svolána v brzkém termínu po zahájení nové sezóny.

Konání příštího zasedání výboru FO-OP bude operativně oznámeno. O přesném termínu, místu a hodině konání bude informovat členy výboru FO-OP a sekretář př. Vršecký.

Zapsal dne 18. května 2015 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..