Zápis č. 9, ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel z. s., konaného dne 31. ledna 2023

Zápis ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel z. s., konaného dne 31. ledna 2023 ve Sportovním centru Eden s.r.o.

Přítomni:                    Gavlák, Chmelík, Janáček, Kubálková, Moulis, Ocetník, Vinař

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Krula, Tomčišin

Omluveni:                   Červenský, Pomikal, Smetana, Váňa, Vavřina, Veselý

 1. Schválení programu
  • Program byl schválen všemi hlasy
 2. Schválení zápisu
  • Zápis č. 8 byl schválen všemi hlasy.
 3. Informace z dění SK Slavia Praha, spolek
  • Př. Chmelík zmínil: 
   • Stav dotace na opravu střech komplexu sportovních hal a stav výběrového řízení, žádost o dotační titul provoz a údržba. Byl vysloven souhlas se žádostí o prodloužení termínu realizace opravy střech do 30. 6. 2023. Projektant byl pověřen o doplnění zadávací dokumentace v co nejkratším termínu, aby bylo možno vypsat výběrové řízení na dodavatele. 
   • Jednání a hlasování o ukončení Smlouvy o výpůjčce mezi SK Slavia, spolek a Halovými sporty s.r.o. a o podepsání nové smlouvy mezi SK Slavia, spolek a Halovými sporty, spolek na dobu určitou (2 roky – v kompetenci Představenstva SK Slavia, spolek) z důvodu nemožnosti s.r.o. čerpat dotace od NSA. Hlasování společníků s.r.o. ukončení smlouvy odmítlo, toto rozhodnutí má za následek nemožnost čerpání dotací na provoz a údržbu v následujícím roce ve výši cca 1-1,5 mil. Kč.
   • Stav dotace na energetickou restrukturalizaci areálu v Edenu. Poskytnutí dotace bylo formálně schváleno, ale Slavia je vzhledem k termínu podání žádosti o dotaci v pořadí čekatelů.
   • Vývoj kolem prodeje části budovy bývalého hotelu Slavia a soudní spor s Petrem Boučkem a společností CTI Servis. Panem Boučkem bylo nabídnuto vypořádání všech pohledávek včetně příslušenství v celkové hodnotě cca 6 mil. Kč., čímž by se následně uvolnily právní překážky, které brání k uskutečnění prodeje společnosti PSN. SK Slavia, spolek se bude snažit uplatnit předkupní právo na předmětnou část hotelu, případný úvěr je banka připravena poskytnout. Je třeba hledat potřebné finanční zdroje.
   • Informaci ohledně vývoje soudního sporu, SK Slavia-fotbal a.s. vs. Hochtief. Žaloba podaná SK Slavia – fotbal a.s. byla zamítnuta. SK Slavia – fotbal a.s. prostřednictvím společnosti Eden Arena podala novou žalobu. Představenstvo SKS rozhodlo o prozatímním se nepřipojení ke sporu. Naopak bylo rozhodnuto o podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci „zmizení – zcizení“ smluvního dokumentu mezi SK Slavia, spolek a Slavia – fotbal a.s., kterým se dotčený sporný pozemek vyjímá z nájemní smlouvy se SK Slavia – fotbal a následně pronajímá firmě Hochtief.
   • Dopravní situaci před budovou plaveckého stadionu ve spojení s neoprávněným parkováním
 4. Kontrola plnění úkolů
  • Úkol 4/1: Na základě uzavřené smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. je třeba zpracovat předávací protokol na exponáty ve vlastnictví FO-OP zapůjčené do Slavia Museum. Zbývající naše exponáty uložené v prostorách akciové společnosti je třeba přemístit do našich prostor.  Seznam věcí k přemístění by měl být v následujícím týdnu sepsán.
  • Seznamy jsou sepsány a vše připraveno. Řeší se textace smlouvy. Zodpovídá: Př. Ocetník Úkol trvá.
  • Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík.
   • Statutární orgán, jednou z možností je zavedení funkce prokury,
   • Hlasovací model na valné hromadě FO-OP,
   • Uvedení výše příspěvku,
   • Pravidla pro nová loga používaná odbočkami.
   • Návrh nového znění stanov je zpracován a bude rozeslán k připomínkám určeným osobám.
   • Stanovy byly rozeslány dne 19. 5. 2022 př. Ocetníkem všem pověřeným dle dohody: př. Chmelík, př. Krula, př. Smetana. př. Váňa. Nutno připomínkovat (zatím bez odezvy!) a následně odsouhlasit s právníkem. Stanovy by měli být přijaty na nejbližší VH OP (jaro 2023). Úkol probíhá
   • Úkol 25/2: V souvislosti s úkolem na postupnou implementaci dokumentů GDPR je třeba uzavřít smlouvy s osobami, které mají přístup k evidenčním datům FO-OP a definovat jejich přístupová práva.
   • Zatím projednáno ústně, bylo doporučeno uzavřít dohody o provedení práce pro spolupracovníky sekretariátu, podmíněné jejich závazkem dodržování předpisů GDPR.  Př. Ocetník připravil návrh dohody. Výbor FO-OP schválil výši odměny pro spolupracovníky sekretariátu, pro př. Čapka 1000,- Kč/měsíc, pro př. Donnera jednorázovou odměnu za každou jednotlivou pomocnou práci ve výši 200,- Kč, v současnosti př. Donner pracovně sekretariát nenavštěvuje. Úkol trvá.
   • Úkol 27/5: Nový software pro sekretariát Odboru přátel. Př. Ocetník bude dohlížet na implementaci nového SW. Požadujeme určitý stupeň univerzálnosti předávané SW aplikace, abychom nebyli při jejím provozu a zajištění udržitelnosti zcela závislí na dodavateli. Vzhledem k nečinnosti společnosti Get-Media byla zakázka projednána se zástupci společností D&C, s.r.o. a spolupracující Zengres s.r.o. Úkol trvá.
   • Úkol 29/4: Adopce hrobu Jana Vaníka. 
   • Adopce hrobu byla schválena, hrob přešel do našeho nájmu na období 10 let. Dostali jsme tři cenové nabídky na opravu, výše nabídek se pohybuje okolo 80 tis. Kč. Stále hledáme levnější variantu. Úkol probíhá.
   • Úkol 4/4: Př. Vršecký ve spolupráci s př. Pomikalem zjistí možnosti renovace historické vlajky OP. Na základě informací př. Pomikala byla vybrána společnost pro renovaci. Vlajka byla předána, renovace by měla být dokončena v únoru 2023, cena bude ještě upřesněna.   Úkol probíhá.
   • Úkol 5/1: Pro získání ISSN a tím možnosti řádného prodeje v síti prodejen tiskovin bude provedena registrace našeho periodika do evidence periodického tisku jejíž provozování je v gesci Ministerstva kultury. Proběhlo jednání na MK ČR z kterého vyplynuly některé úkoly. Titul (ČBL) je třeba zaregistrovat na MK ČR. Na základě této registrace obdržíme od Českého národního střediska ISSN identifikační číslo periodika. Následně nám vznikne povinnost odesílat jednotlivá vydání ČBL určeným organizacím. Registrace na MK ČR proběhla, nový výtisk bude poskytnut určeným organizacím a dodán do Národní knihovny spolu s tiráží obsahující technické informace. Úkol probíhá.
   • Úkol 5/3: Strukturovanou žádost ohledně uznání titulů Slavie z počátku minulého století adresovanou FAČR připraví př. Váňa. 14. 9. Žádost vypracována. Př. Pomikal a historická sekce OP provedli finální kontrolu. Žádost byla odeslána SK Slavia Praha – fotbal. Žádost na FAČR zatím odeslána nebyla. Vzhledem k informaci, že u historiků FA ČR není vůle přiznat Slavii tituly před založením Českého svazu fotbalového v roce 1901, Slavia rozhodla, že žádost o uznání titulů získaných před rokem 1901 posílat nebude. Vývoj budeme sledovat.
   • Úkol 7/2: Domluvit schůzku za účasti vedení fotbalové Slavie, architekta a zástupců výboru OP, za účelem prezentace projektu důstojné instalace stožáru na klubovou vlajku před fotbalovým stadionem v Edenu a rozhodnutí o dalším postupu. Odpovídá př. Ocetník. Úkol splněn – ale termín jednání, které mělo proběhnout po 12. prosinci 2022, byl posunut na neurčito.
   • Úkol 8/1: Př Vršecký zajistí účast 15 delegátů z řad Odboru přátel na VH SK Slavia, spolek. Úkol splněn.
   • Úkol 8/2: Př. Vavřina určí, které věci z pozůstalosti př. Dobiáše se využijí a ponechají a které věci jsou nepoužitelné. Úkol probíhá.
   • Úkol 8/3: Př. Kubálková zaktualizuje a rozešle konečný obsah ČBL. Úkol trvá.
 5. Informace předsedy
  • Informoval př. Ocetník.
   • Osobně navštívil akce pořádané jednotlivými odbočkami FO-OP.
   • Probíhá rekonstrukce prvotní vlajky Slavie. 
   • Dne 17. 12. 2022 ve vile Olga v Jevanech proběhlo vzpomínkové setkání věnované zakladatelům SK Slavia Praha MUDr. Jaroslavu Hausmanovi a Heřmanu Hausmanovi.
   • 10. 12. 2022 proběhla Vánoční besídka se Slávinkou s doprovodným programem.
   • Proběhlo vánoční zpívání koled před stadionem a novoroční procházka.
   • Byla připomenuta probíhající akce „15 obrazů pro Slavii“. Jedná se o impresionisticky laděné akvarely, které na náměty určené FO-OP zhotovuje malíř Michael Červenka. Obrazy by měly být následně prodány ve veřejné aukci.
   • Předseda seznámil výbor s novým projektem z oblasti společenské odpovědnosti realizovaný ve spolupráci s SK Slavia Praha – fotbal, a.s. Výbor hlasováním souhlasil s personální nominací i příslušnými dokumenty, které byly předneseny. Pověřuje předsedu výboru FO-OP k jednání v dalších potřebných krocích.
   • Je třeba provést finanční vyrovnání se zaniklou odbočkou Tribuna Sever. FO-OP doposud spravuje finanční účet určený pro chorea TS.
   • Úkol 9/1: Předseda ve spolupráci s hospodářem zajistí finanční vyrovnání s Tribunou Sever.
 6. Příprava Setkání slávistů 2023
  • Setkání proběhne v Třebíči v termínu 23.-24. června 2023. Výbor odsouhlasil finanční příspěvek ve výši 30 tisíc Kč, vyplacen bude na základě předaných účetních dokladů.
  • Úkol 9/2: Př. Ocetník zajistí vypracování smlouvy o sponzorských darech.
  • Úkol 9/3: Př. Ocetník zajistí zveřejnění termínu Setkání slávistů na webu i portálu FO-OP.
 7. Informace hospodáře
  • Byla podána informace o stavu finančních prostředků na jednotlivých typech bankovních účtů OP.
 8. Informace zástupce kontrolní komise
  • Kontrolní komise neměla žádnou připomínku
 9. Informace sekretáře
  • Př. Vršecký informoval:
   • Dochází zásoba papírových průkazek i plastových karet.
    • Úkol 9/4: Př. Vršecký zajistí objednání plastových karet 
    • Úkol 9/5: Př. Ocetník zadá dotisk 2000 ks papírových průkazek
  • K poslednímu únoru 2023 budou vyřazeni členové FO-OP, kteří nezaplatili členské příspěvky v roce 2022 a svůj dluh neuhradí do konce února 2023. Vyřazení těchto členů pravděpodobně ovlivní i počet registrovaných odboček.
 10. Informace o Červenobílých listech
  • O stavu předávaných příspěvků referovala př. Kubálková. V současnosti se čeká např. na předsedův výkop, chybí i Republika Slavia.
  • Z došlých příspěvků od sportovních oddílů bude potřeba udělat výtah, v plném znění mohou být na webu.
  • Reklamy jsou k dispozici, pokud zbyde lichá stránka, můžeme doplnit další reklamou.
  • Předpokládaný termín předání do tisku je druhá polovina února.  
 11. Informace o činnosti odboček
  • Proběhlo:
   • 22. 12. –     Vánoční zpívání u Fortuna Arény – stadionu Slavie 
   • 14. 01. –     Proběhla valná hromada odbočky Strakonice, Strakonice rovněž uspořádali fanouškovské Silvestrovské derby Slavia – Sparta.
   • 14. 01. –     Společné výjezdní zasedání připravily odbočky Milevsko, Dětenice a Veleň
   • 23. 01. –      Proběhla členská schůze odbočky Area114
  • Připravuje se:
   • 04. 02. –     Vepřové hody ve Strakonicích
   • 10. 02. –     Valná hromada odbočky Brandýs n. O.
   • 04. 03. –      Výroční schůze odbočky Česká Lípa
  • Hledá se termín pro oslavu 5. výročí založení odbočky Dětenice.
 12. Různé
  • Př. Ocetník informoval o úmyslu Slavie najít termín a soupeře pro přátelský zápas jako náhradu za neodehraný zápas ke 130. výročí založení sportovní Slavie.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 21. 2. 2023 ve Sportovním centru Eden s.r.o. od 18. hod. Termín a místo bude ještě potvrzeno.

Zapsal dne 31. ledna 2023 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..