ZÁPIS č. 17

      1 komentář u textu s názvem ZÁPIS č. 17

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konané dne 1. listopadu 2014 v hotelu Slavia v pražském Edenu.

1. Jednání řádné valné hromady Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel (dále jen VH) bylo zahájeno ve 14:40 hodin. Předseda Fotbalového oddílu SK Slavia Praha-Odboru přátel (dále jen FO-OP) Ing. Martin Krob pronesl úvodní přivítání a předal řízení valné hromady př. Ing. Václavu Smetanovi, který byl pověřen řízením VH.

2. Ing. Smetana přivítal účastníky VH a přítomné hosty, pana Karola Kisela, sportovního ředitele, člena představenstva SK Slavia Praha – fotbal, a.s. a pana Ing. Jiřího Huptycha, předsedu představenstva SK Slavia Praha, o.s. Představil zapisovatele VH Ing. Jana Chmelíka. Následně seznámil přítomné s návrhem výboru FO-OP na obsazení pracovního předsednictva VH, jmenovitě: Ing. Martin Krob, Ing. Václav Smetana (pověřen řízením VH) a Ing. Jiří Havlíček. Návrh byl hlasováním VH schválen.

3. Ing. Smetana představil návrh programu VH. Navrhovaný program byl hlasováním schválen.

4. Přítomní hlasováním schválili znění jednacího řádu VH, který byl distribuován společně s pozvánkou. Žádný návrh na změnu znění jednacího řádu podán nebyl.

5. Proběhla volba mandátové a návrhové komise.

• Do mandátové komise byli navrženi RNDr. Michal Dobiáš, Mgr. Petr Vršecký a Karel Vavřina. Složení mandátové komise bylo schváleno všemi hlasy.
• Do návrhové komise byli navrženi JUDr. Vlastimil Váňa, MUDr. Michael Janáček a Ing. Tomáš Donner. Složení návrhové komise bylo schváleno všemi hlasy.

6. Ing. Martin Krob úvodem svého vystoupení popřál Doc. MUDr. Václavu Smetanovi k jeho významnému životnímu jubileu. Následně pak přednesl zprávu o činnosti FO-OP v období od poslední VH. V hlavních bodech obsahovala:

 • Rekapitulaci personálních změn ve výboru FO-OP. Věkové složení výboru je nyní vyvážené, jsou zde zastoupeny různé věkové skupiny a mohou zaznívat různé názory.
 • Hodnocení finanční situace. Bylo dosaženo finanční stability, která je předpokladem pro vlastní činnost jak výboru FO-OP, tak i pro podporu činnosti odboček. Hospodářský výsledek je dobrý, v posledních dvou letech skončilo hospodaření v zisku, předpoklad zisku platí i pro rok 2014.
 • Statistické údaje o členské základně. V současnosti je registrováno 64 odboček, Ing. Krob poděkoval všem vedoucím odboček za práci, kterou pro FO-OP vykonávají a i členům za bohatou činnost na místní úrovni.

Zhodnocení akcí spojených s 50. výročím vzniku Odboru přátel. Bylo realizováno:

 • Divadelní představení v divadle Minor s doprovodným programem a účastí významných osobností spojených se Slavií.
 • Setkání slávistů. Fotbalový turnaj měl nejvíce účastníků ve své historii. Akce byla spojena s prohlídkou fotbalového stadionu a besedou s trenérem ‚A‘ týmu SK Slavia Praha.
 • Univerzita Slavie. Prezentace a setkání probíhaly na více místech, tematické zaměření bylo různorodé. Akce byla často doplněna besedou s osobnostmi spojenými se Slavií a její historií.
 • Vzpomínková akce k výročí narození kanonýra Koška. Návštěva jeho hrobu, diskusní večer, článek v deníku Sport.
 • Spolupořádání doprovodných akcí u příležitosti domácího přátelského zápasu s Hajdukem Split, klubem, na jehož založení se slávisté podíleli. Před zápasem na stadionu byl organizován průvod odboček, při zápase doprovodná chorea.
 • Památka zesnulých. Putování po hrobech slavných slávistů.

Plánované akce:

 • Tour de Slavia. Návrat ke kořenům, cyklojízda spolu s cyklistickým oddílem Slavie po místech spojených s historií klubu v den 122. výročí založení založení ACOS, tedy 2. listopadu 2014.
 • Křest knihy Ondřeje Zlámala ve Fanshopu 3. listopadu 2014.
 • Setkání osobností ve Fanshopu 4. prosince 2014 u příležitosti křtu knihy „Album slavných postav SK Slavia Praha“. Autorem je Vladimír Zápotocký s dopracováním pomáhal Miroslav Pomikal.

Ing. Krob dále zmínil i věci, které se ne zcela podařily. V pololetí nevyšly plánované Červenobílé listy. Místo toho se ale podařilo zajistit články o historii i současnosti Odboru přátel v magazínu Poločas, který byl vydán u příležitosti přátelského utkání s Hajdukem Split a 50. výročí založení Odboru přátel. Díky tomuto vydání se o činnosti Odboru přátel mohla dočíst široká veřejnost. Výbor zajistil distribuci tohoto magazínu všem členům FO-OP.

Nově se ve spolupráci s odbočkou Tribuna Sever začaly organizovat autobusové zájezdy na ligová utkání Slavie. Vstup mnohých mladých z Tribuny Sever do FO-OP je pozitivní skutečností.

Ing. Krob informoval o zákroku Policie ČR na Čechově mostě při pochodu slávistů na derby se Spartou. Tento zásah byl neadekvátní co se týče jeho brutality, mohutnosti i načasování a výbor FO-OP podal trestní oznámení na jednání Policie ČR.

Ing. Krob se dále věnoval tématům:

 • Volby do představenstva SK Slavia Praha o. s. FO-OP bude mít v představenstvu dva zástupce oproti třem kandidujícím, ne zcela byly dodrženy předvolební dohody.
 • Používání pyrotechniky a následné sankce vůči Slavii.
 • Setkání se zástupci Tribuny Sever na téma pyrotechnika a chorea.
 • Historické milníky. Právě před 50. lety hrozil pád Slavie i z druhé nejvyšší soutěže a její stěhování z Edenu na hřiště Unionu Vršovice. Na záchraně se notnou měrou podílel právě vzniklý Odbor přátel Slavie nákupem hráčů z příspěvku členů a sympatizantů.
 • Nová vize činnosti FO-OP. Pokus o financování nákupu nadějných hráčů pro Slavii.

7. O vystoupení požádal sportovní ředitel SK Slavia Praha – fotbal, a.s. Karol Kisel, který pozdravil účastníky valné hromady, poděkoval za podporu Slavie a slíbil, že udělá vše pro to, aby i po sportovní stránce přinesla Slavia fanouškům radost. Následně zodpověděl některé dotazy.

 • Systém rozestavení – úspěšnější 4-4-2 oproti 4-1-4-1 resp. 4-5-1. Systém rozestavení a taktiku určuje trenér, nicméně o vhodnosti použití různých systémů se hovoří i ve vztahu k aktuálnímu soupeři.
 • Aktuální změny pro utkání s Příbramí.
 • Případy zraněných hráčů. Berkovec po operaci začíná trénovat, počítá se s ním pro jarní část. Mičola roztržený kolenní vaz, k dispozici bude rovněž na jaře.
 • Příchod nové posily, Gruzínec Levan Kenia by měl doplnit A tým.
 • Přestupy. Otázky přestupu nejsou většinou zveřejňovány, týká se i přestupu Balaje.
 • Konce smluv. Některým hráčům končí smlouvy, např. Dobrotkovi 31. 12. 2014, o tom zda budou pokračovat (Dostál, Nitrianský, smlouva do 30. 6. 2015) se bude teprve jednat. Ne všem hráčům, se kterými se již nepočítá, lze ukončit smlouvu.
 • Finanční závazky. Klub nemá vůči hráčům žádné finanční závazky.
 • Hostování. Hráči na hostováních jsou sledováni, někteří se zúčastní zimní přípravy s „A“ týmem.
 • Budoucnost juniorské ligy. O tom zda bude i nadále hrána juniorská soutěž se diskutuje. Je možnost její transformace na jinou soutěž, např. soutěž ‚dvacítek‘. Slavia je i na tuto eventualitu připravena, bude se snažit umístit hráče do týmů v nižších soutěžích.
 • Pohár České pošty. Zápas s Viktorií Žižkov byl přeložen vzhledem k zápasu s Hajdukem Split, bohužel nás potkala zranění či nemoci, se kterými nešlo předem počítat. Další přeložení nešlo zrealizovat.
 • Kvalita kádru ligového týmu. Kádr se pročistil a zkvalitnil, nicméně je třeba ho stabilizovat a na některých pozicích ještě doplnit. Na všem se pracuje.

8. Své vystoupení v rámci programu VH FO-OP přednesl předseda představenstva SK Slavia Praha, o.s. (dále SKS) Ing. Jiří Huptych. Pozdravil přítomné a zrekapituloval průběh valné hromady SKS, která proběhla 13. října 2014. Bylo zvoleno nové představenstvo, které se primárně stará o správu majetku movitého i nemovitého, méně už o sportovní stránku oddílů, která je záležitostí toho kterého sportovního oddílu SKS. Dále se věnoval:

 • Situaci po komunálních volbách, kdy bude třeba zajistit kontakty na nové zastupitele a navázat s nimi spolupráci.
 • Finanční situaci, kterou neoznačil za špatnou. Určitou zátěží je hotel Slavia, kde je třeba splácet dluh. Po jeho zaplacení by měly jít finanční prostředky na rozvoj areálu.
 • Plaveckému stadionu, kde byl letos zaznamenán propad v příjmech. Otázkou pro nové představenstvo SKS bude jeho další využívání. Nabízí se i možnost výhledového zrušení plaveckého stadionu a vybudování jiných sportovišť.
 • Hlavnímu fotbalovému stadionu, neboť fotbalový stadion stojí na pozemcích SKS, ovšem na pozemcích vázne zástavní právo vzhledem k minulé potřebě financovat výstavbu tohoto stadionu. SKS dostala návrh společnosti Vinet Invest a.s., která je majitelem stavby stadionu, na odkup pozemků pod stadionem. Téma prodeje pozemku bude projednávat představenstvo SKS, ovšem konečné rozhodnutí přísluší valné hromadě SKS.
 • Hodnocení úspěšnosti jednotlivých oddílů SKS. Činnost ukončil volejbal vzhledem k nedostatku finančního zajištění. Tradičně výborné jsou oddíly ragby, atletiky, vodního póla, kuželek i pozemního hokeje.

9. Zprávu o hospodaření FO-OP přednesl Ing. Václav Smetana. Zpráva o hospodaření se týkala účetního roku 2013. Byly zrekapitulovány příjmy i výdaje. Celková bilance roku 2013 vykázala zisk ve výši 67 000,- Kč. Byla podána informace o aktuálním stavu výdajů a příjmů v roce 2014. Závěrem byli přítomní seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2015 v plánované struktuře výdajů a příjmů. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

10. Zprávu kontrolní komise přednesl MUDr. Michael Janáček, představil složení komise a zrekapituloval její činnost. Byla provedena kontrola činnosti sekretariátu i celkového hospodaření FO-OP, výběru a evidence členských příspěvků, kontrola zápisů v pokladní knize, včetně kontroly pokladních dokladů a správnosti vykazování účetních operací. Kontrolní komise konstatovala, že účetní doklady jsou vedeny řádně a pečlivě, průkazně a v souladu se zákony a účetními předpisy. Vykazované náklady jsou hospodárné a v souladu se schváleným rozpočtem FO-OP. Byla provedena kontrola plnění usnesení minulé VH FO-OP. Kontrolní komise neřešila v uplynulém období žádnou stížnost ze strany členů FO-OP či odboček. Na závěr př. Janáček poděkoval za spolupráci výboru i sekretariátu FO OP. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

11. JUDr. Vlastimil Váňa provedl vyhodnocení soutěže ‚Infiltrace‘ a předal ocenění vítězce Radmile Štěpánkové, která realizovala, zdokumentovala a předložila v souladu s pravidly soutěže nejvíce případů infiltrace symbolů Slavie (na papírových táccích) do restauračních zařízení.

12. RNDr. Dobiáš, předseda mandátové komise, seznámil přítomné s účastí na VH.
Podle stanov FO-OP je VH vždy usnášení schopná, účastníkem s hlasem rozhodujícím je každý člen FO-OP starší 18 let, který se registroval před začátkem VH (prezence) a splnil podmínky uvedené v jednacím řádu VH FO-OP.
Ke dni 30. 10. 2014 měl FO-OP 2142 řádných členů, kteří jsou organizováni v 64 odbočkách či zájmových skupinách nebo jsou individuálními členy.
Nejpočetnější odbočkou je Tribuna Sever s 248 členy, následují Rožďalovice (127 členů) a Klatovy (115 členů). Individuálními členy je 795 osob.
Maximální počet členů s hlasem rozhodujícím (odečteni jsou členové mladší 18 let) je 1989.
Při prezenci bylo evidováno 19 zástupců odboček, dále pak:

 • 56 členů s hlasem rozhodujícím, což je 2,86% z možného počtu potenciálních účastníků s hlasem rozhodujícím,
 • 1 člen mladší 18 let.
 • 2 hosté.

Pro schválení projednávaných materiálů a návrhů je nutná nadpoloviční většina prezentovaných členů s hlasem rozhodujícím, tj. 29 hlasů.

13. Po zprávě mandátové komise proběhla diskuse přítomných.

Př. Dlouhý přečetl v rámci diskuse svůj osobní dopis, kterým rekapituloval historii Odboru přátel a obsahoval i vzkaz týkající se věcí budoucích adresovaný současným členům FO OP.

V diskusi byla dále diskutována témata:

 • Památka zesnulých – „Slávistické Dušičky“ – návštěva hrobů slavných slávistů spojená s umístěním slávistických symbolů.
 • Pozastavení diskusního fóra na oficiálním webu Slavie. Diskuse byla pozastavena z důvodu vulgárních příspěvků některých abonentů. Výbor FO-OP zjistí u vydavatele webových stránek jeho další úmysly ohledně diskusního fóra.
 • Události spojené s používáním pyrotechniky. Ing. Jiří Havlíček vyjádřil obavu z excesů, které by mohly vést až k uzavření stadionu. Ing. Smetana v této souvislosti připomněl současnou pozici Slavie na veřejnosti a velkou moc sdělovacích prostředků na vnímání Slavie u veřejnosti. I proto je třeba vykazovat opatrnost při různých vyjádřeních a projevech na veřejnosti.
 • Setkání slávistů v roce 2015. V současnosti jsou tři kandidáti na pořádání (Strakonice, Klatovy, Hodonín), výbor rozhodne o pořadateli dle aktuální situace, pravděpodobně v lednu 2015. V souvislosti se Setkáním byly diskutovány některé nežádoucí projevy jednotlivců i týmů, které poškozují myšlenku setkávání.
 • Vlastnická situace ve fotbalové Slavii, fúze SK Slavia Praha – fotbal, a.s. se společností Vinet Invest, a.s.

Po posledním vystoupení Ing. Smetana ukončil diskusi.

14. JUDr. Vlastimil Váňa, předseda návrhové komise, zpracoval návrh usnesení VH FO-OP. Hlasováno. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. Přijaté usnesení VH FO-OP je přílohou zápisu z VH.

15. Řídící schůze Ing. Smetana poděkoval závěrem všem účastníkům VH za účast a popřál Slavii hodně úspěchů v následujícím období. Jednání VH FO-OP bylo poté ukončeno.

Dne 1. listopadu 2014 zapsal Ing. Jan Chmelík

Za správnost Ing. Václav Smetana, řídící VH

One thought on “ZÁPIS č. 17

 1. Pingback: FO SK Slavia Praha » Blog Archive » Proběhla valná hromada Odboru přátel

Comments are closed.