ZRUŠENO! AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝJEZDU DO TALLINNU

Vzhledem k nenaplněné kapacitě autobusu je zájezd s Odborem přátel zrušen – doporučujeme využít cestu s Tribunou Sever


Přinášíme Vám aktuální informace k plánovanému výjezdu do Tallinnu http://www.odborpratel.cz/s-odborem-pratel-do-tallinnu/

 • 12. 7. 2016 – 18.00 hodin odjezd od stadionu
 • 13. 7. 2016  – cca -14.00 příjezd do Rigy, ubytování v hotelu se snídaní, návštěva pláží v Jurmale (opalování, koupání), prohlídka Rigy s průvodcem
 • 14. 7. 2016 – po snídani cca. 9:00 – 10:00 hodin odjezd do Tallinnu, cestou zastávka na koupání na plážích v Parnu, ubytování v hotelu v Tallinnu se snídaní, odchod na fotbal (předpokládaný začátek v 19.00 hodin), volný program
 • 15. 7. 2016 – celodenní prohlídka Tallinu s průvodcem, volný program, navečer odjezd do Prahy
 • 16. 7.2016 – předpokládaný příjezd do Prahy cca. v 18.0 hodin
Cena:
 • členové FO – OP  a jejich rodinní příslušníci 5.500 Kč
 • členové fanklubu 5.500,- Kč
 • nečlenové 6.000,- Kč

Cena zahrnuje:

 • dopravu Praha Tallinn a zpět, 2x ubytování se snídaní, průvodce, pojištění
 • První 35 přihlášených obdrží vstupenku na utkání zdarma

Postup přihlášení:

 • Osobně v sekretariátu Odboru přátel, který je k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 16:00
 • Osobně ve fanshopu ProSKS info
 • Platbu můžete uskutečnit osobně v sekretariátu nebo ve fanshopu. Platbu je možné provést i na účet OP  291946399/0800, jako variabilní symbol použijte rodné číslo a do poznámky pro příjemce své jméno. Potvrzení o úhradě zašlete na email sekretariat@odborpratel.cz
 • Přihlášený je ten kdo má zaplaceno. Je tedy rozhodný den připsání platby na účet OP.
 • Uzávěrka je pondělí 11. 7. 2016 v 10:00
podmínka vypravení autobusu – minimálně 35 osob
Přihlášku stahujte zde: Přihláška Tallinn

Všeobecné podmínky Fotbalového oddílu SK SLAVIA Praha se sídlem Praha 10, Vladivostocká č.p. 1460/2

identifikační číslo: 45249865 (dále jen FO) pro zájezdy na fotbalové zápasy v ČR a mimo území ČR pořádaných FO.

Právní poměry mezi účastníky zájezdů a FO se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, které jsou doplněny těmito “Všeobecnými podmínkami”. Smyslem zájezdů organizovaných FO je zajištění co nejvyšší podpory A mužstva SK Slavia Praha na domácích i zahraničních fotbalových zápasech.

Účastníci zájezdu  – účastníkem zájezdu může být fyzická osoba (osoba mladší 15 let pouze se souhlasem zákonného zástupce), která řádně vyplní přihlášku k zájezdu a svým podpisem odsouhlasí tyto všeobecné podmínky FO. Účastník odpovídá za správnost údajů na přihlášce. Přihláška platí i pro všechny další osoby uvedené na přihlášce s tím, že za smluvní závazky dalších účastníků a za dodržování těchto všeobecných podmínek všemi přihlášenými účastníky ručí účastník uvedený na prvním místě přihlášky, který přihlášku podepisuje. Převzetím a potvrzením přihlášky se FO zavazuje zabezpečit pro všechny účastníky dohodnuté služby, které jsou uvedeny v nabídce zájezdu a které má účastník zaplaceny. Účastník podpisem těchto všeobecných podmínek prohlašuje, že se seznámil s nabídkou vybraného zájezdu a souhlasí s rozsahem nabízených služeb. FO má právo nepřijmout přihlášku osob, které svým jednáním při zájezdech FO v minulosti narušovaly pořádek na zájezdech a chovaly se v rozporu s dobrými mravy, porušovaly povinnosti, které jim plynou z těchto všeobecných podmínek. FO má právo bez náhrady ceny zájezdu vyloučit ze zájezdu resp. nevzít na zájezd osoby, které se dostaví v podnapilém stavu, osoby, které nedodržují zasedací pořádek v dopravním prostředku nebo ubytovací pořádek.

 1. Cena zájezdu – je cena sjednaná dohodou mezi FO a účastníky. Cena je uvedena v písemné přihlášce. Cena zahrnuje služby uvedené v nabídce zájezdu, resp. další fakultativně objednané služby. Pro členy FO, kteří mají v kalendářním roce, v němž se zájezd realizuje, zaplaceny členské příspěvky, se poskytuje sleva, jejíž výše bude uvedena v nabídce konkrétního zájezdu. Účastník zájezdu je povinen cenu zájezdu zaplatit předem a to při podávání písemné přihlášky. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet stanovený program zájezdu a poskytnout služby zahrnuté v ceně, zajistí FO program a služby srovnatelné s původním programem nebo upraví cenu zájezdu a vrátí poměrnou část zaplacené ceny zájezdu.
 1. Nabídka zájezdu – obsahuje den, hodinu a místo odjezdu, program zájezdu, pravděpodobný čas příjezdu, cenu apod.
 1. Práva a povinnosti účastníků zájezdu

4.1. Účastník zájezdu je oprávněn:

a)      Obdržet od FO všechny jím objednané a zaplacené služby, resp. náhradní služby.
 1. Kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy – při respektování stornovacích podmínek.
 2. Reklamovat případné vady poskytnutých služeb a na místě požadovat odstranění vad.
 3. Být seznámen se všemi změnami v programu, rozsahu služeb a ceně zájezdu.

4.2. Účastník zájezdu je povinen:

 1. Zaplatit předem cenu zájezdu a služeb, které si fakultativně objedná.
 2. Mít s sebou při zájezdech platné cestovní doklady (v ČR občanský průkaz, mimo ČR cestovní pas s dobou platnosti dle předpisů jednotlivých států).
 3. Dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy ČR a státu v němž se bude nacházet. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto zákonů a předpisů nese účastník.
 4. Respektovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby bude využívat.
 5. Řídit se pokyny vedoucího zájezdu a jím pověřených osob.
 6. Pravdivě vyplnit přihlášku, předložit ke kontrole potřebné doklady dle požadavků FO (občanský průkaz, pas, průkaz člena FO).
 7. Poskytovat FO nezbytnou součinnost, která je zapotřebí k zabezpečení programu zájezdu. Upozornit vedoucího zájezdu na osobu, která způsobila škodu.
 8. Dostavit se ve stanoveném čase na místo odjezdu s platnými cestovními doklady a potvrzením o zaplacení zájezdu.
 9. Dodržovat zasedací pořádek stanovený FO v autobuse či jiném dopravním prostředku při zájezdu. Účastník odpovídá v plné výši za škody, které budou na tomto místě způsobeny.
 10. V případě ubytování dodržovat ubytovací řád v zařízeních dle programu zájezdu. Odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené na ubytovacím zařízení.

Vyloučení ze zájezdu – Při závažném narušení právních předpisů ČR, resp. státu v němž se účastník bude nacházet, při narušení programu zájezdu svým chováním, oblečením nebo hrubým porušováním pokynů vedoucího nebo jím pověřených osob, může vedoucí zájezdu  účastníka vyloučit ze zájezdu bez nároku na náhradu ceny zájezdu. Účastník zájezdu, který bez zavinění FO nevyužije smluvených služeb (např. nedostaví se včas k odjezdu), nemá nárok na náhradu ani na vrácení zaplacené ceny.

 1. Stornovací podmínky – Účastník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu písemným oznámením FO. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí odstoupení zástupcem FO. Stornovací podmínky se účtují za každého přihlášeného účastníka z celkové ceny zájezdu a to mimo ČR v této výši: – více než 7 dnů před odjezdem – 10 %, 4-7 dnů před odjezdem 50 %, méně než 4 dny před odjezdem 100 %, v ČR v této výši: 3-4 dny před odjezdem 50 %, méně než 3 dny před odjezdem 100 % V případě, že si účastník sežene za sebe náhradního účastníka, storno poplatky se neúčtují. Pokud však v souvislosti se změnou účastníka vzniknou nějaké vícenáklady (např. obstarání víza)., je původní účastník povinen tyto náklady zaplatit. zaplatit Účastník si může individuálně uzavřít pojistku na zaplacení případných storno poplatků.
 1. Pojištění – Součástí ceny zájezdu je pojištění účastníka v rozsahu uvedeném v konkrétní nabídce zájezdu.
 1. Zrušení zájezdu – FO může konkrétní zájezd zrušit v případě nenaplnění zájezdu do stanoveného termínu uzávěrky přihlášek. Zrušení zájezdu je FO povinen oznámit všem přihlášeným účastníkům a je povinen neprodleně jim vrátit zaplacenou cenu zájezdu. Účastníci nemají nárok na žádné další náhrady z titulu zrušení zájezdu.
 1. Platnost – Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dnem 1. srpna 2000.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem si tyto všeobecné podmínky Fotbalového oddílu SLAVIA PRAHA pro zájezdy na fotbalové zápasy v ČR a zahraničí  přečetl, seznámil se s jejich obsahem, souhlasím s nimi a v plném rozsahu je přijímám a zavazuji se je dodržovat.

 

3 thoughts on “ZRUŠENO! AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝJEZDU DO TALLINNU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..