Zápis č. 26

Zápis č. 26

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel, z. s. konaného dne 21. září 2020

na zahrádce hotelu IRIS v Edenu

 

 

Přítomni:                    Chmelík, Janáček, Jonáš, Ocetník, Pomikal, Váňa, Vlnas

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Krula, Tomčišin

Omluveni:                   Havlíček, Krob, Moulis, Smetana, Vavřina

 

 

1.     Schválení programu

 

Program byl schválen všemi hlasy.

 

2.     Schválení zápisu

 

Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.

 

3.     Informace z dění SK Slavia Praha, spolek

 

Př. Chmelík informoval o bodech projednávaných na zasedání představenstva SK Slavia Praha, spolek dne 31. 8. 2020. Zmínil:

·       Situaci okolo hotelu Slavia, provozní podmínky a model využitelnosti. Byla založena servisní společnost Sportovní centrum Eden, s.r.o.

·       Návštěvu p. Pluchy a Vrby na Magistrátu HMP a PTU týkající se investičních dotací a podmínek k jejich získání.

·       Provoz plaveckého stadionu.

·       Situaci okolo výstavby nové sportovní haly.

·       Odkup pozemku v areálu veslařského klubu. Bude uhrazeno 100% z vlastních zdrojů, původně mělo být hrazeno s využitím 50% půjčky z celkové ceny.

·       Smlouvy o výpůjčkách s jednotlivými oddíly SK Slavia Praha, byly připraveny návrhy na nové smlouvy. Bude zasláno členům představenstva k prostudování.

·       Termín konání VH spolku, navržen 23. listopad 2020.

 

 

4.     Kontrola úkolů

 

Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.

Soupis věcí uložených v muzeu a archivu byl proveden, zbývá akceptace ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a vzájemné vyslovení souhlasu s dalším postupem dle schváleného scénáře:

 

·       Převoz věcí z archivu Slavie do prostor pod kontrolou FO-OP. Po jednání s T. Syrovátkou a prodiskutování stavu nebude přestěhování věcí nutné. Vše bude řešit smlouva o zápůjčce. Dle informace př. Ocetníka nabídl T. Syrovátka možnost zapůjčení místnosti na stadionu v Edenu, kterou by mohl FO-OP využít pro svoji prezentaci v rámci Slavia Museum. Po digitalizaci materiálů by mohla místnost sloužit i jako studovna. Na jednání byla též diskutována možná pomoc dobrovolníků z řad FO-OP při zajištění provozu ve Slavia Museum.  

·       Byla nalezena stará smlouva o zápůjčce, která pokrývá část trofejí. Nová smlouva o zápůjčce by měla obsahovat kompletní soupis zapůjčených věcí v majetku FO-OP společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a. s. 

·       Dojednat s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. způsob dalšího nakládání s historickými předměty. 

 

Úkol probíhá, jednání jsou omezena v důsledku pandemie.

Úkol 17/3: Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Smlouvu řeší právník a. s. v souvislosti se smlouvou mezi a. s. a Fanklubem.

Úkol probíhá – zatím žádný posun, současná smlouva je i nadále platná, zatím nebude nahrazena. Je třeba dojednat dodatek o pronájmu hřiště pro tým FO-OP.

 

Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík. Doposud nebylo projednáno, týká se hlavně okruhů:

·       Statutární orgán, jednou z možností je zavedení funkce prokury.

·       Hlasovací model na valné hromadě FO-OP

·       Uvedení výše příspěvku

·       Pravidla pro nová loga používaná odbočkami

Úkol probíhá – bylo rozhodnuto zpracovat nový návrh stanov.

 

Úkol 23/2: Pracovní skupina bude dohlížet na postupnou implementaci dokumentů GDPR.

Úkol probíhá, v současnosti je sekretariát v omezeném provozu vzhledem k pandemii.

 

Úkol 24/1: Redakční rada připraví návrh přehledu významných osob FO-OP.

Úkol probíhá.

 

Úkol 24/2: V souvislosti s registrací nového vzoru ochranné známky logo FO-OP s korunkou bez textu př. Vršecký porovná nabídkové ceny u více poskytovatelů registrace.

Úkol probíhá.

 

Úkol 24/3: Př. Pomikal zkontroluje grafickou správnost verze loga FO-OP s korunkou, které budeme chtít nově zaregistrovat. 

Úkol splněn.

 

Úkol 25/1: V souvislosti s odsouhlasením nové smlouvy s Fanshopem př. Vršecký zkontroluje úplnost podpisů na uvedené smlouvě a proběhlé platby v roce 2019 na základě předchozí smlouvy. 

Úkol splněn.

 

Úkol 25/2: V souvislosti s úkolem na postupnou implementaci dokumentů GDPR je třeba uzavřít smlouvy s osobami, které mají přístup k evidenčním datům FO-OP a definovat jejich přístupová práva.

Úkol probíhá, zatím projednáno ústně.

 

Úkol 25/3: Př. Vršecký učiní dotaz, zda logo používané v současnosti spolkem SK Slavia Praha je zcela odlišným logem od námi navrhovaného loga FO-OP k registraci.

Pozn.: Nově by registrovaným logem FO-OP mělo být logo používané v minulosti TJ Slavia Praha IPS (viz příloha č. 2 – logo), uvedený subjekt zanikl. V roce 1997 rovněž zanikla platnost jím registrované ochranné známky.

Úkol splněn. Byla potvrzena možnost použití a registrace loga.

 

Úkol 26/1: V souvislosti s registrací nového vzoru ochranné známky logo FO-OP s korunkou př. Ocetník a Jonáš navrhnou počet potřebných tříd pro nově registrovaný vzor.

 

 

5.     Příprava valné hromady spolku

 

Př. Janáček vyzval k diskusi o valné hromadě FO-OP, zda konat či vzhledem k pandemii nekonat. Pokud ano, tak v jakém termínu.

 

Po diskusi bylo rozhodnuto valnou hromadu svolat na termín 11. října 2020 od 10. hod. Vlastní konání může být odvoláno, pokud se zhorší situace v souvislosti s koronavirem.

Dále byly probírány jednotlivé body a podmínky konání valné hromady. 

VH bude tentokrát bez občerstvení, vstup povolen pouze v roušce a u vchodu bude připravena dezinfekce.

Jedním z bodů programu bude ocenění dvou členů odbočky Area 114 a Tomáše Donnera.

Úkol 26/2: Byla ustanovena pracovní skupina ve složení př. Janáček, Ocetník a Váňa, která zajistí tubusy na diplom, případně medaile a text na diplom.

Byl schválen jednací řád VH. Návrh na obsazení komisí bude schválen s využitím mailové komunikace.

Úkol 26/3: Př. Vršecký zjistí podmínky pro konání VH v hotelu IRIS.

 

 

6.     Informace předsedy

 

Př. Janáček informoval o slevách pro členy FO-OP, které dojednal př. Ocetník.

 

V létě byla plánována schůzka s T. Syrovátkou, která se neuskutečnila. Místo ní proběhla schůzka s J. Tvrdíkem, na které byli kromě zástupců FO-OP i zástupci Tribuny sever a Fanklubu. Ze schůzky a diskuse na ní vyplynuly různé priority FO-OP a TS; obě uskupení mají jiná témata k řešení. Nad tématy zajímající FO-OP by měla být samostatná schůzka s T. Syrovátkou.

 

V srpnu oslavily 20 let trvání odbočky Rožďalovice a Vikingové z Lípy. Pro oslavy byl fotbalovou a. s zapůjčen mistrovský pohár.

 

 

7.     Informace hospodáře

 

Př. Ocetník informoval o stavu finančních prostředků na běžném i spořícím účtu.

Byl založen a otevřen charitativní účet FO-OP, měl by být postupně medializován. 

 

 

8.     Informace zástupce kontrolní komise

 

Informoval př. Krula. Kontrola činnosti sekretariátu by měla proběhnout 2. října 2020.

 

 

9.     Informace sekretáře

 

Informoval př. Vršecký:

 

·       Bylo rozesláno nové číslo Červenobílých listů.

·       Př. Jelínkovi byl odeslán děkovný dopis za rozhovor poskytnutý pro ČBL.

·       Byla zajištěna účast zástupce FO-OP a umístění věnců na pohřbech velkých slávistů a umělců Nesvadby a Skopečka.

·       Skončil soud s Ottou Šmídou, odsouzen s podmíněným odkladem. Ve věci majetkové újmy je možné pokračovat formou občansko-právního sporu. 

·       Je připravováno sloučení společností Eden aréna (spravuje stadion) a SK Slavia Praha – fotbal. V rámci tohoto sloučení by měl proběhnout odkup akcií od drobných akcionářů.

·       Nově evidujeme 145 odboček a 5907 členů. Ti, kteří nezaplatí členský příspěvek do konce roku, budou ovšem na jeho konci vyloučeni z evidence. 

 

 

10.  Informace o Červenobílých listech

 

Informoval př. Váňa:

ČBL byly vytištěny a jsou rozesílány. 

Před jednáním výboru proběhla schůzka několika členů redakční rady. Pro odbourání neúnosného pracovního zatížení velmi úzkého okruhu členů redakce. je třeba zlepšit organizaci při vzniku ČBL, přesně stanovit úkoly a určit zodpovědnost konkrétních členů redakční rady za kvalitní zpracování jednotlivých rubrik časopisu. Ke konečné redakci nemohou být předkládány nehotové „polotovary“, které musí být dodatečně dopracovávány editorem.

Kladnou stránkou je, že se tentokrát podařilo pro umenšení výrobních nákladů časopisu zajistit do aktuálního čísla několik reklam.

Hlavním tématem příštích ČBL bude spojení umělecké sféry se Slavií.

 

 

11.  Informace o sociálních sítích FO-OP

 

Máme snahu zveřejňovat aktuální příspěvky. S kontrolou gramatické správnosti pomáhá př. Radmila Štěpánková.

 

 

12.  Informace o činnosti odboček

 

Konalo se:

08.08.2020 – Slavia Fans Krkonoše, 4. ročník Slávistického výstupu na Sněžku 

 

Př. Janáček dále informoval o akci Rovina u Kolína.

Př. Váňa navrhl vrátit se k tradici uvítacích dopisů pro nově vzniklé a registrující se odbočky Odboru přátel.

 

V plánu jsou Slávistické dušičky v termínu 1. 11. a výstup na horu Říp 28. 10. 2020. Realizace akcí však bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.

 

 

13.  Různé

 

Př. Pomikal informoval o své účasti na narozeninách Jiřího Vrby, který se zasloužil o znovunabytí historického jména Slavia Praha místo vnuceného názvu Dynamo v září 1964. S Jiřím Vrbou se povedlo získat rozhovor. Přínosné by bylo získat co nejvíce historických informací i od př. Vladimíra Zápotockého a Jana Čapka. 

Př. Pomikal navštívil vnučku zakladatele Slavie MUDr. Jaroslava Hausmana. Plánuje se renovace jeho hrobu.

Byly objeveny tři hroby osob spojených s historií Slavie.

Členové tzv. „Titulové komise“ pátrají v archivech s cílem získat podklady pro uznání historických prvenství Slavie za mistrovská (tedy s dodatečně přiznaným titulem) v rámci upřesňování historie českého fotbalu.

 

Př. Ocetník informoval o potřebě nové verze softwarového zabezpečení (SW) sekretariátu. Po diskusi byl schválen záměr vytvořit novou verzi SW řešení s využitím novějších technologií a neprovádět pouhou aktualizaci současného SW. K zajištění řádného chodu nového SW bude třeba pořídit i nové hardwarové vybavení.

 

Úkol 26/4: Př. Ocetník zjistí cenu vývoje nové verze softwarového zabezpečení. Zároveň zajistí i nákup odpovídajícího hardware pro sekretariát FO-OP. 

 

 

Termín a místo příštího zasedání výboru FO-OP bude oznámeno dle aktuální situace.

 

 

Zapsal dne 21. září 2020 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..