Pozvánka na Valnou hromadu (aktualizace: ZRUŠENO)

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 598, kdy se: „…zakazují hromadné akce v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb…“, neproběhne v neděli 11. října 2020 avizovaná valná hromada Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s.
Děkujeme za pochopení Výbor FOOP


P O Z V Á N K A

na valnou hromadu Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – ODBOR PŘÁTEL

Výbor Fotbalového oddílu SK Slavia Praha-Odbor přátel (FO–OP) svolává řádnou valnou hromadu členů spolku, která se bude konat 

v neděli 11. října 2020 od 10:00 hodin 

v hotelu Iris (Sinobo Stadium) na adrese Vladivostocká 2, Praha 10 – Vršovice. 

Účastníky valné hromady s hlasem rozhodujícím jsou všichni členové FO-OP starší 18 let, kteří se při prezentaci prokáží platnými doklady, průkazkou člena FO-OP nebo členskou kartou Odboru přátel a splňují podmínky jednacího řádu valné hromady.

Prezence účastníků valné hromady a hostů bude zahájena v 09:30 hodin.  

Za výbor FO OP 

MUDr. Michael Janáček  v. r., předseda FO – OP a  JUDr. Vlastimil Váňa v. r., 1. místopředseda FO – OP    

Program Valné hromady

Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s.

neděle 11. října 2020 v 10: 00 hod

 1. Zahájení a volba pracovního předsednictva 
 2. Schválení programu
 3. Schválení jednacího řádu VH 
 4. Návrh a volba mandátové a návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti FO-OP od minulé Valné hromady
 6. Zpráva o hospodaření a návrh ekonomického zabezpečení FO-OP na další období
 7. Zpráva KK FO-OP 
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Slavnostní předání standarty Setkání odboček
 10. Koncepce rozvoje činnosti FO-OP na další období
 11. Schválení delegátů FO-OP na příští VH SK Slavia Praha, spolek.
 12. Diskuze
 13. Usnesení VH FO-OP
 14. Závěr 

Za výbor FO OP

MUDr. Michael Janáček

Jednací řád valné hromady

Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel, z.s.

konané dne 11. 10. 2020

 1. Jednání se zúčastní členové Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel (dále jen „FO-OP“) s hlasem rozhodujícím, kteří splňují podmínky základního členství, jsou starší 18 let, jsou členy nejméně jeden rok a mají uhrazeny příspěvky minimálně za rok 2019. Dále pak členové-junioři do 18 let jako pozorovatelé bez hlasovacího práva, čestní členové FO-OP s hlasem poradním a hosté.
 2. Jako hosté se zúčastňují valné hromady zástupci ostatních sportovních oddílů, členovépředstavenstva SK Slavia Praha, Internacionálové Slavie, kteří nejsou členy FO-OP, čestní hosté, členové ze zahraničí, zástupci ligových klubů, zástupci národních svazů, zástupci sponzorů, zástupci tisku a sdělovacích prostředků.
 3. Valnou hromadu řídí pracovní předsednictvo a její předsedající.
 4. Členové s hlasem rozhodujícím mají právo volit, hlasovat, navrhovat a přednášet fakticképřipomínky. Členové s hlasem poradním mají právo navrhovat a přednášet faktické připomínky.
 5. Hlasování o předložených materiálech (program, jednací řád,  usnesení, složení pracovního předsednictva, pracovních komisí a volba delegátů na VH SK Slavia Praha) se provádí veřejným hlasováním (aklamací) členů FO-OP s hlasem rozhodujícím. Rozhodnutí je právoplatné, jestliže pro předložený návrh hlasuje nadpoloviční většina členů FO-OP s hlasem rozhodujícím přítomných v sále v době konání hlasování. Jsou-li k některému materiálu nebo jeho části podány protinávrhy, hlasuje se nejprve o přijetí či nepřijetí proti návrhu, a to v pořadí, v jakém byly podány.
 6. Diskuze se mohou zúčastnit členové FO-OP s hlasem rozhodujícím, čestní členové FO-OP a hosté. Všichni na základě vyplněné přihlášky do diskuze předané pracovnímu předsednictvu. Maximální délku diskuzního příspěvku si odhlasují přítomní členové FO-OP s hlasem rozhodujícím před započetím diskuze aklamací. Prodloužení maximální délky diskuzního příspěvku v případě jeho závažnosti může v průběhu VH povolit předsedající VH. K faktické připomínce se členové hlásí zvednutím ruky. Faktická připomínka má dobu trvání max. 2 minuty.
 7. Členové FO-OP s hlasem rozhodujícím zvolí mandátovou a návrhovou komisi. Tyto komise si ze svého středu potom zvolí samostatně svého předsedu, případně mluvčího.
 8. Mandátová komise prověřuje platnost mandátů, předkládá prostřednictvím mluvčího komise zprávu valné hromadě o účasti členů FO-OP a zajišťuje organizaci hlasování a sčítání hlasů
 9. Návrhová komise připravuje návrh usnesení valné hromady, přičemž vychází z přednesených zpráv, připomínek a návrhů z diskuze a dále předkládá VH návrh na volbu delegátů na VH SK Slavia Praha. Prostřednictvím svého mluvčího řídí volbu delegátů na VH SK Slavia Praha a předkládá Valné hromadě FO-OP návrh na usnesení VH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..