Zápis č. 10

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 12. ledna 2010
v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni:            Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Moulis, Vršecký
Kontrolní komise:    Horáček, Janáček, Kyzr
Sekretariát:            Riesner
Omluveni:        Kraft, Smetana

Vzhledem k počáteční nepřítomnosti předsedy a 1. místopředsedy FO-OP (př. Adamec a př.Dobiáš) zahájil schůzi 2. místopředseda FO-OP př. Kment.

1.    Kontrola zápisu

Bod 2-Akce na odbočkách
Př. Dobiáš se 29. 12. 2009 účastnil akce v Brandýse n. O.
Př. Vršecký informoval o průběhu akcí v Nečíně. (zabíječka, turnaj ve stolním tenise)

Bod 3-Červenobílé listy
ČBL byly vytištěny a distribuovány, úkol splněn

Bod 4-Dopis od Fanklubu
Jednání o vybudování malé síně slávy před kancelářemi Fanklubu a FO-OP neproběhlo. V kanceláři Fanklubu od 1. ledna nebyl nikdo zastižen. Př. Riesner v této věci osloví Fanklub pomocí e-mailu. Úkol trvá.

Bod 5-Rozlučka s Vl. Šmicrem
Dopis řediteli Doležalovi nebyl napsán, př. Adamec do konce ledna 2010 sjedná s ředitelem Doležalem pracovní schůzku. Bude projednáno v dalším průběhu schůze.

Bod 6-Vztah FO-OP a SK Slavia Praha fotbal a.s.
Úkol prezentovat naši činnost a názory je průběžným úkolem. Tuto oblast je třeba neustále naplňovat. Př. Janáček zpracoval materiál, ve kterém jsou prezentovány důvody pro další činnost a rozvoj FO-OP. Po odsouhlasení připomínek bude zveřejněno na webu FO-OP

Bod 8-Provoz sekretariátu
Bude projednáno v dalším průběhu schůze.

Bod 9-Valná hromada SK Slavie Praha.
Př Dobiáš zpracoval článek pro ročenku, dále poskytl nové stanovy FO-OP a zápis z Valné hromady FO-OP. Rovněž byly předány návrhy na nejlepší sportovce. Úkol splněn.

Bod 10-Různé
Parkovací karty do areálu Slavie Praha byly zajištěny. Úkol splněn.
Ochranné známky FO-OP u patentového úřadu ČR byly vystaveny. Úkol splněn.
Lístkový servis, bude projednáno v dalším průběhu schůze.
Umístění reklamy hotelu IRIS na web FO-OP. Zástupce hotelu nabídl 10% slevu na ubytování. Výbor FO-OP preferuje finanční příspěvek. Je třeba další jednání, zajistí př. Chmelík. Úkol trvá.
Naplnění stanov, bude projednáno v dalším průběhu schůze v souvislosti se strategií činnosti.
Plán činnosti, bude projednáno v dalším průběhu schůze.

Př. Adamec po svém příchodu převzal řízení schůze.

2.    Strategie č3.   č innosti FO-OP

V rámci tohoto bodu bylo projednáno a diskutováno více oblastí:
a) Náměty př. Molise
b) Provoz webu
c) Plán práce
d) Osnova činnosti FO-OP

Odd. a)  Náměty př. Moulise.
V rámci bodu byly projednány hlavní potřeby odboček, dle informací př. Moulise.
Lístkový servis – lístky jsou zajišťovány pracovníky sekretariátu. Je třeba poslat závaznou objednávku do mailové schránky sekretariátu fo-sk-slavia@volny.cz a telefonicky se domluvit na odběru, pokud to již nebylo uvedeno v mailové zprávě. Nikdo z mimopražských odboček nemusí předem jezdit do Prahy. Tato služba funguje. Z pozice FO-OP nelze zajistit internetový prodej lístků na riziková utkání. Vedení SK Slavia Praha fotbal a.s. nemá zájem takovýto prodej realizovat.
Členská karta – mnozí členové FO-OP, zejména mladší, vítají zavedení této členské karty. Výbor FO-OP počítá s jejím dalším využitím.
Web – je hodnocen pozitivně. Zástupci FO-OP projednají na schůzce s ředitelem Doležalem možný odkaz (link) z oficiálního webu Slavie Praha.
Červenobílé listy – distribuce funguje spolehlivě. Hodnoceno kladně.
Celostátní setkání slávistů – akce hodnocena na výbornou. Zdá se, že o účast bude letos velký zájem. Je třeba tuto akci dobře prezentovat navenek. Úkol pro sekretariát i všechny členy výboru.
Předsezónní plakáty – jsou distribuovány, služba funguje. Někdy je zaslán menší počet, vzhledem k disponibilitě plakátů, ovšem vše je průběžně dorovnáváno.
Zajištění besed – na zajišťování besed spolupracuje sekretariát, závisí na dohodě obou stran. Možno říci, že služba funguje, ovšem je omezena možností sehnat na předem daný termín žádané  osoby.
Zájezdy po Evropě – hodnoceny velmi kladně, fungují a jsou velmi originální.

Závěrem bylo konstatováno, že je třeba neustále zlepšovat komunikaci mezi členy, odbočkami a sekretariátem.

Odd. b)  Provoz webu.
Kromě zajištění odkazu z oficiálního webu je třeba vytvořit nové rubriky pro zveřejňování výtahů ze zápisů schůzí FO-OP a pro zveřejnění digitální formy ČBL. Nové rubriky projedná př. Chmelík s panem Kabrnou. Př. Dobiáš bude koordinovat zveřejňování článků na webu i od ostatních oddílů Slavie Praha.
V rámci bodu byla projednána i možnost využití facebooku a umístění odkazu na něj na webu FO_OP. Bude využita nabídka př. Janáčka, který již na facebooku založil stránky FO-OP. Př. Janáček zároveň napíše info o těchto stránkách a možnostech jejich využívání. Tato informace bude rovněž publikována na webu FO-OP.

Odd. c) Plán práce
Př. Kment připomněl, že doposud není zpracován plán práce, byť nám jeho zpracování stanovy ukládají. Zpracovaný plán práce by měl ve značné míře odrážet i celkovou strategii činnosti FO-OP.

Odd. d) Osnova činnosti FO-OP
Př. Havlíček zpracoval hlavní body činnosti FO-OP, materiál bude rozeslán spolu se zápisem jako jeho příloha. Členové výboru jsou vyzváni k jeho dalšímu rozpracování.
Př. Havlíček v rámci přípravy hlavních bodů činnosti do budoucna zhodnotil i činnost výboru FO-OP v roce 2009 vzhledem k údajné kritice aktivity výboru. Z výčtu činnosti a naplnění uvedených bodů vyplývá, že kritika není zcela úplně namístě. Do budoucna je třeba držet se stanov a zpracovaného plánu práce jako hlavního fundamentu činnosti FO-OP. Dále byly okomentovány navržené a níže uvedené body činnosti k řešení:
Práce sekretariátu
Je třeba řešit:
o    personální změnu
o    definovat pravomoce
o    dohled výboru na práci sekretariátu
o    hospodaření
o    plán práce
o    komunikaci dovnitř FO-OP
Zvyšování členské základny
Pravidelná jednání s představiteli SK Slavia Praha – fotbal, a.s.
Zpětná komunikace zdola od členské základny
Spolupráce s Fanklubem
Spolková činnost
Setkání všech slávistů
Zapojení členské základny do činnosti
Propagace prodeje permanentních vstupenek
Spolupráce s uměleckým světem
Spolupráce s internacionály

Cílem musí být akceschopný a respektovaný spolek věrných slávistů. Nenechat zaniknou dlouhou tradici!

Byl diskutován bod týkající se spolupráce s významnými osobami a internacionály.
Př. Kyzr by rád viděl jmenování osoby, která by tento okruh činnosti zajišťovala.
Př. Adamec vyzval k hledání takovéto osoby, která nám zatím chybí
Př. Čapek poznamenal, že vedl určitá jednání s umělci, ale zájem byl mizivý.
Př Dobiáš připravil medailon slávisty herce Skopečka. Bude připraven i článek o zesnulém panu Medkovi.
Př. Kment  obecně podporuje stanovení okruhů činností, které by měli na starosti jednotliví členové výboru.

4.    Jednání s SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Na základě schváleného rozhodnutí výboru o pravidelné komunikaci s představiteli SK Slavia Praha fotbal, a.s. byl př. Adamec pověřen dojednat úvodní schůzku s ředitelem a.s. Mgr.Doležalem. Na schůzce by měly být projednány následující okruhy zájmu:
Co očekáváme od a.s.
Co jsme schopni poskytnou
Co je požadováno od nás
Na schůzku půjdou dle možností př. Adamec, Dobiáš, Kment, Chmelík, Havlíček.

5.    Sekretariát

Př. Riesner informoval o svém zdravotním stavu. Operace proběhne zřejmě na přelomu března a února. Do této doby by rád dokončil účetně rok 2009 a rozpracoval rok 2010. Doba rekonvalescence je předpokládána v délce 6 měsíců. Př. Riesner dále uvedl, že s největší pravděpodobností po této rekonvalescenci nebude již pokračovat ve funkci sekretáře.

Př. Adamec na základě této skutečnosti vyzval členy výboru k hledání zodpovědného a kvalifikovaného pracovníka na post sekretáře FO-OP.
Př. Čapek informoval o svém pobyto v lázních, který se kryje s odchodem př. Risnera. V této době je třeba zajistit výběr členských příspěvků. Jednou z možností je využít k zajištění této činnosti zaměstnankyně na recepci při hlavním vchodu v místě sekretariátu.

Př. Dobiáš informoval o úpravách programu, který by měl ulehčit evidenci vybraných členských příspěvků.

Př. Moulis navrhl možnost inzerátu na webu, kde bychom zveřejnili zájem zaměstnat pracovníka v sekretariátu FO-OP.

Závěr:
Př. Adamec projedná možnost využití zaměstnankyně v recepci, v případě kladného rozhodnutí,  její odpovědnost i výši případné odměny.
Př. Smetana se dohodne s př. Dobiášem na využití upraveného programu, z titulu hospodáře dále navrhne po dohodě s př. Adamcem systém evidence příspěvků po dobu nepřítomnost pracovníků sekretariátu a způsob plnění finančních závazků FO-OP.
Pokud se bude přijímat pracovník do funkce sekretáře, nebude se jednat o brigádu, ale o pracovní poměr.

6.    Různé

Ples SK Slavia Praha – na plese proběhne vyhodnocení soutěže miss Slavia, do finálové desítky se dostala i členka FO-OP Kristýna Škodová. Výbor FO-OP uvažuje o drobném upomínkovém ocenění.
Archivní materiály FO-OP – př. Riesner informoval o zájmu O. Zlámala digitalizovat materiály, které má momentálně u sebe v úschově pan Zuzka. Zlámal by si tyto materiály vzal po dobu digitalizace k sobě do úschovy. Výbor FO-OP souhlasí s digitalizací a předáním materiálů, ovšem na základě předávacího protokolu o úschově. Zajistí sekretariát. Další materiály má v úschově př. Riesner. Bylo by vhodné, tento materiál roztřídit a rozhodnout o případné skartaci nepotřebných a bezcenných archiválií.
Jarní číslo ČBL – př. Dobiáš navrhl možnost jarního vydání ČBL v omezeném rozsahu 20 stran. Př. Riesner upozornil, že není jisté finanční krytí tohoto vydání. Výbor odložil rozhodnutí na příští zasedání.
Renovace vlajky – výbor v současné situaci nesouhlasí s renovací vlajky.
Valná hromada odbočky Žilov – Př Moulis informoval o valné hromadě, která je spojena s besedou a zábavou a proběhne 19. února 2010.

Další zasedání výboru proběhne 2. února 2010 v 17:30 hod.

Zapsal dne 12. ledna 2010  Jan Chmelík.