Zápis č. 11

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 14. dubna 2014 v boardroom u SK Slavia Praha.
Přítomni:                    Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:      Vavřina

Sekretariát:                           Vršecký

Omluveni:                  Horáček, Janáček, Moulis, Smetana

Hosté:                         Kraft, Rálek, Vlnas, Vrba

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. 2.      Schválení zápisu č. 10 ze zasedání výboru 24. 3. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 3.      Vystoupení Jiřího Vrby

Schůzi výboru FO-OP navštívil ředitel komunikace společnosti SK Slavia Praha-fotbal, a.s. Jiří Vrba. Ve svém vystoupení zmínil:

 • Události spojené s pochodem fanoušků na derby se Spartou. SK. S postupem policie SK Slavia Praha nesouhlasí a zveřejnila v tomto smyslu své vyjádření.
 • Následné utkání s Plzní a možné reakce fanoušků. Je třeba určité opatrnosti.
 • Distribuci vstupenek na utkání s Bohemians. Slavia má k dispozici pouze 250 ks do sektoru   fanoušků hostí.
 • Projekt „Stadion“. Požádal o nápady a návrhy ohledně úprav a výzdoby stadionu vedoucí k většímu zastoupení slávistických symbolů. Měla by být zpracována koncepce rozvoje v časové posloupnosti a její financování.
 • Motivační video. Slavia připravuje akci, která by využila natočené vzkazy fanoušků hráčům pro předzápasové motivační video.

Během vystoupení probíhala v rámci jednotlivých bodů diskuse. Co se týká pochodu fanoušků, výbor FO-OP odsoudil neadekvátnost zásahu Policie ČR, který neodpovídal reálné situaci. Schválil případnou právní pomoc pro neprávem postižené účastníky a podnikne přípravné kroky vedoucí k podání trestního oznámení a stížnosti ke Generální inspekci bezpečnostních sborů. O této skutečnosti bude veřejnost informována zároveň se žádostí o poskytnutí videodokumentace ze zásahu policie.

Pro distribuci vstupenek na zápas s Bohemians byl schválen princip „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Nebudou předem stanovena žádná pravidla pro získání vstupenky. Vstupenky se budou distribuovat ve Fanshopu, termín zahájení prodeje bude veřejně oznámen.

Závěrem př. Krob poděkoval Jiřímu Vrbovi za vystoupení a poskytnuté informace.

 1. 4.      Vystoupení zástupců Tribuny Sever

Př. Kraft, Rálek a Vlnas ve svém vystoupení ocenili zajištění divadelního představení v divadle Minor a navazujících aktivit spojených se Slavií. Takovýchto akcí, které fanoušky stmelují, může být více, rádi se jich budou zúčastňovat a i pomáhat při jejich organizačním zajištění.

Rovněž poděkovali za možnost zapůjčení pípy na akce pořádané Tribunou Sever.

Vyjádřili připravenost pomoci FO-OP při pořádání Setkání slávistů v roce 50. výročí vzniku Odboru přátel, je zde možnost pozvání některých spřátelených týmů fanoušků ze zahraničí.

Proběhla diskuse ohledně pochodu fanoušků a možných dalších reakcí včetně chování při následném zápasu s Plzní.

Př. Krob poděkoval za vystoupení i za pomoc s organizací divadelního představení. Možnou účast družebních týmů fanoušků ze zahraničí by přivítal.

 1. 5.      Kontrola úkolů

Úkol 5/6 – Zapůjčení Středoevropského poháru v souvislosti s podmínkami FK Borac Banja Luka.  Je třeba vznést dotaz na zástupce SK Slavia Praha-fotbal, a.s., zda bylo na návrhy FK Borac Banja Luka odpovězeno. Nadále se bude sledovat. 

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha-fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka, pokud ano, co bylo jejím obsahem.

Úkol 8/5 – Členové redakční rady webu navrhnou základní strukturu rubrik. Členové RR se sešli a prodiskutovali možné varianty. Úkol trvá, sledování bude předmětem stálého bodu programu „Informace o webových stránkách“.

Úkol 9/2: Př. Pomikal zjistí možnosti a přesnou cenu výroby nové standarty FO-OP. První variantou je výroba standarty, která by byla přesnou kopií té původní včetně vyšitého loga. Náklady na výrobu takovéto standarty jsou 12 tisíc Kč bez DPH. Výroba by trvala dva měsíce. Druhou variantou je realizace formou tisku na plátno a jeho natažení do rámu. Tato varianta je určitě lacinější, přesnou cenu i časovou náročnost výroby je třeba zjistit. Na základě této doplňující informace bude rozhodnuto o způsobu výroby. 

Úkol 11/2: Př. Pomikal zjistí cenu výroby standarty při použití tisku na plátno.

Úkol 9/8: Sekretariát zjistí stav ohledně smlouvy s archivářem Zuskou. Smlouva nebyla nalezena. Sekretář př. Vršecký zjistí, zda s archivářem Zuskou neuzavřela smlouvu akciová společnost SK Slavia Praha-fotbal. Je třeba vyjasnit situaci, archiv je v současnosti v majetku FO-OP. Pokud by panu Zuskovi byly vypláceny nějaké finanční částky ze strany FO-OP, je třeba s ním uzavřít smlouvu nebo zajistit jiné právní krytí. Úkol trvá.

Úkol 9/10: Příprava grafického návrhu pamětního listu pro návštěvníky divadelního představení a doprovodného textu. Úkol splněn.

Úkol 10/1: Sekretariát po akci v divadle Minor zajistí odeslání děkovného dopisu zúčastněným VIP osobnostem. Úkol probíhá, nadále sledován pod číslem 11/3.

Úkol 10/2: Členové redakční rady webu začnou pracovat na nové struktuře webu a nové grafice. Úkol splněn.

Úkol 10/3: Členové redakční rady webu zajistí stránku na Facebooku reagující na aktuální dění ve Slavii. Úkol splněn.

Úkol 10/4: Sekretář př. Vršecký zajistí nákup pípy a její uskladnění. Úkol splněn.

 1. 6.      Zhodnocení 3. Slávistického večera 

Slávistický večer byl tentokrát spojen s divadelním představením Klapzubova jedenáctka v divadle Minor a oslavou 50. výročí vzniku Odboru přátel. Ohlasy na představení a celý večer jsou veskrze kladné až nadšené, a to i od pozvaných významných osobností.

Úkol 11/3: Zpětnou vazbu na pozvané osobnosti včetně poděkování za účast, pokud již nebylo realizováno, zajistí př. Krob ve spolupráci se sekretariátem.

Celková organizace večera proběhla bez vážnějších nedostatků, v případě podobných akcí se ale musí zlepšit informovanost účastníků o navazujících aktivitách. Někteří návštěvníci opustili divadlo hned po představení, protože nebyli informováni např. o slavnostním rozkrojení „narozeninového“ dortu Odboru přátel či možnosti posedět v klubových místnostech divadla. Příště bude řešeno vytištěním programového přehledu, který bude účastníkům předán.

Př. Vršecký informoval o počtu prodaných lístků a celkových nákladech. Fyzicky bylo prodáno 133 lístků a pozváno 66 významných osobností. Účastnili se zástupci z devíti odboček. Celkové náklady dosáhly 55 000 Kč, vybráno bylo 46 550 Kč.

 1. 7.      Události spojené s ligovým zápasem Sparta vs. Slavia

Diskutováno bylo v rámci vystoupení Jiřího Vrby, výbor FO-OP odsoudil neadekvátnost zásahu Policie ČR, který neodpovídal reálné situaci. Schválil případnou právní pomoc pro neprávem postižené účastníky a podnikne přípravné kroky vedoucí k podání trestnímu oznámení a stížnosti ke Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Úkol 11/4: Př. Krob sepíše a zajistí mediální prezentaci názoru výboru FO-OP na zásah Policie ČR a z toho vyplývajícího výše uvedeného rozhodnutí.

 1. 8.      Příprava setkání odboček

Př. Vršecký připravil jednotlivé body týkající se organizačního zajištění Setkání slávistů. Byly probrány následující body:

 • Termín akce, místo, čas
 • Pozvánka
 • Startovné
 • Termín přihlášek
 • Pravidla turnaje
 • Rozlosování
 • Rozhodčí
 • Věcné ceny
 • Technické zabezpečení
 • Tombola
 • Charitativní akce
 • Ubytování
 • Pořadatelská služba
 • Občerstvení
 • Doprovodné akce
 • Sdělovací prostředky
 • Marketing

Byl jmenován organizační výbor ve složení (abecedně): Dobiáš, Chmelík, Kraft, Krob, Pomikal, Váňa, Vlnas, Vršecký. Hlavním koordinátorem byl stanoven př. Vršecký, který bude svolávat jak celý organizační výbor, tak i jednotlivé komise, které budou mít za úkol realizaci konkrétního bodu organizačního zajištění.

Úkol 11/5: Př. Dobiáš připraví písemnou informaci na odbočky, která bude seznamovat s doposud známými údaji a termíny.

Úkol 11/6: Sekretariát zajistí rozeslání informace na odbočky

Jednotlivé informace budou upřesňovány, předávány na odbočky prostřednictvím mailů či zveřejňovány na slávistických webech.

Proběhla diskuse o hlavním poslání setkání, zda jím není v podstatě jen organizace fotbalového turnaje, který přiláká nejvíce zájemců. Nakonec bylo konstatováno, že hlavní zájem sice je v současnosti o fotbalový turnaj, nicméně ostatní doprovodný program má i nadále své místo.

 1. 9.      Informace předsedy FO-OP

Př. Krob svá vystoupení a informace prezentoval již v průběhu jednání.

 1. 10.  Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

Byla podána informace o stavu finančních prostředků.

Městská část Praha 10 vydala knihu „Příběh sportu na Praze 10“. Do knihy FO-OP poskytl část obrazového materiálu. Výbor schválil, aby mohla Městská část Praha 10 materiály FO-OP otištěné v uvedené knize využívat v mediální prezentaci.

Valná hromada FO-OP. Výbor po diskusi a vzhledem k pořádání Setkání slávistů v Praze v červnu odsouhlasil termín konání valné hromady v podzimních měsících. Valná hromada FO-OP by byla svolána v prvním pololetí letošního roku jen v případě mimořádných událostí, které by byly spojeny s děním ve Slavii.

Př. Vršecký dále upozornil na avizovanou výměnu akcií Slavie z akcií „na majitele“ na akcie „na jméno“. Termín výměny je do konce června 2014, poté, pokud neproběhne výměna, nebudou moci držitelé akcií vykonávat svá akcionářská práva, a to až do doby řádné výměny.

Byla podána informace o výstavě Pocta Bohumilu Hrabalovi k 100. výročí narození významného spisovatele, které se zúčastnilo cca 70 malířů a sochařů. Na vernisáži byl př. Vršecký osobně přítomen. Od některých přítomných umělců získal příslib vytvoření uměleckého díla k poctě Slavie, které by mohly být vystaveny v rámci prodejní výstavy.

Úkol 11/7: Členové výboru budou hledat vhodné prostory pro výše uvedenou výstavu.

Př. Vršecký předal dopis hráči Fernandu Nevesovi, který formuloval př. Váňa a ve kterém jsme ocenili jeho bojovného ducha v zápase proti FK Baumit Jablonec a popřáli další úspěchy.

 1. 11.  Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhlo:

27. 3. 2014 – Kolín – beseda

29. 3. 2014 – Kutná Hora – Kolínské bowlení

12. 4. 2014 – Nečín – Pochod krajem žuly a jalovců, trasy 5 – 50 km.

Připravuje se:

24. 4. 2014 – Příbram – výroční schůze spojená s besedou (přislíbena účast trenéra A-mužstva Alexe Pastoora)

30. 4. 2014 – Rožďalovice – čarodějnice

Př. Dobiáš dále informoval o trvajícím zájmu odbočky Hodonín o pořádání Setkání slávistů v roce 2015.

 1. 12.  Informace o webových stránkách

Sešla se redakční rada a prodiskutovala základní strukturu rubrik

Úkol 11/8: Po konečném odsouhlasení struktury rubrik členy RR dojedná př. Pomikal s grafikem nový grafický návrh.

Úkol 11/9: Př. Váňa napíše článek o divadelním představení v divadle Minor

 1. 13.  Informace o Červenobílých listech 

Termín vydání, tj. červen 2014 trvá. Redakční rada vyzývá všechny členy výboru dle jejich možností k sepsání článků týkajících se historie Odboru přátel.

 1. 14.  Různé

Proběhla diskuse věnovaná hnutí ‚Sešívaní drží spolu‘, které bylo mimo jiné zmíněno hostem Jiřím Vrbou ve spojitosti s podporou Slavie Praha a současnou situací. Výbor FO-OP konstatoval, že v drtivé většině jsou účastníci dřívějších jednání v současnosti členy Odboru přátel. Prohlášení a hodnocení zásahu policie tak zaštítí Odbor přátel.

Př. Vršecký informoval o starých suvenýrech FO-OP, které jsou prakticky neprodejné a zabírají místo na sekretariátu. Navrhl jejich odepsání a rozdání zájemcům zdarma. Odepsání by se však promítlo negativně do účetnictví FO-OP. O věci rozhodne výbor FO-OP na příštím zasedání výboru FO-OP.

Př. Dobiáš informoval o návštěvě a zdravotním stavu př. Majka.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v pondělí 19. května 2014 od 18:00 hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 14. dubna 2014 Jan Chmelík.