Zápis č. 11

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 2. února 2010
v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni:            Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Vršecký
Kontrolní komise:    Kyzr
Sekretariát:            Riesner
Omluveni:        Janáček, Smetana

1.    Události

Př. Adamec informoval o schůzce s ředitelem a.s. Mgr. Doležalem. Schůzka byla odsouhlasena, následně ale nebyl určen termín schůzky.

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.
Uskutečnilo se:
Proběhla valná hromada v Klatovech – odbočka má právní subjektivitu a je velmi aktivní. Provozují funkční web, zřídili veřejné vývěsky, spolupracují s regionálním tiskem. V plánu mají zájezdy na ligu ve spolupráci s odbočkou Žilov
V Nečíně byla zabíječka s posezením

Plánuje se:
Beseda v Kolíně 4. 2., zúčastní se Zlámal
Valná hromada odbočky v Mníšku pod Brdy 6. 2.
Beseda se Šmicrem a Zlámalem ve Veleni 13. 2.
Beseda se zábavou v Žilově 19. 2.
Výroční členská schůze v Příbrami 23. 2.
Josefská zábava v Příbrami 20. 3.

Lze konstatovat, že odbočky jsou aktivní. Př. Dobiáš zároveň připomněl letní setkání slávistů a turnaj v kopané. Zdá se, že může být rekordní počet přihlášených týmů, což může přinést komplikace z hlediska kapacity a času.
Rovněž informoval o akci, která proběhla v rámci oslav 11. výročí webu Slavistické noviny.

Př. Adamec realizace tzv. síně slávy v chodbě před kancelářemi Fanklubu a FO-OP se doposud nerozeběhla. Mělo by dojít k osobnímu jednání s T. Dvorským.

Č2.    ervenobílé listy

Př. Dobiáš informoval o přípravě vydání, které by mohlo vyjít před valnou hromadou FO-OP koncem března. Bude obsahovat informace o pohárových zájezdech, rozhovory a aktuální dění v souvislosti s přestupy. Číslo by mělo být i vzhledem k úsporám omezeno na 20 stran.
Př. Riesner oznámil, že na počtu stran textu nezáleží, platí se za vlastní zpracování a počet barevných stran.
Př. Adamec informoval o nabídce př. Čapka se na vydání ČBL finančně podílet.
Výbor po diskusi schválil vydání ČBL, vzhledem k nepřítomnosti př. Riesnera je třeba zajistit distribuci. Př. Riesner zpracuje písemně postup prací pro tuto distribuci.
Př. Adamec rovněž informoval o předjednání reklamy v ČBL s p. Mixou, konečná jednání provede př. Riesner.

3.    Strategie č4.    innosti a plán práce FO-OP

Př. Adamec konstatoval, že doposud nebyl žádný z bodů strategie navržený př. Havlíčkem rozpracován. Rovněž plán práce nebyl doposud zpracován. V současnosti je ale nejdůležitější zajistit chod sekretariátu.
Př. Chmelík informoval o předběžném zájmu př. Ulmana o funkci sekretáře. Po telefonickém rozhovoru a upřesnění by se měl rozhodnout během týdne až 10 dní.
Př. Dobiáš zmínil určitý zájem své známé o jmenovanou funkci. Pokud by tuto funkci začala vykonávat, je ochoten jí pomoci.

Vzhledem k dosavadní neurčitosti obsazení funkce sekretáře, př. Dobiáš zajistí zveřejnění inzerátu na webu FO-OP. Př. Riesner zajistí jeho zveřejnění na oficiálních stránkách Slavie. Zájemce o funkci sekretáře FO-OP by měl mít alespoň středoškolské vzdělání, umět pracovat s PC a mít základní povědomí o fotbale a Slavii.

Př. Riesner podal informaci o výběru příspěvků. Dále informoval o provedení účetní závěrky roku 2009, účetní doklady byly předány ke zpracování pro daňové přiznání.
Př. Dobiáš seznámil přítomné se stavem úprav programu, který by měl zjednodušit evidenci příspěvků a umožnit tisky plateb. Úpravy jsou těsně před dokončením.

Č5.    lenské karty

O karty je na odbočkách zájem hlavně mezi mladými členy. Výbor odsouhlasil vydání členských karet i pro soutěžní rok 2010-2011. Kartu dostane každý člen FO-OP, který zaplatí do začátku soutěžního roku současně platný základní příspěvek člena ve  výši 300,-Kč nebo v případě snížené sazby částku 115,- Kč, která obsahuje i příspěvek na kartu ve výši 15,-Kč.
Systém legitimací a známek zůstává zachován, placení příspěvků probíhá od ledna každého roku.

6.    Různé

Př. Havlíček upozornil na opravu jména internacionála Andrejkoviče, které je na webu špatně uvedeno. Zajistí př. Dobiáš.

Př. Kyzr dále upozornil na chybný text na kalendářích vydaných SK Slavia Praha a.s. Výbor doporučuje distribuci kalendářů nepodporovat.

Př. Adamec informoval o požadavku př. Ročně na vjezdovou kartu do areálu SK Slavia v souvislosti s akcemi fotbalového týmu FO-OP. Výbor rozhodl o zajištění karty za sníženou cenu 200,-Kč.

Př. Moulis informoval o „Bělské třicítce“ která se uskuteční 20. února a kde proběhne setkání slávistů

Př. Chmelík seznámil s výsledkem jednání o zveřejnění reklamy hotelu IRIS na webových stránkách FO-OP. Druhá strana se po požadavku FO-OP na finanční příspěvek za roční zveřejnění reklamy doposud neozvala.

Př. Kment připomněl nutnost zpracování plánu práce. Rovněž vlastní schůze FO-OP by měla obsahovat pevné body, které by byly vždy projednány. Chybí oficiální informace o hospodaření. Ve většině případů nejsou stanoveny termíny uložených úkolů a kdo zodpovídá za jejich plnění.
Sekretariát by se měl více angažovat v oficiálních stycích a jednáních, viz např. předání členské karty řediteli Doležalovi, které proběhlo naprosto neoficiálně.

Př. Kyzr přednesl informace z odbočky. V současné době mají 34 členů, vítají členské karty, připravují plán práce. Z poloviny jsou vybrané členské příspěvky.

Př. Havlíček dle svých zkušeností a z reakcí členské základny rovněž podporuje vydání členských karet i v následných obdobích.

Př. Kraft informoval podrobněji o akcích příbramské odbočky.

Př. Adamec zmínil potřebu stanovit termín valné hromady FO-OP. Po diskusi byl navržen termín valné hromady FO-OP na 10. dubna 2010.

Další zasedání výboru proběhne 2. března 2010 v 17:30 hod.

Zapsal dne 2. února 2010  Jan Chmelík.