Zápis č. 13

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 25. června 2014 ve Fanshopu SK Slavia Praha.
Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:  Janáček

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Horáček, Moulis, Vavřina

Hosté: Kraft, Vlnas, Rálek

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy s tím, že nejprve se bude výbor věnovat sportovní části Setkání slávistů (dále jen Setkání) a vyslechnutí hodnocení akce z úst hostů.

 1. 2.      Setkání slávistů

Př. Krob a Vršecký provedli krátkou rekapitulaci Setkání. Oficiální reakce účastníků na Setkání byly pozitivní. Na pořádání celé akce byl získán grant od Městské části Praha 10 ve výši sto tisíc Kč. Vyúčtování grantu musí být Městské části Praha 10 doručeno nejpozději 5. ledna 2015. Setkání se zúčastnilo cca 550 lidí, z toho kolem 300 hráčů.

Od počátku byl problém se zajištěním hřiště v areálu Slavie ve Vršovicích, byť původně byly prostory přislíbeny. Proto bylo dojednáno náhradní řešení ve sportovním centru UK   v Hostivaři. Nakonec se podařilo uspořádat Setkání přímo v areálu Slavie, ale s možným termínem konání pouze v neděli.

Př. Krob poděkoval členům Tribuny Sever za pomoc při organizaci fotbalového turnaje a za zajištění občerstvení, které bylo zcela v jejich režii. Zástupci Tribuny Sever následně sami zhodnotili přípravu a průběh setkání. Problém byl se skladováním potřebného materiálu, který mohl být navezen nejdříve v sobotu a ihned po ukončení musel být opět odvezen. Na úklid v neděli zůstalo málo lidí. Z finančního hlediska nebylo zajištění občerstvení ztrátové, byť ne vše se zkonzumovalo. Negativním momentem bylo zcizení jednoho sudu piva Prazdroj.

Za přítomnosti hostů byla probrána další část oslav 50. výročí založení Odboru přátel, jejíž součástí bude přátelský zápas Slavie s Hajdukem Split na začátku září. Byly diskutovány různé doprovodné programové možnosti, včetně zajištění prostor v restauraci U Fleků. O původně navrženém termínu společensko-kulturní části Setkání v lokalitě na Císařské louce bude ještě vedena diskuse, zatím rezervovaný termín nebyl zrušen.

Úkol 13/1 – př. Vršecký zjistí možnosti rezervace v restauraci U Fleků  u příležitosti zápasu s Hajdukem

Př. Vršecký informoval o stížnosti na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), týkající se zásahu policie na Čechově mostě před derby se Spartou. GIBS neshledala zásah neopodstatněným. Zásah stál daňové poplatníky 1,5 milionu Kč.

Př. Krob informoval o postupu podání trestního oznámení ve věci výše uvedeného zásahu. Přihlásilo se celkem pět svědků, včetně př. Moulise, kteří mohou události spojené se zásahem a jejich neadekvátnost dosvědčit.

Dosud se neví, zda bude realizován výjezd fanoušků na přátelský zápas Slavie do Nového Sadu, který se má konat 19. července 2014. Vojvodina Novi Sad má dle rozlosování UEFA hrát 17. července v Trenčíně pohárové utkání. V případě realizace zájezdu by zájezd byl dvoudenní. Cena autobusu 1.800,-Kč, cena ubytování 550,-Kč. Zatím jsou rezervovány dva autobusy.

Další jednání výboru FO-OP již probíhalo bez přítomnosti hostů.

 1. 3.      Schválení zápisu č. 12 ze zasedání výboru 27. 5. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 4.      Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Úkol trvá. 

Úkol 11/7: Členové výboru budou hledat vhodné prostory pro prodejní výstavu výtvarných děl k poctě Slavie, které přislíbili vytvořit někteří umělci přítomní na výstavě Pocta Bohumilu Hrabalovi k 100. výročí jeho narození. Úkol trvá. 

Úkol 12/1 – Př. Vršecký zajistí pronájem hřiště ve Sportovním centru Hostivař a ověří účast rozhodčích. Zároveň zajistí ceny pro vítězné týmy a jednotlivce včetně nového putovního poháru. Úkol splněn. Pronájem hřiště byl nakonec vzhledem k pořádání turnaje na Slavii zrušen, zajistil rovněž př. Vršecký.

Úkol 12/2 – př. Krob ve spolupráci se sekretářem zjistí možnosti vedoucí k zajištění prohlídky stadionu v Edenu. Úkol splněn. Prohlídek stadionu, které proběhly ve čtyřech etapách, se účastnilo přes 100 lidí.

Úkol 12/3 – př. Vršecký zkontroluje podmínky grantu, aby vzhledem k rozdělení Setkání na dvě akce nebylo ohroženo jeho čerpání. Úkol splněn.

Úkol 12/4 – př. Vršecký zjistí podmínky pro pronájem areálu na Císařské louce. Úkol splněn. 

Úkol 12/5 – př. Dobiáš sestaví dopis odbočkám s popisem a zdůvodněním situace. Úkol splněn. 

Úkol 12/6 – Př. Vršecký vyzve př. Zusku, aby dokladoval svoji doposud prováděnou činnost, na základě této informace bude stanoven předmět činnosti a připravena smlouva. Smlouva nakonec nebude uzavírána, př. Zuska bude archivní činnosti provádět jako aktivista a ve spolupráci se sekretariátem. Úkol splněn.

Úkol 12/7: Př. Chmelík zjistí poměry hlasů připadajících jednotlivým oddílům Slavie na valné hromadě SK Slavia Praha, o.s. Byly zjištěny jen rámcové poměry hlasů. Př. Chmelík zjistí konkrétní počty delegátů např. na poslední valné hromadě. Úkol trvá.

Úkol 12/8: Př. Vršecký pošle mailem upozornění na výměnu akcií Slavie jednotlivým odbočkám FO-OP. Úkol splněn.

Úkol 12/9: Př. Krob zjistí, jaké jsou možnosti participace či získání určitého množství vstupenek zdarma i pro FO-OP. Jiří Vrba o dané věci nic neví. Úkol trvá.

Úkol 12/10: Př. Pomikal bude dohlížet na přípravu  technické realizace grafické podoby webu. Úkol splněn.

 1. 5.      Zhodnocení sportovní části Setkání

Příprava hřišť, zázemí i transport potřebného materiálu byly zvládnuty díky spolupráci s Tribunou Sever. Poděkování patří sekretáři př. Vršeckému za organizační zajištění všech přípravných prací a jednání s jednotlivými subjekty podílejícími se na akci.

Vlastní turnaj měl velmi dobrou úroveň, přihlásil se rekordní počet týmů (30); svůj tým např. postavili i zahraniční sympatizanti Tribuny Sever. Setkání se účastnily i odbočky FO-OP, které se do turnaje nezapojily. Ohlasy účastníků Setkání byly pozitivní, byť zazněla i kritika nedělního termínu konání. Opomnělo se předání některých diplomů za individuální výkony.

K negativním stránkám patřilo nevhodné chování části účastníků z týmu TS Old Boys, odcizení jednoho sudu piva Prazdroj a šesti míčů. Některým rozhodčím turnaje byla ze šatny ukradena finanční hotovost.

 1. 6.      Informace předsedy FO-OP

Informoval př. Krob:

Díky získanému grantu od Městské části Praha 10 a dle předběžného vyúčtování nákladů na Setkání by akce z finančního hlediska neměla být ztrátová. Př. Krob v této souvislosti vyslovil poděkování př. Vršeckému za přípravu jednotlivých podkladů k vyúčtování.

Objevila se informace, dle které současný majitel stadionu firma Vinet, s.r.o. nabízí k prodeji majetkové podíly na stadion v Edenu. Oslovena byla údajně i Městská část Praha 10.

Jednání s potenciálním investorem společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a.s. byla neúspěšná, struktura akcionářských podílů zůstává nezměněna.

Bylo potvrzeno, že smlouva na pronájem stadionu v Edenu je pro společnost SK Slavia Praha – fotbal a.s. výhodná.

 1. 7.      Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

Vznikla nová odbočka Odboru přátel na Kladně. V současnosti má 7 členů a již se zúčastnila Setkání včetně fotbalového turnaje.

Na bankovním účtu je ke dni schůze 68.000,-Kč, v pokladně 35.000,-Kč.

Plánovaný zápas fanoušků Slavie proti fanouškům Bohemians se neuskuteční.

Jsou zajištěny dva autobusy na zájezd do Nového Sadu na zápas Slavie s Vojvodinou. Zatím se však neví, zda se zápas bude hrát vzhledem k pohárovému zápasu Vojvodiny.

Od Policie ČR byly obdrženy odpovědi na některé otázky na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které se týkaly zásahu proti fanouškům Slavie před derby se Spartou. FO-OP bude požadovat odpovědi i na zbývající část otázek.

Generální inspekce policejních sborů, ke které byla podána stížnost na neoprávněnost výše uvedeného zásahu policie, dle svého vyjádření neoprávněnost zásahu neshledala.

O pořádání příštího setkání slávistů v roce 2015 předběžně projevily zájem čtyři odbočky, a to   Hodonín (za předpokladu stejného personálního obsazení radnice po komunálních volbách), Chomutov, Klatovy a Mnichovice.

 1. 8.      Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhlo:

14. 6. 2014 – Veleň – Veleňská pentle, soutěž v kopání pokutových kopů s účastí 32 dětí (Dětská pentlička) a 116 dospělých. Jedná se o druhou největší akci v rámci odboček.

 1. 9.      Informace o webových stránkách

Grafická podoba webu je hotová, výbor s její podobou vyjádřil souhlas. Je třeba záležitost projednat s programátorem webu, který zajistí technickou realizaci.

Výbor konstatuje, že čtenost webu FO-OP a tím i informovanost odboček o dění v rámci Odboru přátel je nízká. Po diskusi byl navržen způsob oslovení jednotlivých členů pomocí tzv. newsletterů, které by obsahovaly odkazy na články na webu i další zajímavosti a novinky. Výbor schválil tento způsob komunikace, oslovení budou rozesílána nejspíše pod názvem Elektronické ČBL. 

Úkol 13/2 – př. Pomikal ve spolupráci s redakční radou webu navrhne formu a obsah prvního newsletteru.

Úkol 13/3 – př. Chmelík ve spolupráci se sekretariátem připraví seznam adresátů pro rozesílání tzv. newsletteru.

Úkol 13/4 – př. Pomikal dodá reklamu Městské části Praha 10, která bude umístěna na webové stránky FO-OP.

 1. 10.  Informace o Červenobílých listech 

ČBL vyjdou v termínu konání přátelského zápasu s Hajdukem Split hraného v rámci oslav 50. výročí vzniku Odboru přátel a v rámci společenské části Setkání slávistů. Všechny články týkající se historie Odboru přátel jsou již k dispozici, je zkompletována i obrazová část. Zbývá zařadit (v případě dostatečného prostoru) tradiční zpravodajské rubriky zpracované př. Dobiášem.

Úkol 13/5 – př. Dobiáš dodá př. Pomikalovi texty tradičních rubrik.

Úkol 13/6 – sekretariát zajistí seznam jubilantů pro období 1. 7. až 31. 12. 2014.

 1. 11.  Různé

Př. Chmelík informoval o možnosti vydání kolekce pohlednic, která by se tematicky vázala k historii a aktivitám Odboru přátel v uplynulých 50 letech. 

Úkol 13/7 – př. Chmelík zjistí přesné podmínky vydání pohlednic z hlediska množství, finančního nákladu a časové náročnosti.

Úkol 13/8 – př. Pomikal předběžně zváží výběr možných tematických okruhů.

Př. Váňa informoval o uskutečnění své pietní akce k 149. výročí narození J. W. Maddena, při níž byla na dům v Dobrovského ulici, kde zasloužilý trenér žil, umístěna provizorní pamětní karta. Dále připomněl, že v příštím roce budeme moci uctít kulaté 150. výročí narození J. W. Maddena dlouholetého trenéra Slavie a vůbec prvního opravdového fotbalového trenéra ve zdejší lokalitě.. Proběhla diskuse o možném využití tohoto výročí a návazně na toto téma diskuse o tematickém zaměření některého následného čísla ČBL, které by mohlo být věnováno nejlepším trenérům Slavie. Prosincové číslo ČBL by mohlo v tomto duchu být věnováno brankářům jako pocta Františku Pláničkovi, brankáři světové třídy, od jehož narození uplynulo v červnu 2014 110 let.

Termín a místo příštího zasedání výboru FO-OP budou upřesněny.

Zapsal dne 25. června 2014 Jan Chmelík.