Zápis č. 21 z výboru FOOP

Zápis číslo 21, ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s. konaného dne 12. prosince 2019 v hotelu Iris Eden na Sinobo Stadium v Edenu

Přítomni:  Chmelík, Janáček, Jonáš, Moulis, Smetana, Veselý, 
Sekretariát:Vršecký
Kontrolní komise:Krula,
Omluveni: Havlíček, Krob, Ocetník, Pomikal, Tomčišin, Váňa, Vavřina,Vlnas
 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 • Schválení zápisu

Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.

 • Informace z dění SK Slavia Praha, spolek

18. prosince proběhne v hotelu Slavia od 17:30 h. mimořádná valná hromada. Valná hromada bude rozhodovat o: 

 • Přijetí nového oddílu SK Slavia Praha – basketbal. Cílem je hrát do dvou let extraligu.
 • Koupě spoluvlastnického podílu o velikosti 26/27 na pozemku par. č. 5065 – zast. plocha
 • Zvýšení členského příspěvku z 30 Kč na 50 Kč 
 • Slavistický večer 2020

Podařilo se zajistit cimbálovou kapelu Majerán.

Př. Váňa sestavil jednotlivé body programu.

Př. Pomikal pracuje na grafickém návrhu vstupenky a plakátu.

V hotelu IRIS budou zajištěny dvoulůžkové pokoje pro přespání, cena za jednu noc bude 1200 Kč.

Cena vstupenky byla stanovena na 250 Kč, v ceně bude uvítací drink.

 Úkol 21/1: Př. Váňa sestaví text pro upoutávku na sociální sítě.

 • Informace o Červenobílých listech

Práce na Červenobílých listech pokračuje, snahou bude vydat ČBL do 18. ledna 2020 tak, aby jedním z bodů programu Slávistického večera mohl být křest nových ČBL. 

V ČBL by měla být informace o výši členských příspěvků na rok 2020.

Úkol 21/2: Př. Ocetník připraví oznámení o zvýšení členských příspěvků. Text oznámení případně upraví př. Váňa.

 • Kontrola úkolů

Úkol 9/7: Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů GDPR a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR. Je třeba doplnit pravidla týkající se smluvních vztahů. 

Proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti př. Janáčka, Kruly a Ocetníka. Př. Krula doplní zbylé detaily.

Úkol je před dořešením.  

Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.

Soupis exponátů v Slavia Museum je hotov, př. Riesner kontroluje správnost seznamu muzejních exponátů. Soupis věcí v archivu na stadionu Slavie probíhá, je dohodnuta další schůzka s p. Petrákem. Po zpracování seznamů bude třeba odsouhlasit majetková práva k exponátům se zástupci akciové společnosti SK Slavia Praha – fotbal. Je třeba upozornit se snahou o nápravu na nepřesný popis zapůjčených věcí do muzea, kdy jsou prezentovány chybně jako věnované.

Úkol probíhá.  

Úkol 17/3: Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Smlouvu řeší právník a. s. v souvislosti se smlouvou mezi a.s. a Fanklubem.

Úkol trvá.

Úkol 20/1: Dotisk údajů na členské karty. Př. Chmelík dohodne konkrétní termín dodání tiskárny s Lukášem Valou, který by měl rovněž zajistit předtištění grafického motivu na karty. Vlastní dotisk osobních údajů zajistí pracovníci sekretariátu. Př. Eisenhut slíbil programově vyřešit dotisk osobních údajů na karty. Na 6. ledna 2020 je plánována schůzka všech dotčených osob na sekretariátu FO-OP. Př. Vršecký připomene schůzku př. Eisenhutovi a Valovi a dohodne čas schůzky. 

Úkol probíhá.

Úkol 20/2: Př. Pomikal dodá v první polovině prosince grafické řešení členské karty, které bude poskytnuto L. Valovi.

Úkol probíhá.

Úkol 20/3: Př. Janáček do konce listopadu 2019 převede finanční prostředky z účtu u České spořitelny na účet u banky Fio a následně provede zrušení účtu u České spořitelny.

Úkol splněn.

Úkol 20/4: Sekretariát bude v souvislosti s placením příspěvků informovat členy FO-OP o zrušení účtu u České spořitelny. Při rozesílání ČBL bude zajištěno vložení informace o zvýšení členského příspěvku FO-OP a o účtu, na který se budou příspěvky posílat. S použitím složenek se již nepočítá.

Úkol trvá.

Úkol 20/5: Př Ocetník dojedná převzetí účetnictví FO-OP pí Hartmannovou. V případě souhlasu připraví ve spolupráci se sekretariátem výpověď smlouvy s účetní firmou Ježek.

Úkol trvá.

Úkol 20/6: V případě převodu účetnictví, podmíněno souhlasem pí Hartmannové, sekretariát vypoví současnou smlouvu s účetní firmou Ježek.  

Úkol trvá.

Úkol 20/7: Př. Janáček a Ocetník jsou pověřeni k jednání s představiteli spolku SK Slavia Praha v souvislosti se zvýšením členského příspěvku pro SK Slavia Praha – spolek.

Úkol splněn. Jednání proběhlo, FO-OP bude platit spolku SK Slavia Praha za 1500 svých členů platících plnou výši členských příspěvků FO-OP.

Úkol 21/2: Sekretariát připraví seznam členů platících plnou výši členských příspěvků a pošle jej řediteli spolku SK Slavia Praha p. Pluchovi.

Úkol 20/8: Př. Vršecký zjistí, zda SK Slavia Praha – fotbal a. s. má v kauze s Ing. Otto Šmídou svého právního zástupce, kterého by mohl využít i FO-OP. 

Úkol splněn, v kauze nás bude zastupovat JUDr. Brož.

Úkol 20/9: Př. Vršecký zjistí účast členů výboru a kontrolní komise FO-OP na valné hromadě. Provede případné doplnění delegátů FO-OP na počet 15.

Úkol probíhá

Úkol 20/10: Sekretariát ve spolupráci s př. Ocetníkem zveřejní informaci o rozdělení vstupenek na utkání Dortmund vs. Slavia na webu FO-OP.  

Úkol splněn

Úkol 20/11: Př. Vršecký poptá možnost vystoupení kapely, s kterou je v kontaktu Anna Vršecká.

Úkol splněn. Bohužel kapela není volná.

Úkol 20/12: Př. Ocetník za spolupráce s př. Váňou a sekretariátem sepíší a zajistí zveřejnění výzvy na pořádání Setkání slávistů v roce 2020.

Úkol splněn.

Výbor vyhodnotil došlé přihlášky na pořádání Setkání slávistů, jako nejlepší vyhodnotil přihlášku odbočky Rožďalovice. Výbor následně odhlasoval přidělení pořádání Setkání slávistů v roce 2020 odbočce Rožďalovice.

 • Informace předsedy

Př. Janáček zmínil:

 • Pořádání Besídky se Slávinkou. Akce byla hodnocena velmi kladně, účastnilo se cca 400 osob, přítomen byl Mikuláš, zúčastnili se i hráči „A týmu“ Slavie Coufal a Kúdela. Proběhla sbírka pro Donor.
 • Výroční valnou hromadu v Rožďalovicích. Zúčastnil se asistent trenéra Slavie pan Köstl.
 • Příspěvek na Wikipedii o Odboru přátel. Úvodní text není dle provozovatele dostatečně „encyklopedický“, bude se řešit.
 • Výjezd do Dortmundu. Vypravilo se celkem 14 autobusů

Byl řešen termín valné hromady FO-OP. Dle stanov je třeba oznámit konání valné hromady do konce roku 2019. Po diskusi byl odhlasován termín konání valné hromady 28. 3. 2020. 

Úkol 21/3: Sekretariát ve spolupráci s př. Ocetníkem zajistí oznámení termínu valné hromady na webu FO-OP. 

 • Informace hospodáře

Za př. Ocetníka poskytl základní informace př. Vršecký.

Přednesen stav finančních prostředků.

Akce plavba salonní lodí Nepomuk byla financována z více zdrojů, FO-OP zajistil finanční prostředky na šály včetně grafiky a květiny.  

Předpokládaným budoucím výdajem bude platba za vytištění a distribuci ČBL. Předpokládáme 6,5 tisíce výtisků. 

 • Informace zástupce kontrolní komise

Kontrola hospodaření proběhne do 31. 1. 2020.

 1. Informace sekretáře

Př. Vršecký informoval o:

Stavu členské základny – v současnosti evidujeme 5793 členů

Počtu potvrzených delegátů na valnou hromadu SK Slavia Praha, spolek

U soudního sporu s Ing. Šmídou nás bude zastupovat JUDr. Brož.

Na sekretariátu je k dispozici platební terminál, je tudíž možnost platit kartou.

Platnost ochranných známek (vlajky, logo) FO-OP končí k 30. 11. 2020. Do tohoto data je třeba podat žádost o prodloužení platnosti. Oslovíme známé patentové zástupce, dříve jsme spolupracovali s JUDr. Müllerem, jehož služby však byly poměrně finančně náročné.

Výbor FO-OP podpořil myšlenku požádat o registraci ochranné známky na v současnosti používané logo Odboru přátel.

Úkol 21/4: Př. Vršecký osloví patentové zástupce v souvislosti s prodloužením a novou registrací ochranných známek FO-OP a Odboru přátel.

 1. Informace o sociálních sítích FO-OP

Průběžně se doplňují články na webu FO-OP i dalších facebookových či twitterových stránkách.

Je třeba zveřejnit oznámení o Slávistickém večeru a konání valné hromady FO-OP, viz úkoly 21/1 a 21/3. 

 1. Informace o činnosti odboček

Konalo se:

24. 11. 2019 – Trutnov         Turnaj v kuželkách

03. 12. 2019 – Praha             Slávistický Mikuláš TJ KDHO FN Motol 

07. 12. 2019 – Rožďalovice   Výroční schůze odbočky

07. 12. 2019 – Praha             Vánoční besídka se Slávinkou

10. 12. 2019 – Dortmund       Zájezd na utkání Ligy mistrů

Připravuje se:

 • 01. 2020 – Praha             Novoroční procházka slávistů

V lednu 2020 budou probíhat výroční valné hromady odboček.

11. 01. 2020 – Strakonice      VH

25. 01. 2020 – Veleň             VH

 1. Různé

Proběhla diskuse o slávistickém fotbalu, současných úspěších i možném vývoji v budoucnosti.

Termín příštího zasedání výboru FO-OP bude upřesněn.

Zapsal dne 12. prosince 2019 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..