Zápis č. 23 ze zasedání výboru

Zápis č. 23 ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel, z. s. konaného dne 12. března 2020 v hotelu Slavia 

 • Přítomni:
  • Chmelík, Janáček, Jonáš, Ocetník, Pomikal, Váňa, Vlnas
 • Sekretariát:
  • Vršecký
 • Kontrolní komise:
  • omluveni
 • Omluveni:
  • Havlíček, Krob, Krula, Moulis, Smetana, Tomčišin, Vavřina, Veselý

Na úvod jednání vystoupili zástupci fotbalového týmu FO-OP, který nás reprezentuje v nejvyšší rekreační soutěži v Praze. Tuto soutěž náš tým v posledních letech 7x vyhrál.

Předmětem jednání se zástupci týmu bylo zajištění technických podmínek pro jeho další působení. Pro své zápasy tým využívá hřiště SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Doposud je bezplatné využití hřiště smluvně zajištěno a tato možnost by měla být obsažena i v připravované nové smlouvě mezi FO-OP a fotbalovou a. s..

Problémem jsou v současné době šatny. Doposud byly využívány šatny patřící oddílu pozemního hokeje za úplatu 400,-Kč za zápas a šatnu. Nově byla požadována částka 1200,-Kč za zápas a šatnu, což je finančně neúnosné. Př. Vršeckému se podařilo dočasně zajistit 2 šatny na plaveckém stadionu.

Úkol 23/1: Př. Vršecký zjistí podmínky pro dlouhodobé využívání šaten na plaveckém stadionu pro tým FO-OP. 

Následně jednání výboru pokračovalo dle návrhu programu.

 • Schválení programu
  • Program byl schválen všemi hlasy.
 • Schválení zápisu
  • Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.
 • Informace z dění SK Slavia Praha, spolek
  • Př. Chmelík informoval o jednotlivých bodech probíraných na zasedání představenstva SK Slavia Praha, spolek. Zmínil:
   • Účast zástupců Halových sportů s. r. o. na schůzi představenstva k projednání nastavení nápravných opatření současného stavu hal a návazných zařízení.
   • Projekt případné výstavby nové sportovní haly.
   • Záměr ÚMČ Praha 10 ohledně výstavby parkovacích domů na území MČ.
   • Platební morálku spolumajitele a provozovatele hotelu Slavia.
   • Návrh kupní smlouvy na odkup podílu 26/27 státního pozemku v areálu veslařského oddílu.
   • Plánovanou prohlídku areálu Slavie ze strany pojišťovny Allianz.
 • Kontrola úkolů
  • Úkol 9/7: 
   • Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů GDPR a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR. 
   • Byla doplněna pravidla týkající se smluvních vztahů a další zbylé detaily. 
   • Úkol splněn.
   • O přijetí dokumentů bylo hlasováno. Pro 7. Proti 0. Zdrželo se 0. 
   • Dokumenty týkající se GDPR byly přijaty.
  • Úkol 23/2: 
   • Pracovní skupina bude dohlížet na postupnou implementaci dokumentů GDPR.
  • Úkol 10/2: 
   • Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.
   • Soupis věcí uložených v muzeu a archivu byl proveden, zbývá akceptace ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a vzájemné vyslovení souhlasu s dalším postupem dle schváleného scénáře:
   • Převoz věcí z archivu Slavie do prostor pod kontrolou FO-OP. Po jednání s T. Syrovátkou a prodiskutování stavu nebude přestěhování věcí nutné. Vše bude řešit smlouva o zápůjčce. Dle informace př. Ocetníka nabídl T. Syrovátka možnost zapůjčení místnosti na stadionu v Edenu, kterou by mohl FO-OP využít pro svoji prezentaci v rámci Slavia Museum. Po digitalizaci materiálů by mohla místnost sloužit i jako studovna. Na jednání byla též diskutována možná pomoc dobrovolníků z řad FO-OP při zajištění provozu ve Slavia Museum.  
   • Smlouva o zápůjčce bude obsahovat kompletní soupis zapůjčených věcí v majetku FO-OP společnosti SK Slavia Praha – fotbal a. s. 
   • Dojednat s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. způsob dalšího nakládání s historickými předměty
   • Úkol probíhá.  
  • Úkol 17/3: 
   • Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Smlouvu řeší právník a. s. v souvislosti se smlouvou mezi a. s. a Fanklubem.
   • Úkol probíhá.
  • Úkol 19/1: 
   • Řešení tisku členských karet. Př. Pomikal dodal grafický návrh karty. Předtištění grafického návrhu zajistí Lukáš Vala, dodání grafického návrhu Valovi zajistil př. Pomikal ve spolupráci s př. Vršeckým. Oproti předchozím údajům se doplní datum platnosti karty.
   • V současnosti se čeká na dodání předtištěných karet, dodání karet se zdrželo vzhledem k úpravám textů na kartě i celkového grafického řešení. Softwarové řešení dotisku je připraveno, tiskárna nakonfigurována. Dotisk osobních údajů na novou kartu bude zahájen koncem března. Nyní je rovněž připraven dotisk členských karet pro předchozí rok pro členy, kteří kartu nedostali a kteří o dotisk požádají.
   • Úkol probíhá.
  • Úkol 21/2: 
   • Př. Janáček zajistí sepsání odpovědi na stížnost člena bývalé odbočky Stachy.
   • Úkol splněn.
  • Úkol 22/1: 
   • Př. Váňa ve spolupráci s př. Vršeckým zajistí písemné blahopřání Rudolfu Jelínkovi k životnímu jubileu.
   • Úkol splněn.
  • Úkol 22/2: 
   • Př. Vršecký zajistí pozvání představitelů SK Slavia Praha, spolek na valnou hromadu FO-OP. 
   • Valná hromada je odložena, viz níže.
  • Úkol 22/3: 
   • Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík. Doposud nebylo projednáno, týká se hlavně okruhů:
    • Statutární orgán
    • Hlasovací model na valné hromadě FO-OP
    • Uvedení výše příspěvku
    • Pravidla pro nová loga používaná odbočkami
   • Úkol trvá.
  • Úkol 22/4: 
   • Ocenění členů FO-OP př. Donnera a př. Zajíčka. Grafický návrh uznání zajistil př. Pomikal, textovou část př. Váňa. Př. Váňa připravil zdůvodnění ocenění pro př. Donnera.
   • Doposud není k dispozici zdůvodnění př. Moulise pro ocenění př. Zajíčka.
   • Úkol splněn částečně.
  • Úkol 22/5: 
   • Př. Moulis vyzve nové odbočky, aby se na valné hromadě FO-OP krátce představily.
   • Úkol odložen; valná hromada v původním termínu neproběhne.
  • Úkol 22/6: 
   • Členové výboru si prostudují smlouvu s Fanshopem a případně si připraví připomínky.
   • Výbor prodiskutoval změny oproti stávající smlouvě týkající se výše finančních kompenzací za používání ochranných známek FO-OP v závislosti na obratu, výši slev pro členy FO-OP a dobu platnosti smlouvy. 
   • Bylo hlasováno: Pro přijetí 4.  Proti 0. Zdrželo se 3. Smlouva v novém znění byla přijata a měla by platit do 31. 12. 2024.
   • Fanshop v současnosti bude procházet přestavbou ve prospěch zviditelnění partnera fotbalové a. s. firmy PUMA. Návrhy suvenýrů s logy FO-OP zajišťuje fanshop sám.
 • Příprava valné hromady
  • Výbor FO-OP se zabýval současnou pandemickou situací v souvislosti se šířením koronaviru a souvisejícími restriktivními opatřeními vlády ČR.. Po diskusi bylo hlasováno o návrhu zrušit valnou hromadu FO-OP v termínu 28. března 2020. 
  • Pro zrušení 7. Proti 0. Zdrželo se 0. 
  • Valná hromada ve výše uvedeném termínu byla zrušena. O novém termínu bude jednáno v závislosti na vývoji situace.
 • Informace předsedy
  • Př. Janáček zmínil:
   • Plánované besedy vzhledem k šíření koronaviru byly odloženy.
   • Jednání s představiteli společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a. s.
   • Potřebu doplnění podpisů spolu s doložením výroční zprávy pro vyúčtování dotace pro rok 2018.
   • V termínu plánované valné hromady FO-OP si některé odbočky naplánovaly vlastní akce, např. odbočka v Brandýse n. Labem nebo Rožďalovice, což není dobré zjištění.
   • Nejasné složení redakční rady pro web FO-OP. 
    • Složení redakčních rad (web, ČBL) bylo následně diskutováno, např. redakční rada  webu FO-OP nebyla přes dílčí snahy doposud ustanovena. 
    • Nově bylo schváleno shodné složení redakční rady pro tisková i elektronická média, jmenovitě př. Chmelík, Jonáš, Ocetník, Pomikal, Váňa.
    • Termín pro zveřejnění článku na webu je – po schválení jeho vhodnosti -14 dní, pokud bude shodný text již dříve publikován jinde, nemusí být na webu FO-OP zveřejněn.
 • Informace hospodáře
  • Př. Ocetník informoval o současné finanční situaci FO-OP.
  • Podrobnější zpráva o hospodaření FO-OP bude připravena pro valnou hromadu FO-OP. 
  • Př. Ocetník se sešel s ředitelem SK Slavia Praha, spolek T. Pluchou.
   • Bylo diskutováno:
    • Možné slevy do bazénu, který provozuje uvedený spolek, pro členy FO-OP.
    • Možnost umístění buňky FO-OP v areálu Slavie. 
    • Obě možnosti budou dále diskutovány.
  • Př. Ocetník dále s určitými výhradami ohodnotil zprávu kontrolní komise o fungování sekretariátu, kde např. nejsou zcela naplněny požadavky GDPR.
 • Informace zástupce kontrolní komise
  • Vzhledem k neúčasti zástupců kontrolní komise nebyl bod projednán. Přítomní členové výboru popřáli na dálku př. Tomčišinovi vše nejlepší k jeho narozeninám.
 • Informace sekretáře
  • Př. Vršecký zmínil:
   • Vývoj v případu soudního znalce Šmídy; poškození uplatňující odškodnění budou muset konkrétně vyčíslit svou ztrátu.
   • Aktuální počet členů a odboček FO-OP.
   • Minimální míru využití otevřeného sekretariátu po ligových utkáních.
   • Nastavení pracovního režimu společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a. s. v době pandemie koronaviru, společné tréninky hráčů se nekonají.
   • Pracovní režim sekretariátu FO-OP. Sekretariát pracuje bez osobního kontaktu, spojit se s pracovníky sekretariátu lze pouze telefonem nebo e-mailem.
   • Slávistický večer – využití kapacit hotelu IRIS
   • Životní jubileum př. Jana Čapka, kterému bude v dubnu 2020 70 let.
    • Úkol 23/3: Sekretariát zajistí pro př. Čapka upomínkový dar.
 • Informace o Červenobílých listech
  • Distribuce nového čísla probíhá, na webu FO-OP je od chvíle vydání umístěna upoutávka.
 • Informace o sociálních sítích FO-OP
  • Aktuality jsou průběžně zveřejňovány.
 • Informace o činnosti odboček
  • Konalo se:
   • 13. 02. 2020 – Příbram, Valná hromada v restauraci Na Marii
   • 14. 02. 2020 – Brandýs n. O., Valná hromada
   • 29. 02. 2020 – Brandýs n. O., Mariášový turnaj
  • Vzhledem k pandemii jsou plánované akce v ohrožení.
 • Různé
  • Př. Vlnas informoval o akci Tribuny Sever, cílem které bylo odhalení překupníků lístků na odehraný březnový zápas Slavia vs. Sparta. Ze zjištěných skutečností, které prokázaly i účast některých členů odbočky FO-OP Nivnice, budou vyvozeny závěry.
  • Příští zasedání výboru FO-OP bude upřesněno dle aktuální situace.

Zapsal dne 12. března 2020 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..