Zápis č. 25

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 12. dubna 2011 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Janáček, Kraft

Hosté: Šusta, Zlámal

Př. Adamec úvodem přivítal pana J. Šustu a popřál mu k jeho narozeninám. Zároveň mu předal dárkový balíček.

1. Vystoupení Ondřeje Zlámala

Ve svém vystoupení zmínil:

 • Ekonomickou situaci zaměstnanců společnosti SK Slavia Praha fotbal (dále SKS)
 • Finanční závazky SKS vůči právnickým osobám, např. společnosti Enic
 • Provozní náklady SKS (stadion)
 • Snahu generálního ředitele pana Platila získat nové investory případně majitele SKS, stav jednání mu není znám

Závěrem přislíbil pozvat generálního ředitele JUDr. Platila na jednání valné hromady FO-OP.

2. Iniciativa „Sešívaní drží spolu“

Př. Adamec se vyjádřil ke vzniku iniciativy „Sešívaní drží spolu“ (dále SDS), která vznikla spontánně při schůzce zástupců fanouškovských subjektů FO-OP, Fanklubu, Tribuny Sever, zástupců Slávistických novin a politického hnutí Desítka pro domácí.  SDS si dává za cíl monitorovat dění okolo SKS.

8. dubna byl odeslán a zveřejněn otevřený dopis adresovaný předsedovi ČMFS JUDr. Haškovi.

9. dubna byl odeslán dopis majitelům a vedení SKS.

Zástupci SDS se dohodli na pravidelných setkáních, kromě monitoringu okolo SKS je rovněž cílem orientovat se v problematice vlastnických vztahů, splácení úvěrů, právnických otázek i v oblasti složitých vztahů mezi subjekty v blízkosti SKS.

SDS bude spolupracovat se všemi subjekty, které by mohly SKS pomoci.

3. Příprava valné hromady FO-OP

Valná hromada proběhne v neděli 17. dubna od 13:00 hodin v hotelu Slavia v Edenu. Prostory i občerstvení po valné hromadě je zajištěno. Jako hosté byli pozváni zástupci občanského sdružení SK Slavia Praha pan Ing. Jiří Huptych a generální ředitel SKS JUDr. Miroslav Platil.

Následně byly řešeny věci průběhu valné hromady:

 • Byl schválen návrh programu a jednacího řádu
 • Jako řídící schůze bude navržen př. Smetana
 • Do návrhové komise budou navrhováni př. Kment, Riesner a Eisenhut
 • V mandátové komise by měli pracovat př. Dobiáš, Moulis a Vršecký

Zprávu o činnosti FO-OP během roku přednese př. Adamec

Zprávu kontrolní komise přednese př. Kyzr

4. Odbočky

Informaci podal př. Dobiáš.

Proběhlo:

 • 19. března proběhla akce v Příbrami a Žirovnici. V Brandýse n. O. byl uspořádán turnaj v mariáši.
 • 26. března se uskutečnila Kolínská kuželka

Chystá se:

 • 16. dubna – ples v Lovosicích
 • 23. dubna – akce v Sudovu Hlavnu
 • 30. dubna – čarodějnice v Rožďalovicích
 • 21. května – III. ročník Memoriálu Petra Dünghübela, turnaj v malé kopané v Dobříči
 • června – oslavy 30 let odbočky Brandýs
 • 11. června – Veleňská pentle, kopání a chytání pokutových kopů ve Veleni

5. Hospodaření

Př. Eisenhut podal informaci stavu finančních prostředků v pokladně i na bankovním účtu.

Doporučil přijmout rozhodnutí o nákupu či ne nákupu známek do průkazek. V současné době již chybí známky v nominální hodnotě 250, Kč. Valná hromada by měla rozhodnout, zda pokračovat s průkazkami se známkami či používat razítko.

Variantou je i náhrada průkazky členskou kartou.

Výrobní cena plně barevné karty činí cca. 14 Kč (7 Kč za každou stranu). Lacinější variantou by byla varianta monochromatické jedné strany. Zde je cena 2, Kč.

V diskusi byla zmíněna i možnost investičního nákupu příslušné tiskárny a fólií pro výrobu karet.

6. Různé

Př. Adamec zmínil tíživou finanční situaci, v roce 2011 nelze počítat s dotací od  PTÚ. FO-OP bude zřejmě muset vyjít s příjmy získanými z členských příspěvků, což nutně musí vést k provozním úsporám. Hlavními výdaji jsou výdaje na sekretariát FO-OP a  na vydávání a distribuci Červenobílých listů. Zřejmě bude muset přijít úspora na provoz sekretariátu, ČBL by měly zůstat zachovány, vydávat minimálně dvakrát za rok.

Byla diskutována potřeba P.O. Boxu z hlediska úspor. Po diskusi a hlasování bylo rozhodnuto P.O. Box ponechat, byly by problémy s doručováním zásilek, které bývají ponechány na recepci a může dojít ke ztrátě.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 17. května 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 12. dubna 2011 Jan Chmelík.