Zápis č. 28

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 23. srpna 2011 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček, Kyzr

Sekretariát: Eisenhut

  1. 1. Aktuality

Př. Adamec zrekapituloval události od poslední schůze. Zmínil:

Aktivity SDS – proběhla schůzka se zástupci společnosti Natland.

Zástupci jednotlivých uskupení v SDS si vyměnili názory na další fungování tohoto fóra, FO-OP vystoupil proti myšlence zakládat další sdružení, všem bylo nabídnuto členství v FO-OP, který má tradici a je plně funkční. SDS by mělo fungovat jako názorová platforma a využít jej v případě potřeby.

Návštěvu Adama Řebíčka – zástupci fanoušků (Adamec, Dvorský, Krob) se sešli se členem předsednictva společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s. panem Adamem Řebíčkem. Schůzka měla seznamovací charakter, byly tlumočeny některé náměty ze strany fanoušků. Proběhla výměna názorů, pan Řebíček se chce zaměřit na marketing a ekonomiku. Přislíbil podporu fanouškům, v případě potřeby bude tři dny v týdnu ( pondělí až středa) k dispozici.

Schůzku s internacionály a vedením Slavie – př. Adamec dostal pozvání na schůzku s internacionály a vedením Slavie, která proběhne v pátek 26. srpna od 18 hodin na stadionu v Edenu. Výbor schválil, že za FO-OP se zúčastní př. Adamec, Chmelík, Kment.

  1. 2. Kontrola zápisu

Proběhlo slávistické setkání, které pořádala odbočka v Nečíni. Setkání bylo organizačně výborně zvládnuto, ohlasy účastníků byly kladné, pořadatelům patří poděkování, úkol splněn. Součástí setkání byl i výlet po okolí, který byl doplněn znalostní soutěží. Turnaj vyhrála odbočka Nečín, která ve finále porazila odbočku z Příbrami. V průběhu turnaje došlo v jednom případě k nejasnostem ohledně správnosti nahlášené sestavy vzhledem k pravidlům turnaje. Setkání ukončila večerní zábava.

Ke zmiňovaným nejasnostem v průběhu turnaje proběhla diskuse. Členové výboru si do příští schůze promyslí postup, který by těmto nejasnostem v budoucnu zabránil. Turnaj se stává prestižní záležitostí, což vyžaduje pevnější pravidla.

Př. Dobiáš informoval o zajištění vydání Červenobílých listů, které již byly distribuovány na odbočky, úkol splněn. Př. Dobiáš opět apeloval na přispívatele, aby své příspěvky předávali včas, vzhledem k harmonogramu akcí souvisejících s vydáním ČBL ve stanoveném termínu.

Př. Chmelík jednal s M. Krobem, který na základě dotazu př. Havlíčka přislíbil zajištění placené reklamy do příštího vydání ČBL. Byla dohodnuta částka za zveřejnění reklamy i způsob platby. Úkol splněn.

Př. Chmelík ve spolupráci se sekretariátem FO-OP a na základě návrhu výboru doladil s realizátorem konečnou digitální podobu členské karty. Členská karta se již začala distribuovat. Úkol splněn.

Př. Chmelík rozeslal zájemcům logo FO-OP v digitální podobě. Úkol splněn.

Př. Moulis se podílí na spolupráci s oddělením Onkologie a hematologie v Motole. Spolupráce probíhá. Více v bodě různé.

  1. 3. Jubilanti

Předseda FO-OP, př. Adamec, oslavil v srpnu šedesáté narozeniny. Dalšími jubilanty jsou Dušan Herda, př. Mixa, př. Vl. Čech. V ČBL vyšel seznam jubilantů, sekretariát bude sledovat jednotlivá jubilea, po dohodě s výborem budou jubilanti zváni na zasedání výboru, kde jim bude předán věcný dar. Prvním pozvaným bude na 13. září 2011 Dušan Herda. Sekretariát zajistí dárkový koš.

  1. 4. Komerční aktivity

Př. Chmelík informoval o návrhu spolupráce s Martinem Krobem a Miroslavem Pomikalem v oblasti komerčních aktivit.  Výbor navrhovanou spolupráci schválil, podrobnosti budou řešeny smluvně.

  1. 5. Odbočky

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.

18. června – Pětiboj Brandýs / Třebová

17. července – Cykloakce v Brandýse

5. srpna – beseda s křestem v Žilově

6. srpna – Memoriál Staška Bartoše v Brandýse

7. srpna – výlet na kolech „Rovina u Kolína“

21. srpna – nultý ročník šestiboje Slavia-Sparta ve Cvikově

Připravuje se:

3. září – cykloakce kolem Brandýsa

3. září – střelecký memoriál v Příbrami

  1. 6. Hospodaření

Př. Eisenhut přednesl zprávu o hospodaření. Seznámil přítomné se stavem finanční hotovosti v pokladně a na bankovním účtu. Dále podal informaci o výši vybraných příspěvků pro rok 2011 a stavu členské základny. Ke dni schůze je registrováno více jak dva tisíce členů.

Náklady na vydání časopisu ČBL dosáhly výše 60 tisíc Kč, z toho činilo poštovné cca 7 tisíc Kč.

  1. 7. Různé

Př. Chmelík informoval o dopise, který napsal př. Váňa, a který byl odeslán generálnímu řediteli společnosti SK Slavia Praha – fotbal panu Platilovi a řediteli marketinku panu Malíkovi. Dopis, který obsahuje podněty pro činnost směřující k fanouškům Slavie, byl přečten v plném znění.

Př. Moulis seznámil přítomné s aktivitami spojenými se spoluprací s oddělením Onkologie a hematologie v Motole. Akce nazvaná Den s Donorem se uskuteční v rámci utkání 7.kola Gambrinus ligy SK SLAVIA Praha vs. Fk Dukla Praha, pravděpodobný termín neděle 18.9. 2011. Před zápasem budou předány tři šeky od FO-OP zástupcům Transplantační jednotky a Donoru, první je od odbočky v Žilově ve výši 11100 Kč, druhý pochází z Nečíně 3800 Kč (tato částka byla vybrána během letošního celostátního setkání odboček), třetí je ve výši 10000 Kč. Částka byla vybrána v dražbě, která se uskutečnila v rámci letošního Slávistického večera. Bude následovat slavnostní zahájení zápasu, kdy děti z Transplantační jednotky společně s hráči nastoupí na hrací plochu, výkop zápasu provede vybraný malý kluk, pacient TJ.

V sektoru ,,Rodiče s dětmi“ bude nainstalována výstava fotografií a medailí pod názvem Onkologické hry dětí a mládeže, Wroclav 2011. Oficiální zahájení výstavy proběhne o poločasové přestávce, zároveň s pokřtěním kalendáře WROCLAV 2011, který pro potřeby TJ

nechala vytisknout žilovská odbočka OP. Kalendář byl pořízen za částku 11100 Kč,

což je výtěžek z charitativní sbírky a dražby v rámci Memoriálu př. Petra Dünghübela v květnu v Dobříči. Dále bude probíhat prodej těchto kalendářů a plakátů Slavie, hráčských kartiček a

plakátů s Martinem Vaniakem., výtěžek z prodeje bude věnován OS. Donor. Přítomné děti, lékaři z FN Motol TJ, dětského oddělení onkologicko – hematologické kliniky a zástupci Donoru spolu se zástupci žilovské odbočky si navíc budou moci prohlédnout zázemí stadionu.

Př. Kment informoval o zajištění 3 tisíc kusů nových průkazek pro členy FO-OP

Př. Havlíček kritizoval některá mailová vyjádření př. Dobiáše týkající se jeho osoby ve spojitosti s novoročním inzerátem. O věci se vedla diskuse. Byl přijat názor, že je třeba podporovat to, co nás spojuje, každý něčím, pokud chce, může přispět a jen spolupráce a vzájemný respekt může vést ke splnění jednotlivých úkolů a cílů.

Př. Vršecký poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu slávistického setkání. Dále informoval o příjemném přijetí členů odbočky v Nečíni na akci ve vesnici Loukovec, které se zúčastnili ve slávistických dresech. Vesničtí účastnící akce projevili zájem o vstup do FO-OP.

Př. Dobiáš omluvil výroky na adresu př. Havlíčka plynoucí ze spontánní prvotní reakce. Dále informoval o spolupráci s přispívateli do ČBL a poděkoval př. Eisenhutovi za pomoc při korekturách. Zároveň již započal s přípravou zimního čísla.

Příští zasedání výboru bude 13. září 2011.

Zapsal dne 23. srpna 2011 Jan Chmelík.