Zápis č. 5

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 21. října 2013  v restauraci PH Slavia Praha.


Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Vavřina

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Horáček, Janáček, Smetana

 1. 1.      Aktuality

Př. Krob přivítal př. Havlíčka, který byl na základě výsledků voleb a po úmrtí př. Kmenta prvním náhradníkem na člena výboru FO-OP. Př. Havlíček s členstvím ve výboru FO-OP souhlasil a stal se tak novým členem výboru.

Př. Krob dále navrhl, aby doposud 2. místopředseda př. Váňa nahradil př. Kmenta na pozici 1. místopředsedy a pozici 2. místopředsedy obsadil př. Moulis. Následně vyzval k dalším návrhům ostatní členy výboru FO-OP. Žádné další návrhy nebyly předloženy. Proběhlo hlasování. Oba návrhy byly přijaty vždy poměrem hlasů sedm pro, žádný proti, jeden se zdržel.

Proběhla Univerzita Slavia, která byla věnována 100. výročí narození Pepiho Bicana. Perfektní provedení.

Při derby se Spartou byla prezentována choreografie, rovněž věnovaná Pepimu Bicanovi. Choreografie byla hodnocena velmi kladně.

K napadení autobusu s hráči fanoušky Slavie podal sdělovacím prostředkům (Radiožurnál) stanovisko předseda FO-OP př. Krob. Podrobnější komentář byl prezentován na webových stránkách FO-OP.

Nová odbočka Tribuna sever se stala odbočkou s nejvíce členy.

Pod hlavičkou Odboru přátel byl uskutečněn výjezd na ligový zápas do Plzně. Byly vypraveny tři autobusy, což je úspěch.

 1. 2.      Kontrola úkolů

Př. Havlíček byl osloven. Úkol splněn.

Smlouva se zpracovatelem členských karet – nebude řešeno formou smlouvy, výroba členských karet bude realizována na základě objednávky. Úkol nebude dále sledován.

Instalace zvonku na chodbě k sekretariátu OP– zvonek pro návštěvníky zatím instalován nebyl. Úkol trvá, zajistí sekretariát.

Zpracování koncepce ČBL a webu – redakční rada navrhla základní koncepci a téma pro nejbližší vydání ČBL, úkol splněn. Činnost redakční rady bude průběžně sledována a projednávaná témata budou součástí bodu programu Červenobílé listy či Web FO-OP.

Sleva při nájmu šaten pro rekreační tým FO-OP – zatím nemáme zpětnou informaci o vyřízení žádosti. Bylo jednáno s Ing. Huptychem, předsedou předsednictva SK Slavia Praha o.s., který přislíbil věc projednat s p. Wagnerem. Úkol trvá.

Pozvánky na VH SKS byly všem delegátům předány, úkol splněn.

Úkol 4/1 – Informace o možných slevách a možnostech (podmínkách) získání lístků na utkání Slavie bude poskytnuta až po vyjádření zodpovědných činitelů SK Slavia fotbal, a.s. Úkol trvá.

Úkol 4/2 – Sekretariát zajistil autobusy na výjezdy fanoušků. Úkol splněn.

Úkol 4/3 – Beseda v Brandýse n. O. se nakonec nekonala.

Úkol 4/4 – Projednání termínu konání akce Dušičky. Termín bude upřesněn. Úkol trvá.

 1. 3.      Informace a úkoly zadané předsedou FO-OP

Př. Krob referoval o reakci Fanklubu na stanovisko FO-OP k podmínkám sloučení FO-OP s Fanklubem. Výbor FO-OP opětně konstatoval, že s návrhy Fanklubu nelze souhlasit. Pokud nedojde ke změně stanoviska Fanklubu, FO-OP nebude o sloučení obou sdružení usilovat.

Byla podána informace o VH SK Slavia Praha o.s., která mimo jiné schválila návrh předsednictva na prodej části pozemku u fotbalového stadionu pro bytovou výstavbu. Vlastní pozemek pod stadionem zůstává v majetku SK.

 1. 4.      Informace sekretáře FO-OP

Př. Vršecký informoval o stavu finančních prostředků FO-OP.

Členské příspěvky doposud zaplatilo 1721 členů FO-OP. Co se týká odboček, zatím nedorazily platby z Opatovic a Šternberka.

Podána informace o příspěvcích na mládež, týká se členů Slavie do 18 let. FO-OP má dle stanov na příspěvek rovněž nárok, zatím nic nedostává. Požádáme o nápravu, nejlépe formou paušální platby na člena. Pokud budeme odmítnuti, projednáme příčinné důvody odmítnutí.

Úkol 5/1: Sekretariát zpracuje seznam členů do 18 let.

Úkol 5/2: Př. Krob osobně projedná možné získání příspěvku s p. Pínou.

Př. Vršecký dále informoval o vzpomínkové akci věnované zesnulému p. Špiříkovi.

Do Plzně vyjely 3 autobusy, což představovalo cca 150 osob.

Výbor akci zhodnotil jako úspěšnou. Výbor vyslovil pochvalu organizátorům př. Vršeckému, Vlnasovi a Kraftovi.

Úkol 5/3: Př. Vršecký zváží možnost a případné vypravení autobusu na utkání s Příbramí.

 1. 5.      Informace o činnosti odboček

Referoval př. Dobiáš.

Proběhlo:

5.10. Veleň – turnaj v nohejbalu.

13.10. Hradec Králové – bowlingový turnaj „O perníkový Eden“.

19.10. Brandýs nad Orlicí – posvícenské posezení.

Připravuje se:

2.11.-3.11. Rožďalovice – dvoudenní výlet na jižní Moravu s ochutnávkou vína.

16.11. Brandýs nad Orlicí – bowling „Brandejská koule“.

Výbor konstatuje, že webové stránky odboček nejsou vždy aktuální, v prezentaci jsou rezervy.

 1. 6.      Setkání slávistů

Setkání se uskuteční klasicky v termínu týden po ukončení soutěžního ročníku výkonnostní kopané. Po jednání s majitelem stadionu v Edenu byl přislíben termín 21. červen 2013. Možnost uspořádat Setkání s využitím hlavního stadionu se však váže na získání finančního krytí.

Př. Vršecký informoval o jednání se sponzory, z jednání vyplynula možnost získání sponzorského příspěvku až ve výši 180.000,-Kč. Podmínkou je zpracování projektu a příprava prezentace v PowerPointu.

Další možností je zpracovat žádost o grant směrovaný na Magistrát hl. m. Prahy či Úřad městské části Prahy 10. Termín do 2. prosince 2013.

Úkol 5/4: Sekretariát bude zajišťovat koordinaci činností směřující k získání finančních prostředků pro Setkání slávistů.

 1. 7.      Setkání s odbočkami

Výbor se zabýval termínem konání setkání s odbočkami, které se uskutečňuje pravidelně v podzimních měsících. V současnosti i vzhledem k době zápasů Slavie, která se podřizuje potřebám televize, je problém termín setkání určit. Jedinou možností je neděle 10. listopadu, kdy by měla hrát Slavia doma s Brnem od 17:00 hodin.

Úkol 5/5: Př. Dobiáš napíše návrh pozvánky, po jejím schválení ji sekretariát následně rozešle na odbočky.

 1. 8.      Červenobílé listy

Sešli se členové redakčních rad ČBL i webových stránek FO-OP.

Př. Váňa informoval o důvodech praktických (výrazné personální propojení) a věcných (další zaměření), které na návrh př. Dobiáše vyústily ve svolání společného úvodního jednání členů redakčních rad ČBL a webu OP. Dále sdělil, že toto zasedání se z termínových důvodů primárně zaměřilo na obecnou koncepci ČBL s následným řešením obsahu připravovaného čísla. V případě webu byla rámcově řešena restrukturalizace rubrik a jejich obsahu směrem k větší přehlednosti.

Ohledně ČBL bylo projednáno:

 • Termín vydání – vydání by se mělo stihnout tak, aby distribuce ČBL byla ještě před Vánoci 2013.
 • Koncepce – redakční rada schválila zaměření jednotlivých čísel ČBL vždy na konkrétní téma. Chystané číslo bude věnováno historii slávistického fandění. Cílem je představit současným „kotelníkům“ prostředí dřívějších vlajkonošů a naopak.
 • Struktura – kromě hlavního tématu zůstane časopisu zachována část věnující se zavedeným rubrikám, např. mozaika, výročí. Důvodem změn je přiblížit časopis více mladým, učinit jej více přitažlivějším. Pravidelnou součástí ČBL by měly být např. komiksy, které by představovaly důležité momenty slávistických dějin.
 • Design – př. Pomikal byl požádán o přípravu a návrh nového designu ČBL.

Dále byla diskutována témata týkající se konkrétního obsahu ČBL, např. zveřejnění rozhovorů. Pokud ano, tak s kým. Nemá cenu zveřejňovat něco, co už není aktuální. Spíše se zaměřit na rozhovory nestandardní s nekonvenčním pohledem.

Bylo by dobré představit osobnosti i postavičky, které svým způsobem ovlivňovaly fanoušky či tvořily kolorit určité doby. K dokreslení by bylo vhodné text doplnit adekvátním obrazovým doprovodem.

Ohledně webu informoval př. Chmelík o připravených smlouvách s poskytovatelem webhostingu. Smlouvy se týkají provozu a vytvoření nové verze stránek. Smlouvy jsou připraveny k podpisu a jejich realizace může začít po předání grafického návrhu a nové obsahové struktury.

 1. 9.      Různé

Př. Chmelík zmínil problém s časovým vykrýváním provozní doby sekretariátu. Na sekretariátu se běžně střídá sekretář s př. Čapkem. Občas se stává, že sekretariát zůstává neobsazen. Výsledkem diskuse je, že pokud nebude zajištěna účast některého z pracovníků přímo v sekretariátu, bude mít sekretář (př. Vršecký) u sebe mobil FO-OP. Rovněž bude informována pracovnice v recepci tak, aby mohla podat případnému návštěvníkovi relevantní informace, případně číslo mobilu sekretáře.

Stále platí, že ten kdo sežene inzerát do ČBL, může požádat o 10% provize z ceny inzerátu.

Př. Váňa informoval o vývoji situace týkající se pořízení repliky Středoevropského poháru. Na základě dopisu vedení OP jednal velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině (BaH) se zástupcem FK Borac Banja Luka, který má v současnosti originální pohár v držení, o zapůjčení poháru. Zástupci klubu souhlasí se zapůjčením poháru i s výrobou repliky. Předání poháru však spojují s odehráním dvou přátelských zápasů se Slavií (v ČR, pak v BaH). Toto stanovisko bylo prostřednictvím velvyslanectví ČR v BaH doručeno i SK Slavia Praha – fotbal, a.s. Je třeba vyjasnit postoj Slavie.

Úkol 5/6: Př. Krob se pokusí zjistit stanovisko Slavie v této věci.

Př. Váňa zmínil nedůstojné prostředí našeho sekretariátu, počínaje nábytkem a celkovým uspořádáním konče. Doporučil uvažovat o výměně nábytku, která by současně zohlednila parametry kvalitního interiérového designu, a to včetně výzdoby a bezpečného a důstojného uložení archiválií. Sekretariát je pro návštěvníky určitou vizitkou celého našeho sdružení.

Př. Moulis informoval o 5. ročníku Memoriálu Petra Dünghübela. Memoriál proběhne na přelomu listopadu a prosince. Součástí by měla být výstava i prodej suvenýrů. Rovněž v případě zájmu je možnost uspořádat setkání aktérů v pronajatém salonku.

Př. Pomikal informoval, že odbočka v Klatovech by měla zájem o výjezdní zasedání Univerzity Slavie.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 25. listopadu 2013 od 18:00 hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 21. října 2013 Jan Chmelík.