Zápis č. 6

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 25. listopadu 2013 v boardroomu SK Slavia Praha.

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Horáček, Moulis, Vavřina

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. 2.      Schválení zápisu č. 5 ze zasedání výboru 21. 10. 2013

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 3.      Kontrola úkolů

Instalace zvonku na chodbě k sekretariátu OP – zvonek zatím instalován nebude, musí dojít k dohodě všech subjektů sídlících v daném místě budovy. Situaci budeme sledovat, úkol trvá.

Sleva při nájmu šaten pro rekreační tým FO-OP – po jednání s panem Wagnerem nevypadá situace dobře, neshoda s ním byla i ve spojení s pronájmem salonku Mirko Huptycha na setkání s odbočkami a následným finančním vyrovnáním. Zkusíme ještě intervenovat u pana Huptycha, úkol trvá.

Úkol 4/1 – Informace o možných slevách a volných vstupenkách. První informace byla podána na setkání s odbočkami, dále bude zveřejněno na internetu i v ČBL. Text připraví sekretariát. Plnění úkolu probíhá.

Úkol 4/4 – Slávistické dušičky. Akce proběhla, př. Čapkovi budou uhrazeny výdaje spojené s nákupem věnečků na hroby. Úkol splněn.

Úkol 5/1 – Zpracování seznamu členů do 18 let. Seznam byl zpracován. Úkol splněn.

Úkol 5/2 – Jednání o příspěvku na mládež – př. Krob jednal s p Pínou, bude řešeno ve spolupráci s pí Smolíkovou. Úkol splněn, nadále budeme sledovat vývoj situace.

Úkol 5/3 – Možné vypravení autobusu s fanoušky do Příbrami – autobus byl vypraven nejen do Příbrami, ale i na Slovácko, výjezd byl spojen s exkurzí v pivovaru Slavkov u Brna. Úkol splněn.

Úkol 5/4 – Zajištění koordinace činností směřujících k získání finančních prostředků pro Setkání slávistů – plnění probíhá, sekretář bude referovat v bodu programu Informace sekretáře FO-OP.

Úkol 5/5 – Pozvánka na setkání s odbočkami – pozvánku připravil př. Dobiáš, sekretariát ji rozeslal, úkol splněn.

Úkol 5/6 – Získání stanoviska Slavie v souvislosti s podmínkami FK Borac Banja Luka pro zapůjčení Středoevropského poháru – př. Krob jednal s představiteli Slavie, projednal hlavně požadavek na uspořádání dvou přátelských utkání v Praze i v Banja Luka. Odbor přátel nemůže tento požadavek řešit, řešením se v současné době zabývají pánové Šeterle a Držmíšek. Možnost zápasu v Praze nevylučují, ovšem zápas v Bosně a Hercegovině je vzhledem k finančním i termínovým možnostem nejistý. Úkol splněn, ale situaci budeme i nadále sledovat a aktivně se zapojovat.

 1. 4.      Informace předsedy FO-OP

Informoval př. Krob:

Zmínil stěžejní otázku komunikace členů VV FO-OP na veřejnosti. Problémy, které reálně jsou, či subjektivní pocity členů VV FO-OP související s činností VV FO-OP, se mají řešit na zasedání členů výboru a nikoli za jejich zády. Jednoho takového případu jednání člena výboru byl nechtěně přítomen. Přímé jednání považuje za významný předpoklad upřímné a konstruktivní spolupráce členů VV FO-OP. V této souvislosti zmínil hlavní atributy, proč jsme v Odboru přátel: Fandění, pomoc, zábava. Nikoli kvůli vzájemnému osočování.

Schůzka s odbočkami – byť měl zpočátku pochybnosti o smyslu, celkový průběh, účast i aktivita účastníků včetně diskuse na úrovni svědčí o opaku. Schůzky se účastnilo 21 zástupců odboček, za SK Slavia Praha- fotbal byli přítomni pánové Adam Řebíček a Šeterle.

Kalendář aktivit odboček – Navrhl zpracování kalendáře akcí s cílem předejít termínovým kolizím akcí spolu se zajištěním účasti případných zástupců  SK Slavia Praha- fotbal či členů výboru OP na akcích nebo se zajištěním výjezdního zasedání Univerzity Slavia na odbočkách.

Předpokladem fungování je dodržení jediného informačního kanálu. Komunikaci s odbočkami by zajišťoval výhradně sekretář v úzké spolupráci s ředitelkou komunikace Slavie, která by však ve věci přímé komunikace odkazovala na našeho sekretáře.

V následné diskusi byly probrány předpoklady, které musí být splněny:

 • Znát představy odboček
 • Způsob realizace akce
 • Jednotný komunikační kanál
 • Znalost termínů Slavie

Výbor schválil sestavení dotazníku na odbočky, ze kterého by měl být patrno, že se jedná o pomoc odbočkám.

Úkol 6/1 – úvodní verzi dotazníku s komentářem připraví př. Dobiáš a poskytne k připomínkám.

Termín Setkání slávistů – byl projednán mail př. Moulise, který upozorňoval na možné termínové kolize, jak ve spojitosti s baráží v západních Čechách, tak i s aktivitami OS Donor. Bohužel, pokud chceme uspořádat Setkání a turnaj na hlavním stadionu Slavie, je jediným možným termínem 20.-21. červen 2014. V následujícím víkendu již bude stadion obsazen z důvodu přípravy koncertu a rovněž prázdninové víkendy nepřipadají vzhledem k plánovaným akcím v úvahu. Výbor tudíž potvrzuje pro Setkání termín 20-21. 6. 2014.

 1. 5.      Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

Výjezdy na zápasy Slavie – vše probíhá, jak do Příbrami, tak na Slovácko se podařilo oba autobusy naplnit. Spolupracuje se s Tribunou sever, případný zisk je dělen v poměru 2:1, tj. 2/3 pro TS, 1/3 pro OP.

Zaznamenali jsme nárůst členské základny, což je vzhledem k výkonům A týmu povzbuzující. Rovněž všechny odbočky FO-OP, až na jedinou výjimku, již své příspěvky uhradily.

Putovní vlajka Setkání zůstává i nadále v místě jeho posledního konání, přátelé ze Šternberka ji slibují dodat.

Červenobílé listy –   počítá se s 2300 ks výtisků, cena jednoho výtisku je 11,60 Kč nezávisle na počtu barevných stran. Daří se i zajišťovat reklamu (Umbro, Canon), která by z podstatné části mohla zaplatit náklady na vydání. Účetní firma Ježek požádala o zveřejnění staré verze reklamy. VV FO-OP potvrzuje možnost odměny za zprostředkování sponzorského daru až do výše 20% sponzorované částky.

7. prosince 2013 proběhne turnaj žáčků.

Financování Setkání – proběhlo jednání s MěÚ Prahy 10, je možnost získání finančních prostředků z grantového řízení. Tuto možnost využijeme, grant zpracuje předseda FO-OP ve spolupráci se sekretariátem.

Úkol 6/2 – předseda př. Krob bude garantem zpracování a podání grantu žádajícího o účelovou dotaci v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času. Grant je třeba podat do 2. prosince 2013.

FO-OP spolupracuje s p Palánem na vydání knihy zabývající se sportovní historií Prahy 10. Pan Palán navštívil náš archív, ve kterém se nachází cenné dokumenty.

Ve spolupráci s Tribunou sever byl podniknut hrubý úklid našeho archivu, v archivu jsou uloženy i věci SK Slavia Praha-fotbal, např. nepotřebná PC.

Bylo hovořeno o potřebě sledovat naše jubilanty.

Úkol 6/3 – Sekretariát poskytne př. Dobiášovi příslušné podklady pro sledování jubilantů.

Byla podána informace o stavu finančních prostředků na účtu a v pokladně.

 1. 6.      Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Stalo se:

2.11. Dušičky – vedle tradičních zástupců bývalých vlajkonošů (Čapek, Dobiáš, Donner) se zúčastnili i zástupci odboček Kolín, Veleň a Libiš

2.11. Na hrob Martina Růžka v Červeném Kostelci položil květiny Jiří Lukeš z bývalých vlajkonošů

10.11. Schůzka zástupců odboček s rekordním počtem 21 odboček

16.11. Turnaj v bowlingu Brandejská koule

22.11. Duel „východočeských dvojčat“ Brandýsa/O a České Třebové, vítězí Brandýs

Umrtí:

Dlouholetý předseda odbočky Nová Paka (3x hostili Memoriál VK) Jaroslav Kugler

Zakladatel OP a poslední zakladatel odbočky Žirovnice Oldřich Brýna

Chystá se:

7.12. Mikulášská zábava odbočky Příbram v restauraci U Simony

7.12. Memoriál Petra Dünghübela odbočky Žilov v Horní Bříze

7.12. Výročka+beseda+Univerzita Slavia v Rožďalovicích

14.12. Slávistická kuželka dvojic z odboček, pořádá odbočka Kolín v Kutné Hoře

 1. 7.      Informace o webových stránkách FO-OP

Zatím nebyly zahájeny práce na nové grafice. Preferují se Červenobílé listy. V souvislosti s 50. výročím založení Odboru přátel Slavie bude od ledna 2014 na webu zveřejňováno logo k tomuto výročí.

 1. 8.      Informace o Červenobílých listech

O stavu přípravy klasických rubrik informoval př. Dobiáš. Př. Pomikal představil návrhy grafiky nového vydání a tematické fotky vztahující se k fandění a fanouškům. Na vydání spolupracuje i zástupce Tribuny sever (př. Kraft) a př. Strnad, který by se měl setkat s dlouholetou fanynkou Natašou Nečilovou.

Výbor FO-OP konstatoval, že textová i obrazová část včetně tradičních rubrik je v podstatě připravena.

 1. 9.      Plán aktivit v roce 2014

Př. Váňa zpracoval a předložil návrh plánu aktivit výboru FO-OP, věc souvisí i s vytvořením kalendáře akcí na odbočkách. Některé aktivity kulturního charakteru (např. divadelní představení) by mohly být doplněny následným posezením a diskusním klubem v některém z restauračních zařízení. Stranou by nezůstala ani sportovní stránka (Tour de Slavia). Vše je třeba připravit. Seznam navrhovaných aktivit je přílohou zápisu.

Úkol 6/4 – Sekretariát zjistí možnosti zajištění divadelního představení či podobných aktivit (např. akce ve Slovanském domě), které by se staly součástí oslav 50. výročí vzniku Odboru přátel a kterých by se mohli zúčastnit i členové v odbočkách.

 1. 10.  Různé

Večer 4. prosince 2013 od 18:45 proběhne ve Fanshopu v rámci Univerzity Slavia beseda s Vladimírem Šmicrem, který předtím v prostorách V.I.P recepce pokřtí svou novou knihu.

Byla diskutována možnost pokřtění ČBL, jejich nového vydání s tematickým zaměřením. Problémem je termín a osoba kmotra.

Úkol 6/5 – Redakční rada rozhodne o realizaci akce křest ČBL, zda ano či ne.

Př. Havlíček navrhl zřízení rubriky v ČBL s názvem Nový slávista, kde by se představovali mladí nedávno narození slávisté. Zatím převažují oznámení úmrtí. Výbor FO-OP vyjádřil se záměrem nové rubriky souhlas.

Úkol 6/6 – Redakční rada zajistí zřízení této rubriky.

Př. Pomikal referoval v souvislosti s aktivitami o možnosti cyklistické akce Tour de Slavia. Trasa by měla některá zastavení na místech pojících se s činností Slavie, Slovanský dům, Letná, Strahov atd. Slávističtí cyklisté již část navrhované trasy otestovali. Tuto akci bude třeba pečlivě připravit. Bude předmětem následných jednání výboru FO-OP.

Př. Janáček referoval o VH odbočky Brandýs nad Orlicí. Všichni jsou srdečně zváni. VH proběhne 27. prosince 2013.

Př. Chmelík dohodl se sekretářem vytištění hlavičkových papírů FO-OP v rámci zajištění tisku ČBL. O ceně za jeden výtisk hlavičkového papíru se bude ještě jednat a odvine se od požadovaného množství.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v pátek 20. prosince 2013 od 18:00 hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 25. listopadu 2013 Jan Chmelík.