Zápis z 1.

ze zasedání nového výboru FO-OP SK Slavia Praha  konaného dne 26. května 2013 v hotelu Slavia v pražském Edenu.

Přítomni:   Dobiáš, Chmelík, Kment, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký

Úvodní zasedání členů nového výboru FO-OP (dále jen „výbor“), proběhlo bezprostředně po skončení valné hromady FO-OP. Zasedání zahájil př. Kment, který přivítal všechny členy nového výboru. Následně dle nově schválených stanov doporučil provést volbu předsedy, dvou místopředsedů, jednatele a hospodáře a určit členy výboru zodpovědné za chod odboček FO-OP a pro komunikaci s SK Slavia Praha fotbal a.s.

  1. 1.      Volba představitelů FO-OP

Členové výboru se dohodli na volbě aklamací.

Na funkci předsedy FO-OP byl navržen Ing. Martin Krob. Jmenovaný souhlasil.

Hlasováno. Ing. Martin Krob byl zvolen předsedou.

 

Na funkci 1. místopředsedy byl navržen PaedDr. Petr Kment. Jmenovaný souhlasil.

Hlasováno. PaedDr. Petr Kment byl zvolen 1. místopředsedou FO-OP.

 

Na funkci 2. místopředsedy byli navrženi:

RNDr. Michal Dobiáš, Ing. Jan Chmelík, JUDr. Vlastimil Váňa. Jmenovaní souhlasili.

Po třetím kole hlasování byl na základě ustanovení o rozhodujícím hlasu předsedy při rovnosti hlasů zvolen JUDr. Vlastimil Váňa 2. místopředsedou FO-OP.

 

Na funkci hospodáře byl navržen Ing. Václav Smetana. Jmenovaný souhlasil.

Hlasováno. Ing Václav Smetana byl zvolen hospodářem FO-OP.

 

Na funkci jednatele byl navržen Ing. Jan Chmelík. Jmenovaný souhlasil.

Hlasováno. Ing Jan Chmelík byl zvolen jednatelem FO-OP.

 

Na funkci člena výboru pro komunikaci s odbočkami byl navržen RNDr. Michal Dobiáš.

Jmenovaný souhlasil. Hlasováno. RNDr. Michal Dobiáš byl odsouhlasen jako člen výboru pro komunikaci s odbočkami.

 

Komunikace s SK Slavia Praha – fotbal a.s. přísluší z titulu funkce předsedy Ing. Martinu Krobovi, zároveň byl členem výboru zodpovědným za komunikaci navržen PaedDr. Petr Kment a sekretář Mgr. Petr Vršecký, který bude zajišťovat ve vztahu k SK Slavia Praha – fotbal a.s. běžné provozní záležitosti.

Výbor vyslovil s tímto rozvržením kompetencí souhlas.

  1. 2.      Podpisové vzory

Podpisové vzory zajistí předseda Martin Krob, hospodář Václav Smetana a sekretář Petr Vršecký. Po dohodě společně navštíví příslušnou banku.

  1. 3.      Provozní vybavení sekretariátu

Sekretář Petr Vršecký seznámil přítomné s katastrofálním stavem hardwarového vybavení sekretariátu. V současnosti je třeba urgentně řešit nefunkční tiskárnu.

Př. Pomikal zatím poskytne starší tiskárnu. Do budoucna je třeba zajistit nové vybavení. Ohledně tiskárny př. Chmelík ve spolupráci s př. Vršeckým zjistí možnosti koupi z hlediska nákladového i funkčního.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v pondělí 24. června 2013 od 18:00 hodin v restauraci PH Slavia Praha

Úvodní zasedání výboru FO-OP bylo poté ukončeno.

Zapsal dne 26. května 2013 Jan Chmelík.