ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FOTBALOVÉHO ODDÍLU – ODBORU PŘÁTEL

FOTBALOVÝ ODDÍL SK SLAVIA PRAHA – ODBOR PŘÁTEL, z.s.

PRAHA 10, Vladivostocká 1460/10, PSČ 10005

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FOTBALOVÉHO ODDÍLU – ODBORU PŘÁTEL,

 konané dne 10. prosince 2017 v hotelu IRIS v pražském Edenu

 1. Jednání řádné valné hromady Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel (dále jen VH) bylo zahájeno ve 12:00 hodin. Ing. Václav Smetana, který byl pověřen řízením VH, přivítal účastníky VH a přítomného hosta, pana Ing. Jiřího Huptycha, předsedu představenstva SK Slavia Praha, spolek. Dále uvedl, že společnost SK Slavia Praha – fotbal a.s. zastupuje na VH pan Ing. Martin Krob, generální ředitel společnosti, který je zároveň současným předsedou Fotbalového oddílu SK Slavia Praha-Odboru přátel (dále jen FO-OP).
 2. Smetana představil zapisovatele VH Ing. Jana Chmelíka. Následně seznámil přítomné s návrhem výboru FO-OP na obsazení pracovního předsednictva VH, jmenovitě: Ing. Martin Krob, Ing. Václav Smetana (pověřen řízením VH) a Mgr. Petr Vršecký. Návrh byl hlasováním VH schválen.
 3. Smetana představil návrh programu VH. Byla navržena a schválena jediná změna, kdy schválení volebního řádu bylo z bodu 2 programu přesunuto do bodu 9 vzhledem k navrhované změně počtu členů výboru a kontrolní komise. Navrhovaný program byl poté hlasováním schválen.
 4. Přítomní hlasováním schválili znění jednacího řádu VH. Žádný návrh na změnu znění jednacího řádu podán nebyl.
 5. Proběhla volba mandátové, návrhové a volební komise.
 • Do mandátové komise byli navrženi Ing. Jiří Krula, Pavel Moulis, Marek Vlnas. Složení mandátové komise bylo schváleno všemi hlasy.
 • Do návrhové komise byli navrženi Ing. Ladislav Adamec, MUDr. Michel Janáček, Karel Vavřina. Složení návrhové komise bylo schváleno všemi hlasy.
 • Do volební komise byli navrženi Ing. Matěj Hahn, Ing. Jiří Havlíček, Jindřich Riesner. Složení volební komise bylo schváleno všemi hlasy.
 1. Zprávu o činnosti v období od poslední VH přednesl předseda FO-OP Ing. Martin Krob. Ve své zprávě se věnoval:
  • Historii posledního volebního období, počáteční rok 2013 nebyl vzhledem k situaci jednoduchým rokem.
  • Cílům výboru FO-OP, kterými byly:
   • Navázání na předchozí dobré aktivity
   • Finanční stabilizace FO-OP
   • Omlazení členské základny
   • Zhodnocení významných aktivit, např.:
    • Vydávání Červenobílých listů – došlo k výraznému nárůstu kvality
    • Univerzita Slavia – šíření povědomí o Slavii, její historii a dalších souvisejících skutečnostech. Uskutečnilo se 15 přednášek, některé i mimo Prahu. Přednášky jsou digitalizované a dostupné na webu
    • Tour de Slavia – cílem bylo objet a připomenout některé historické mezníky a lokality pojící se s fotbalovou Slavií
    • Slávistické Dušičky – návštěvy a údržba hrobů slavných slávistů. Byl adoptován hrob J. W. Maddena, bývalého hráče a trenéra Celticu Glasgow, který později vedl první mužstvo Slavie neuvěřitelných 25 let
    • Procházky Prahou – návštěvy míst pojících se s historií Slavie spojené s výkladem
    • Podrobnější výklad k aktivitám provedl př. Pomikal, zmínil např. rekonstrukci hrobu J. W. Madena a společnou akci s fanoušky Celticu, dopátrání potomků zakladatele sportovní Slavie MUDr. Jaroslava Hausmana či získání cenných artefaktů od vnuka prvního kapitána Slavie Karla Freji. Zmínka padla i o připravovaném muzeu Slavie.
   • Př. Krob pokračoval a zmínil:
    • Pokus o sloučení Odboru přátel a Fanklubu. Bohužel představy a požadavky se rozcházely. FO-OP musí přesvědčit slávisty svou aktivitou, což se i vzhledem k vývoji členské základny daří.
    • Finanční stabilizaci a navýšení členské základny
    • Konkrétní čísla uvedl př. Vršecký:
     • Členská základna
      • Rok 2013 – členská základna měla 1600 evidovaných členů v 50 odbočkách.
      • Rok 2017 – členská základna má 2850 evidovaných členů v 92 odbočkách
      • Průměrný věk členů klesl z 53 let na 45 let.
      • Finanční prostředky na bankovním účtu
       • Rok 2013 –   10 tisíc Kč
       • Rok 2017 – 410 tisíc Kč
    • Př. Krob dále zmínil:
     • Spolupráci se Slavií – v těžké době FO-OP poskytl finanční příspěvek na nákup Krisztiána Tamáse.
     • Setkání slávistů
     • Slávistické večery
    • Př. Krob rovněž vzpomněl na skvělé slávisty, kteří již mezi námi nejsou, př. Kmenta, Horáčka, Majka a Knězka.
    • V závěru zhodnotil současnou situaci, kdy fotbalová Slavia má silného vlastníka, který vlastní klub i stadion a plánuje investice do mládeže. V sezoně 2016/2017 Slavia získala titul.
     • Úplný text zprávy předsedy FO-OP př. Kroba bude zveřejněn v nejbližším čísle Červenobílých listů.
 2. Petr Vršecký přednesl zprávu o hospodaření FO-OP v roce 2016. Byly zrekapitulovány příjmy i výdaje. Celková bilance roku 2016 vykázala zisk ve výši 137.000 Kč. Průběžná čísla za rok 2017 ukazují, že i výsledek v roce 2017 bude opět ziskový.
 3. Zprávu kontrolní komise přednesl MUDr. Michael Janáček, představil složení komise a zrekapituloval její činnost. Byla provedena kontrola činnosti sekretariátu i celkového hospodaření FO-OP, výběru a evidence členských příspěvků, kontrola zápisů v pokladní knize, včetně kontroly pokladních dokladů a správnosti vykazování účetních operací. Kontrolní komise konstatovala, že účetní doklady jsou vedeny řádně v souladu se zákony a účetními předpisy. Byla provedena kontrola plnění usnesení minulé VH FO-OP. Kontrolní komise neřešila v uplynulém období žádnou stížnost ze strany členů FO-OP či odboček. Na závěr př. Janáček poděkoval za spolupráci výboru i sekretariátu FO‑OP. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.
 4. Byla přednesena zpráva mandátové komise. Podle stanov FO-OP je VH vždy usnášení schopná, účastníkem s hlasem rozhodujícím je každý člen FO-OP starší 18 let, který se registroval před začátkem VH (prezence) a splnil podmínky uvedené v jednacím řádu VH.
  • Při prezenci bylo evidováno 27 zástupců odboček, dále pak:
   • 89 členů s hlasem rozhodujícím
   • 2 hosté
 5. Mgr. Petr Vršecký přednesl návrh výboru FO-OP na zvýšení počtu členů výboru z 9 na 11 členů a počtu členů kontrolní komise ze 3 na 4 členy. Jedním z důvodů je zapojení většího počtu osob do zajištění všech aktivit FO-OP.
  • O návrhu bylo hlasováno – Pro: 78 členů. Proti: 9 členů. Zdrželi se: 2 členové.
   • Návrh byl přijat.
  • Přítomní následně hlasováním schválili znění volebního řádu VH.
 6. Vzhledem ke schválení změny počtu členů výboru a kontrolní komise proběhlo hlasování o odpovídající změně stanov. Hlasováním byla změna stanov schválena všemi hlasy.
 7.  Diskuse
  • V diskusi vystoupili:
   • Ing. Jiří Huptych pozdravil účastníky VH. Zhodnotil kladně činnost FO-OP, váží si práce členů FO-OP. Vzpomněl na záchranu Slavie v roce 1964 díky Odboru přátel a na karnevaly pořádané v 70. a 80. letech minulého století.
    • Dále mluvil o činnosti spolku SK Slavia Praha.
    • Vyslovil přání co největší časové angažovanosti současného vlastníka fotbalové Slavie spolu s realizací mládežnické akademie.
   • Př. Králíček z odbočky Strakonice poděkoval za přidělené Setkání slávistů v roce 2017. Seznámil přítomné s další činností odbočky, odbočka byla obnovena v roce 2014 a má již 150 členů.
   • Př. Krob zmínil Setkání slávistů, které se bude v roce 2018 konat v Kardašově Řečici.
   • Př. Tomša z odbočky Kardašova Řečice uvedl některé podrobnosti a organizační věci ohledně Setkání. Všechny informace budou dostupné na internetu.
   • Př. Ročeň, zakládající člen Odboru přátel, poděkoval př. Krobovi za odvedenou práci ve Slavii, ocenil práci trenéra Šilhavého. Připomněl, že při zisku titulu v poslední době trénovali Slavii vždy její bývalí internacionálové.
   • Př. Krob přiblížil současnou situaci ve fotbalové Slavii. Zhodnotil současné sportovní výsledky ve vazbě na vynaložené investice. Věří v dlouhodobou spolupráci s čínskou společností CEFC, která hodlá investovat do mládeže. V současnosti jsou slávističtí mládežníci až do kategorie sedmnáctiletých na čele svých soutěží. Pracuje se na získání dalších tréninkových prostor pro mládežnickou akademii.
   • Př. Vavřina vyslovil pochvalu strakonické odbočce za perfektní organizaci posledního Setkání slávistů. Vyslovil přání, aby nejen sobotní fotbalový turnaj, ale i vzájemné setkávání slávistů bylo hlavním cílem Setkání. Vyzval slávisty, aby přijížděli ve větším počtu již v pátek, prostě se jen setkat a popovídat si.
 8. Proběhly volby výboru a kontrolní komise FO-OP.
 9. O výsledcích voleb informoval předseda volební komise Jindřich Riesner. Do urny bylo v řádně vyhlášeném čase vhozeno celkem 89 volebních lístků, z toho bylo 88 platných volebních lístků do výboru i kontrolní komise FO-OP. Jeden volební lístek byl neplatný.
  • Výsledky voleb do výboru FO-OP:
   • Bc. Miroslav Pomikal                  85 hlasů
   • MUDr. Michael Janáček              79 hlasů
   • Ing. Jan Chmelík                          79 hlasů
   • Ing. Martin Krob                          75 hlasů
   • JUDr. Vlastimil Váňa                   70 hlasů
   • Př. Marek Vlnas                          70 hlasů
   • Př. Pavel Moulis                          69 hlasů
   • Př. David Ocetník                         64 hlasů
   • Př. Marek Veselý                         64 hlasů
   • Ing. Libor Jonáš                           61 hlas
   • Ing. Václav Smetana                   61 hlas
   • Mgr. Petr Vršecký                       60 hlasů
  • Složení nového výboru FO-OP je (abecedně):
   • Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Moulis, Ocetník, Pomikal, Smetana, Váňa, Veselý, Vlnas.
   • Prvním náhradníkem v případě odstoupení některého ze členů výboru je Mgr. Petr Vršecký.
  • Výsledky voleb do kontrolní komise FO-OP:
   • Př. Karel Vavřina                         84 hlasů
   • Př. Pavel Tomčišin                      63 hlasů
   • Ing. Jiří Krula                               59 hlasů
   • Ing. Jiří Havlíček                          47 hlasů
   • Bc. Jiří Červenský                         45 hlasů
  • Složení nové kontrolní komise FO-OP je (abecedně):
   • Havlíček, Krula, Tomčišin, Vavřina.
   • Prvním náhradníkem je Bc. Jiří Červenský.
 10. Ing Ladislav Adamec, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení VH FO-OP. Hlasováno. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. Přijaté usnesení VH FO-OP je přílohou zápisu z VH.
 11. Řídící schůze Ing. Smetana poděkoval závěrem všem účastníkům VH za účast a popřál Slavii hodně úspěchů v následujícím období. Jednání VH FO-OP bylo poté ukončeno.

Dne 10. prosince 2017 zapsal Ing. Jan Chmelík       

Za správnost Petr Vršecký,  sekretář Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel

zápis ke stažení Zapis_VH_FO_OP_2017.pdf (staženo 544× )

usnesení VH ke stažení  Usneseni_VH-10-12-2017.pdf (staženo 567× )

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..