ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK SLAVIA PRAHA – ODBORU PŘÁTEL, konané dne 9. února 2019 v hotelu Slavia v Praze

 1. Jednání řádné valné hromady (dále jen VH) Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s.  (dále jen FO-OP) bylo zahájeno ve 13:00 hodin. Ing. Václav Smetana přivítal účastníky VH. Dále uvedl, že pozvaní hosté se omluvili pro nepřítomnost v místě konání VH nebo pro zaneprázdněnost. V průběhu VH se může za společnost SK Slavia Praha – fotbal, a. s. zúčastnit pan Jiří Vrba. 
 2. Ing. Václav Smetana následně seznámil přítomné s návrhem výboru FO-OP na obsazení pracovního předsednictva VH (abecedně): Ing. Jan Chmelík, MUDr. Michael Janáček, David Ocetník, Ing. Václav Smetana. Návrh byl hlasováním VH schválen. Řízením VH byl pověřen Ing. Václav Smetana. Funkcí zapisovatele byl pověřen Ing. Jan Chmelík.  
 3. Ing. Smetana představil návrh programu VH. Navrhovaný program byl hlasováním schválen.
 4. Schválení jednacího řádu. Žádný návrh na změnu znění jednacího řádu podán nebyl. Maximální délka příspěvku stanovena na 5 minut. Přítomní hlasováním schválili znění jednacího řádu VH.
 5. Proběhla volba mandátové, návrhové a volební komise.
  • Do mandátové komise byli navrženi (abecedně) Pavel Moulis, Marek Veselý a Marek Vlnas. Složení mandátové komise bylo schváleno všemi hlasy.
  • Do návrhové komise byli navrženi (abecedně) Václav Dvořák, Ing. Libor Jonáš a Ing. Martin Krob. Složení návrhové komise bylo schváleno všemi hlasy.
 6. Zprávu o činnosti v období od poslední VH přednesl předseda FO-OP MUDr. Michael Janáček. Ve své zprávě se věnoval:
  • Období po poslední VH, připomněl nové složení výboru a kontrolní komise. Stručně zmínil práci výboru v uplynulém období. 
  • Zpracování dokumentů dle nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).
  • Procesním analýzám ve vztahu k hospodaření FO-OP a činnostem spolku. 
  • Prezentaci a významným aktivitám FO-OP, např.:
   • Vydávání Červenobílých listů – došlo k výraznému nárůstu kvality
   • Elektronické prezentaci na webu, Facebooku a Twiteru
   • Univerzitě Slavia – šíření povědomí o Slavii, její historii a dalších souvisejících skutečnostech  
   • Slávistickým Dušičkám – návštěvy a údržba hrobů slavných slávistů 
   • Poznávacím procházkám Prahou – komentované návštěvy míst pojících se s historií Slavie.
   • Vzniku historické sekce FO-OP.
  • Podrobnější výklad k aktivitám historické sekce přednesl př. Pomikal, hlavními protagonisty kromě př. Pomikala jsou př. Doner, Jonáš a Zápotocký. V současnosti má historická sekce 25 spolupracujících historiků a publicistů. Dále zmínil např.:
   • Vypátrání vnučky Václava Valouška, bývalého předsedy fotbalu ve Slavii  (zisk některých cenných archiválií)
   • Kampaň „Slavia základ státu“ věnovaná slávistickým osobnostem podílejících se na vzniku Československa
   • Oslavnou báseň Jaroslava Haška věnovanou Slavii
   • Okolnosti zisku Charity Cupu v roce 1914
   • (Ne)získání titulu v roce 1918
   • Přípravu kopie Středoevropského poháru
   • Zápůjčku kopie Zlaté Niké do muzea Slavie př. Kropáčkem 
  • Schůzce zástupců odboček.
  • Setkání slávistů v Kardašově Řečici
  • Dalším aktivitám FO-OP, výstupu na Říp či akci Besídka se Slávinkou.
  • Pořádání setkání slávistů v roce 2019. Mělo by proběhnout v režii slávistů z Dětenic a Bělé pod Bezdězem.
  • Odbočkám FO-OP a jejich akcím. Počet odboček překročil číslo 100. Cílem výboru je zlepšit vzájemnou komunikaci. Bližší podrobnosti doplnil př. Moulis.Setkání slávistů v Kardašově Řečici.
  • Promítání filmu „Spolu jsme silnější“ ve spolupráci s SK Slavia Praha – fotbal, a. s.
  • Činnosti sekretariátu – administrativa, zajišťování výjezdů.
  • Charitativním akcím – spolupráce s uskupením DONOR, kde se angažuje př. Moulis.
  • Př. Janáček pokračoval výčtem některých dalších aktivit. V rámci spolupráce s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. byla poskytnuta pomoc mládežnickému centru nebo naopak získáno předkupní právo na vstupenky na atraktivní zápasy Slavie. 
  • Závěrem př. Janáček vzpomněl na zesnulé slávisty doc. MUDr. Václava Smetanu nebo herce Luďka Munzara.
 7. Př. David Ocetník přednesl zprávu o hospodaření FO-OP v roce 2018. Byla provedena kontrola uzavřených smluv z hlediska hospodárnosti. Z důvodu provozních úspor byl založen nový účet u banky Fio, kam by se měly přesunout finanční prostředky FO-OP. Byla zrevidována a upravena některá drobná vydání. Došlo k vytvoření rezervního fondu.
  • Následně byly zrekapitulovány příjmy i výdaje v oblastech provozních nákladů, nákladů na člena, na tisk a distribuci Červenobílých listů, provoz webu, na propagaci a správu majetku. Byly vyčísleny náklady na členství ve spolku SK Slavia Praha, z. s. Oproti příjmům z členských a sponzorských příspěvků byly náklady vyšší o 21 tis. Kč.
 8. Zprávu kontrolní komise přednesl př. Karel Vavřina, představil složení komise a zrekapituloval její činnost. Dne 6. února 2019 byla provedena kontrola činnosti sekretariátu i celkového hospodaření FO-OP, výběru a evidence členských příspěvků, kontrola zápisů v pokladní knize, včetně kontroly pokladních dokladů a správnosti vykazování účetních operací. Kontrolní komise konstatovala:
  • Účetní doklady jsou vedeny řádně v souladu s příslušnými zákony a účetními předpisy  
  • Vyúčtování dotací bylo provedeno v souladu s příslušnými pravidly a ve stanoveném termínu
  • Stav majetku zobrazuje věrně skutečnost
  • Byly zpracovány dokumenty o ochraně osobních údajů 
  • Byla realizována některá doporučení Kontrolní komise z předchozí kontroly 
  • V uplynulém období nebyla řešena žádná stížnost ze strany členů FO-OP či odboček
  • Změny stanov schválené předchozí VH byly vloženy do sbírky listin v řádném termínu
  • Kontrolní komise vyslovila poděkování hospodáři FO-OP př. Ocetníkovi za jeho zodpovědný přístup k hospodaření FO-OP.
  • Úplný text dané zprávy je přiložen k zápisu z VH.
 9. Př. Pavel Moulis přednesl zprávu mandátové komise. Podle stanov FO-OP je VH vždy usnášeníschopná, účastníkem s hlasem rozhodujícím je každý člen FO-OP starší 18 let, který se registroval před začátkem VH (prezence) a splnil podmínky uvedené v jednacím řádu VH.
  • Při prezenci bylo evidováno 22 zástupců odboček, dále pak:
   • 65 členů s hlasem rozhodujícím
   • 0 hostů
  • K přijetí hlasovaných návrhů je potřeba 33 hlasů.
 10. Proběhlo slavnostní předání standarty Setkání odboček. Od minulého pořadatele Kardašovy Řečice standartu převzali zástupci Dětenic a Bělé pod Bezdězem.
 11. MUDr. Michael Janáček seznámil přítomné s koncepcí rozvoje činnosti FO-OP.  Základem pro činnost jsou stanovy FO-OP, zvláště jejich čl. 2.  
  • V organizačně právní oblasti je třeba zohlednit hospodárnost při uzavírání nových smluv a případně revidovat smlouvy stávající. Končí platnost smluv s Fanklubem a akciovou společností SK Slavia Praha – fotbal, kde bude třeba v případě jejich obnovy dojednat takové znění, které bude vycházet ze současného stavu věcí a bude pro FO-OP příznivé.
  • Byla zmíněna potřeba obnovy ochranných známek.
  • V mediální části se budeme věnovat dalšímu rozvoji Červenobílých listů a podporovat elektronická média a s jejich pomocí prezentovat pořádané akce. Důležitá je obsluha sociálních sítí.
  • Následně zmínil akce a okruhy činností, na které se lze zaměřit:
   • Oslava 55 let FO-OP
   • Výjezdy fanoušků
   • Univerzita Slavia, besídky, besedy
   • Slávistický večer
   • Podpora fotbalového oddílu FO-OP
   • Podpora kulturních akcí
   • Komunikace s odbočkami
   • Spolupráce se spolkem SK Slavia Praha
   • Správa historických archiválií (inventarizace, digitalizace)
 12. Návrh ekonomického zabezpečení činnosti FO-OP přednesl př. David Ocetník.
  • Seznámil přítomné s předpokládanými výdaji v oblastech: 
   • běžného provozu, 
   • nákladů na člena, 
   • mediální prezentace a propagace, 
   • distribuce ČBL a členských karet 
   • materiální základny,
   • členství ve spolku SK Slavia Praha
   • zajištění výjezdů 
   • legislativních operací
  • V porovnání s předpokládanými příjmy a možnými úsporami a i přes možný nárůst členské základny a navýšení výběru členských příspěvků je vzhledem k predikované inflaci a zachování všech aktivit výše nákladů FO-OP v roce 2019 vyšší než předpokládané příjmy.  
  • Vzhledem k výše uvedenému a snaze zachovat všechny formy činností a aktivit FO-OP navrhl př. Ocetník na základě doporučení výboru FO-OP navýšení členských příspěvků. Členské příspěvky u snížené taxy pro důchodce, nevýdělečně činné a členy odboček s právní subjektivitou by vzrostly ze 100,-Kč/rok na 150,-Kč/rok. Členské příspěvky pro ostatní členy by vzrostly z 300,-Kč/rok na 350,-Kč/rok. Řídící schůze dal o návrhu hlasovat. 
  • Výsledek hlasování: 64 hlasů pro, jeden se zdržel. Návrh na zvýšení členských příspěvků byl přijat.
 13. V rámci bodu Schválení delegátů FO-OP na příští valnou hromadu spolku SK Slavia Praha  proběhla diskuse. V současné době nemá uvedený spolek pevný termín valných hromad a je nepraktické schvalovat delegáty např. s více jak půlročním předstihem. Byl podán návrh na převedení pravomocí jmenovat delegáty na valnou hromadu SK Slavia Praha, spolek z valné hromady FO-OP na výbor FO-OP. Výbor FO-OP může reagovat na aktuální situaci v době konání předmětné valné hromady daleko pružněji a dle potřeb. O návrhu zmíněného převedení pravomocí jmenovat delegáty na valnou hromadu SK Slavia Praha, spolek bylo hlasováno.
  • Výsledek hlasování: 64 hlasů pro, jeden hlas byl proti. Návrh na převedení pravomocí jmenovat delegáty na valnou hromadu SK Slavia Praha, spolek na výbor FO-OP byl přijat.
 14. Diskuse
  • V diskusi vystoupili:
   • Př. Taťákpoděkoval za přípravu VH a informování členů FO-OP. Vyzval výbor FO-OP k jednání s Dopravním podnikem hl. města Prahy o možnosti posílení prostředků hromadné dopravy v oblasti Vršovic po skončení fotbalového zápasu Slavie. 
   • Př. Krob v reakci na předchozí příspěvek sdělil své zkušenosti z jednání s DP hl. města Prahy. Dojednat takovéto posílení dopravy je v podstatě nemožné.
   • Př. Votrubadiskutoval situaci okolo pozemků pronajatých společnosti Hochtief CZ, a. s. Vznesl otázku, jak došlo k pronájmu pozemků, které již měla pronajaty akciová společnost SK Slavia Praha – fotbal. 
   • Př. Krobv odpovědi uvedl, že se jedná o pozemky, které byly pronajaty bez vědomí představenstva akciové společnosti SK Slavia Praha – fotbal a pronájem pro společnost Hochtief nebyl projednán ani na valné hromadě SK Slavia Praha, spolek. V současnosti je tato kauza předmětem soudního sporu.
   • Př. Tomša poděkoval za možnost uspořádat Slávistické setkání v roce 2018 a za podporu od výboru FO-OP. Poděkoval př. Pomikalovi za uspořádání doprovodné Univerzity Slavia.
   • Př. Králíčekinformoval o problémech s parkováním autobusu fanoušků Strakonic při zápasech Slavie.
   • Př. Janáček v reakci slíbil projednat danou situaci se zástupci Slavie. Zjistí, jaké jsou možnosti.
   • Př. Gavlákpozval přítomné na Setkání slávistů v roce 2019, které se uskuteční 21. -22. 6. Přiblížil připravovaný program a zmínil některé organizační věci ohledně Setkání.
   • Př. Ocetník připomněl, že na ligové utkání Slavie s 1. FC Slovácko mají členové Odboru přátel a jejich rodinní příslušníci vstup zdarma.
 15. Ing. Martin Krob, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení VH FO-OP. 
  • VH schvaluje:
   • Program VH
   • Členy pracovního předsednictva VH
   • Jednací řád VH
   • Členy mandátové a návrhové komise
   • Zprávu o činnosti výboru FO-OP v době od poslední valné hromady
   • Zprávu o hospodaření a návrh ekonomického zabezpečení FO-OP v dalším období
   • Zprávu kontrolní komise FO-OP za minulé období
   • Převod pravomocí ohledně jmenování delegátů na valnou hromadu SK Slavia Praha, spolek
   • Zvýšení členských příspěvků
  • VH bere na vědomí:
   • Úspěchy historické sekce
   • Termín a místo Setkání slávistů 2019
   • Diskusní příspěvky k předneseným zprávám 
  • VH ukládá výboru FO-OP:
   • Projednat příspěvky z diskuse
   • Udržovat kontakty s akciovou společností SK Slavia Praha – fotbal na vysoké úrovni
   • Vyvíjet činnost směřující k podpoře SK Slavia Praha – fotbal, a. s.
   • Podporovat činnost odboček FO-OP
   • Vyvíjet činnost vedoucí k dalšímu růstu členské základny
   • Podílet se na akcích v rámci FO-OP organizačně i koordinačně
  • VH doporučuje:
   • Výboru FO-OP a všem členům získávat sponzory
   • Dokončit inventarizaci a digitalizaci majetku FO-OP
   • Zvážit změnu distribuce ČBL a členských karet
  • Hlasováno. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 
 16. Řídící schůze Ing. Václav Smetana poděkoval závěrem všem účastníkům VH za účast a popřál Slavii hodně úspěchů v následujícím období. Jednání VH FO-OP bylo poté ukončeno. 

Dne 9. února 2019 zapsal Ing. Jan Chmelík   

Za správnost: Mgr. Petr Vršecký, sekretář Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..