ZÁPIS Z VÝBORU Č. 25

Zápis č. 25

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 17. února 2016

 v zasedací místnosti správní rady SKS – fotbal, a. s., Eden Aréna

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Omluveni: Horáček, Moulis, Vavřina

Sekretariát: Vršecký

 1.  Úprava stanov FO-OP
 2. Informace předsedy FO-OP
  • Př. Krob zmínil:
   • Začátek jarní sezóny, který se po sportovní stránce vydařil.
   • Akce na odbočkách, kterých je na začátku roku hodně. Pořádají se pravidelné výroční členské schůze.
   • Univerzitu Slavia pořádanou v Klatovech
   • Problematiku stanov SK Slavia Praha
   • Slávistický večer
 3. Kontrola úkolů
  • Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Budeme nadále sledovat.
  • Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Jako vedoucí týmu byl navržen př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesner čeká na další informace o možných spolupracovnících i na určení vhodného prostoru pro uložení zdokumentovaných exponátů. Vhodné prostory zatím nejsou. Úkol trvá.
  • Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.
  • Úkol 24/1: Př. Váňa navrhne text uvítacího i blahopřejného dopisu, př. Pomikal zpracuje jejich grafickou podobu. Úkol splněn.
  • Úkol 24/2: Členové redakční rady webu navrhnou způsob zveřejňování blahopřání k výročí na webových stránkách FO-OP. Úkol probíhá, výročí bude hlídat sekretariát.
  • Úkol 24/3: Členové redakční rady webu a výboru FO-OP s administrátorskými právy k doméně ‚odborpratel‘ připraví mail boxy pro členy výboru FO-OP. Úkol probíhá.
  • Úkol 24/4: Sekretariát připraví kalendář výjezdů členů výboru FO-OP, který bude průběžně aktualizován. Výjezdy budou plánovány na zasedání výboru FO-OP nebo se budou hlásit sekretáři. Úkol probíhá, kalendář akcí odboček bude průběžně aktualizován, výbor FO-OP o výjezdech svých členů reprezentujících na dané akci výbor FO-OP rozhodne na svých zasedáních dle zájmu členů výboru a zájmu (pozvání) pořadatele akce.
  • Úkol 24/5: Př. Pomikal, Váňa a Vršecký zjistí možnosti pořádání Slávistického večera v budově bývalé Živnobanky z hlediska materiálního vybavení a programového zaměření. Úkol splněn, bylo navrženo programové zaměření večera a zmapovány možnosti materiálního zajištění večera. Bude projednáno v samostatném bodu programu.
  • Úkol 24/5: Př. Horáček zjistí možnosti pořízení počítače s novým operačním systémem. Úkol trvá, př. Horáček poskytl základní informace, př. Chmelík ještě doplní o možné alternativy.
  • Úkol 24/6: Př. Vršecký zjistí přesný termín Setkání slávistů od pořadatele. Úkol splněn. Pořadatel potvrdil termín konání 2. 7. 2016. Objevily se informace, že potřebné kapacity a lokalita budou k dispozici i o týden dříve, ale vzhledem k již provedeným objednávkám zůstává v platnosti termín 2. 7. 2016.
  • Úkol 24/7: Do příštího zasedání výboru všichni členové nastudují obě varianty stanov SK Slavia Praha, aby k předloženým variantám mohlo být odesláno stanovisko výboru FO-OP představenstvu SK Slavia Praha.
   • Bude předmětem samostatného bodu programu.
 4. Schválení zápisu č. 24 ze zasedání výboru 25. 1. 2016
  • Zápis byl schválen všemi hlasy.
 5. Schválení programu
  • Program byl schválen všemi hlasy.
  • Všichni členové výboru FO-OP obdrželi dvě varianty stanov SK Slavia Praha spolu s komentářem právníka. Př. Vršecký informoval o hlavních odlišnostech, kdy v prvním případě by jednotlivé oddíly SK Slavia Praha byly pobočnými spolky zapsaného spolku SK Slavia Praha, ve druhé variantě by oddíly jako samostatné zapsané spolky tvořily organizační strukturu rovněž zapsaného spolku SK Slavia Praha.
  • Po diskusi o obou variantách bylo konstatováno, že doplňující připomínky ke zpracovaným materiálům nejsou. Výbor FO-OP nedoporučil žádnou z variant, konečné rozhodnutí bude přijato dle situace na valné hromadě SK Slavia Praha.
  • Úkol 25/1: Př. Vršecký bude o projednání materiálů týkajících se stanov SK Slavia Praha a výsledku z jednání výboru FO-OP informovat představenstvo SK Slavia Praha do 29. 2. 2016.
 6.  Příprava 5. Slávistického večera
  • O stavu příprav informovali př. Pomikal, Váňa a Vršecký. Dále byla vedena diskuse o možné podobě Slávistického večera.
  • Budova bývalé Živnobanky. Ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. nebyla potvrzena akceptace navrhovaného termínu. V současnosti vzhledem k potřebným přípravám se jeví termín 25. březen jako nereálný. Rovněž z hlediska finanční náročnosti na zajištění materiálního vybavení není akce ideální.
  • Divadlo Semafor. Byla obdržena nabídka spojit Slávistický večer s jistou krátkou podvečerní akcí v divadle, která končí v časovém předstihu před řadovým divadelním představením (není součástí akce). Nabídku nelze akceptovat, neboť neumožňuje rozvinout standardní koncepci Slávistického večera.
  • Bar v hotelu Fusion. Opakování stejné akce hned následující rok nemělo dostatečnou podporu.
  • Slávistická hospoda. U této varianty pouhé rezervace restaurace byly pochybnosti o možné účasti a zájmu žen. Návrh se silně odklání od klíčových prvků, na nichž je vždy Slávistický večer postaven.
  • Zasedací místnost (Board room) na stadionu. Bylo by nutné projednat podmínky konání s vlastníkem stadionu i s SK Slavia Praha – fotbal a.s. Pořádání této akce by mělo smysl hlavně za předpokladu koupě stadionu akcionáři fotbalové Slavie Praha a při možnosti využít i přilehlé prostory stadionu.
   • Úkol 25/2: Př. Vršecký zjistí podmínky pro eventuální konání této akce.
  • Parník. Tento typ večera by byl jednou z dobrých alternativ, bohužel finanční náročnost je nad naše možnosti. Podmínkou konání by bylo získání sponzora celé akce.
  • Výbor FO-OP se k danému tématu vrátí na svém příštím zasedání.
 7. Informace o Červenobílých listech
  • Zimní vydání (2/2015) je na dobré úrovni, zvýšení ceny na 50 Kč prodejnost negativně neovlivnilo. Současnou zvýšenou úroveň časopisu hodnotil kladně i internacionál př. Nedvídek, kterému bylo u příležitosti jeho 85. narozenin blahopřáno.
  • Nosným tématem následujícího „letního“ čísla ČBL (1/2016) budou kapitáni/kapitánky Slavie.  Konkrétní úkoly v redakční radě jsou rozděleny.
 8. Informace o webových stránkách FO-OP
  • Proběhla informace o možných variantách a úpravách v hlavičce webových stránek v kontextu jejího vykreslování na různých elektronických zařízeních. Ryze grafické provedení vede k určitým omezením v jejím zobrazování na mobilních zařízeních, jako jsou např. mobilní telefony.
  • Př. Pomikal bude spolupracovat na možném grafickém řešení.
 9. Informace sekretáře FO-OP
  • Informoval př. Vršecký:
   • Stav finančních prostředků. Byla podána informace o stavu finančních prostředků na bankovním účtu a vpokladně.
   • Pochod fanoušků fotbalové Slavie. Soudní pře fanoušků Slavie proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Policejnímu prezidiu a Krajskému ředitelství policie Hl. m. Prahy má nově nařízené jednání na den 15. 3. 2016 od 9:00 u Městského soudu v Praze.
   • Dotace. Dle informace pí Smolíkové zatím SK Slavia Praha dotaci na mládež od Úřadu MČ Praha 10 nedostala; Praha 10 dosud nemá schválený rozpočet pro rok 2016.
   • Zajištění předzápasových stevardů. Stevardy pro navigaci diváků měl původně zajistit Fanklub, který svůj slib nesplnil. Stevardy nakonec zajistil FO-OP.
   • Fanzóna. Bude pořádána vždy před utkáním „A“ týmu Slavie v Praze. Při venkovních utkáních se mají zpravidla v předvečer pořádat akce s účastí zástupců vedení SK Slavia Praha-fotbal, a.s. a dle možností i hráčů. Na organizaci se budou podílet místní (nebo blízké) odbočky FO-OP. Příští Fanzónu v Praze pomůže zajistit př. Chmelík.
   • Vznikla nová odbočka Soběslav.
   • Př. Ocetník vytvořil mail boxy pro členy výboru v doméně „odborpratel“.
   • Př. Pomikal a Ocetník připravují historický kalendář Odboru přátel, který by se měl objevit na webových stránkách.
   • Od počátku roku vstoupilo do FO-OP 114 nových členů.
   • Členské příspěvky. Kromě členů odboček zaplatilo členské příspěvky již cca 400 individuálních členů.
 10. Informace o činnosti odboček
  • Informace přednesl př. Dobiáš:
   • Konalo se:
    • 5. 2. 2016 – Louny – přípravná schůzka k obnovení odbočky
    • 6. 2. 2016 – Pardubice, Kolín – O Perníkový Eden, turnaj v bowlingu v Pardubicích
    • 11. 2. 2016 – Příbram – výroční valná hromada spojená s besedou za účastí pánů Syrovátky, Býčka a Černého z řídících útvarů fotbalové Slavie; přítomni byli i zástupci jiných odboček
    • 12. 2. 2016 – Brandýs n. Orlicí – výroční zasedání, proběhla volba nového výboru
    • 12. 2. 2016 – Klatovy – výroční schůze doplněná seminářem Univerzity Slavia s účastí př. Kroba, Pomikala, Zápotockého a „Bobbyho“ Zlámala. Přítomni byli i př. Čapek a Donner spolu se zástupci dalších odboček
    • 15. 2. 2016 – Praha – odbočka Area 114 pořádala besedu s trenérem Plíškem
   • Připravuje se:
    • 20. 2. 2016 – Strakonice – slávistické vepřové hody
    • 20. 2. 2016 – Brandýs n. Orlicí – turnaj v mariáši pro veřejnost
    • 20. 2. 2016 – Mníšek p. Brdy– výroční valná hromada, příprava slávistického a dětského karnevalu
    • 12. 3. 2016 – Rožďalovice – maškarní rej pro dospělé i děti v sále radnice
 11. Různé
  • Př. Dobiáš připomněl, že slávisté svou činností ovlivnili nejen chorvatské studenty, ale i Slovince.
  • Př. Pomikal informoval o připravovaných krátkých ukázkách z Univerzit Slavie, které by byly dostupné na facebookových stránkách. Dále informoval o možnosti skenování negativů jednotlivých momentek ze zápasů Slavie.
  • Př. Váňa v souvislosti s obtížemi, které pravidelně provázejí gratulace zástupců OP významným jubilantům (naposledy výročí př. Nedvídka) připomněl potřebu zpracování seznamu významných jubilantů, který by sloužil kromě připomínky i jako pomůcka pro volbu vhodné  formy přání a následně včasnou přípravu celé akce.
   • Úkol 25/3: Př. Vršecký se pokusí zajistit souhlas Vladimíra Šmicera s uvedením jeho podpisu na uvítacím dopisu pro nové členy FO-OP.

Místo i čas příštího zasedání výboru FO-OP bude upřesněn.

Zapsal dne 17. února 2016 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..