ZÁPIS Z VÝBORU Č. 26

Zápis č. 26

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 16. května 2016

 v zasedací místnosti správní rady SKS – fotbal, a. s., Eden Aréna

Přítomni:                    Dobiáš, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:      Janáček. Vavřina

Sekretariát:               Vršecký

Omluveni:                  Havlíček, Horáček, Moulis, Smetana

Na zasedání výboru byl z důvodu nedávného významného životního jubilea pozván přítel Zdeněk Ročeň, aby pohovořil o některých událostech z historie FO-OP a vzájemných vztahů mezi FO-OP a vedoucími představiteli fotbalové SK Slavia Praha, u kterých byl osobně účasten. Zejména zmínil:

 • Události související s registrací ochranných známek symbolů Odboru přátel (erb, název, vlajka)
 • Svoji úlohu a úlohu FO-OP při řízení fotbalu v SK Slavia Praha
 • Majetkové poměry, změny ve vlastnictví akcií SK Slavia Praha-fotbal a.s.
 • Jednotlivé milníky v historii SK Slavia Praha spojené s vlastnictvím fotbalového klubu

Členové výboru FO-OP ocenili jeho vystoupení potleskem.

Po vystoupení přítele Ročně pokračovala schůze jednotlivými body programu.

 

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. Schválení zápisu č. 25 ze zasedání výboru 17. 2. 2016

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Budeme nadále sledovat.

Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Jako vedoucí týmu byl navržen př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesner čeká na další informace o možných spolupracovnících i na určení vhodného prostoru pro uložení zdokumentovaných exponátů. Vhodné prostory zatím nejsou. Úkol trvá.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.

Úkol 24/2: Členové redakční rady webu navrhnou způsob zveřejňování blahopřání k výročí na webových stránkách FO-OP. Způsob zveřejňování byl projednán. Úkol splněn, výročí bude hlídat sekretariát.

Úkol 24/3: Členové redakční rady webu a výboru FO-OP s administrátorskými právy k doméně ‚odborpratel‘ připraví mailboxy pro členy výboru FO-OP. Úkol splněn.

Ne všichni členové výboru své mailboxy zprovoznili.

Úkol 26/1: Všichni členové výboru zprovozní a naučí se obsluhovat své mailboxy k datu 30. 8. 2016.

Úkol 24/4: Sekretariát připraví kalendář výjezdů členů výboru FO-OP, který bude průběžně aktualizován. Výjezdy budou plánovány na zasedání výboru FO-OP nebo se budou hlásit sekretáři. Kalendář akcí odboček bude průběžně aktualizován. O výjezdech svých členů reprezentujících na dané akci výbor FO-OP rozhodne na svých zasedáních dle zájmu členů výboru a zájmu (pozvání) pořadatele akce výbor FO-OP, v případě operativního rozhodnutí bude výjezd schvalovat předseda či místopředsedové výboru FO-OP. Doložené náklady na takto schválený výjezd člena výboru FO-OP budou proplaceny. Výbor bude plnění průběžně sledovat.

Úkol 24/5: Př. Horáček zjistí možnosti pořízení počítače s novým operačním systémem. Úkol trvá, př. Horáček poskytl základní informace, př. Chmelík ještě doplní o možné alternativy. Nákup bude řešen operativně dle aktuální nabídky. Úkol probíhá.

Úkol 24/7: Do příštího zasedání výboru všichni členové nastudují obě varianty stanov SK Slavia Praha, aby k předloženým variantám mohlo být odesláno stanovisko výboru FO-OP představenstvu SK Slavia Praha. Úkol splněn.

Úkol 25/1: Př. Vršecký bude o projednání materiálů týkajících se stanov SK Slavia Praha a výsledku z jednání výboru FO-OP informovat představenstvo SK Slavia Praha do 29. 2. 2016.

Stanovisko výboru FO-OP bylo odesláno. Úkol splněn.

Úkol 25/2: Př. Vršecký zjistí podmínky pro konání Slávistického večera v zasedací místnosti (Board room) na stadionu v Edenu. Úkol splněn, ale tato možnost nebude využita.

Úkol 25/3: Př. Vršecký se pokusí zajistit souhlas Vladimíra Šmicera s uvedením jeho podpisu na uvítacím dopisu pro nové členy FO-OP. Souhlas byl udělen, ale zatím nemáme podpis Vl. Šmicera naskenovaný. Uvítací dopis je v současnosti podepsán současným trenérem a bývalým hráčem Slavie Pavlem Řehákem. Úkol splněn.

Úkol 26/2: Sekretariát zajistí a naskenuje podpis Vladimíra Šmicera.

 1. Informace předsedy FO-OP

Př. Krob hovořil na téma:

 • Jarní sezóna – po sportovní stránce byla nakonec vydařená.
 • Univerzita Slavia – uskutečnila se dvakrát na téma „Brankáři“ a „Stadiony“. Výborná úroveň.
 • Slávistický večer – spolupráce s divadlem D21. Bohužel nemůže být osobně přítomen.
 • Setkání slávistů – proběhne v Klatovech, jedná se o možném sponzoringu.

Př. Krob dále informoval o svém jmenování do dozorčí rady SK Slavia Praha – fotbal a.s., což je úspěchem i FO-OP. Na své jmenování zaznamenal negativní reakci od Fanklubu.

 1. Příprava Setkání slávistů

Přípravné práce probíhají dle plánu, je zajištěno ubytování, občerstvení i potřebné hrací plochy. Na akci bude působit 10členný štáb pořadatele. Na žádost pořadatele připraví př. Dobiáš soutěžní kvíz.

Výbor FO-OP schválil návrh udělovat úspěšným pořadatelům pamětní plaketu.

Úkol 26/3: Př. Vršecký ve spolupráci s př. Pomikalem zajistí návrh a výrobu pamětní plakety.

 1. Příprava 5. Slávistického večera

O stavu příprav informoval př. Vršecký. Probíhají jednání s divadelním souborem divadla D21 za účelem vyladění programu celého Slávistického večera. Na akci budou pozváni zástupci Slavie a známé osobnosti hlásící se ke Slavii.

Bude sehráno propagační utkání v malé kopané, utkají se členové divadelního souboru se zástupci FO-OP.

 1. Informace o Červenobílých listech

Hlavním tématem „letního“ čísla ČBL (1/2016) jsou kapitáni Slavie.  Proběhla koordinační schůzka členů redakční rady, kde byly konkretizovány úkoly pro její členy. Hlavní článek bude věnován prvnímu kapitánu fotbalové Slavie Karlu Frejovi. ČBL budou možná obsahovat rozhovor s Jiřím Vrbou, který se dotkne obnovy jména Slavia. Dále jsou připraveny stálé rubriky i přehled jubilantů.

Vše je nastaveno tak, aby články byly připraveny na konci května ke kontrole a případné korektuře.

 1. Informace o webových stránkách FO-OP

Provozní stránka webu je bez problémů, zlepšit by se mohla aktuálnost některých rubrik. Byla zveřejněna informace o Setkání slávistů v Klatovech.

Úkol 26/4: Př. Váňa ve spolupráci s př. Pomikalem upraví textovou i grafickou upoutávku tak, aby byly uvedeny správné náležitosti akce.

 1. Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

 • Seznámil přítomné se stavem finančních prostředků.
 • Pochod fanoušků fotbalové Slavie. Nově nařízené soudní jednání proběhne 19. 5. 2016 od 9:00 h. u Městského soudu v Praze.
 • Spolupráce s divadlem D21 – na základě rychlé reakce př. Vršeckého a jeho jednání se zástupci divadelního souboru spolupracujeme na uvedení nové divadelní hry o životě Iva Knoflíčka v rámci 5. Slávistického večera. V rámci předpremiéry proběhne doprovodný program. Byla dohodnuta vzájemná propagace akce na sociálních sítích. Probíhá placení členských příspěvků, od počátku roku evidujeme 217 nových členů. Celkem zaregistrováno 73 odboček. Byly nově založeny odbočky Trutnov, Komárov-Chaloupky, West Boys Karlovy Vary, Louny, Zahrádkáři, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
 • Fanzóna. Při venkovních utkáních se budou podílet místní (nebo blízké) odbočky FO-OP.
 • Zemřel Standa Procházka, zúčastnili jsme se pohřbu, Tribuna Sever připravila vzpomínkové choreo.
 • Zástupci Hostinného vrátili putovní pohár pro vítěze fotbalového turnaje na Setkání slávistů.
 • Dochází známky do členských průkazů FO-OP. Výbor FO-OP rozhodl, že na známkách nebude uvedena cena, cena bude avizována barevným provedením známky.

Úkol 26/5: Př Vršecký zajistí vytištění nových známek v barevných verzích červená a modrá.

 • Je třeba rozšířit aplikační možnosti sekretariátem používaného programu pro evidenci členů. Výbor odsouhlasil aktualizaci programu.

Úkol 26/5: Př Vršecký dohodne s autorem nynější verze programu p. Eisenhutem jeho úpravu dle potřeb sekretariátu.

 1. Informace o činnosti odboček

Informace přednesl př. Dobiáš:

Konalo se:

 1. 2. 2016 – Strakonice – slávistické vepřové hody
 2. 2. 2016 – Brandýs n. Orlicí – turnaj v mariáši pro veřejnost
 3. 2. 2016 – Mníšek p. Brdy– výroční valná hromada
 4. 3. 2016 – Rožďalovice – maškarní rej pro dospělé i děti v sále radnice
 5. 3. 2016 – Area 114 – setkání s trenéry Uhrinem a Čuhelem
 6. 3. 2016 – Příbram – Josefská zábava
 7. 3. 2016 – Libiš – návštěva hrobů př. Maika a Josefa Verbíře
 8. 4. 2016 – Louny – ustavující schůze, v čele Slávek Kozlík
 9. 4. 2016 – Kolín v Kutné Hoře – tradiční bowlení, účastnilo se 11 odboček
 10. 4. 2016 – Rožďalovice – Slávistické čarodějnice

Odbočka Area 114 oznámila nové místo svých schůzek a malých besed s představiteli Slavie

Připravuje se:

 1. 5. 2016 – Příbram – opékání špekáčků
 2. 6. 2016 – Brandýs n. Orlicí – oslava 35 let založení odbočky
 3. 6. 2016 – Veleňská pentle
 1. Různé
 • Př. Pomikal informoval o návštěvě Sazené, kde se narodil zakladatel SK Slavia Praha MUDr. Jaroslav Hausman. Účastníci návštěvy byli vřele přijati. Vnučku J. Hausmana pí Petrovou pozveme do Edenu.
 • Př. Pomikal dále navrhl uspořádat výlet na Říp. Návrh byl odsouhlasen. Výlet s návštěvou památných míst v Roudnici n. L. souvisejících s konáním prvního fotbalového zápasu ve zdejších zemích a vlastní výstup proběhne 4. června 2016.

Místo i čas příštího zasedání výboru FO-OP bude upřesněn.

Zapsal dne 16. května 2016 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..