Zápis z výboru číslo 10

Zápis č. 10

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel z. s., konaného dne 21. února 2023

ve Sportovním centru Eden s.r.o.

Přítomni:                    Gavlák, Chmelík, Kubálková, Ocetník, Váňa, Veselý, Vinař

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Krula, 

Omluveni:                   Červenský, Janáček, Moulis, Pomikal, Smetana, Tomčišin, Vavřina 

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy

 • Schválení zápisu

Zápis č. 9 byl schválen všemi hlasy.

 • Informace z dění SK Slavia Praha, spolek

Př. Chmelík zmínil: 

 • Aktuální stav jednání ohledně hotelu Slavia o odkupu části hotelu ve vlastnictví ABB Servis a podpis smlouvy o smlouvě budoucí mezi Slavia spolek a ABB Servis. Byly odsouhlaseny všechny kroky vedoucí ke koupi jednotek ve vlastnictví ABB Servis.
 • Projekt rekonstrukce energetického hospodářství. Čeká se na oficiální vyrozumění o přidělení dotace.
 • Stav přípravy rekonstrukce střech komplexu sportovních hal. Bylo zahájeno a zveřejněno výběrové řízení. Konec lhůty pro podání nabídek je 21. 2. 2023. Předpokládaná cena zakázky 19,6 mil. Kč bez DPH dle rozpočtu projektanta.
 • Podpis smlouvy a zahájení spolupráce s realizátorem ve věci rekonstrukce hokejové haly a výstavby tréninkové haly. Zahájena I. etapa – zpracování architektonické studie.
 • Soudní spor mezi Slavia-fotbal, a. s. a Hochtief a. s. Po podání dovolání žalobcem Slavia-fotbal, a. s. bylo odesláno na Nejvyšší soud ČR, který bude ve věci rozhodovat.
 • Nově je zahájeno soudní řízení mezi společnostmi Eden Arena a Hochtief. Soud se bude snažit nalézt smírné řešení, byla navržena mediace za účasti stran sporu.
 • Směnu pozemků mezi Slavia spolek a MHMP. Výměra předmětných pozemků ve vlastnictví Slavia spolek je větší, v případě dohody bude požadována finanční kompenzace. 
 • Kontrola plnění úkolů

Úkol 4/1: Na základě uzavřené smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. je třeba zpracovat předávací protokol na exponáty ve vlastnictví FO-OP zapůjčené do Slavia Museum. Zbývající naše exponáty uložené v prostorách akciové společnosti je třeba přemístit do našich prostor.  Seznam věcí k přemístění by měl být v následujícím týdnu sepsán.

14. 9. Seznamy jsou sepsány a vše připraveno. Řeší se textace smlouvy. Zodpovídá: Př. Ocetník

Úkol trvá.

Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík.

 • Statutární orgán, jednou z možností je zavedení funkce prokury,
 • Hlasovací model na valné hromadě FO-OP,
 • Uvedení výše příspěvku,
 • Pravidla pro nová loga používaná odbočkami.

Návrh nového znění stanov je zpracován a bude rozeslán k připomínkám určeným osobám.

Stanovy byly rozeslány dne 19. 5. 2022 př. Ocetníkem všem pověřeným dle dohody: př. Chmelík, př. Krula, př. Smetana. př. Váňa. Nutno připomínkovat (zatím bez odezvy!) a následně odsouhlasit s právníkem. Stanovy by měli být přijaty na nejbližší VH OP (jaro 2023)

Úkol probíhá

Úkol 25/2: V souvislosti s úkolem na postupnou implementaci dokumentů GDPR je třeba uzavřít smlouvy s osobami, které mají přístup k evidenčním datům FO-OP a definovat jejich přístupová práva.

Zatím projednáno ústně, bylo doporučeno uzavřít dohody o provedení práce pro spolupracovníky sekretariátu, podmíněné jejich závazkem dodržování předpisů GDPR. Konečná verze dohod připravených př. Ocetníkem čeká na podpisy.

Úkol probíhá.

Úkol 27/5: Nový software pro sekretariát Odboru přátel. Př. Ocetník bude dohlížet na implementaci nového SW. Požadujeme určitý stupeň univerzálnosti předávané SW aplikace, abychom nebyli při jejím provozu a zajištění udržitelnosti zcela závislí na dodavateli. Vzhledem k nečinnosti společnosti Get-Media byla zakázka projednána se zástupci společností D&C, s.r.o. a spolupracující Zengres s.r.o. Společnost Get.Media vrátila provozní zálohu.

Úkol probíhá.

Úkol 29/4: Adopce hrobu Jana Vaníka. 

Adopce hrobu byla schválena, hrob přešel do našeho nájmu na období 10 let. Dostali jsme tři cenové nabídky na opravu, výše nabídek se pohybuje okolo 80 tis. Kč. Stále hledáme levnější variantu. Budou osloveny další dvě firmy.

Úkol trvá.

Úkol 4/4: Př. Vršecký ve spolupráci s př. Pomikalem zjistí možnosti renovace historické vlajky OP. Na základě informací př. Pomikala byla vybrána společnost pro renovaci. Vlajka byla předána, renovace by měla být dokončena v únoru 2023, cena bude ještě upřesněna. Práce probíhají, byla pořízena fotodokumentace. Renovace by se měla završit v první polovině března.

Úkol probíhá.

Úkol 5/1:

Pro získání ISSN a tím možnosti řádného prodeje v síti prodejen tiskovin bude provedena registrace našeho periodika do evidence periodického tisku jejíž provozování je v gesci Ministerstva kultury. Proběhlo jednání na MK ČR z kterého vyplynuly některé úkoly. Titul (ČBL) je třeba zaregistrovat na MK ČR. Na základě této registrace obdržíme od Českého národního střediska ISSN identifikační číslo periodika. Následně nám vznikne povinnost odesílat jednotlivá vydání ČBL určeným organizacím. 

Registrace na MK ČR proběhla, nový výtisk bude poskytnut určeným organizacím a dodán do Národní knihovny spolu s tiráží obsahující technické informace. Identifikační číslo ISSN nám vydá Národní technická knihovna

Úkol probíhá.

Úkol 5/3: Strukturovanou žádost ohledně uznání titulů Slavie vč. výhry v Charity Cup z počátku minulého století adresovanou FAČR připraví př. Váňa. Po rozhodnutí SK Slavia – fotbal a. s., že žádost o uznání titulů získaných před rokem 1901 uplatňovat nebude, přestáváme daný úkol sledovat. Podklady pro žádost (strukturovaný důkazní materiál, průvodní dopis) byly Slavii předány, z našeho pohledu byl úkol splněn.

Úkol 7/2: Domluvit schůzku za účasti vedení fotbalové Slavie, architekta a zástupců výboru OP, za účelem prezentace projektu důstojné instalace stožáru na klubovou vlajku před fotbalovým stadionem v Edenu a rozhodnutí o dalším postupu. Odpovídá př. Ocetník.

Př. Ocetník dohodl termín jednání, který byl poté posunut na období po 12. prosinci 2022. V současnosti se zatím nepodařilo s vedením fotbalové Slavie termín stanovit.

Úkol trvá.

Úkol 8/2: Př. Vavřina určí, které věci z pozůstalosti př. Dobiáše se využijí a ponechají a které věci jsou nepoužitelné.

Úkol probíhá.

Úkol 8/3: Př. Kubálková zaktualizuje a rozešle konečný obsah ČBL.

Úkol splněn.

Úkol 9/1: Předseda ve spolupráci s hospodářem zajistí finanční vyrovnání s Tribunou Sever.

Úkol trvá.

Úkol 9/2: Př. Ocetník zajistí vypracování smlouvy o sponzorských darech v souvislosti s finanční podporou Setkání slávistů v Třebíči.

Úkol trvá.

Úkol 9/3: Př. Ocetník zajistí zveřejnění termínu Setkání slávistů na webu i portálu FO-OP.

Úkol probíhá, termín byl zveřejněn na portálu FO-OP a na sociálních sítích. Článek s termínem konání na webu FO-OP zatím chybí. 

Úkol 9/4: Př. Vršecký zajistí objednání plastových karet pro zhotovení členských průkazů OP.

Úkol splněn.

Úkol 9/5: Př. Ocetník zadá dotisk 2000 ks papírových průkazů OP.

Úkol splněn.

 • Informace předsedy

Př. Ocetník zmínil:

 • Na jaře 2023 proběhne valná hromada FO-OP, na které by mělo být schváleno nové znění stanov. Zatím nedorazily žádné připomínky k navrhovanému znění. Předběžný termín byl stanoven na 29. 4., ale ještě bude upřesněno dle aktuálního stavu

Úkol 10/1: Př. Ocetník navrhne a rozešle jednotlivé body programu VH. Zároveň připraví text pozvánky.  

 • Dle informace od př. Pomikala se syn Bicana snaží vyprodávat pamětní věci po svém otci, přičemž si stanovuje vysoké ceny. Proběhla diskuse o předmětných věcech a případné koupi některé z nich. Z diskuse vyplynul zájem o koupi alba výstřižků z osobního života, požadovaná cena je 60 tis. Kč. Konečné rozhodnutí o koupi bude přijato až po osobní prohlídce alba. Prohlídky se zúčastní př. Ocetník, Pomikal a Váňa.
 • SK Slavia – fotbal řeší nižší návštěvnost na zápasech včetně nízkého procenta účasti vlastníků permanentek. Na návštěvnosti se negativně projevují náklady (cestovné, parkovné, vstup, občerstvení), které se mohou u přespolních fanoušků vyšplhat až na 1 tis. Kč za jednu návštěvu. Velkou roli hraje i ztráta času, případně i snížený pocit bezpečí na stadionu.

Po diskusi byla přijata podpora pro:

 • Organizaci sběrných autobusů v den zápasu, které by projížděly oblastmi s větší koncentrací fanoušků
 • Organizování fanzóny
 • Více gastronomických bodů s posezením přímo u stadionu

Úkol 10/2: Př. Veselý a Gavlák se pokusí zorganizovat pilotní autobus, který by svezl fanoušky z oblasti kolem Dětenic a Rožďalovic na některý z jarních zápasů.

 • Aktivitu senátora prof. MUDr. Pirka ohledně instalace madel pro seniory na stadionu, které by ulehčily pohyb tělesně postiženým seniorům.
 • Informace hospodáře

Byla podána informace o stavu finančních prostředků na jednotlivých typech bankovních účtů OP.

Pro lepší přehled o hospodaření bude zpracována účelová excelovská tabulka.

 • Informace zástupce kontrolní komise

Kontrolní komise neměla žádnou připomínku.

 • Informace sekretáře

Př. Vršecký informoval o připravované aktualizaci členské základny FO-OP.

K poslednímu únoru 2023 budou vyřazeni členové FO-OP, kteří nezaplatili členské příspěvky v roce 2022 a svůj dluh neuhradí do konce února 2023. Vyřazení těchto členů pravděpodobně ovlivní i počet registrovaných odboček.

 • Informace o Červenobílých listech

O stavu předávaných příspěvků referovala př. Kubálková. Téměř všechny články byly dodány, číslo se věnuje tématu Slavia a umění.

Na kompletaci článků, redakci i grafické úpravě se pracuje. Spolupráce se současným grafikem je výborná. Předpokládaný termín předání do tisku je první polovina března.  

Příští číslo ČBL by bylo dobré zkompletovat a vydat do začátku prázdnin. ČBL by mohly být tematicky zaměřeny na historii stadionů Slavie K 70. výročí otevření stadionu v Edenu.

 1. Informace o činnosti odboček

Byla podána informace o znovuzvolení př. Gavláka za předsedu odbočky Dětenice.

Plánují se akce:

03. 03. –     Univerzita Slavia v Klatovech

04. 03. –      Výroční schůze odbočky Česká Lípa

11. 03. –      Maškarní rej v Rožďalovicích

11. 03. –     Schůze ve Veleni

24. 03. –     Akce odbočky Strakonice v místním pivovaru

Letošní Setkání slávistů je naplánované na 23.-25. června. 

Výhledově se plánuje bowling v režii př. Janáčka a derby mezi odbočkami Dětenice a Rožďalovice, obě akce proběhnou pravděpodobně v září 2023.

 1. Různé

Bylo probíráno:

 • Zatím není znám zájemce o uspořádání Setkání slávistů v roce 2024.
 • SK Slavia Praha, spolek projevila zájem o instalaci reprezentativního stožáru s vlajkou Slavie. Nesouvisí s úkolem 7/2, který řeší instalaci stožáru před fotbalovým stadionem.

Úkol 10/3: Př. Váňa se spojí s architektem a prodiskutují možné řešení včetně umístění stožáru v areálu Slavie. 

Datum, čas a místo dalšího zasedání výboru FO-OP bude upřesněno. 

Zapsal dne 21. února 2023 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..