FOTBALOVÝ ODDÍL SK SLAVIA PRAHA – ODBOR PŘÁTEL -ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FOTBALOVÉHO ODDÍLU – ODBORU PŘÁTEL, konané dne 26. května 2013 v hotelu Slavia v pražském Edenu

1. Jednání řádné valné hromady Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel (dále jen VH) bylo zahájeno v 13:40 hod. Předseda Fotbalového oddílu SK Slavia Praha-Odboru přátel (dále jen FO-OP) Ing. Ladislav Adamec pronesl úvodní přivítání a předal řízení valné hromady př. Ing. Václavu Smetanovi, který byl pověřen řízením VH.

2. Ing. Smetana přivítal účastníky VH a přítomné hosty, pana Miroslava Držmíška, sportovního ředitele a člena představenstva SK Slavia Praha – fotbal, a.s., pana Ing. Jiřího Huptycha, předsedu představenstva SK Slavia Praha, o.s. a pana Ing. Tomáše Dvorského, Ph.D., předsedu Fanklubu. Následně seznámil přítomné s návrhem výboru FO-OP na obsazení pracovního předsednictva VH, jmenovitě Ing. Ladislav Adamec, RNDr. Michal Dobiáš, Ing. Václav Smetana (pověřen řízením VH), PaedDr. Petr Kment a Ing. Ing. Jan Chmelík (zapisovatel VH). Návrh byl hlasováním VH schválen.

3. Ing. Smetana představil návrh programu VH. Navrhovaný program byl hlasováním schválen. Přítomní byli následně seznámeni se zněním jednacího řádu a volebního řádu VH. Přítomní byli vyzváni k připomínkám.

Byla vznesena připomínka ohledně přihlášek do diskuse, které dle jednacího řádu se mají podávat do rukou předsednictva. V dané době nebyly přihlášky k dispozici, předsednictvo navrhlo osobní přihlašování do diskuse zvednutím ruky. Změna byla odsouhlasena. Následným hlasováním byl jednací a volební řád schválen všemi hlasy.

4. Proběhla volba mandátové, volební a návrhové komise.

 • Do mandátové komise byli navrženi přátelé RNDr. Michal Dobiáš, Mgr. Petr Vršecký a Pavel Moulis. Složení mandátové komise bylo schváleno všemi hlasy.
 • Do volební komise byli navrženi Jindřich Riesner, MUDr. Michael Janáček a Jiří Horáček. Na návrh z pléna byla komise doplněna o př. Kropáčka z odbočky Příbram. Složení volební komise bylo poté schváleno všemi hlasy.
 • Do návrhové komise byli navrženi PaedDr. Petr Kment, Ing. Martin Krob a Miroslav Pomikal. Složení návrhové komise bylo schváleno všemi hlasy.

5. Ing. Ladislav Adamec přednesl zprávu o činnosti FO-OP v období od poslední VH. V hlavních bodech obsahovala:

 •  Zprávu o složení a činnosti výboru
 •  Přehled činností a aktivit pořádaných v rámci FO-OP v minulosti, aktivity na odbočkách např. Setkání slávistů, Slávistický večer, vydávání Červenobílých listů
 •  Statistické údaje o členské základně
 •  Úkoly a akce do budoucna
 •  Zhodnocení osobní práce a poděkování za podporu vzhledem k ukončení působení ve výboru FO-OP
 •  Oznámení změny na postu sekretáře FO-OP
 •  Historii FO-OP
 •  Stěžejní akce a projekty, Setkání slávistů, Univerzita Slavia
 •  Závěrečné hodnocení

Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

6. Zprávu o hospodaření FO-OP podal rovněž Ing. Ladislav Adamec. Zpráva o hospodaření se týkala účetního roku 2012. Byly zrekapitulovány příjmy i výdaje. Celková bilance roku 2012 vykázala mírný zisk ve výši cca 12 000,-Kč. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

7. Ing. Adamec následně přednesl návrh rozpočtu FO-OP na rok 2013. Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. Celkové objemy příjmů a výdajů jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2012. Stěžejním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky a příspěvky od sponzorů. Nadále platí, že nelze počítat s příjmy z dotací ani se ziskem ze zájezdů, v současné situaci se tento typ příjmu jeví jako málo pravděpodobný. Úplný text návrhu rozpočtu je přiložen k zápisu z VH.

8. Zprávu kontrolní komise přednesl MUDr. Michael Janáček. Byla provedena kontrola výběru a evidence členských příspěvků, kontrola zápisů v pokladní knize, včetně kontroly pokladních dokladů a správnosti vykazování účetních operací. Rovněž byla provedena namátková kontrola účetních příjmových a výdajových dokladů. Byla provedena namátková kontrola bankovních výpisů. Kontrolní komise konstatovala, že účetní doklady jsou vedeny řádně pečlivě, průkazně a v souladu se zákony a účetními předpisy. Vykazované náklady jsou hospodárné a v souladu se schváleným rozpočtem FO-OP pro rok 2012. Kontrolní komise neřešila v uplynulém období žádnou stížnost od členů FO-OP či odboček. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

9. Proběhlo slavnostní předání pořadatelství celostátního setkání odboček FO-OP. Pořadatelem v roce 2013 je odbočka OP ve Šternberku. Slavnostní předání standarty z rukou minulých pořadatelů ze Žilova, zastoupených přítelem Moulisem, provedli Ing. Adamec a RNDr. Dobiáš. Za nové pořadatele převzal standartu př. Vavruša, který ve svém projevu pozval všechny odbočky a členy FO-OP na Setkání pořádané poprvé v historii Setkání na Moravě.

10. Návrh na změnu stanov FO-OP přednesl PaedDr. Petr Kment. Seznámil přítomné s důvody, které vedly k potřebě změnit stávající stanovy. Některé pasáže současných stanov již neodpovídají realitě. Idea nových stanov zůstává stejná, chceme podporovat nositele fotbalu ve Slavii, ale zároveň spolupracovat se všemi oddíly v rámci celé SK Slavia Praha. Cílem je nejen integrace fanoušků fotbalu, ale fanoušků celé Slavie. Následně byly představeny a vysvětleny změny v jednotlivých bodech stanov. Nově se např. zavádí čestná funkce „Čestný reprezentant FO-OP“, který by měl pomoci zvýšit propagaci a prestiž FO-OP.

Úplný text nových stanov je přílohou zápisu z VH.

11. Po představení znění nových stanov FO-OP proběhla diskuse přítomných. V ní vystoupili všichni hosté.

• Miroslav Držmíšek: Hned na úvod odpověděl na dotaz př. Votruby ohledně zranění fotbalisty Dobrotky. Dobrotka měl plicní problémy. Následně poděkoval za pozvání na VH, pozdravil všechny účastníky a omluvil z rodinných důvodů nepřítomného pana Adama Řebíčka, předsedu představenstva a finančního ředitele společnosti SK Slavia Praha-fotbal, a.s.. Zmínil jednání o prodloužení smlouvy s fotbalistou Hubáčkem. Na otázku z pléna ohledně generálního sponzora Slavie odpověděl, že doposud dohoda s nikým uzavřena nebyla. V další diskusi je připraven odpovědět na případné další otázky z pléna.

• Ing. Jiří Huptych pozdravil přítomné za SK Slavia Praha o.s. a poděkoval za pozvání na VH. V současnosti má SK Slavia Praha 27 oddílů a jako 28. oddíl podal žádost o registraci oddíl basketbalu žen. Tímto svým počtem oddílů je SK Slavia největším sportovním klubem v ČR. Dále hovořil o financování sportovního klubu vzhledem k výpadku příjmů od Sazky. Problémy se daří překonávat díky grantům. Finanční prostředky jsou především směrovány na údržbu majetku, provoz zařízení a samozřejmě i na rozvoj mládeže. Zmínil i historii výstavby fotbalového stadionu, který byl postaven pomocí soukromých subjektů a nepatří tedy přímo Slavii, ale je zajištěno jeho užívání. Zhodnotil obecně situaci fotbalu ve Slavii.

• Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.: Poděkoval za pozvání a spolupráci s FO-OP, věří, že výhledově se najde způsob, jak obě sdružení fanoušků sjednotit. Nakonec vyzval k vyjádření názorů na sjednocení všechny kandidáty do výboru FO-OP.

• Jiří Havlíček: Je pro sjednocení a věří v jednotící sílu FO-OP. Doufá, že FO-OP, Fanklub i Tribuna Sever splyne v jeden subjekt.

• Petr Kment: Promluvil o problémových otázkách spojení, např. problému shodnout se na názvu cílového subjektu.

• Jan Chmelík: Zhodnotil průběh jednání o sjednocení FO-OP a Fanklubu, která probíhala. Problém nebyl jen s názvem, ale i ve způsobu sjednocení a v další formě existence Fanklubu, zda jako subjektu s právní subjektivitou uvnitř FO-OP či formou individuálního členství spojenou i se změnou názvu vlastního FO-OP.

• Václav Smetana: Podpořil sloučení FO-OP a Fanklubu, zároveň se vyslovil pro variantu právní subjektivity Fanklubu v rámci FO-OP.

• Jiří Havlíček: Rovněž podporuje variantu s právní subjektivitou s tím, že pražští individuální členové by mohli být členem subjektu-odbočky Fanklub.

• Ladislav Adamec: Pokud by Fanklub měl svou právní subjektivitu, nikdo by nebránil pořádat jeho akce pod názvem Fanklub, byť by byl součástí FO-OP.

• Martin Krob: Vrátil se k problému názvu FO-OP po případném sloučení s Fanklubem. Z logiky věci se menší přizpůsobuje většímu. Příkladem může být integrace Prahy, Vršovice jsou součástí Prahy, ale při slučování se zachoval název Praha.

• Michal Dobiáš: Vyslovil se pro sloučení s Fanklubem. Zároveň hovořil o provozu webu FO-OP a o otázkách týkajících se časopisu Červenobílé listy, který FO-OP vydává.

• Petr Vršecký: Podpořil sloučení FO-OP s Fanklubem. Zároveň referoval o vzniku nové odbočky „Tribuna Sever“, která integruje příslušníky skupiny Tribuny Sever do FO-OP.

• Př. Votruba: Zmínil problém s pozvánkami a vstupenkami na oslavu 120. výročí založení Slavie konaného na galavečeru v Národním divadle. Ostře zkritizoval výbor FO-OP, který pro členy na odbočkách nedokázal zajistit odpovídající počet vstupenek.

• Ladislav Adamec: Odpověděl př. Votrubovi, akci nepořádal FO-OP ale SK Slavia Praha fotbal a.s., která si na organizaci sjednala agenturu. Předseda FO-OP byl oficiálně informován, že pro zástupce FO-OP jsou připraveny pouze 3 vstupenky. Někteří členové (Dobiáš, Moulis) obdrželi nakonec osobní pozvánky jako odměnu za své aktivity týkající se Slavie. Vzhledem k tomu, že nakonec nebyla zcela vyčerpána kapacita ND, získali někteří členové FO-OP díky svým osobním kontaktům pozvánky navíc. Oficiální nabídku ze strany akciové společnosti na zvýšení počtu vstupenek však výbor FO-OP nedostal.

• Jiří Havlíček: Účast, tj. pozvánky, zajišťovala najatá agentura, potvrdil slova předsedy Adamce, že oficiální cestou nešlo vstupenky získat.

• Václav Smetana: Představitelé SK Slavia Praha fotbal a.s. měli svou představu, která se zcela nenaplnila.

Na téma proběhla i další diskuse v plénu, padly různé připomínky, například absence uvedení jmen předsedů FO-OP v některém z vystoupení na galavečeru.

• Miroslav Držmíšek: Vyjádřil se k akci oslav 120. výročí vzniku Slavie. Bohužel nebyl v přípravném výboru, stížnosti na účast, tak jak byla zajištěna, byly i v rámci vlastní akciové společnosti. Do ND se nedostali ani někteří členové sportovního úseku Slavie.

Zároveň odpověděl na některé následné dotazy:

i. Opětně zopakoval, že hlavní sponzor zatím není znám.
ii. Trenér Petrouš má smlouvu do 30. 6. 2013. Zatím se s jiným trenérem nejedná, vše bude záležitostí jednání po skončení sezóny.
iii. Pan Poustka má smlouvu do 30. 6. 2013 a předpokládá se, že bude poté angažován sportovním úsekem.

Po vystoupení pana Držmíška př. Smetana ukončil diskusi.

12. RNDr. Dobiáš, předseda mandátové komise, seznámil přítomné s účastí na VH. Účastní se celkem zástupci 17 odboček, z toho je 68 účastníků s hlasem rozhodujícím. Kvalifikovaná většina potřebná pro přijetí návrhu je tudíž 35 hlasů. Valné hromady se dále účastní 4 hosté.

13. Ing. Václav Smetana dal hlasovat o přijetí nových stanov FO-OP.
Výsledky hlasování: 67 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Nové stanovy FO-OP byly schváleny.

14. Ing. Smetana seznámil přítomné s pravidly voleb do výboru a kontrolní komise FO-OP.

Následně se slova ujal předseda volební komise Jindřich Riesner. Seznámil účastníky VH s návrhem kandidátky do výboru a kontrolní komise, jak ji předložil stávající výbor FO-OP. Představil jednotlivé kandidáty spolu s uvedením stručné charakteristiky. Na závěr vyzval plénum o případné doplnění obou kandidátek.

Jindřich Riesner poté vyzval k volbám, po dobu volby a následného počítání hlasů byla vyhlášena přestávka.

15. O výsledcích voleb informoval předseda volební komise Jindřich Riesner. Dle zjištění mandátové komise bylo v době voleb přítomno 64 účastníků VH. Do urny bylo v řádně vyhlášeném čase vhozeno celkem 64 volebních lístků, z toho bylo 62 platných volebních lístků do výboru i kontrolní komise FO-OP. Dva volební lístky byly neplatné.

Výsledky voleb do výboru FO-OP:

PaedDr. Petr Kment 57 hlasů
Ing. Jan Chmelík 57 hlasů
Př. Pavel Moulis 56 hlasů
Ing. Martin Krob 54 hlasy
RNDr. Michal Dobiáš 50 hlasů
Mgr. Petr Vršecký 49 hlasů
Ing. Václav Smetana 48 hlasů
Př. Miroslav Pomikal 48 hlasů
JUDr. Vlastimil Váňa 42 hlasy
Př. Jiří Havlíček 37 hlasů
Př. Josef Vondrka 19 hlasů

Složení nového výboru FO-OP je (abecedně):
Dobiáš, Chmelík, Kment, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký.
Prvním náhradníkem v případě odstoupení některého ze členů výboru je př. Jiří Havlíček.

Výsledky voleb do kontrolní komise FO-OP:

MUDr. Michael Janáček 55 hlasů
Př. Jiří Horáček 50 hlasů
Př. Karel Vavřina 49 hlasů

Složení nové kontrolní komise FO-OP je (abecedně):
Horáček, Janáček, Vavřina

16. Proběhla volba delegátů na VH SK Slavia Praha, o.s., přesné datum nebylo zatím stanoveno. Ing. Smetana seznámil přítomné se jmény navržených delegátů a dal hlasovat. Navržení delegáti byli schváleni.

17. PaedDr. Petr Kment poděkoval odstupujícímu předsedovi Ing. Ladislavu Adamcovi za dvanáctileté vedení FO-OP. Popřál mu mnoho úspěchů v jeho další činnosti a pevné zdraví.

18. PaedDr. Petr Kment, předseda návrhové komise, přečetl návrh usnesení VH FO-OP. Hlasováno. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. Přijaté usnesení VH FO-OP je přílohou zápisu z VH.

19. Řídící schůze Ing. Smetana poděkoval závěrem všem účastníkům VH za účast a popřál Slavii hodně úspěchů v následujícím období. Jednání VH FO-OP bylo poté ukončeno.

Dne 26. května 2013 zapsal Ing. Jan Chmelík

Za správnost Ing. Václav Smetana, řídící VH