Zápis č. 22

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s. konaného dne 12. února 2020 v hotelu Slavia

 • Přítomni:
  • Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Moulis, Ocetník, Smetana, Tomčišin, Váňa, Veselý, Vlnas
 • Sekretariát:
  • Vršecký
 • Kontrolní komise:
  • Vavřina
 • Omluveni:
  • Havlíček, Krula, Pomikal 
 1. Schválení programu
  1. Program byl schválen všemi hlasy.
 2. Schválení zápisu
  1. Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.
 3. Informace z dění SK Slavia Praha, spolek
  1. Př. Chmelík informoval o jednotlivých bodech probíraných na zasedání představenstva SK Slavia Praha, spolek. Zmínil:
   1. Zprávu kontrolní komise z prohlídky zařízení provozovaných společností Halové sporty spol. s r.o., která proběhla dne 30. 1. 2020.
   2. Vznik Národní sportovní agentury, grantové programy pro rok 2021 budou vyhlašovány již Národní sportovní agenturou, nikoliv MŠMT.
   3. Plán investičních projektů, navrhují jednotlivé oddíly a měly by být dodány do konce února 
   4. Nabídku pana Boučka na odprodej svého podílu na hotelu Slavia.
   5. Proběhnuvší schůzku se zástupci nově přijatého oddílu SK Slavia Praha – basketbal. Oddíl získal pro příští sezónu licenci na 2. ligu a má přání hrát mistrovská utkání na Slavii.
   6. Fungování nového závorového systému a dalších krocích týkajících se dopravní obslužnosti a informačních tabulí v areálu.
   7. Přípravu nových webových stránek spolku, s jejichž tvorbou pomáhá př. Ocetník.   
 4. Kontrola úkolů
  1. Úkol 9/7: 
   1. Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů GDPR a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR. Je třeba doplnit pravidla týkající se smluvních vztahů. 
   2. Proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti př. Janáčka, Kruly a Ocetníka. Př. Krula doplní zbylé detaily.
   3. Úkol je před dořešením.  
  2. Úkol 10/2: 
   1. Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.
   2. Soupis věcí uložených v muzeu a archivu byl proveden, zbývá akceptace ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a vzájemné odsouhlasení si dalšího postupu dle schváleného scénáře: 
   3. Převoz věcí z archivu Slavie do prostor pod kontrolou FO-OP 
   4. Smlouva o zápůjčce věcí v majetku FO-OP společnosti SK Slavia Praha – fotbal a. s.
   5. Dojednat s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. způsob dalšího nakládání s historickými předměty
   6. Úkol probíhá.  
  3. Úkol 17/3: 
   1. Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Smlouvu řeší právník a. s. v souvislosti se smlouvou mezi a. s. a Fanklubem.
    1. Úkol trvá.
   2. Úkol 19/1: 
    1. Řešení tisku členských karet. Př. Pomikal dodal grafický návrh karty. Předtištění grafického návrhu zajistí Lukáš Vala, dodání grafického návrhu Valovi zajistí př. Pomikal ve spolupráci s př. Vršeckým. Program na dotisk osobních údajů člena by měl být hotov 20. ledna 2020, řeší př. Eisenhut. Oproti předchozím údajům se doplní datum platnosti karty.
    2. V současnosti se čeká na dodání předtištěných karet, dodání karet se zdrželo vzhledem k úpravám textů na kartě i celkového grafického řešení. Softwarové řešení dotisku je připraveno, tiskárna nakonfigurována.
    3. Úkol probíhá.
   3. Úkol 19/4: 
    1. Sekretariát bude v souvislosti s placením příspěvků informovat členy FO-OP o zrušení účtu u České spořitelny. Při rozesílání ČBL bude zajištěno vložení informace o zvýšení členského příspěvku FO-OP a o účtu, na který se budou příspěvky posílat. S použitím složenek se již nepočítá.
    2. Úkol splněn.
   4. Úkol 19/5: 
    1. Př. Ocetník dojedná převzetí účetnictví FO-OP pí Altmannovou. V případě souhlasu připraví ve spolupráci se sekretariátem výpověď smlouvy s účetní firmou Ježek.
    2. Úkol splněn.
   5. Úkol 19/6: 
    1. V případě převodu účetnictví, podmíněno souhlasem pí Altmannové, sekretariát vypoví současnou smlouvu s účetní firmou Ježek.  
    2. Úkol splněn.
   6. Úkol 20/2: 
    1. Sekretariát připraví seznam členů platících plnou výši členských příspěvků a pošle jej řediteli spolku SK Slavia Praha p. Pluchovi. Na seznamu pracuje př. Ocetník. Výbor FO-OP schválil možnost členů FO-OP, kteří nebudou primárně na seznamu členů, za které odvede FO-OP zvýšené členské příspěvky spolku SK Slavia Praha, doplatit si rozdíl a zařadit se na seznam členů platících plnou výši příspěvků. 
    2. Úkol splněn, vše je dohodnuto.
   7. Úkol 20/4: 
    1. Př. Vršecký osloví patentové zástupce v souvislosti s prodloužením a novou registrací ochranných známek FO-OP a Odboru přátel.
    2. Úkol splněn, získán i příslib levnější realizace.
   8. Úkol 21/1: 
    1. Př. Vršecký zjistí možnost rezervace prostor pro valnou hromadu FO-OP spolu s možností občerstvení v místě.
    2. Úkol splněn.
   9. Úkol 22/2: 
    1. Př. Janáček zajistí sepsání odpovědi na stížnost člena bývalé odbočky Stachy.
    2. Úkol trvá.
 5. Slavistický večer 2020
  1. Zajištění večera i program byl hodnocen účastníky, kterých se sešlo cca 120, kladně. Všechny uložené úkoly byly splněny. Velký ohlas mělo zaměření celého večera na propagaci pořízení věrné repliky Středoevropského poháru, která byla po část akce důstojně umístěna přímo v sále s možností fotografování. Pozitivní věcí byla dražba dresu hráče Hušbauera, výtěžek z ní spolu s dalšími dary bude použit na renovaci hrobu jednoho ze zakladatelů sportovní Slavie Jaroslava Hausmana.
  2. Z hlediska čistě ekonomického Slávistický večer nepřinesl finanční zisk. Příjmy ze vstupného činily 16.250,-Kč, výdaje přesáhly 40 tis. Kč. Pronájem prostor v hotelu IRIS byl zdarma, je však třeba počítat s tím, že v budoucnu bude již zpoplatněn minimální částkou 10 tis. Kč. V následné diskusi př. Krob doporučil dodržet tradici pořádání Slávistických večerů na stadionu. K větším příjmům by mohla pomoci tombola, která tentokrát chyběla. Zajištění V.I.P, hostů by zase pomohlo zvýšit návštěvnost. 
  3. Původní záměr poblahopřát Rudolfu Jelínkovi k 85. narozeninám nebyl naplněn, vzhledem k jeho zdravotní indispozici.
  4. Úkol 22/1: 
   1. Př. Váňa ve spolupráci s př. Vršeckým zajistí písemné blahopřání Rudolfu Jelínkovi. 
  5. Pracovní skupina, která připravovala konání Slávistického večera, bude připravena začít přípravu následného ročníku okamžitě. V této souvislosti př. Janáček informoval o zájmu Fanklubu podílet se pořadatelsky na příštím Slávistickém večeru. 
 6. Příprava valné hromady
  1. Př. Vršecký zjišťoval možná místa pro pořádání valné hromady. V hotelu IRIS bychom zaplatili 10 tis. Kč, v hotelu Slavia by byly prostory zapůjčeny zdarma. Výbor na základě těchto informací rozhodl o pořádání valné hromady FO-OP v hotelu Slavia v termínu 28. března od 13:00 hod.
  2. Výbor schválil občerstvení ve výši 5 tis. Kč a zaslání pozvánky na valnou hromadu řediteli SK Slavia Praha, spolek p. Pluchovi a předsedovi představenstva SK Slavia Praha Jiřímu Vrbovi.
  3. Úkol 22/2: 
   1. Př. Vršecký zajistí pozvání výše uvedených představitelů SK Slavia Praha, spolek. 
  4. Proběhla diskuse o možných změnách stanov FO-OP.
  5. Úkol 22/3: 
   1. Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík.
   2. Výbor se rovněž zabýval možností ocenit některé členy FO-OP, byly přijaty návrhy na ocenění př. Donnera a Zajíčka z odbočky Klatovy.
  6. Úkol 22/4: 
   1. Grafický návrh uznání zajistí př. Pomikal, textovou část př. Váňa. Př. Moulis připraví zdůvodnění udělení ocenění př. Zajíčkovi, př. Váňa obdobně př. Donnerovi.
  7. Úkol 22/5: 
   1. Př. Moulis vyzve nové odbočky, aby se na valné hromadě krátce představily.
 7. Informace předsedy
  1. Př. Janáček zmínil:
   1. Smlouvu s Fanshopem – jedná se o nastavení slev pro členy FO-OP spolu s výší platby za poskytnutou licenci k používání loga i vlajek FO-OP, nově by se platba za licenci zvedla. 
   2. Př. Ocetník vyvolal hlasování o výhradním právu Fanshopu používat uvedené symboly FO-OP, zda by nebylo vhodné, aby se tato možnost používat symboly FO-OP umožnilo i jiným subjektům.
   3. Hlasování výboru potvrdilo výhradní právo Fanshopu, Pro hlasovalo 6 členů, nikdo proti, 4 se zdrželi.
  2. Úkol 22/6: 
   1. Členové výboru si prostudují smlouvu s Fanshopem a případně si připraví připomínky.
  3. Setkání s předsedou Fanklubu p. Dvorským.
   1. Na setkání si p. Dvorský stěžoval na verbální útoky členů FO-OP na Fanklub na sociálních sítích. Výbor konstatoval, že nelze kontrolovat vyjadřování členů FO-OP na webových stránkách. 
   2. V rámci rozvíjení vzájemných vztahů Fanklub nabídl spolupráci v těchto oblastech:
    1. Finanční příspěvek pro pořadatele Setkání slávistů
    2. Již výše zmíněnou spolupráci při přípravě Slávistického večera
    3. Spolupráci při pořádání výjezdů
   3. Ani další spolupráci s Fanklubem při naplňování společných zájmů se nevyhýbáme.
   4. Možnost provozovat před domácím utkáním Slavie prodejní stánky FO-OP.
 8. Informace zástupce kontrolní komise
  1. Př. Vavřina informoval o kontrole činností sekretariátu FO-OP. Oproti minulému období se práce sekretariátu zlepšila. Podrobná zpráva bude k dispozici na příštím zasedání výboru.
 9. Informace hospodáře
  1. Př. Ocetník informoval přítomné o stavu finančních prostředků ke dni schůze
  2. Na webové stránky bude dána informace o aktuální výši členských příspěvků, které byly na minulé valné hromadě navýšeny.
 10. Informace sekretáře
  1. Z evidence členů bylo vyřazeno 360 neplatících. V současnosti evidujeme 5559 členů a 138 odboček.
  2. Na odbočky a členům byly distribuovány Červenobílé listy. Velká pochvala náleží za pomoc při přípravě k odeslání manželům Dvořákovým.
  3. Ne všichni členové FO-OP dostali členskou kartu pro rok 2019. Výbor rozhodl, že všichni, kteří se přihlásí, budou dodatečně uspokojeni. Karty budou k dispozici po 15. 3. 2020. 
 11. Informace o Červenobílých listech
  1. Červenobílé listy vydání 2/2019 bylo dokončeno, vytisknuto a rozesláno. Po jednom výtisku dostali členové představenstva SK Slavia Praha, spolek i členové vedení akciové společnosti SK Slavia Praha – fotbal.
 12. Informace o sociálních sítích
  1. Výbor ocenil př. Ocetníka a Tomčišina za publikovaný rozhovor týkající se průběhu valné hromady ve Veleni.
 13. Informace o činnosti odboček
  1. Př. Moulis informoval o akcích na odbočkách.
   1. Konalo se:
    1. 25. 01. 2020 – Kamenice n. Lipou              Obrodná schůze  
    2. 01. 02. 2020 – Klatovy                   Valná hromada v hotelu Rozvoj, oslava 10. výročí obnovení činnosti, Univerzita Slavia
    3. 01. 02. 2020 – Strakonice               Slávistické vepřové hody na Křemelce
    4. 01. 02. 2020 – Havlíčkův Brod       Turnaj ve stolním tenise
    5. 05. 02. 2020 – Praha, Area 114       Beseda s pány Tvrdíkem a Syrovátkou
   2. Připravuje se:
    1. 13. 02. 2020 – Příbram                   Valná hromada v restauraci Na Marii
    2. 14. 02. 2020 – Brandýs n. O.           Valná hromada
    3. 29. 02. 2020 – Brandýs n. O.          Mariášový turnaj
  2. Byla prodiskutována současná situace a možnosti zajištění účasti představitelů a hráčů SK Slavia Praha fotbal, a. s. na akcích odboček. Zástupcům Slavie se předává pro informaci tabulka akcí, avšak vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy či programu A týmu nelze garantovat byť i přislíbenou návštěvu konkrétních hostů.
  3. Kalendář akcí je k dispozici na portálu FO-OP.
 14. Různé
  1. Př. Veselý podal první informaci o stavu příprav na Setkání slávistů 2020 v Rožďalovicích. Požádal o pomoc při zajištění účasti předsedy představenstva akciové společnosti pana Tvrdíka. O jeho možné účasti však platí již výše uvedené v předchozím bodu jednání.
  2. Dále požádal o zvýšení příspěvku na pořádání akce. Výbor po diskusi odhlasoval výši příspěvku 20 tis. Kč,
  3. Výbor doporučil pořadateli zveřejnit všechny možnosti pro ubytování.
  4. Př. Ocetník vznesl dotaz, zda je přijatelné i nadále, aby distribuce lístků, kterou zajišťuje sekretariát FO-OP, byla směrována pouze odbočkám a nikoli přímo individuálním členům. Odbočky jsou touto praxí zvýhodňovány. Tuto disproporci bude nutno řešit.
  5. Př. Ocetník dále informoval, že smlouva s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. se stále řeší, termín jejího podepsání je stanoven na 1. 7. 2020. Před jejím podepsáním je však nutné dořešit ze strany Slavie některé změny vztahů s Eden Arenou a.s. Až následně může být podepsána smlouva s FO-OP.
 15. Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 11. března 2020. Čas a místo jednání bude upřesněno.

Zapsal dne 12. února 2020 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..