ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FO – ODBORU PŘÁTEL

FOTBALOVÝ ODDÍL SK SLAVIA PRAHA – ODBOR PŘÁTEL

PRAHA 10, Vladivostocká 1460/2, PSČ 10005

ZÁPIS  Z  VALNÉ  HROMADY

FOTBALOVÉHO ODDÍLU – ODBORU PŘÁTEL,

konané dne 18. dubna 2010 v hotelu Slavia v Edenu

 1. Jednání řádné valné hromady Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel (dále jen VH) bylo zahájeno v 11:05 hod. Předseda Fotbalového oddílu SK Slavia Praha-Odboru přátel (dále jen FO-OP) Ing. Ladislav Adamec přivítal přítomné členy FO-OP a hosta, pana Ing. Tomáše Dvorského za Fanklub Slavia Praha. Následně předal slovo př. Ing. Václavu Smetanovi, který byl pověřen řízením VH.
 1. Ing. Smetana přivítal účastníky VH a seznámil přítomné s návrhem výboru FO-OP na složení pracovního předsednictva. Návrh byl VH po hlasování schválen. Pracovní předsednictvo pracovalo ve složení Ing. Ladislav Adamec, RNDr. Michal Dobiáš, Ing. Tomáš Dvorský, Ing. Jiří Havlíček, Ing. Jan Chmelík (zapisovatel VH) a  Ing. Václav Smetana (pověřen řízením VH).
 1. Ing. Smetana představil návrh programu VH. Navrhovaný program byl hlasováním schválen. Přítomní byli následně seznámeni se zněním jednacího řádu VH. Jednací řád VH byl schválen všemi hlasy.
 1. Proběhla volba mandátové a návrhové komise.
 • Do mandátové komise byli navrženi přátelé RNDr. Michal Dobiáš, Mgr. Petr Vršecký a Pavel Moulis. Složení mandátové komise bylo schváleno všemi hlasy.
 • Do návrhové komise byli navrženi Jindřich Riesner, JUDr. Pavel Kyzr a RNDr. Michael Eisenhut. Složení návrhové komise bylo schváleno všemi hlasy.
 1. Ing. Smetana vyhlásil minutu ticha k uctění památky polské vládní delegace, která zahynula při leteckém neštěstí u Smolenska.
 1. Ing. Ladislav Adamec přednesl zprávu o činnosti FO-OP v období od poslední VH. V hlavních bodech obsahovala:
 • Informaci o práci s členskou základnou, způsob uspokojování jejich potřeb.
 • Informaci o stavu členské základny FO-OP
 • Způsoby podpory činnosti odboček
 • Hodnocení způsobu mediální prezentace FO-OP (web, Červenobílé listy)
 • Hodnocení spolupráce s ostatními fanouškovskými subjekty Slavie

Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

 1. Zprávu o hospodaření FO-OP podal rovněž Ing. Ladislav Adamec. Zpráva o hospodaření se týkala účetního roku 2009. Byly zrekapitulovány příjmy i výdaje. Nenaplnění plánované příjmové stránky rozpočtu bylo způsobeno nižším objemem příjmů v oblasti dotací. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.
 1. Ing. Adamec následně přednesl návrh rozpočtu FO-OP na rok 2010. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Celkové objemy příjmů a výdajů se mohou změnit v závislosti na účasti Slavie v pohárové Evropě. Úplný text návrhu rozpočtu je přiložen k zápisu z VH.
 1. Zprávu kontrolní komise přednesl JUDr. Pavel Kyzr. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření a činnosti FO-OP. Konstatovala, že účetní doklady jsou vedeny řádně a úplně v souladu se zákony České republiky. FO-OP nemá žádné závazky po době splatnosti, stav konta je vyrovnaný. Kontrolní komise neřešila v uplynulém období žádnou stížnost od členů či odboček. Komise v rámci finančních úspor doporučila zvážit další používání legitimací se známkami, v budoucnu by mohly stačit členské karty. Dále doporučila zkontrolovat stav plnění smlouvy mezi FO-OP a společností SK Slavia Praha – fotbal a.s. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

10.  RNDr. Dobiáš, předseda mandátové komise, seznámil přítomné s účastí na VH. Z 2960 registrovaných členů FO-OP bylo oprávněno zúčastnit se VH celkem 2049 platících členů.  Oznámil, že z nich bylo přítomno 76 členů s hlasem rozhodujícím, což činí 3,7% z celkového počtu oprávněných členů. Dále informoval o přítomnosti zástupců jednotlivých odboček. Počet hlasů potřebných pro přijetí návrhu je 39.

11.  Následně proběhlo:

 • Slavnostní předání pořadatelství celostátního setkání odboček FO-OP. Pořadatelem v roce 2010 je odbočka OP v Rožďalovicích. Slavnostní předání standarty z rukou minulých pořadatelů „Vikingů“ z České Lípy provedli Ing. Adamec a RNDr. Dobiáš. Ing. Smetana v průběhu předávání připomněl, že se jedná o jubilejní 10. ročník Setkání.
 • Slavnostní předání pamětního listu př. Janu Čapkovi při příležitosti jeho životního jubilea a za obětavou práci pro FO-OP
 • Slavnostní předání pamětního listu př. Jindřichu Riesnerovi za jeho obětavou práci v FO-OP při příležitosti jeho odchodu do důchodu.

12.  Po slavnostním předání proběhla diskuse přítomných.

 • Př. Kropáček (Příbram): Vrátil se k návrhu zrušit legitimaci se známkami. Vyslovil se pro zachování legitimací i vzhledem k tradici.
 • Př. Havlíček: Podporuje naopak používání členských karet, přináší zjednodušení, jsou módní, jednodušeji se s nimi člověk prokazuje při uplatňování slev. Je třeba navrhnout dobrý grafický motiv.

 • T. Dvorský: Zhodnotil výhody a nevýhody používání karet ve Fanklubu. Výhoda je jednoduchost při prezentaci u partnerů, nevýhodou je každoroční výroba.

 • Př. Adamec: Reagoval na předešlé příspěvky. Doporučuje nehlasovat o zrušení legitimací a nechat proběhnout diskusi na odbočkách, o dané věci rozhodne až příští VH. Přítomní delegáti uvedený návrh odsouhlasili.
 • Př. Mojžíš (Semily): Vyslovil nesouhlas s používáním stadionu v Edenu společně s Bohemians 1905, jak o něm informovala média. Výbor FO-OP by měl vydat k této věci prohlášení.
 • Př. Adamec: Byly připraveny otázky pro Mgr. Petra Doležala, generálního ředitele společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s. Na VH byl pozván, bohužel se omluvil. Na vzniklou situaci bude FO-OP po obdržení informací reagovat.
 • Př. Riesner: Upozornil na nastávající valnou hromadu akciové společnosti SK Slavia Praha – fotbal, zároveň uvedl okruh otázek, na které by se přítomní akcionáři měli zeptat:
 1. i.      Hodnocení sezony a vzniklá ztráta
 2. ii.      Žaloba společnosti ENIC ohledně navýšení základního jmění
 3. iii.      Vlastnická struktura SK Slavia Praha – fotbal, a.s.
 • Př. Dovolil (Lysá nad Labem): Upozornil na chybějící zábradlí v některých místech stadionu, což vytváří nebezpečné situace a možnost zranění pro hendikepované fanoušky. Rovněž upozornil na nevyhovující začátky některých utkání.
 • Př. Adamec: Přislíbil jednání ohledně zábradlí, ovšem začátky utkání ovlivnit nelze.
 • Př. Taťák (Č.Budějovice): Požadoval oficiální vyjádření vůči řádění části „Ultras“ před utkáním Slavie v Ostravě, případně zavést sankce.

 • Př. Smetana: V odpovědi konstatoval, že vzhledem k tomu, že výtržníci nejsou našimi členy, nemůžeme je nějakým přímým způsobem ovlivnit, např. vyloučením z FO-OP, vše je v rukou pořádkových složek. Rezervu vidí v použití kamerových systémů a pohotovosti zásahu
 • T. Dvorský: Okomentoval dění v Ostravě, skutečně agresivních osob je málo, ovšem zákrok proti nim ze strany Fanklubu a Slavie nemá oporu v zákonu. Fanklub může pouze výtržníky ze svých řad vyloučit, což činí. V Ostravě byli postiženi i slušní fanoušci, neboť policie mezi slušnými a výtržníky nerozlišovala, zásah byl celkově neadekvátní tomu, co se událo.

 • Př. Dovolil (Lysá nad Labem):: Diskutoval problém kouření na stadionu. Pořadatelé by měli být důslednější v zajištění této věci.

 • Př Chloupek (Praha): Podpořil současnou existenci průkazek se známkami i členských karet. V dalším bodě výstupu vznesl otázky týkající se vlastnictví stadionu, práv SK Slavia vůči němu i struktury akcionářů.

 • Př. Adamec: Ve věci vlastnictví a práv na stadion nemá FO-OP vyčerpávající informace. Rovněž poměr a struktura akcionářů společnosti E-Side, vlastníka stadionu, není FO-OP známa.

 • Př. Dovolil: Kritizoval výši ceny občerstvení na stadionu

 • Př. Havlíček: Pohovořil o principu fungování stadionu. Stadion byl postaven jen z privátních prostředků, státní správa se žádným finančním objemem nepodílela. Současný vlastník stavby musí uhradit veškeré úvěry, Slavia nemá vliv na sjednávání smluv současného vlastníka, společnosti E-Side, při provozu stadionu. SK Slavia Praha dala do zástavy pozemek pod stadionem za poskytnutí úvěru ve výši 400 mil.Kč a dlouhodobě ho pronajala společnosti E-Side. Podrobnosti smlouvy, např. stanovená břemena, nejsou známa. Pozemek se má splatit do roku 2028.
 • Př. Chloupek (Praha): Vyjádřil podiv nad skutečností, že se pozemky daly do pronájmu.
 • Př. Adamec: E-Side je společnost účelově vzniklá k výstavbě stadionu, vlastnická struktura známa není, majoritním akcionářem je možná ENIC. Pozemky se pronajaly za půjčku na stadion. E-Side musí splácet veškeré úvěry, z obchodního hlediska tam může pustit Bohemians 1905, SK Slavia tuto společnost neovlivňuje.
 • Př. Smetana: SK Slavia společnost E-Side nekontroluje, v současné době již ani neexistuje personální unie, která zde v počátku vzniku společnosti byla. Ing. Leška, ani pánové Kliment i Jakubec již ve společnosti nefigurují.
 • Př. Dobiáš: Pohovořil o důvodu existence FO-OP a o věcech, které se daří:
 1. i.      Web, kde prezentujeme i ostatní oddíly SK Slavia Praha o.s., jejíž jsme sami členy.
 2. ii.      Spolupráce s Fanklubem Slavie Praha
 3. iii.      Odbočky – jsou páteří činnosti, na VH se účastní zástupci15 odboček.
 4. iv.      Červenobílé listy
 5. v.      Zájezdy na pohárová utkání

Úkolem musí být prohloubit spolupráci s internacionály a podchytit i ty osobnosti, které jsou prokazatelně slávisty, ale nejsou členy FO-OP.

Př. Adamec ukončil diskusi.

13.  Proběhla volba delegátů na VH SK Slavia Praha, o.s., která je plánována na 13. května 2010. Ing. Smetana seznámil přítomné se jmény navržených delegátů a dal hlasovat. Navržení delegáti byli schváleni všemi hlasy.

14.  Předseda návrhové komise př. Jindřich Riesner přečetl návrh usnesení VH FO-OP. Hlasováno. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. Přijaté usnesení VH FO-OP je přílohou zápisu z VH.

15.   Řídící VH Ing. Smetana závěrem poděkoval hostu Ing. Tomáši. Dvorskému za účast na jednání VH FO-OP a popřál hodně nových úspěchů sportovcům Slavie Praha. Jednání VH FO-OP bylo poté ukončeno.

Dne 18. dubna 2010 zapsal Ing. Jan Chmelík

Za správnost Ing. Václav Smetana,  řídící VH