Zápis č. 15

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 15. září 2014 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Přítomni:                    Havlíček, Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:      Janáček, Vavřina

Sekretariát:                           Vršecký

Omluveni:                  Dobiáš, Horáček

  1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

  1. 2.      Schválení zápisu č. 14 ze zasedání výboru 21. 8. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

  1. 3.      Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Úkol trvá. 

Úkol 12/7: Př. Chmelík zjistí počty hlasů připadajících jednotlivým oddílům Slavie na valné hromadě SK Slavia Praha, o. s. Počty delegátů jednotlivých oddílů byly zaslány mailem.  Úkol splněn.

Úkol 13/1 – př. Vršecký zjistí možnosti rezervace v restauraci U Fleků  u příležitosti zápasu s Hajdukem. Nebylo zjištěno. Dle informace od Jiřího Vrby rezervaci U Fleků si zajistili fotbalisté Hajduku. Vypouští se ze sledování. 

Úkol 14/1 – Členové redakční rady se v následujícím týdnu od 25. 8. 2014 sejdou a rozhodnou, které články mají v Poločase vyjít a zda Poločas nahradí zářiové vydání ČBL. Články pro Poločas musí být k dispozici nejpozději 1. 9. 2014, kdy bude uzávěrka jeho vydání. Termín schůzky projedná se členy př. Chmelík. Redakční rada se sešla a projednala potřebné. Úkol splněn.

Úkol 14/2 – Rozeslání případného doprovodného dopisu spolu s novými členskými kartami zajistí sekretariát po obdržení nových karet. Rovněž zajistí rozeslání potřebného počtu Poločasů k utkání s Hajdukem Split s články o historii Odboru přátel a v případě vydání i rozeslání zářiových ČBL. Úkol trvá.

Úkol 14/3 – Př. Chmelík zkoordinuje schůzku programátora webu se členy redakční rady, případně i s autorem grafického návrhu, která bude věnována technické realizaci webových stránek. Proběhla komunikace mezi př. Pomikalem, př. Chmelíkem a programátorem webu panem Kabrnou. Vše potřebné pro úvodní práce pan Kabrna obdržel. Úkol splněn. 

Úkol 14/4 – Př. Dobiáš připraví podklady (znaky, fotografie) pro představení odboček a jejich obcí a poskytne je pro přípravu prezentace na obrazovkách stadionu. Úkol splněn.

  1. 4.      Informace o Červenobílých listech

Na schůzce redakční rady ČBL v posledním týdnu v srpnu proběhla kontrola textů pro vydání ČBL. Př. Váňa předložil zredigované texty, bylo konstatováno, že všechny předmětné články jsou k dispozici, zbývá provést grafickou úpravu. Na to konto redakční rada doporučila ČBL vydat.

Výbor projednal možnost vydání ČBL ještě v měsíci září. K termínu vydání se vyjádřil př. Pomikal, který zajišťuje grafickou úpravu. Bohužel vzhledem k jeho vytíženosti v práci, by byly grafické úpravy hotovy až v druhé polovině října, ČBL by byly tudíž distribuovány na přelomu října a listopadu. Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem k tomu, že další vydání ČBL je plánované již v prosinci, výbor rozhodl podzimní vydání ČBL zrušit. Připravené články se posunou do prosincového čísla, které bude obsáhlejší.

Členové FO-OP obdrží výtisk Poločasu vydaného k zápasu Slavie s Hajdukem Split. Samotné utkání i zápasový magazín Poločas byly zaměřeny k 50. výročí založení OP.  Spolu s Poločasem bude členům FO-OP zároveň odeslán doprovodný dopis.

Úkol 15/1 – Př. Váňa sepíše doprovodný dopis členům FO-OP.

Úkol 15/2 – Sekretariát zajistí odeslání dopisu i výtisku Poločasu členům FO-OP.

V souvislosti s prosincovým vydáním ČBL byl probírán i jejich obsah. Kromě některých tradičních rubrik a článků k 50. výročí OP včetně zhodnocení akcí věnovaných tomuto jubileu (např. divadlo, Setkání, Tour de Slavia, vzpomenutí na Koška, Hajduk) budou ČBL obsahovat již úvodní texty zaměřené na slavné osobnosti působící ve Slavii, jejichž životní výročí jsme vzpomínali či budeme v příštím roce vzpomínat. Výbor zároveň konstatuje, že je třeba hledat i další redaktory ČBL, kteří by přinesli nové pohledy a větší pestrost obsahu.

  1. 5.      Informace předsedy FO-OP

Informoval př. Krob:

Zhodnotil utkání s Hajdukem Split a vrátil se k předčasnému ukončení zápasu vzhledem ke vniknutí fanoušků obou táborů na plochu. Chování fanoušků bylo spontánní a přátelské, nicméně Slavii za nezvládnutí pořadatelské služby hrozí sankce. Zároveň bylo poničeno připravené (ale nerealizované) choreo k 50. výročí založení OP; pokud bude opraveno, bude použito v utkání se Spartou.

Návštěva diváků na utkání byla menší, než se očekávalo, podepsala se na tom nedostatečná propagace a zřejmě i výše ceny vstupenky. Pozitivně byl hodnocen průvod s vlajkami OP na hrací ploše před zahájením zápasu, horší úroveň měla fanzóna, kde byl poměrně chudý program. K pohodě nepřispěly ani fronty u stánků s občerstvením.

Př. Krob rovněž informoval o výpovědi ze stadionu Ďolíček, kterou obdržel klub Bohemians 1905. Opět hrozí, že by tento klub mohl hrát na stadionu v Edenu. Zastupitelstvo MČ Praha 10 sice schválilo odkup stadionu Bohemians, ale Magistrát hl. města Prahy zatím nedal k této transakci souhlas. V této souvislosti byly zmíněny vyhlídky politického hnutí Desítka pro domácí v následujících komunálních volbách, zdá se, že vliv na dění na Praze 10 bude nižší než doposud.

Dále bylo probíráno téma stadionu v Edenu a spory Slavie s firmou Vinet Invest a.s. Smlouva se Slavií týkající se pronájmu stadionu je pro Vinet nevýhodná. Z toho pramení snaha společnosti Vinet o majetkový vstup Magistrátu hl. města Prahy, či o jeho finanční příspěvek na provoz stadionu. S SK Slavia Praha o. s. se jedná i o směně pozemků.

Valná hromada FO-OP se bude konat až po valné hromadě „velké Slavie“, tj. všech sportovních oddílů Slavie, která je stanovena na 13. října 2014. Termín bude ještě upřesněn vzhledem k možnosti spojit valnou hromadu s odpoledním zápasem Slavie. Měla by však proběhnout do konce října.

  1. 6.      Volba delegátů na valnou hromadu SK Slavia Praha

Proběhla debata o delegátech na valnou hromadu a kandidátech do představenstva SK Slavia. Na valnou hromadu byli kromě členů výboru FO-OP a členů kontrolní komise delegováni př. Adamec, Riesner a Čapek. Náhradníci budou ještě určeni.

Výbor se po diskusi shodl na kandidátech do představenstva. Kandidováni budou př. Adamec a př. Krob. Př. Mixa bude dotázán, zda bude chtít i nadále kandidovat, v případě, že nikoli, bude kandidován př. Chmelík.

Úkol 15/3 – sekretariát sdělí organizátorům valné hromady SK Slavia delegáty na valnou hromadu a kandidáty do představenstva dle výše uvedeného rozhodnutí výboru FO-OP.

  1. 7.      Informace o webových stránkách

Informoval př. Chmelík, uskutečnila se schůzka s programátorem našeho webu panem Kabrnou a proběhla komunikace mezi ním a př. Pomikalem, který je autorem grafického návrhu. Byly zahájeny programátorské práce na grafické podobě nového webu. Po jejich dokončení se budeme věnovat konkrétnímu obsahu nových rubrik a převodu dat ze staré struktury do nové.

  1. 8.      Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

Dne 23. 9. 2014 proběhne valná hromada SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Vznikla další odbočka Chotěboř a odbočka Třebíč má další členy.

Dne 19. 9. 2014 pořádá odbočka ve Strakonicích setkání členů. Jako zástupce výboru pojede Petr Vršecký, doprovázet ho budou 3 členové Tribuny Sever.

Vstupenky na utkání s Bohemians 1905 se budou distribuovat pouze přes pokladny Slavie.

Platby členů FO-OP: zatím zaplatilo přes 1600 členů, předpoklad je obvyklých 2000

Sekretář navrhl odepsat staré suvenýry FO-OP, o které již není zájem a pouze způsobují prostorové problémy při skladování. Stále jsou vedeny jako položka v účetnictví. Výbor po diskusi a hlasování odpisy těchto suvenýrů schválil.

Odbočka Havlíčkův Brod ohlásila změnu předsedy.

Byla podána informace o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu.

  1. 9.      Různé

Výbor prodiskutoval chování fanoušků při ligovém utkání s Brnem, které bylo nevhodné a zapříčinilo přerušení zápasu v době našeho tlaku. Kromě toho toto chování vede i k pokutám od FAČR, které zbytečně finančně zatěžují fotbalovou Slavii.

Př. Krob projednal s firmou HA-Sport neoprávněné používání symbolů OP. S firmou byla uzavřena dohoda o poskytnutí úhrady za újmu ve výši 20.000,-Kč. Prodej v prodejnách Kauflandu je zcela legální a zajišťuje ho firma proSKS, která disponuje licencí k používání symbolů OP.

Byly probírány akce plánované do konce roku. Nelze podcenit koordinaci, plánovaná Tour de Slavia, která se měla jet společně s profesionálními cyklisty a byla naplánována na 2. 11. 2014, se kryje s akcí Dušičky.

Úkol 15/4 – Př. Pomikal zjistí, zda by bylo možné společnou akci pořádat v jiném termínu.

Př. Váňa připomenul všechny akce, které proběhly během roku k 50. výročí založení Odboru přátel. Zároveň se zmínil o blížícím se výročí J. W. Maddena a nabídl se zjistit podmínky pro pořízení jeho pamětní desky, která by byla umístěna na dům, ve kterém dlouhodobě žil. Rovněž se pozastavil nad skutečností, že zcela „usnula“ akce na zajištění kopie Středoevropského poháru, který je nyní v držení klubu Borasc Banja Luka. Přitom akce na jeho získání, která byla slibně započata, a to včetně aktivní součinnosti s velvyslanectvím ČR v Bosně a Hercegovině, by se dala využít na propagaci Slavie a OP např. i pořízením filmového dokumentu. V této souvislosti obecně doporučil větší vzájemnou synergii mezi jednotlivými aktivitami OP.

Termín a místo příštího zasedání výboru FO-OP budou upřesněny.

Zapsal dne 15. září 2014 Jan Chmelík.