Zápis č. 7 ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel z. s., konaného dne 14. září 2022

v zasedací místnosti Sportovního centra Eden

Přítomni:                    Gavlák, Krula, Kubálková, Moulis, Ocetník, Váňa, Veselý

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Červenský, Tomčišin

Omluveni:                   Chmelík, Janáček, Pomikal, Smetana, Vinař, Vavřina

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy

 • Schválení zápisu

Zápis č. 6 byl schválen všemi hlasy.

 • Informace z dění SK Slavia Praha, spolek

Př. Ocetník zmínil na základě zápisu z představenstva spolku:

 • Odchod Fr. Hampejse do důchodu.
 • Představení oddílu nohejbalu, uchazeče členství v SKS. Přijetí oddílu bude projednáno na mimořádné VH. Aktuální VH z důvodu naplněného programu tento bod neumožní zařadit.
 • Rekonstrukce střech sportovních hal. Probíhají znalecké posudky na skladbu střech a statiku.
 • Žádost Tribuny Sever o vytvoření graffiti na haly SKS budou řešit halové sporty.
 • Kontrola plnění úkolů

Úkol 4/1: Na základě uzavřené smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. je třeba zpracovat předávací protokol na exponáty ve vlastnictví FO-OP zapůjčené do Slavia Museum. Zbývající naše exponáty uložené v prostorách akciové společnosti je třeba přemístit do našich prostor.  Seznam věcí k přemístění by měl být v následujícím týdnu sepsán.

14. 9. Seznamy jsou sepsány a vše připraveno. Řeší se textace smlouvy. Zodpovídá: Př. Ocetník

Úkol trvá.

Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík.

 • Statutární orgán, jednou z možností je zavedení funkce prokury,
 • Hlasovací model na valné hromadě FO-OP,
 • Uvedení výše příspěvku,
 • Pravidla pro nová loga používaná odbočkami.

návrh nového znění stanov je zpracován a bude rozeslán k připomínkám určeným osobám.

14. 9. Stanovy byly rozeslány dne 19. 5. 2022 př. Ocetníkem všem pověřeným dle dohody: př. Chmelík, př. Krula, př. Smetana. př. Váňa. Nutno připomínkovat a následně odsouhlasit s právníkem. Stanovy by měli být přijaty na nejbližší VH OP (jaro 2023)

Úkol probíhá

Úkol 25/2: V souvislosti s úkolem na postupnou implementaci dokumentů GDPR je třeba uzavřít smlouvy s osobami, které mají přístup k evidenčním datům FO-OP a definovat jejich přístupová práva.

Zatím projednáno ústně, bylo doporučeno uzavřít dohody o provedení práce pro spolupracovníky sekretariátu, podmíněné jejich závazkem dodržování předpisů GDPR.  Př. Ocetník připraví návrh dohody. Výbor FO-OP schválil výši odměny pro spolupracovníky sekretariátu, pro př. Čapka 1000,- Kč/měsíc, pro př. Donnera jednorázovou odměnu za každou jednotlivou pomocnou práci ve výši 200,- Kč.

Úkol trvá.

Úkol 27/5: Nový software pro sekretariát Odboru přátel. Př. Ocetník bude dohlížet na implementaci nového SW.

Plnění postoupilo do konečné fáze, došlo ke zpoždění vlivem víceprací, které vyplynuly v průběhu řešení. Dohodnutý termín nebyl opětovně splněn, nový SW k datu schůze k dispozici není. Může být přikročeno k odebrání zakázky a zadání dokončení novému řešiteli.

14. 9. komunikace se společností Get-Media probíhá, nejzazší termín zprovoznění je říjen 2022.

Úkol trvá.

Úkol 29/4: Adopce hrobu Jana Vaníka.

Adopce hrobu byla schválena, hrob přešel do našeho nájmu na období 10 let. Dostali jsme tři cenové nabídky na opravu, výše nabídek se pohybuje okolo 80 tis. Kč. Budeme ještě hledat lacinější variantu.

Úkol probíhá.

Úkol 4/2: V souvislosti s možnou výpůjčkou věcí v majetku FO-OP je třeba zřídit knihu výpůjček. Zodpovídá př. Vršecký, bude dotázána tiskárna, zda kniha výpůjček není v jejich portfoliu.

14. 9. př. Vršecký knihu vytvořil. Př. Ocetník provede kontrolu.

Úkol trvá

Úkol 4/4: Př. Vršecký ve spolupráci s př. Pomikalem zjistí možnosti renovace historické vlajky OP. 

14. 9. Výbor urguje zajištění cenové nabídky na renovaci.

Úkol trvá.

Úkol 4/5: Př. Vršecký ve spolupráci s př. Ocetníkem zajistí založení seznamu s evidencí darů, které jsme obdrželi.

14. 9. Výbor urguje vytvoření seznamu.

Úkol trvá.

Úkol 5/1:

Pro získání ISSN a tím možnosti řádného prodeje v síti prodejen tiskovin bude provedena registrace našeho periodika do evidence periodického tisku jejíž provozování je v gesci Ministerstva kultury.

Obě věci zajistí ve spolupráci př. Gavlák, Ocetník a Kubálková.

14. 9. př. Gavlák komunikuje s ministerstvem kultury.

Úkol trvá.

Úkol 5/2: Rezervaci vstupenek držitelům permanentek při pohárových utkáních na jejich zaplacená místa projedná př. Ocetník.

14. 9. Slavia zajistila sama na základě podnětu fanoušků sama bez nutnosti zásahu OP.

Úkol splněn.

Úkol 5/3: Strukturovanou žádost ohledně uznání titulů Slavie z počátku minulého století adresovanou FAČR připraví př. Váňa.

14. 9. Žádost vypracována. Nyní probíhá finální kontrola př. Pomikalem a historickou sekcí OP

Úkol probíhá.

Úkol 7/1: Připravit projekt informační plachty na stadion fotbalové Slavie za účasti grafika p. Fuksy u příležitosti 70. let působení Slavie ve Vršovicích. Odpovídá: Př. Pomikal, př. Ocetník

Úkol 7/2: Domluvit schůzku za účasti vedení fotbalové Slavie, architekta a zástupců výboru OP, za účelem prezentace projektu důstojné instalace stožáru na klubovou vlajku před fotbalovým stadionem v Edenu a rozhodnutí o dalším postupu. Odpovídá př. Ocetník

Úkol 7/3: Zajistit důstojnou prezentaci Odboru přátel Slavie při oslavách 130. let Slavie dne 22. 11. 2022. Odpovídá: Př. Ocetník, př. Pomikal, př. Váňa

Úkol 7/4: Vytvořit návrh další malby v koridoru, kterou provede p. Polášek. Zodpovídá: př. Pomikal, př. Ocetník a př. Váňa.

 • Informace předsedy

Informoval př. Ocetník:

 • Př. Ocetník ve spolupráci s př. Pomikalem několik měsíců řeší informační plachtu ke 130. letům Slavie a výročí otevření stadionu v Ďolíčku. Z důvodu zdržení na straně MČ Praha 10, grafika a nejistého finančního příspěvku ze strany DFB se projekt pozastavuje. Bude vytvořen nový projekt týkající se 70. výročí působení Slavie ve Vršovicích v roce 2023 ve spolupráci s fotbalovou Slavií.
 • Instalace nového stožáru před stadion. Emailem byla obdržena vizualizace možného řešení;  návrh byl s připomínkami a upozorněními na možná realizační úskalí zaslán zpět řešiteli. Je nutno domluvit schůzku za účasti OP, architekta a vedení fotbalové Slavie. Odpovídá Př. Ocetník.
 • Slavia fotbal prosí Odbor přátel o součinnost při oslavách 130 let vzniku Slavie dne 22. 11. 2022. Celý den bude otevřeno muzeum (přednášky Univerzita Slavia), plus možnost dalších akcí.
 • Cyklistický oddíl Slavie chystá oslavy 130. let založení ve Strašnickém divadle (Solidarita) dne 3. 11. 2022. S ohledem na zápas Slavia – Sivasspor není účast OP možná.
 • V červenci 2022 proběhlo vytvoření malby ve východním koridoru stadionu v Edenu. Malba byla úspěšně prezentována i v rámci tiskové konference před sezónou fotbalovým klubem. Náklady na malbu dosáhly cca 25 000,- Kč. OP hradil pouze materiál a ubytování. Poděkování patří p. Poláškovi, který malbu zdarma provedl, odbočce Sešívaní za zapůjčení lešení.
 • Výbor se rozhodl, že se pokusí ještě do konce října provést jednu malbu v koridoru. Počítá se s částkou cca 150 000,- Kč za malbu a nutné náklady spojené s její tvorbou. Kontrolní komise souhlasí.
 • V srpnu proběhlo hlasování per rollam týkající se akce „15 obrazů pro Slavii“. Jedná se o impresionisticky laděné akvarely, které na náměty určené OP zhotoví malíř Michael Červenka. Obrazy budou následně prodány ve veřejné aukci. V hlasování 9 členů výboru pro. Dva se zdrželi. Z důvodu výše částky hlasovala i kontrolní komise, 3 pro a jeden se zdržel hlasování.
 • Valná hromada spolku
  • VH spolku proběhne 10. 10. 2022 od 18:00 v eToro lounge, na stadionu v Edenu
  • Př. Vršecký zajistí delegáty OP na VH. Přednostně z řad výboru OP.
  • Na základě jednání př. Ocetníka a př. Vrby (předseda spolku SK Slavia) došlo k hlasování (per rollam) ohledně kandidátů do výkonných orgánů spolku. Do představenstva spolku navržen př. Ocetník a do kontrolní komise př. Chmelík, schváleno 100% 
  • Př. Ocetník rozeslal v létě všem členům výboru návrh stanov Slavia spolku, následně proběhlo jednání nad připomínkami za účasti některých oddílů a vedení spolku. OP zastupoval př. Ocetník. Z tohoto jednání vznikl nový návrh stanov. Následně př. Ocetník opět rozeslal k připomínkování členům výboru.
 • Informace hospodáře

Př. Gavlák informoval o stavech účtů.

 • Informace zástupce kontrolní komise

Žádné příspěvky a připomínky nezazněly.

 • Informace sekretáře

Př. Vršecký informoval:

 • Svobodná Evropa chystá dokument o J. W. Maddenovi. Proběhla schůzka s tvůrci a zástupci OP.
 • Červenobílé listy vytištěny a převezeny do sekretariátu. Nyní proběhne distribuce.
 1. Informace o Červenobílých listech
 • Př. Kubálková, předsedkyně redakční rady, zhodnotila zdárnou práci na novém čísle, vysoce ocenila editorskou činnost př. Váni. Upozornila, že zorganizuje co nejdříve schůzku redakční rady k rozvrhu prací nad dalším „zimním“ číslem (2/2022).
  • Př. Váňa poukázal na změny v charakteru časopisu (zřízení tematických sekcí a tomu odpovídající řazení článků, grafické projasnění textů, viditelné uvádění autorů textů).  
  • Př. Vršecký požádal o kompletní realizaci čísla 2/2022 nejpozději v třetím týdnu ledna 2023 z důvodu synchronizace rozeslání členům společně s členskými známkami.
 1. Informace o sociálních sítích
 • Stránky jsou průběžně aktualizovány. Pokud nenastane situace k aktuálnímu řešení, nebude v budoucnu tento bod součástí programu jednání výboru FO-OP.
 1. Informace o činnosti odboček
 • Uskutečněné akce
  • Výstup na Sněžku
  • Vikingské špekáčky
  • Splouvání Otavy
  • Celostátní setkání v Rožďalovicích
   • Na akci vybráno 6 000,- Kč pro neziskový spolek Donor. Bude použito na akci „Létání s Donorem aneb Putování za Leontýnkou“, kterou pořádá Donor s aeroklubem v Rakovníku.

Připravuje se:

 • Univerzita Slavia v Kněžmostu (vznik nové odbočky)
 1. Různé
 • Stížnosti na provoz stadionu, které občas dorazí na sekretariát nebo k jednotlivým členům výboru se budou zasílat př. Ocetníkovi, který je případně s fotbalovou Slavií projedná.
 • Př. Ocetník požádal výbor o hlasování k udělení mimořádného příspěvku z charitativního účtu ve výši 50 000,- Kč pro Jana Horáčka. Devítiletý slávista, permanentkář, syn člena Odboru přátel Slavie, který skoro ze 100% přišel o sluch, potřebuje nová naslouchadla. Cena těchto naslouchadel je 110 000,- Kč. Výbor jednomyslně souhlasil s udělením příspěvku.

Datum, čas a místo dalšího zasedání výboru FO-OP bude upřesněno.

Zapsal dne 14. září 2022 David Ocetník.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..