Zápis z výboru č. 23

Zápis č. 23

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 16. listopadu 2015 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a. s.

Přítomni:                    Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana,Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:      Janáček

Omluveni:                   Horáček, Vavřina

Sekretariát:                Vršecký

Hosté:                         D. Ocetník

 1. Gratulace Nataše Látalové k životnímu jubileu

 Na úvod zasedání výboru FO-OP poblahopřáli členové výboru dlouholeté člence FO-OP Nataše Látalové, obětavé příznivkyni Slavie, k jejím narozeninám a předali jí upomínkovou plaketu.

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. Schválení zápisu č. 22 ze zasedání výboru 12. 10. 2015

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Budeme nadále sledovat.

Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Jako vedoucí týmu byl navržen př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesner čeká na další informace o možných spolupracovnících i na určení vhodného prostoru pro uložení zdokumentovaných exponátů.

Úkol trvá – není nalezen vhodný prostor a ani v této chvíli nemáme umožněn přístup do archivu. Jiří Vrba měl problém přístupu FO-OP do archivu probrat s p. Neradem, který by vstup měl umožnit.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.

Úkol 19/4: Př. Krob projedná možné varianty řešení otázky archivu – nadále budeme sledovat pod bodem 18/2.

Úkol 22/1– Slávistický večer – najít vhodné téma večera i typ akce, pracovat na větším zapojení odboček, úkol pro všechny členy výboru. Proběhla diskuse, padlo více návrhů (zopakovat akci v baru, využít rok kanonýrů, filmový festival s dokumenty o Slavii apod.) zatím nebylo rozhodnuto o typu akce. Je zde i možnost vzájemné koordinace s a. s. Úkol trvá.

Úkol 22/2 – Setkání slávistů – sekretariát obešle zájemce (Klatovy, Jičín) a požádá o prezentaci jejich představ. Úkol splněn.

Úkol 22/3 – př. Chmelík se spojí s právníkem a společně prodiskutují potřebné změny stanov FO-OP, a to jak vzhledem ke vztahu k SK Slavia Praha z. s., tak i k odbočkám s vlastní právní subjektivitou. Úkol splněn.

Úkol 22/4 – př. Chmelík upraví s př. Ocetníkem obsah rubriky  „Chci být členem“ a dojedná přístup na web pro př. Janáčka. Úkol splněn.

Úkol 22/5 – př. Pomikal zváží možnost změny webového pozadí. Úkol splněn.

Úkol 22/6 – př. Váňa se dohodne s členy redakční rady na dalším postupu a termínu případné schůzky. Členové redakční rady komunikují prostřednictvím e-mailu bez nutné schůzky. Postup a téma bylo odsouhlaseno. Práce na vydání ČBL probíhají. Úkol splněn.

Úkol 22/7 – Sekretariát zajistí plaketu a popřeje Nataše Látalové k 60. narozeninám. Nataša Látalová byla pozvána na zasedání výboru. Úkol splněn.

Úkol 22/8 – Př. Chmelík dodá sekretariátu chybějící smlouvy týkající se webových stránek a kontaktuje pana Kabrnu ohledně podpisu. Smlouvy byly dodány. Vzhledem k situaci, kdy správu webu převzal kompletně př. Ocetník, nebude smlouva o další spolupráci s p. Kabrnou podepsána.

Úkol splněn.

 1. Informace předsedy FO-OP

Př. Krob poděkoval členům výboru za dosavadní činnost, kdy v podstatě všichni členové se zapojují do různých typů akcí. Vzpomněl Dušičky, Univerzitu, ČBL, web, facebook, práci na nových stanovách a další. Naplňuje se tak vzkaz a přání př. Dlouhého, aby FO-OP byl rozmanitý, ale vždy sám sebou.

Vyzdvihl práci okolo ČBL, oproti mistrovskému roku 2007 se počet prodaných výtisků v pro Slavii krizovém roce 2015 zvedl o 25% na cca 2500 výtisků. Vysoké hodnocení kvality ČBL ze strany veřejnosti je potěšující.

 1. Informace o webových stránkách FO-OP

O současném stavu referoval př. Ocetník:

Při snaze o nápravu některých funkcí webových stránek, které nepracovaly zcela korektně, byl kontaktován p. Kabrna. Dle jeho sdělení zřejmě došlo ke změně parametrů poskytovaného webhostingu. On sám nevěděl, jak nestandardní chování webu odstranit a odkázal na pana Slabého, kterého se nepodařilo kontaktovat.

Webové stránky následně převzal plně pod kontrolu př. Ocetník, který navrhl přítomným jak změnu domény, která by měla nést jednoznačný název odborpratel.cz, tak i změnu poskytovatele webhostingu.

V současnosti již byly zahájeny přípravné práce na nové verzi webových stránek, na novém řešení se bude podílet v oblasti grafického zpracování př. Pomikal. Web bude postaven na redakčním systému WordPress. Bylo setříděno 1000 doposud publikovaných příspěvků a navržena funkce vyhledávání dle tématu. Nová verze bude podporovat zobrazení na  „chytrých“ mobilních telefonech.

Nová doména bude využita i pro e-mail, adresa sekretariat(zavinac)odborpratel.cz bude více vypovídající. E-mail bude propojen s webem a umožňovat odesílání novinek.

Náklad na novou doménu představuje cca 1000,-Kč/rok.

Na webu byla zřízena elektronická přihláška do FO-OP. Elektronický podpis bude nahrazen zaškrtávacím políčkem vyjadřující souhlas a potvrzen platbou členského příspěvku.

Výbor návrhy př. Ocetníka odsouhlasil všemi hlasy.

 1. Úprava stanov FO-OP

Př. Chmelík informoval o současném stavu.

Proběhla schůzka s právníkem, na jejímž základě př. Chmelík zpracoval novou verzi stanov. Nová verze byla rozeslána členům výboru.

Byla nově definována právní subjektivita, větších změn doznal článek týkající se organizačních jednotek (odboček) FO-OP.

Vzhledem k tomu, že FO-OP je pobočným spolkem SK Slavia Praha bude se konečné znění stanov FO-OP odvíjet i od závěrů valné hromady SK Slavia Praha, která proběhne 1. 12. 2015.

V souvislosti se statutem FO-OP jako pobočného spolku, byla diskutována varianta založení zapsaného spolku, který by mohl být nástupcem FO-OP v případě zániku FO-OP. V případě realizace této varianty by př. Chmelík zpracoval návrh stanov nového spolku s názvem Odbor přátel, z. s.

 1. Informace o Červenobílých listech

V současnosti vrcholí fáze shromažďování jednotlivých článků a fotodokumentace. Nosným tématem by měla býti určitá bilance práce výboru i odboček a s ní spojená nabídka 51 akcí spojených bezprostředně se Slavií, které může slávista v současnosti zažít. Je třeba představit všechny aktivní slávisty, včetně členů výboru, kteří jsou schopni ve svém volném čase a bez nároku na odměnu připravit a organizovat různá setkání, soutěže nebo turnaje.

Bylo konstatováno, že minulé číslo se opravdu podařilo, i díky článku Petra Nosálka o prvním trenéru Slavie J. W. Maddenovi dosáhl opravdu profesionální úrovně.

Př. Váňa zároveň upozornil na osobní neshody redakční rady (RR) s jedním jejím členem, které nakonec vyvrcholily nechutnými osobními výpady tohoto člena redakční rady vůči ostatním jejím členům a oznámením jeho rezignace na post člena RR. Př. Smetana kritizoval skutečnost, že se RR rada osobně neschází, z čehož mohou vznikat neshody. Členové redakční rady oponovali, že ve věku elektronických médií a výrazné časové náročnosti občanských povolání drtivé většiny členů RR je daleko efektivnější – a v minulosti dostatečně ověřená – interaktivní a operativní e-mailová komunikace.

Př. Dobiáš navrhl vzít svoji rezignaci zpět, zbylými přítomnými členy RR nebyl návrh akceptován.

Z následné diskuse vyplynula nutnost zvolit vedoucího redakční rady, který by měl být schopen v důležitých věcech rozhodnout. Př. Dobiáš přislíbil současné RR spolupráci, a to s vědomím možného korigování jím případně dodaných textů jiným členem RR v zájmu zachování sjednané koncepce ČBL. Důležité je rozšířit okruh spolupracovníků a přispěvatelů, např. z kolektivu redaktorů Slavistických novin, z nichž někteří již své články a rozhovory v ČBL publikovali.

Úkol 23/1 – Redakční rada si zvolí svého vedoucího.

 1. Informace sekretáře FO-OP

Př. Vršecký informoval o stavu finančních prostředků. V pokladně a na bankovním účtu.

Dále informoval:

 • V roce 2015 byla ke dni zasedání navýšena členská základna oproti minulému roku o více jak 40 členů. Velmi pomohly akce (fanzóny) před derby, kdy se rozdávaly materiály FO-OP. Od derby se Spartou vstoupilo okolo 70 nových členů
 • Vznikla nová odbočka v Polné
 • Na akci SKS pro děti, které měly pak vstup na zápas s Bohemians zdarma, přijelo nejvíce dětí z Rožďalovic
 • Př. Vršecký informoval, že na různé akce FO-OP jsme nuceni si půjčovat stoly, navrhl zvážit, zda by se nevyplatilo nějaké stoly  zakoupit. Cena skládacího stolu je cca 2000,-Kč.
 • Do ČBL přispěje 5 inzerentů.
 • Na akci odbočky ve Strakonicích bylo přítomno 65 lidí, do FO-OP vstoupil starosta města Strakonic. Akce se zúčastnil mj. př. Vršeckýči Lukáš Vala a členka fotbalového týmu žen Petra Divišová, rodačka ze Strakonic, s níž proběhla beseda.
 1. Pořadatelství Setkání slávistů 2016

Členové výboru obdrželi předem prezentaci uchazečů o konání Setkání. O konání akce se ucházely odbočky Jičína a Klatov. Po diskusi bylo hlasováno. Osm členů výboru bylo pro Klatovy, jeden pro Jičín. Setkání slávistů v roce 2016 proběhne v Klatovech.

Úkol 23/2 – sekretariát sdělí rozhodnutí výboru FO-OP o místu konání Setkání slávistů vybranému pořadateli.

 1. Informace o činnosti odboček

Informace přednesl př. Dobiáš:

Konalo se:

 • 10.10. 2015 – Tuchlovice – nová odbočka Tuchlovice u Kladna navštívila Stochov a Lány
 • 10.10. 2015 – Praha – velká akce odbočky Area 114 – procházka Prahou ve stopách hráče Slavie a československého prezidenta Beneše, večerní beseda s trenérem Uhrinem v restauraci U Brejšků
 • 17.10. 2015 – Rožďalovice – posvícenský fotbalový zápas
 • 24.10. 2015 – Brandýs n. O. – posvícenské posezení
 • 28.10. 2015 – Praha – Slávistické dušičky za účasti zástupců odboček
 • 31.10. 2015 – Libiš – pieta u hrobu Jana Maika, zakladatele Maikolandu, znovuobnovení odbočky v Libiši
 • 7.11. 2015 – Kolín – Ostrostřelec – soutěž ve střelbě na střelnici v Čelákovicích
 • 12.11. 2015 – Semily – beseda s asistentem trenéra p. Čuhelem
 • 13.11. 2015 – beseda ve Strakonicích, diskuse o ženském fotbale za účasti fotbalistky Divišové

Připravuje se:

 • 17.11. 2015 – Brandýs n. O. – turnaj v bowlingu
 • 21.11. 2015 – Havlíčkův Brod – Slávistické prasátko – turnaj ve stolním tenise
 • 5.12. 2015 – Příbram – Mikulášská zábava
 • 5.12. 2015 – Rožďalovice – tradiční Mikulášský den spojený s výroční schůzí
 • 5.12. 2015 – Mělník – zápas ženy SKS vs. Mělník U17
 • 12.12. 2015 – Kolín – Slávistická kuželka, turnaj dvojic v bowlingu v Kutné Hoře
 • 25.12. 2015 – Brandýs n. O. – vánoční sportování
 • 26.12. 2015 – Mníšek – turnaj členů odbočky ve stolním tenise
 • 31.12. 2015 – Brandýs n. O. – silvestrovská procházka
 • 31.12. 2015 – Praha – Vlajkonoši 1965 – sešlost v restauraci U Slámů
 1. Různé
 • Proběhl zápas Slavie s týmem IV. třídy v rámci projektu organizovaného FA ČR
 • Př. Janáček informoval o průběhu Slávistických dušiček, poděkoval př. Pomikalovi za přípravu jednotlivých prezentací osobností. O akci vyšel článek v Respektu.
 • V úterý 1. 12. 2015 proběhne valná hromada SK Slavia Praha. Delegáty na valnou hromadu jsou členové výboru FO-OP, členové kontrolní komise a dále pak př. Adamec, Riesner, Ocetník. Připraveni jako náhradníci budou př. Kraft, Donner, Čapek.

Úkol 23/3 – Sekretariát zajistí pozvánky delegátům na valnou hromadu SKS.

 • Př. Vršecký upozornil, že v následujícím týdnu nebude na sekretariátu z důvodu pobytu mimo republiku.

Příští zasedání výboru FO-OP bude v termínu po valné hromadě SK Slavia Praha. O přesném termínu, místu a hodině konání bude informovat členy výboru FO-OP sekretář př. Vršecký.

Zapsal dne 16. listopadu 2015 Jan Chmelík.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..