Zápis č. 19

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 6. března 2015 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a.s.


Přítomni: Dobiáš, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Omluveni: Havlíček, Horáček, Moulis, Smetana, Vavřina

Sekretariát: Vršecký

Hosté: David Ocetník, Vojtěch Nouzák

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. 2.      Schválení zápisu č. 18 ze zasedání výboru 20. 1. 2015

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 3.      Vystoupení př. Ocetníka

Př. David Ocetník přednesl nabídku na pomoc při zajišťování provozu a obsluhy webových stránek FO-OP. Součástí obsluhy webu by kromě zveřejňování článků bylo i automatické propojení se sociálními sítěmi (Facebook, Twiter) a možnost odesílání hromadných mailů. Za svoje služby by nepožadoval finanční odměnu.

Po diskusi se výbor rozhodl nabídku př. Ocetníka přijmout.

V současnosti se vytváří nové webové stránky FO-OP, které na základě našeho grafického a věcného návrhu tvoří pan Kabrna. Panu Kabrnovi bude po jejich spuštění vyplacena smluvní částka za realizaci ve výši 7.000,-Kč. Následně by obsluhu webu převzal př. Ocetník, pan Kabrna by nadále zajišťoval podpůrné technické činnosti tj. zajištění diskového (paměťového) prostoru a obsahu databáze spolu s prodlužováním registrace domény fo-slavia.cz. O těchto činnostech a výši finanční odměny za tyto služby bude s panem Kabrnou jednáno.

Úkol 19/1: Př. Chmelík svolá schůzku zástupců FO-OP angažujících se ve věci nového webu s př. Ocetníkem a p. Kabrnou, na které se upřesní další postup.

 1. 4.      Kontrola úkolů

Úkol 11/1 – Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. V této věci se zatím ze strany Slavie nic neděje. V současnosti natáčí ČT dokument o Slavii, záležitost se zapůjčením poháru a výrobou kopie by byla vhodnou součástí daného pořadu. Dle pana Zusky ale již jedna kopie v ČR existuje, ta však není v držení Slavie. Skutečný stav zjistí př. Vršecký. Budeme nadále sledovat.

Úkol 16/9: Redakční rada ČBL připraví nové elektronické číslo ČBL, tzv. newsletter, pokud možno do začátku jarní části ligy, tj. do 21. 2. 2015. Úkol splněn. 

Úkol 18/11: Vzhledem k nejasnostem a dotazům ohledně financování opravy původní standarty resp. pořízení repliky, př. Dobiáš napíše dopis př. Vavrušovi (Šternberk), ve kterém bude př. Vavruša vyzván k poskytnutí odhadní finanční částky ve výši 15000,- Kč. Př. Dobiáš zároveň dotáže odbočku Rožďalovice, zda je ochotna uhradit případný nedoplatek. Úkol splněn.

Rožďalovičtí se v současnosti k opravě nehlásí a standartu dovezli zpět do Prahy. Př. Vavruša si ji převzal a slíbil opravu.

Úkol 18/1: Redakční rada stanoví termíny uzávěrek pro vydání ČBL v roce 2015 a maximální rozsahy jednotlivých vydání v počtu stránek. Byl stanoven maximální rozsah 48 stran, z toho alespoň 4 inzertní, pro všechna následující vydání. Pro letní číslo je uzávěrka 30. června. Úkol splněn.

Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Po diskusi o možných kandidátech byl odsouhlasen jako vedoucí týmu př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesnerovi bude umožněn výběr spolupracovníků. Vytváření týmu a situaci ohledně archivu budeme sledovat. Úkol trvá.

Úkol 18/3: Př. Vršecký a Váňa se budou nadále angažovat v přípravě Slávistického večera. Zjistí možnost režijní spolupráce V. Nouzáka na realizaci Slávistického večera; v případě rozhodnutí o oficiálním pozvání případných skotských hostů se textem a překladem pozvánky bude zabývat př. Váňa.  Úkol průběžně plněn, viz samostatný bod.

 Úkol 18/4: Sekretariát zajistí rozeslání informace o konání Setkání slávistů v Hodoníně všem členům a odbočkám. Úkol splněn. 

Úkol 18/5: V souvislosti s dalším pokračováním Univerzity Slavie, která by se měla věnovat brankářům, př. Krob zkusí pozvat Vaniaka, př. Vršecký zkontaktuje Zlámala a Černého. Měl by proběhnout i křest ČBL.

Vzhledem k posunu termínu Univerzity na duben křest ČBL nebude. Vaniak zatím nereaguje, ostatní brankáři jsou v jednání, zajišťuje př. Vršecký. Úkol trvá.

Úkol 18/6: Př. Vavřina zpracuje text o cca 5 trenérech do letního čísla ČBL, kteří se zapsali do historie slávistické kopané. Úkol trvá.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.

Úkol 18/8: Př. Chmelík dojedná závazný termín předání nové verze webu do provozu. Termín dojednán na 1. 4. 2015. Úkol splněn. Vzhledem k možným dodatečným požadavkům z naší strany však nemusí být termín splněn. Průběh budeme nadále sledovat.

Úkol 18/9: Př. Dobiáš napíše dopis na odbočky s dotazem, zda jsou schopny spolupracovat na realizaci přátelských přípravných zápasů Slavie a jaký je stav fotbalového hřiště, zda je způsobilé přímo v místě odbočky, či v okolí. Úkol splněn.

Dopis byl zatím pozastaven, konkrétní potřebné údaje doplní za Slavii Jiří Vrba. Rozeslán bude až dle aktuální situace. Budeme nadále sledovat.

Úkol 18/10: Př. Krob projedná potřebné věci ohledně finančního daru s představiteli SK Slavia Praha – fotbal, a.s. Úkol splněn.

 1. 5.      Informace předsedy FO-OP

Př. Krob zrekapituloval současný stav: vyšly ČBL, připravuje se Madden párty coby 4. Slávistický večer a další pokračování Univerzity Slavie.

Dle informace z kuloárů jsou některé odbočky nespokojeny s prací výboru FO-OP. V souvislosti s touto věcí př. Krob konstatoval, že hlavním posláním výboru není být servisní organizací na zajišťování vstupenek či besed, což je součástí portfolia činností sekretariátu FO-OP, ale zajišťování akcí, které mohou být inspirací pro další rozvoj činnosti, cílem je vyjít z ulity a otevřít se pro širší veřejnost.

Je třeba zlepšit public relations výboru FO-OP ve vztahu k odbočkám, zjistit co se případně lidem na odbočkách nelíbí. Členové výboru mohou osobně přijet konkrétní problém prodiskutovat. K danému tématu proběhla diskuse, kde byl např. diskutován vhodný termín valné hromady FO-OP, vlastní činnost odboček ve vztahu k celému FO-OP a jejich parciální zájmy.

Úkol 19/2: Př. Dobiáš ve spolupráci s př. Vršeckým sestaví otázky, které by měly vést v případě problému ke konkrétní odpovědi spolu se zjištěním kontaktní osoby na odbočce a kdy naposledy došlo k osobnímu kontaktu se členy výboru.

Akce organizované výborem FO-OP pro všechny členy FO-OP je třeba náležitě prezentovat. Rovněž je třeba pracovat na zvyšování členské základny, FO-OP se musí stát pro veřejnost atraktivním spolkem.

 1. 6.      Příprava Slávistického večera

Téma Slávistický večer přišel diskutovat režisér Vojtěch Nouzák, který slíbil pomoc a zajištění pozvání některých VIP osobnosti ze svého okolí.

Slávistický večer proběhne v baru hotelu Fusion. Běžný nájem činí minimálně 50.000,-Kč, díky př. Vršeckému nám nájem účtován nebude. Servis hotelu nám zajistí ozvučení za cca 1.500,-Kč a pódium za 2.000,-Kč. Dojednány jsou nápoje se slevou.

Kopule baru bude nasvícena v barvách Slavie, personál v tričkách „Dědek Madden“, výzdobu si zajistíme sami. Z vlastních zdrojů zajišťujeme i bezpečnostní službu. Na obrazovkách v baru poběží spoty o Maddenovi. Př. Pomikal zjistí cenu fotografie Maddena v životní velikosti.

Pro večer bylo vyrobeno 25 lahví speciálního piva Madden. První láhev s číslem 1 spolu s relikvií související s Maddenem bude vydražena. Ostatní láhve bude možno koupit.

Vzhledem ke skotskému zaměření večera je zajištěn hudebník s dudami, pro celý večer byla rovněž zajištěna rocková kapela.

Budeme potřebovat zajistit uvaděčky, které by spolu se zástupcem výboru FO-OP uvedly VIP osobnosti na své místo. Je možná účast honorárního konzula ČR pro oblast Skotska se sídlem v Edinburghu.

Na párty budou pozváni VIP osobnosti z oblasti:

 • Sportovního života Slavie (např. Beránek, Knoflíček, Řehák, Vlček, hráči Slavie)
 • Managementu Slavie (např. Řebíček, Kisel, Vrba, Trepeš, Schejbalová)
 • Hokeje (např. Růžička, Bednář, Antoš)
 • Sportu obecně (např. Kodeš, Špotáková, Knapková)
 • Vědy, kultury (např. Pirk, Grigar, Kačer, Prachař, Ringo Čech)
 • Byznysu a politiky (Vik, Šimáně, Kleslová)

A i další osobnosti.

Podrobný časový plán příprav i vlastní akce spolu s úkoly zpracoval př. Váňa. Vlastní akce zahájí v 19:00 hod.

Úkol 19/3: Př. Váňa sepíše pozvánku, která bude odeslána ke zveřejnění na webu Slávistické noviny.

 1. 7.      Setkání slávistů v Hodoníně 

Přípravy probíhají, pořadatelé průběžně informují o stavu připravenosti akce.

 1. 8.      Červenobílé listy

Připravují se články pro letní vydání, měly by být uveřejněny i komiksy. Podařilo se vydat newsletter ČBL, který byl rozeslán všem členům FO-OP majícím e-mailovou adresu a zveřejněn v Poločase pro utkání s Teplicemi.

 1. 9.      Informace sekretáře

Informoval př. Vršecký.

Na bankovním účtu je ke dni schůze 120.000,-Kč, v pokladně 8.000,-Kč.

Zaznamenali jsme vzestupný trend přihlášek do FO-OP.

2011            90 nových členů

2012          112 nových členů

2013          270 nových členů

2014          309 nových členů

V roce 2013 byli z evidence vyřazeni členové, kteří již nejsou mezi živými či přestali platit členské příspěvky a byli doposud evidováni.

Spolu s TS se pořádají výjezdy na utkání, do Liberce 2 autobusy, do Plzně zatím naplněny tři autobusy.

Je potřeba urychleně řešit archiv FO-OP i Slavie. V současnosti jsou věci uloženy v prostorách skladu Slavie spolu s vyřazenými počítači a dalším odpadem, což je nedůstojné a hrozí ztrátou exponátů. Od skladu běžně nemáme klíče.

Úkol 19/4: Př. Krob projedná možné varianty řešení archivu s předsedou představenstva Slavie Adamem Řebíčkem.

Byla podána informace o možné dražbě některých suvenýrů Slavie na facebooku.

 1. 10.  Zprávy z odboček

Zprávy přednesl př. Dobiáš:

Proběhlo:

24. 1. 2015 – Mníšek – výroční valná hromada, zúčastnil se př. Dobiáš a jako host Jirkal.

25. 1. 2015 – Šternberk – výroční valná hromada

31. 1. 2015 – Česká Třebová – Slávistické kokrhání, účast zástupců 4 odboček

07. 2. 2015 – Něčín – turnaj ve stolním tenise

17. 2. 2015 – Příbram – výroční valná hromada, zúčastnil se trenér Beránek

19. 2. 2015 – Klatovy – výroční valná hromada, zúčastnil se př. Krob spolu s hostem Kiselem

28. 2. 2015 – Mníšek – Slávistický karneval, den poté Dětský rej.

Připravuje se:

07. 3. 2015 – Rožďalovice – Celodenní maškarní rej

07. 3. 2015 – Kolín – Turnaj v bowlingu v Kutné Hoře

14. 3. 2015 – Veleň – výroční valná hromada s plánovanou besedou s Keniou

14. 3. 2015 – Příbram – Josefská zábava

21. 3. 2015 – Brandýs n./O. – mariášový turnaj pro veřejnost

 1. 11.  Různé

Př. Chmelík informoval o možnosti, že před vchodem do VIP prostor Slavie bude opět vlát původní vlajka Slavie s červenou hvězdou v bílém poli. Bylo by vhodné navýšit stožár s vlajkou, a jak zmínil př. Váňa, od paty stožáru odstranit odpadkový koš, toto umístění odpadkového koše přímo pod vlajkou znevažuje symbol Slavie. Případ vlajky projednával př. Čapek s marketingovým oddělením.

Proběhla diskuse o termínu valné hromadu FO-OP. Rozhodne se na příštím zasedání výboru.

Tour de Slavia – připravuje se jarní cyklistický výjezd, předběžný termín je 1. května 2015.

Př. Vršecký informoval o volební urně, kterou vyrobili v Rožďalovicích. Cena urny je 500,-Kč. Po diskusi bylo rozhodnuto urnu neplatit a vrátit, protože není potřeba, nebyla oficiálně objednána a ve stísněných prostorách sekretariátu zabírá místo.

Příští zasedání výboru bude operativně oznámeno. O přesném termínu, místu a hodině konání bude informovat členy výboru FO-OP sekretář př. Vršecký.

Zapsal dne 6. března 2015 Jan Chmelík.