ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FOTBALOVÉHO ODDÍLU – ODBORU PŘÁTEL,

konané dne 12. května 2012 v hotelu IRIS v Edenu

 

 1. Jednání řádné valné hromady Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel (dále jen VH) bylo zahájeno ve 13:30 hod. Předseda Fotbalového oddílu SK Slavia Praha-Odboru přátel (dále jen FO-OP) Ing. Ladislav Adamec přivítal přítomné členy FO-OP a hosty pana JUDr. Miroslava Platila, generálního ředitele SK Slavia Praha – fotbal, a.s., pana Ing. Tomáše Dvorského, Ph.D., předsedu Fanklubu a pana Lukáše Valu, zástupce Tribuny sever. Následně předal slovo př. Ing. Václavu Smetanovi, který byl pověřen řízením VH.

 

 1. Ing. Smetana přivítal účastníky VH a seznámil přítomné s návrhem výboru FO-OP na obsazení pracovního předsednictva, jmenovitě Ing. Ladislav Adamec, RNDr. Michal Dobiáš, Ing. Václav Smetana (pověřen řízením VH) a Ing. Ing. Jan Chmelík (zapisovatel VH). Návrh byl hlasováním VH schválen.

 

 1. Ing. Smetana představil návrh programu VH. Navrhovaný program byl hlasováním schválen. Přítomní byli následně seznámeni se zněním jednacího řádu VH. Jednací řád VH byl schválen všemi hlasy.

 

 1. Proběhla volba mandátové a návrhové komise.

 

 • Do mandátové komise byli navrženi přátelé RNDr. Michal Dobiáš (předseda), Mgr. Petr Vršecký a Pavel Moulis. Složení mandátové komise bylo schváleno všemi hlasy.
 • Do návrhové komise byli navrženi Jindřich Riesner (předseda), MUDr. Michael Janáček a RNDr. Michael Eisenhut. Složení návrhové komise bylo schváleno všemi hlasy.

 

 1. Ing. Ladislav Adamec přednesl zprávu o činnosti FO-OP v období od poslední VH. V hlavních bodech obsahovala:
 • Informaci o akcích a aktivitách pořádaných v rámci FO-OP, aktivity na odbočkách např. Setkání slávistů, Slávistický večer, vydávání Červenobílých listů
 • Charakteristiku spolupráce se společností SK Slavia Praha fotbal a.s.
 • Hodnocení spolupráce v rámci platformy Sešívaní drží spolu
 • Plánované akce na odbočkách

 

Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

 

 1. Zprávu o hospodaření FO-OP podal rovněž Ing. Ladislav Adamec. Zpráva o hospodaření se týkala účetního roku 2011. Byly zrekapitulovány příjmy i výdaje. Celková bilance roku 2011 vykázala ztrátu, která byla pokryta dotací od společnosti SynotTip. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

 

 1. Ing. Adamec následně přednesl návrh rozpočtu FO-OP na rok 2012. Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. Celkové objemy příjmů a výdajů oproti roku 2011 jsou nižší, vzhledem k předpokladu nulových dotací. Nadále platí, že nelze počítat s příjmy z dotací ani se ziskem ze zájezdů, v současné situaci se tento typ příjmu jeví jako málo pravděpodobný. Úplný text návrhu rozpočtu je přiložen k zápisu z VH.

 

 1. Zprávu kontrolní komise přednesl JUDr. Pavel Kyzr. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření a činnosti FO-OP. Konstatovala, že účetní doklady jsou vedeny řádně a úplně v souladu se zákony České republiky. FO-OP nemá žádné závazky po době splatnosti. Kontrolní komise neřešila v uplynulém období žádnou stížnost od členů či odboček. Úplný text zprávy je přiložen k zápisu z VH.

 

 1. RNDr. Dobiáš, předseda mandátové komise, seznámil přítomné s účastí na VH. Z celkového počtu členů FO-OP bylo oprávněno zúčastnit se VH celkem 2132 platících členů z toho 155 mladších 18ti let, tzn. že maximální počet delegátů s hlasem rozhodujícím je 1977.  Z nich bylo přítomno 56 členů, což činí 2,8% z celkového počtu oprávněných členů. Kvalifikovaná většina potřebná pro přijetí návrhu je 29. Dále informoval o přítomnosti zástupců ze šestnácti odboček.

 

 1. Následně proběhlo slavnostní předání pořadatelství celostátního setkání odboček FO-OP. Pořadatelem v roce 2012 je odbočka OP Žilov. Slavnostní předání standarty z rukou minulých pořadatelů v Nečíni provedli Ing. Adamec a RNDr. Dobiáš.

 

 1. Po slavnostním předání proběhla diskuse přítomných. V ní na úvod vystoupili všichni hosté.

 

 • JUDr. Miroslav Platil: Stručně zhodnotil minulé období, snažil se zvýšit celkovou angažovanost představitelů Slávie ve vztahu k fanouškům. V komunikaci s fanoušky úzce spolupracuje s prezidentem klubu Alešem Řebíčkem ve snaze zlepšit image Slavie. V další diskusi je připraven odpovědět na případné otázky z pléna..

 

 • Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.: Poděkoval za pozvání, vyzval ke spolupráci a sjednocení všech slávistických fans. Chtělo by to spojit síly.

 

 • Lukáš Vala: Pozdravil VH, vyzdvihl spolupráci v rámci SDS, věří, že spolupráce bude pokračovat.

 

 • Př. Votruba: Adresoval otázky na p. Platila ohledně hlavního sponzora, skautingu, trenéra a změn v kádru. Dále zmínil i excesy na tribuně hlavně při venkovních zápasech.

 

 • JUDr. Platil:  Odpověděl na otázky:

 

 1.                                                    i.      Hlavní sponzor zatím není znám, změnou loterijního zákona, přišla Slavia o hlavního sponzora firmu SynotTip. Firma Travel Servis není momentálně v kondici. Usilovně se pracuje se třemi zahraničními společnostmi (jedna kanadská), ale zatím není nic dohodnuto. Věci se intenzivně věnuje marketingový ředitel Malík, který se potýká hlavně s nesolidností některých firem. Slavia se snaží získat finanční prostředky od Magistrátu města Prahy, kam díky novému zákonu přšlo cca 600 milionů Kč a od MŠMT ČR. Byla vytvořena 2 mládežnická občanská sdružení, která podávají návrhy na grant.
 2.                                                  ii.      Skauting jako takový byl kvůli vysokým nákladům a malým ziskům zrušen. Je třeba si uvědomit, že hráč přicházející zdánlivě zadarmo díky končící smlouvě, není zadarmo. Jsou zde značné mzdové náklady. V současnosti se využívá znalostí trenérů, hlavně Poustky. Hledáním talentů a jednotlivými tipy se zabývá tzv. grémium trenérů Slavie. Nové zavedení čistého skautingu je závislé na ekonomické situaci.
 3.                                                 iii.      Ve věci trenéra jsou nejdále rozhovory s panem Radou, ale nic podepsáno není. Lavička, vzhledem ke sparťanské minulosti odmítl. Šilhavý a i další uspěli v lize a většinou budou hrát poháry.
 4.                                                iv.      Změny v kádru zatím nebyly diskutovány

 

 • L. Vala reagoval na excesy na tribuně. Snaží se fanoušky korigovat, ovšem představa, že by používání pyrotechniky zcela vymizelo je iluzorní. Pyrotechnika bývá součástí chorea. Sama FAČR nemá jednotný metr při hodnocení pyrotechniky.

 

 • Př. Taťák: Poděkoval členům Tribuny sever za choreo, chce to jen ohlídat blbce. Dále ve vztahu k vedení Slavie apeluje na lepší práci s médii, aby image Slavie odpovídala tradici. Položil otázku p. Platičovi ohledně dluhů Slavie

 

 • JUDr. Platil: Dluhy vůči hráčům byly uhrazeny, dluh Jarolíma je řešen dohodou. Hospodaření je střídmé, roční rozpočet nepřesáhl 90 mil. Kč.

 

 • Otázka z pléna: Jak vypadá následný program hráčů a do kdy bude znám trenér?

 

 • JUDr. Platil: Hráči nastoupí dovolenou, co se týká trenéra, je snaha se dohodnout do konce příštího týdne (tj. 20. května). S Martinem Poustkou se nepočítá, měl by ještě sbírat zkušenosti jako asistent. Ani u kádru nemá potřebnou autoritu

 

 • Př. Vinař: Vrátil se k posilám kádru, zda má Slavia někoho vytipovaného?

 

 • JUDr. Platil: Kluby mají velké požadavky, co se týká Davida Jarolíma, nejspíše zůstane v Německu, jeho platové nároky jsou poměrně vysoké.

 

 • Otázka z pléna: Bude vyvozena odpovědnost za špatné hospodaření v minulosti?

 

 • JUDr. Platil: Schodek v rozpočtu byl zapříčiněn nezodpovědnými nákupy hráčů, ovšem zde těžko hledat trestní zodpovědnost. Druhým problémem bylo nekapitálové navýšení jmění, použitý způsob je ovšem v naší republice legální. Toto navýšení, které nebylo kryto a zvyšovalo daňové výdaje, ovšem vedlo k potřebě zpětného snížení základního kapitálu, jeho odpisu a tím i k deficitu. Je velmi těžké za tato skutky někoho trestně právně obvinit.

 

 • Př. Dobiáš: Vystoupil s příspěvkem ke 120 výročí Slavie. Připomněl, že 120 let od založení neslaví fotbal, ale celá Slavia. Odbor přátel propaguje celou Slavii, byť z velké většiny se zabývá fotbalem a fenoménu fotbal vděčí za svůj vznik. Pohovořil o webových stránkách odboček FO-OP. Dále diskutoval problém s novináři, kteří ne vždy podávají seriozní informace a ve větší míře se snaží věci skandalizovat.

 

 • Př. Smetana: Podpořil př. Dobiáše, i jemu se zdá úroveň komentátorů děsivá a komentáře často neobjektivní.

 

 • Př. Kvapil: Vznesl dotaz ohledně Horních Počernic. Kdo je majitel a zda tam působení Viktorie Žižkov končí?

 

 • JUDr. Platil: Areál vlastní akciová společnost, kde 67% má občanské sdružení Slavie, 33% obec Horní Počernice. Občanské sdružení je tam kvůli možnosti čerpat finance z grantů. Viktoria Žižkov končí působení k 30. červnu. V H. Počernicích budou hrá 4 dorosty Slavie a juniorka. „B“ tým nebude ustaven. Z hlediska topologického je oblast ideální pro stahování žáčků, ti budou ale hrát pod hlavičkou Počernic.

 

 • Otázka z pléna: Jak to vypadá s působením Bohemians v Edenu a kdo z kádru Slavie naopak odejde? Nepočítá se s Kalivodou a Pitákem?

 

 • JUDr. Platil: O působení Bohemians zatím nelze nic říci, je to otázka pro majitele stadionu. Z kádru určitě odejde Blažek a Böhm. Kalivodu trenéři nechtějí, u Pitáka je to otázka finanční.

 

 • Př. Janáček: Jakým způsobem se reakcionář může stát akcionářem?

 

 • JUDr. Platil: Je představa, že určitý objem akcií by se mohl rozpustit mezi fanoušky. Ovšem vše toto bude na pořadu dne až po vyřešení otázek okolo stadionu. Vše je v režii hlavního akcionáře, zatím není hospodaření v kladných číslech a vše dorovnává hlavní akcionář.

 

 • Př. Havlíček: Diskutoval problematiku loga. Současné logo se příliš fanouškům nelíbí, dokonce již padl návrh na návrat k logu s korunkou. Mohlo by se to zrealizovat?

 

 • JUDr. Platil: Zatím se ve věci loga nic neděje.

 

Př. Smetana ukončil diskusi.

 

 

 1. Proběhla volba delegátů na VH SK Slavia Praha, o.s., přesné datum nebylo zatím stanoveno. Ing. Smetana seznámil přítomné se jmény navržených delegátů a dal hlasovat. Navržení delegáti byli po diskusi schváleni.

 

 1. MUDr. Janáček, člen návrhové komise, přečetl návrh usnesení VH FO-OP. Hlasováno. Návrh usnesení byl schválen 55 hlasy, jeden delegát byl proti. Přijaté usnesení VH FO-OP je přílohou zápisu z VH.

 

 1.  Př. Adamec spolu s řídícím schůze př. Smetanou poděkovali závěrem všem účastníkům VH za účast a popřáli Slavii hodně úspěchů v následujícím období. Jednání VH FO-OP bylo poté ukončeno.

 

 

Dne 12. května 2012 zapsal Ing. Jan Chmelík

 

Za správnost Ing. Václav Smetana,  řídící VH