Zápis z výboru č. 4 (2018)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 5. dubna 2018

na stadionu Eden Aréna

Přítomni: 

 • Výbor: Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Ocetník, Pomikal, Smetana, Váňa, Veselý, Vlnas, Vavřina
 • Sekretariát: Vršecký
 • Kontrolní komise: Tomčišin
 • Omluveni: Havlíček, Krula, Moulis
 • Host: Jaroslav Tomša (OP Kardašova Řečice)
 1. Schválení programu: Program po přesunutí pořadí projednávaných bodů byl schválen všemi hlasy
 2. Schválení zápisu č. 3 ze zasedání výboru 12.03. 2018: Zápis byl schválen všemi hlasy.
 3. Kontrola úkolů:
  • Úkol 32/1– Plány původního Středoevropského poháru, dle kterých je možno pohár vyrobit, jsou uloženy v archivu Rapidu Vídeň. Jedná se o společné vlastnictví s Austrií Vídeň. Po schůzce zástupců SK Slavia Praha a FO-OP byl přijat plán postupu, ve kterém se bude více angažovat FO-OP. Př. Pomikalzjistí cenu a dobu, za kterou by se dala replika poháru vyrobit. Pokud by FO-OP financoval vyrobení repliky poháru, stal by se jejím vlastníkem. SK Slavia Praha je připravena podpořit oficiální žádost o zapůjčení kopií plánů Středoevropského poháru.
  • Př. Váňa připomněl aktivity, které byly v minulosti již vyvinuty v souvislosti s pokusem získat Středoevropský pohár od jeho posledního vítěze a tedy držitele, klubu Borac Banja Luka. Úkol trvá.
  • Úkol 18/2:Zdokumentování exponátů  v souvislosti s přípravou muzea Slavie. Na skenování, výběru exponátů a jejich zdokumentování se podílí Soňa Nouzáková a př. Zápotocký a dle potřeby se zapojují i další. V současnosti je třeba zapojit architekta řešení Milana Starého. Úkol probíhá.
  • Úkol 28/1: Členové výboru a kontrolní komise by siměli zprovoznit mailové schránky na doménové adrese ‚odborpratel‘.  Př. Ocetníkje připraven provést instruktáž ohledně jejich zprovoznění. Pro zájemce z řad VV a KK je možno vyrobit reprezentační vizitky. Úkol trvá.
  • Úkol 1/2:Sekretář Vršecký zkompletuje potřebné dokumenty pro zápis do spolkového rejstříku a pro banku v souvislosti s novými podpisovými vzory. Žádost o zápis do spolkového rejstříku byla podána a schválena. Zápis nabyde právní moci do 14 dnů ode dne schválení. Úkol splněn
  • Úkol 2/1:Kontrolní komise ve spolupráci s př. Ocetníkem zpracuje základní směrnice pro nakládání s osobními údaji. Úkol probíhá.
  • Úkol 2/3:Členové výboru se seznámí s vstupní analýzou stavu FO-OP  zpracovanou kontrolní komisí, aby mohla být projednána na příštím zasedání výboru FO-OP. Kontrolní komise připraví aktualizovanou verzi dle došlých připomínek. Úkol probíhá.
  • Úkol 3/1: Př. Ocetník založí účet a zahájí postupný převod finančních prostředků OP do Fio banky. Čeká se na nabytí právní moci zápisu spolku FO-OP do spolkového rejstříku. Úkol probíhá.
  • Úkol 3/2:  Členové výboru a kontrolní komise budou hledat vhodné místo pro uložení exponátů FO-OP. Př. Ocetník poskytne prostor pro uložení exponátů FO-OP ve své firmě. Úkol splněn.
  • Úkol 4/1:Po uložení exponátů FO-OP v prostorách firmy př. Ocetníka je třeba exponáty naskenovat a popsat. Nový úkol.
  • Úkol 3/3:Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně. Úkol trvá.
  • Úkol 3/4:  Př. Ocetník rozhodne o vhodné variantě datového úložiště, provede nákup a instalaci. Úkol splněn.
  • Úkol 3/5:Výbor FO-OP odsouhlasil dar pro trenérské centrum SK Slavia Praha, př. Vršecký projedná s p. Beránkem možnost nákupu televize. Úkol splněn.
  • Úkol 4/2: Medializovat předání daru od FO-OP pro trenérské centrum. Zajistí sekretariát.
 4. Situace ve fotbalovém A týmu a její medializace
  • Př. Janáček nejdříve zhodnotil výbornou spolupráci s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Před posledním utkáním se Zlínem v rámci Dne fanoušků v Edenu byla předána standarta FO-OP novému pořadateli Setkání slávistů a proběhla prezentace FO-OP. Slavia poskytla na tento zápas celkem 564 volných vstupenek.
  • Př. Janáček dále zmínil článek Pavla Procházky, vycházejícího z informativního mailu a osobního názoru př. Vavřiny, který nebyl určen ke zveřejnění. Zveřejnění článku vzhledem k obsahu mohlo vyvolat nežádoucí reakce. Členům výboru FO-OP vadilo, že článek spolu se zveřejněnou zavádějící fotografií byl napsán formou, která ho umožňuje chápat jako oficiální stanovisko FO-OP.
  • Př. Krob ujistil, že dle jeho názoru článek nebyl u vedení SK Slavia Praha chápán jako oficiální stanovisko FO-OP a s př. Vavřinou si již vše vyjasnili.
  • Př. Krob dále hovořil o přípravě a výkonech A týmu Slavie. Výkony zatím nejsou stabilní, ale v nastolené koncepci, kterou schválil i hlavní akcionář, se bude pokračovat. Je třeba doladit komunikaci se sportovním úsekem, aby nedocházelo k nepochopení.
  • Př. Krob informoval o vstupu nového akcionáře CITIC Group Corporation Limited, který má zkušenosti i z oblasti fotbalu, do akcionářské struktury CEFC. Zástupci společnosti jsou v současnosti v ČR a seznamují se s fungováním společnosti SK Slavia Praha – fotbal a. s., která se dostala do jejich vlastnického portfolia. Kromě ekonomických věcí se zajímají o výchovu mládeže a možné spolupráci v této oblasti i v souvislosti pořádáním kempů a účasti čínských mládežnických týmů na soutěžích v Evropě.
  • V oblasti řízení klubu př. Krob dále zmínil rozdělení pravomocí, kdy on je zodpovědný za ekonomickou oblast a pan Nezmar za oblast sportovní a řízení A týmu. Je důležitá vzájemná komunikace, ne vždy si můžeme z hlediska ekonomiky dovolit to, co bychom si z hlediska sportovního přáli.
  • Př. Váňa nastolil otázku pozvánek na setkání fanoušků s vedením Slavie pro členy výboru. O posledním setkání mnozí z členů výboru FO-OP nebyli informováni.
 5. Stav příprav 18. Setkání slávistů:O stavu příprav referoval př. Tomša. Setkání proběhne 5. – 6. července 2018 v Kardašově Řečici
  • Financování je sponzorsky zajištěno. Kromě fotbalového turnaje jsou plánovány i další akce, např. návštěva zámku v Pluhově Žďáru, kde pobýval prezident Beneš a kde by mělo být čtvrteční večerní posezení spolu s přednáškou Univerzity Slavia. V plánu je i degustace v Jindřichově Hradci nebo klasická závěrečná večerní zábava.
  • Účastníci fotbalového turnaje obdrží pamětní trička, vyhlásí se rovněž nejlepší střelec a brankář. V přípravě jsou pamětní listy, s plakátem přislíbil pomoci př. Pomikal.
 6. Informace předsedy: Př. Janáček informoval o besedě ve Strakonicích a o své návštěvě v Semilech. Rovněž zmínil setkání fanoušků s vedením Slavie.
  • Pracuje se na smlouvě se sekretářem, zbývá zohlednit poslední připomínky. V této souvislosti vyzval přítomné k vyjádření ohledně požadavku na akceptační protokol. Výbor FO-OP rozhodl, že akceptační protokol nebude požadován.
  • Připomněl, že stále nemáme zpracovaný jednací řád výboru FO-OP.
  • Př. Janáček navrhl zvážit pořádání pravidelných setkání s odbočkami. Možným místem setkání by byl klub Mirko Huptycha u hřiště pozemního hokeje. Problémem však často bývá určení termínu, který by souhlasil s termínem domácího zápasu A týmu Slavie.
 7. Informace hospodáře FO-OP
  • Př. Ocetník předložil přítomným návrh rozpočtu FO-OP na rok 2018. Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že nepočítá s případnými příjmy z dotací, může v případě jejich získání být i ziskový. Př. Ocetník ještě zkontroluje možnost úspor v některých položkách rozpočtu.
  • V souvislosti s rozpočtem proběhla diskuse o možné valorizaci členských příspěvků. Výše příspěvku nebyla cca 20 let měněna. Rovněž výše příspěvku dle typu členství zcela neodpovídá realitě.  Např. členové FO-OP, kteří jsou členy odbočky s právní subjektivitou, platí pouze 100,-Kč za rok, přitom využívají v podstatě stejný servis od sekretariátu FO-OP jako ostatní. Pokud by nějaká změna byla navržena, musela by ji schválit valná hromada FO-OP.
 8. Informace sekretáře FO-OP 
  • Př. Vršecký referoval o stavu finančních prostředků.
  • Dne 10. května proběhne mimořádná valná hromada SK Slavia Praha, spolek. Na FO-OP připadá 15 delegátů na VH, což odpovídá 11 členům výboru a 4 členům kontrolní komise. Případné náhradníky zajistí sekretář.
  • Úkol 4/3: Př. Vršecký bude sledovat aktuální počty delegátů za FO-OP, v případě potřeby zajistí náhradníky.
  • Panu Pínovi, řediteli SK Slavia Praha, spolek, byly zaplaceny členské příspěvky ve výši 75 tis. Kč. Platíme 30,-Kč/rok za člena.
  • Byl zakoupen televizor pro tréninkové centrum mládeže SK Slavia Praha.
  • Př. Lažanská, která kromě členského příspěvku poskytla sponzorský dar, se v říjnu dožije 70 let. Bylo by vhodné zajistit gratulaci.
  • Za přispění př. Ocetníka bylo zakoupeno datové úložiště.
  • O pořadatelství Setkání slávistů v roce 2019 projevila zájem odbočka Třebíč.
 9. Informace zástupce kontrolní komise 
  • Kontrolní komise je v současnosti bez připomínek.
 10. Informace o Červenobílých listech
  • Pro rok 2018 jsou dána dvě témata:
   1. Tažení Středoevropským pohárem v roce 1938
   2. Sté výročí vzniku Československa
  • Pro prodej ČBL na stadionu před zápasem je možno zajistit prodejní stánek s reklamním bannerem, osvědčilo se při utkání se Zlínem, kdy se prodalo značné množství výtisků ČBL. S prodejem kromě dobrovolníků, které je nutno shánět, by mohli pomoci i členové výboru FO-OP, pro které by to mohla být jedna z cest, jak se setkávat se členy odboček FO-OP. 
 11. Informace o webových stránkách FO-OP V oblasti webu je setrvalý stav, nenastaly žádné změny. 
 12. Informace o činnosti odboček
  • Konalo se:
   • 20. 03. 2018 – Semily Beseda se zástupci SK Slavia Praha – Býček, Kolář
   • 23. 03. 2018 – Strakonice Setkání v pivovaru Dudák o historii SK Slavia, hostem byli M. Býček, který je i členem odbočky, Hušbauer, Janáček, Vavřina a Červenský z Milevska
  • Připravuje se:
   • 07. 04. 2018 – Kolín‚Potkali se u Kolína‘ turnaj v bowlingu v Kutné Hoře-Sedlci
   • 07. 04. 2018 – Veleň Valná hromada spojená s besedou s gen. řed. Krobem
   • 09. 04. 2018 – Praha Area 114, host J. Hušbauer
   • 17. 04. 2018 – Praha Valná hromada Area 114, poté návštěva MOL CUPu
   • 19. 04. 2018 – Kolín Slávistická beseda
   • 30. 04. 2018 – Rožďalovice Čarodějnický rej
 13. Různé
  • Př. Vlnas předložil úvodní grafické návrhy k 10. výročí Tribuny Sever. Vše se bude ještě propracovávat.
  • Př. Váňa opět připomněl některá výročí známých členů FO-OP. Zmínil př. Jelínka, Munzara a Pirka. Bylo by vhodné, aby se gratulace př. Pirkovi odehrála před utkáním na hrací ploše spolu s předáním dárkového balíčku s upomínkovými předměty.
  • Př. Vršecký informoval, že př. Jelínkovi bylo posláno blahopřání, př. Munzar je ve vážném zdravotním stavu a zatím ani s pomocí jeho dcery Báry nebylo možno cokoli předat.
  • Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 3. května 2018. Čas a místo jednání bude upřesněno.

Zapsal dne 5. dubna 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..