Zápis č. 17 (2019)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s. konaného dne 4. září 2019 v hotelu Iris Eden na Sinobo Stadium v Edenu

Přítomni:                    Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Ocetník, Smetana, Váňa, Veselý, Vlnas 

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Havlíček, Tomčišin, Vavřina

Omluveni:                   Moulis, Pomikal, Krula,

Host:                           Martin Benda   

Na úvod schůze vystoupil Martin Benda zaměstnanec SK Slavia Praha – fotbal, a. s., jehož jednou částí pracovní náplně je komunikace s fanoušky.

Referoval o strategii v oblasti distribuce vstupenek jak na ligové zápasy, tak i na zápasy Ligy mistrů. Pro domácí zápasy Ligy mistrů je připraven balíček na všechny tři zápasy. Pro určené skupiny fanoušků jsou připraveny slevy až do výše 30% ze standardní ceny. Na venkovní utkání Ligy mistrů bude Slavia prodávat vstupenky průběžně. Pro první utkání v Miláně by mělo být k dispozici 4000 vstupenek.

Byly projednány oslavy 55. výročí založení Odboru přátel Slavie. Součástí oslav budou akce v  Slavia Museum, kde proběhne i Univerzita Slavia a bude možnost prohlédnout si některé historické předměty a kroniky jednotlivých odboček Odboru přátel Slavie. Před domácím utkáním Slavie s Mladou Boleslaví je na stadionu počítáno s průvodem odboček a představením spolupráce se spolkem Donor.

Připravují se jednání SK Slavia Praha – fotbal, a. s. s Tribunou Sever o pravidlech chování fanoušků na stadionu a dalších bodech vzájemné spolupráce. Mělo by též proběhnout jednání se zástupci Odboru přátel Slavie, kde jedním z témat by bylo projednání vzájemné smlouvy o spolupráci.

Po odchodu Martina Bendy pokračovala schůze dle rozeslaného programu.

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 • Schválení zápisu

Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.

 • Kontrola úkolů

Úkol 9/7: Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů GDPR a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR.

Úkol splněn.  Doplňující dokumenty byly zpracovány a odsouhlaseny pracovní skupinou, ještě zbývá doplnit pravidla týkající se smluvních vztahů. 

Úkol 16/1: Sekretariát rozešle konečné verze dokumentů GDPR členům výboru ke schválení. Hlasování proběhne formou per rollam. 

Úkol trvá.

Úkol 9/8: Př. Ocetník zajistí pro zájemce vyhotovení vizitek FO-OP dle grafického návrhu př. Pomikala. Proběhne kontrola údajů pro vizitky.

Úkol probíhá. 

Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.

Úkol probíhá. Soupis exponátů v  Slavia Museum je hotov, soupis věcí v archivu na stadionu Slavie by měl být zpracován do konce října. Následně je třeba odsouhlasit majetková práva k exponátům se zástupci akciové společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Je třeba upozornit se snahou o nápravu na nepřesný popis zapůjčených věcí do muzea, kdy jsou prezentovány chybně jako věnované. 

Úkol 10/6: Dotisk textu na členské karty FO-OP. Př. Ocetník bude spolupracovat na dotisku s ticketingovým manažerem fotbalové Slavie Filipem Němcem.  Na členských kartách nemusí být kódy pro potvrzení slev při nákupu na internetu, generování slevových kódů bude řešeno na portálu FO-OP. 

Bude probrána možnost využití členské karty i pro jiné aktivity.

Úkol splněn částečně. Členské karty jsou stále ve výrobě vzhledem k technickým i logistickým problémům. 

Na základě této skutečnosti výbor FOOP rozhodl o samostatném odeslání výtisků ČBL č. 1/2019 členům FO-OP, kteří je dosud neobdrželi, a to bez přiložené nové členské karty. Doposud běžnou praxí bylo posílat karty i ČBL společně. V tomto případě budou členské karty distribuovány dodatečně s prosincovým vydáním ČBL.

V diskusi k dané věci byl jako předpoklad optimálního řešení distribuce členských karet přijat názor tisknout členskou kartu zároveň se zápisem osobních či platebních údajů do databáze.  

Úkol 17/1: Př. Chmelík zjistí možnosti pořízení tiskárny pro dotisk osobních údajů na členské karty včetně její ceny. Zároveň zjistí časovou náročnost k vytištění cca 6000 ks karet bez osobních údajů členů jen s potiskem grafického návrhu při zajištění potisku externí firmou. 

Úkol 11/4: Udělování ocenění pro členy FO-OP, které by mělo mít tři stupně, od bronzového po zlatý. Př. Janáček projedná grafické provedení s př. Pomikalem.

Úkol probíhá. Máme k dispozici 60 medailí s deskami. Tři stupně ocenění zatím realizovány nebudou. Př. Váňa navrhne doprovodný text ocenění předávaný společně s medailí.

Úkol 13/4: Sekretariát pozve na příští zasedání zástupce fotbalové Slavie.

Úkol splněn.

Úkol 15/1: Př. Ocetník zjistí všechny možnosti týkající se nájmu lodi a možných oslav na palubě.

Úkol splněn. Budou doplněny některé konkrétní údaje ohledně termínu. 

Úkol 16/2: Př. Vršecký po určení a schválení termínu pro Slávistický večer vykomunikuje zapůjčení sálu s vedením hotelu IRIS. Výbor navrhl termín 18. leden 2020.

Úkol splněn, s termínem je možno počítat.

V této souvislosti byla jmenována přípravná skupina ve složení př. Váňa, Pomikal, Krob, Moulis a Chmelík.

Úkol 17/2: 

Přípravná skupina se bude věnovat přípravě programové náplně (předběžně zmíněna témata: Středoevropský pohár,  60. léta minulého století spojená se vznikem Odboru přátel Slavie).

Z hlediska organizačního je třeba zajistit hudební doprovod, ověřit možnosti cateringu a ubytování. Dále zvážit pozvání osobností z řad umělců.  

Úkol 15/4: Př. Ocetník rozešle úvodní návrh smlouvy mezi SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a FO-OP členům výboru.

Úkol splněn. Smlouva byla ze strany členů výboru FO-OP bez připomínek. 

Úkol 17/3: Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Dle vyjádření hosta Martina Bendy se předpokládá k danému tématu vzájemná schůzka.

Úkol 16/3: Sekretariát pozve na příští zasedání zástupce uskupení (resp. týmu), u kterého došlo k nevhodnému chování na Setkání slávistů v Bělé p. B., které se neslučuje se stanovami FO-OP.

Úkol zrušen.

Úkol 16/4: Př. Ocetník připraví stěžejní body, které by měly být naplněny pro schválení účasti ve fotbalovém turnaji při akci Setkání slávistů.

Úkol v řešení.

Úkol 16/5: Sekretariát vyzve odbočky k zapůjčení vlastních písemností, kronik apod.

Úkol splněn.

Úkol 16/6: Př. Ocetník zajistí průběžnou propagaci produktů spojených s FO-OP, které jsou nabízeny k prodeji ve Fanshopu.

Úkol je průběžně řešen ve spolupráci s Fanshopem. V současnosti se jedná o kolekci obsahující triko, šálu, klíčenku, náramek, odznak-placku a vlaječku k 55. výročí založení Odboru přátel Slavie.

 • Oslavy 55. výročí založení Odboru přátel

V sobotu 7. 9. 2019 bude pro členy FO-OP otevřeno Slavia Museum od 10:00 hod., vstup zdarma na základě předložení členské karty. 

Kromě Univerzity Slavia, která bude začínat cca v 16:00 hod., budou v prostorách muzea k dispozici k nahlédnutí historické materiály z odboček i od členů FO-OP, např. kroniky či písemné dokumenty. 

 • Informace předsedy

Př. Janáček informoval o schůzce zástupců FO-OP se zástupci SK Slavia Praha – fotbal a. s. pány Syrovátkou a Bendou. Tématy jednání byly:

 • Spolupráce na činnosti Slavie Musea
 • Inventarizace exponátů v muzeu a určení vlastnictví
 • Další rozvoj muzea, digitalizace exponátů, čítárna
 • Informace o jednání s Tribunou Sever
 • Úvodní varianty distribuce vstupenek na Ligu mistrů

Volební valná hromada spolku SK Slavia Praha se uskuteční 7. 10. 2019. Kandidáti do představenstva za FO-OP jsou př. Adamec, Krob a Ocetník, do kontrolní komise př. Chmelík.

Bohužel do představenstva se mohou za FO-OP kvalifikovat pouze dva zástupci. Účastníci schůze po krátké diskusi nepřistoupili k zúžení kandidátky na dva uchazeče do představenstva spolku. 

 • Informace hospodáře

Stav finančních prostředků přednesen.

Plánované náklady do konce roku budou činit cca 200 tis. Kč.

 • Informace zástupce kontrolní komise

Kontrolní komise plánuje separátní schůzku před konáním příštího výboru FO-OP.

 • Informace sekretáře

Vnitrostátní zájezdy na venkovní utkání nevykázaly ztrátu, výjezd na pohárový zápas přinesl zisk.

V současnosti má FO-OP více než 5 tis. členů. Nadále vznikají nové odbočky.

 • Informace o Červenobílých listech

Připravuje se specifikace obsahu prosincového vydání.

 1. Informace o webových stránkách FO-OP

Web funguje v normálním režimu, je třeba doplnit chybějící zápisy ze schůze výboru FO-OP.

 1. Informace o činnosti odboček

Informace poskytl př. Moulis:

Konalo se:

02.08.2019 – 04.08.2019     Tradiční splouvání řeky Otavy. Pořádá odbočka Strakonice.

03.08.2019 – Kolín             Akce Rovina u Kolína, cyklistický výlet na soutok Labe s Cidlinou, do Poděbrad a Nymburka

10.08.2019 – Krkonoše       Fans Krkonoše pořádal „Slávistický výšlap na Sněžku“

24.08.2019 – Česká Lípa     Opékání špekáčků u Vikingů

01.09.2019 – Kolín             Kolinea Cup – tenisový turnaj

Připravuje se:

07.09.2019 – Praha             Area 114 pořádá 3. ročník Madden Cupu „O Dědkův pohár“, turnaj v malé kopané v Edenu

07.09.2019 – Praha             V rámci oslav 55. výročí založení Odboru přátel Slavie  proběhnou v  Slavia Museum vzpomínkové akce:

 • výstava artefaktů odboček a členů FO-OP
  • Univerzita Slavia
  • beseda s hráčem či členem realizačního A-týmu Slavie

08.09.2019 – Česká Lípa     Plavba po Máchově jezeře s Vikingy 

14.09.2019 – Kardašova Ř.  Turnaj v nohejbalu

17.09.2019 – Milán            Výjezd na zápas Ligy mistrů s Interem Milán

28.09.2019 – Praha                        V rámci připomenutí 55. výročí založení Odboru přátel Slavie bude před utkáním s Mladou Boleslaví proveden slavnostní nástup odboček na plochu stadionu.

 1. Různé

Byla projednána situace ohledně distribuce vstupenek při výjezdech na venkovní utkání Slavie. 

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 9. října 2019. Místo i čas budou upřesněny.

Zapsal dne 4. září 2019 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..