Zápis z výboru č. 10 (2018)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 14. listopadu 2018

na stadionu Eden Aréna

Přítomni:                    Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Ocetník, Váňa, Veselý 

Sekretariát:                Vršecký omluven

Kontrolní komise:       Krula, Tomčišin

Omluveni:                   Havlíček, Moulis, Pomikal, Smetana, Vavřina, Vlnas

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 • Schválení zápisu

Zápis byl schválen všemi hlasy

 • Kontrola úkolů

Úkol 2/3:Sledování stavu FO-OP je průběžně uskutečňováno členy kontrolní komise. Kontrolní komise podává zprávy o činnosti na zasedáních výboru, nebude se nadále sledovat pod identifikačním číslem úkolu 2/3. V lednu 2019 by měla proběhnout kontrola činnosti FO-OP.   

Úkol 10/1: Př. Vršecký spolu se členy kontrolní komise vybere termín kontroly.

Úkol 3/3:Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně. Nákup skříně proběhne v týdnu od 19. 11. do 23. 11. 2018

Úkol trvá.

Úkol 4/1:Zdokumentování exponátů a jejich stěhování v souvislosti s přípravou Muzea Slavie. Všechny historické předměty ve vlastnictví FO-OP budou poskytnuty k výběru do připravovaného muzea. První etapa úkolu splněna. Muzeum bylo otevřeno. Dále bude probíhat inventarizace předmětů ve vlastnictví FO-OP, bude sledováno pod novou identifikací úkolu.

Po zdokumentování a inventarizaci věcí ve vlastnictví FO-OP zapůjčených do muzea je třeba uzavřít smlouvu o jejich zapůjčení s akciovou společností SK Slavia Praha – fotbal. Tato smlouva by měla nahradit smlouvy předešlé, pokud existují. Do celkové inventarizace je třeba zahrnout i věci, které zůstaly v archivu, tj. v místnosti kterou spravuje SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Do dané místnosti nemá FO-OP volný přístup, pro uložené věci v majetku FO-OP je třeba zajistit nezávislou místnost s volným přístupem pro FO-OP.  

Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP.

Úkol 10/3: Př. Vršecký bude kontaktovat ředitele SK Slavia Praha, z. s. pana Pínu s dotazem, zda v jím spravovaném areálu by nebyla možnost pronájmu místnosti pro archivní věci v majetku FO-OP.

Úkol 5/1:Př. Váňa prostuduje úvodní verzi jednacího řádu a navrhne případné úpravy.

Úkol splněn.

Úkol 6/2:Př. Ocetník zveřejní reklamu na ČBL na webu FO-OP.

Úkol splněn.

Úkol 9/1:Př. Váňa sestaví text výzvy k podávání nabídek na pořadatelství Setkáni slávistů.

Úkol splněn.

Úkol 9/2:Př. Ocetník zveřejní výzvu na pořadatelství Setkáni slávistů na webových stránkách FO-OP.

Úkol splněn.

Úkol 9/3:Hospodář ve spolupráci se sekretářem připraví finanční plán na rok 2019.

Úkol splněn.

Úkol 9/4: Př. Váňa vyhotoví článek s reklamou na ČBL pro webové stránky.

Úkol splněn.

Úkol 9/5:Sekretariát zajistí 15 delegátů za FO-OP na tuto VH SK Slavia Praha z. s.

Úkol splněn.

Úkol 9/6:Př. Ocetník zjistí znění smlouvy FO-OP se společností ProSKS, s.r.o., která provozuje fanshop a které bylo uděleno právo použít značku FO-OP ke svým obchodním účelům.

Úkol splněn.

Výhradní právo na použití loga a značky FO-OP má společnost ProSKS, s.r.o., př. Pomikal zastupující společnost ProSKS, s.r.o. nemá problém s použitím loga FO-OP na výloze obchodu TS Store, který provozuje subjekt Tribuny Sever. FO-OP povolí použití loga FO-OP na výloze po dodání celkového grafického návrhu loga. Eventuální použití loga na jednotlivých prodávaných výrobcích bude předmětem dohody o každém výrobku mezi FO-OP, společností ProSKS, s.r.o. a provozovatelem TS Store.

Úkol 9/7:Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR.

Úkol trvá.

Úkol 9/8:Př. Ocetník zajistí pro zájemce vyhotovení vizitek FO-OP dle grafického návrhu př. Pomikala.

Úkol trvá.

Úkol 9/9:Př. Pomikal zajistí návrh nového grafického řešení banneru FO-OP na vstupu do prostor kanceláří na stadionu Slavie a zadá jeho výrobu.

Úkol trvá.

 • Informace předsedy

Př. Janáček informoval:

 • FO-OP má již více než 100 odboček. Stou odbočkou se stala odbočka Nové Sedlo, byl jí odeslán gratulační mail.
 • Máme problém s odbočkami, které nejsou geograficky spjaty s místem. Obvykle poskytují jen kontaktní mail. Jedním z řešení je, aby předseda uvedl svoji osobní adresu.
 • Proběhla valná hromada SK Slavia Praha, z. s. Př. Krob konstatoval, že dřívější návrh o ukončení nájemní smlouvy společnosti HC Slavia Praha, a. s. na zimní stadion Slavie vzhledem k neplnění finančních závazků vůči SK Slavia Praha, z. s. díky hlasování FO-OP neprošel. Dluh se tak dle zprávy předsedy spolku J. Huptycha v současnosti snížil i nepřímou zásluhou FO-OP o cca 3 miliony Kč. Společnost HC Slavia Praha, a. s. nyní plní splátkový kalendář.
 • Probíhají projekce filmu „Spolu jsme silnější“, které jsou zároveň spojeny s besedou. 
 • Bylo otevřeno muzeum Slavie, kam FO-OP zapůjčil některé své exponáty.
 • Proběhla akce „Slávistické Dušičky“ spojená zejména s osobou  Aloise Rašína. Více skupin uctilo památku dávných slávistů na více místech.
 • Bylo vypraveno pět autobusů na pohárový zápas Slavie do Kodaně.
 • V Kardašově Řečici zatím nedošlo k dohodě, rozpory trvají.
 • Na webu vyšla výzva pro zájemce o pořádání Setkání slávistů v roce v roce 2019. K datu schůze evidujeme dva možné zájemce.Setkání by zatím mohlo být buď v Milevsku, nebo v Praze, kde spojenými pořadateli by byly odbočky Tribuna Sever a Area 114. Čekáme na další zájemce.Zájem o pořadatelství v roce 2020 projevila odbočka Trutnov. 
 • Začal proces s Ing. Šmídou ve věci způsobu navýšení zapsaného kapitálu SK Slavia Praha – fotbal, a. s. v roce 2008.
 • V rámci projektu Radiožurnálu „Ježíškova vnoučata“ zaměřeného na pořízení dárků zdravotně či společensky hendikepovaným osobám, navrhl př. Tomčišin  proměnit ve skutečnost zájemjednoho z důchodců navštívit fotbalový zápas Slavie. Radiožurnál plánuje udělat z případné návštěvy reportáž.

Úkol 10/4:Př. Tomčišin ve spolupráci s př. Krobem zajistí realizaci návštěvy obdarované osoby na ligovém zápasu Slavie.

Př. Janáček navrhl zlepšit komunikaci s odbočkami využitím osob z určitých regionů, které jsou místním regionálním odbočkám známé a se kterými nemají problém komunikovat. O návrhu bude dále diskutováno.

Byl diskutován termín valné hromady FO-OP. Vzhledem k nedostatku vhodných termínů v prosinci 2018 bylo odhlasováno konání valné hromady v termínu prvního domácího utkání Slavie v jarní části ligy (druhý víkend v únoru 2019). 

 • Informace hospodáře

Př. Ocetník informoval:

 • Rozpočet roku 2018 je plněn dle plánu, šetří se na položce kancelářský materiál a na distribuci ČBL, navýšení nákladů došlo u výdajů za účetnictví
 • Došlo k navýšení vybrané částky za členství v FO-OP.
 • Podány informace o stavech financí.
 • Chybí smlouvy s SK Slavia Praha – fotbal, a. s., např. o využívání kancelářských prostor.
 • Není uzavřeno pojištění majetku FO-OP ani pojištění statutárního zástupce ve věci škody v důsledku chybného rozhodnutí.
 • Údajně jsou pro členy FO-OP k dispozici dvě vstupenky do VIP prostor v sektoru 101.

Úkol 10/5:Sekretář ověří, zda jsou opravdu vstupenky k dispozici a jakým způsobem se využívají.

Př. Ocetník dále vyzval přítomné ke zprostředkování či zajištění reklamy v ČBL. Ceník typů reklam nemáme, cena se stanovuje dle dohody o prostoru.

 • Informace zástupce kontrolní komise

Př. Krula informoval o záměru provést kontrolu činnosti v lednu 2019.

 • Informace sekretáře

V zastoupení informoval př. Ocetník:

 • Doposud nejsou hotovy všechny členské karty na sezónu 2018/2019. Problémy nastaly u společnosti, která měla na starosti dotisk textu. 

Úkol 10/6: Př. Ocetník zjistí cenu tisku, pokud bychom si text na členských kartách tiskli sami.  

 • Byly založeny další odbočky, ke dni schůze je počet evidovaných odboček 103.
 • Na zájezd do Bordeaux mělo jet 38 členů FO-OP. Vzhledem k chování fanoušků Slavie v Kodani mají však čeští fanoušci přístup na utkání zakázán. Organizovaný výjezd byl tudíž zrušen.
 • Informace o Červenobílých listech

Červenobílé listy by měly vyjít do konce roku. Hlavním tématem je vznik samostatného Československa ve spojení s osobnostmi podílejícími se na vzniku republiky a majícími vazbu na Slavii.

Doplňujícím tématem mělo být desetileté výročí vzniku Tribuny Sever, bohužel k tomuto tématu nebyl dodán žádný článek. Jednou z možností je nahradit článek informativním rozhovorem se členy Tribuny Sever. 

Členové výboru byli vyzváni k získání a poskytnutí fotografií vztahujících se k daným tématům.

 • Informace o webových stránkách FO-OP

Web FO-OP funguje standardně. Na webu budeme nadále držet na první pozici výzvu pro zájemce o pořádání Setkání slávistů.

 1. Informace o činnosti odboček

Konalo se:

16.10.2018 – Jičín              Projekce dokumentu „Spolu jsme silnější“ 

20.10.2018 – Brandýs n/O   Posvícenské posezení s Univerzitou Slavia

21.10.2018 – Liberec          Výjezd fanoušků na ligové utkání Liberec vs. Slavia

03.11.2018 – Praha             Slávistické Dušičky – jízda autobusem 

                                         návštěva Letné – závod historických kol „Pražská míle“

            návštěva hrobů – Šárka (A. Rašín), Vyšehrad (P. Bican, J. Preiss, J. Mattuš) 

03.11.2018 – Tour de Slavia – akce oddílu cyklistiky, jízda Praha – Kostelec n. Č. lesy k hrobu  zakladatele sportovního odboru Slavie MUDr. J. Hausmana

13.11.2018 – Kolín             Projekce filmu „Spolu jsme silnější“ a následná beseda

14.11.2018 – Žilov             Beseda se zástupci SK Slavia Praha – Valenta, Houštecký,Býček

                                                     Zúčastnili se zástupci odboček Dobřany, Příbram a Klatovy.

Připravuje se:

21.11.2018 – Strakonice     Projekce dokumentu „Spolu jsme silnější“ spolu s následnou besedou

25.11.2018 – Trutnov         Slávistický turnaj v kuželkách 

01.12.2018 – Rožďalovice  Advent na náměstí

04.12.2018 – Klatovy         Projekce dokumentu „Spolu jsme silnější“ spolu s následnou besedou

04.12.2018 – Praha             Slávistický Mikuláš v Motole (TJ KDHO Motol)

08.12.2018 – Rožďalovice  Výroční členská schůze

 1. Různé

Př. Jonáš poukázal na vhodnost pokračování v tradici Slávistických večerů, jejichž ideovým otcem byl př. Váňa. Členové výboru FO-OP byli vyzváni k zamyšlení nad variantami akce a možnostmi její realizace.

K dotazu př. Váni na předání dárkové knihy hráči Matouškovi, střelci vítězné branky v zápase EL v Kodani, sdělil př. Ocetník, spolu se sekretářem pověřený realizací, že k předání dosud nedošlo.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne pravděpodobně 18. prosince 2018. Čas a místo bude upřesněno.

Zapsal dne 14. listopadu 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..