Zápis z výboru č. 9 (2018)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 10. října 2018 na stadionu Eden Aréna

Přítomni:Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Moulis, Ocetník, Pomikal, Váňa, Vlnas

Sekretariát:Vršecký

Kontrolní komise:Krula, Tomčišin

Omluveni:Havlíček, Smetana, Vavřina, Veselý

Hosté:Karla Lažanská a zástupci odboček FO-OP v Kardašově Řečici (Tomša, Bursík, Šlápota)

Před vlastním zahájením jednání výboru FO-OP pogratulovali přítomní členové výboru paní Karle Lažanské k jejímu životnímu jubileu.  

Na začátku jednání navrhl př. Váňa přednostní projednání bodu programu týkajícího se situace v odbočce FO-OP Kardašova Řečice vzniklé po pořadatelství každoroční akce Setkání slávistů, která vyústila v rozdělení odbočky. Po vyslechnutí zástupců nově vzniklých odboček a jejich pohledu na aktuální situaci byly ze strany výboru FO-OP obě strany vyzvány ke smíru a vyřešení sporných bodů. Zároveň byla zmíněna příslušná ustanovení stanov FO-OP, která umožňují vyloučení člena FO-OP v případě, že člen svým konáním poškozuje pověst spolku. Zástupci obou nových odboček Kardašovy Řečice poté opustili jednání. 

Schůze poté pokračovala dle navržených bodů.

 1. Schválení programuZúčastnění odsouhlasili pokračování schůze bodem programu Informace předsedy, který ve své části navazoval na události v Kardašově Řečici. Zbylé body programu byly schváleny všemi hlasy beze změny.
 2. Informace předsedy
  • Př. Janáček seznámil přítomné s dalšími konkrétními informacemi týkajícími se pořadatelského zajištění Setkání slávistů v Kardašově Řečici. Výbor následně odsouhlasil sepsání seznamu předem daných požadavků, tj. jakéhosi manuálu pro pořadatele Setkání slávistů, které by měl pořadatel zajistit.Pro splnění podmínek pro pořádání nejbližšího Setkání slávistů bude v rámci výběrového řízení požadován závazek pořadatele kromě zajištění fotbalového turnaje také zajištění doprovodného společenského programu, který si členové odbočky odsouhlasí.Výběr pořadatele Setkání slávistů uskutečněný na základě splnění požadavků výběrového řízení bude proveden do konce listopadu 2018.
  • Úkol 9/1:Př. Váňa sestaví text výzvy k podávání nabídek na pořadatelství
  • Úkol 9/2:Př. Ocetník zveřejní výzvu na webových stránkách FO-OP
  • Byla podána informace o průběhu promítání dokumentárního filmu „Spolu jsme silnější“. Na promítání v Praze bylo přítomno cca 30 osob, v Jičíně byly vstupenky již vyprodány. Promítání bylo v prvním případě doplněno besedou s Jiřím Bílkem.
  • Dne 12. 11. proběhne promítání v Kolíně. Projekce 21. 11. ve Strakonicích je již vyprodaná. V jednání je představení filmu v Klatovech.
  • Zájezdu na zápas EL do Petrohradu se zúčastnilo 11 lidí z FO-OP, připravuje se zájezd do Kodaně, plní se již třetí autobus.
  • Valná hromada FO-OP je plánována na začátek prosince, pravděpodobně některý den víkendu 8.- 9. prosince 2018.
  • Úkol 9/3:Hospodář ve spolupráci se sekretářem připraví finanční plán na rok 2019.
 3. Schválení zápisu č. 8 ze zasedání výboru 6. 9. 2018 Zápis byl schválen všemi hlasy.
 4. Kontrola úkolů
  1. Úkol 2/3:Členové výboru se seznámí se vstupní analýzou stavu FO-OP  zpracovanou kontrolní komisí. Sledování stavu FO-OP je průběžně uskutečňováno členy kontrolní komise, členové výboru v případě potřeby mohou zasílat své připomínky. Úkol je průběžně plněn.
  2. Úkol 3/3:Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně. Úkol trvá.
  3. Úkol 4/1:Zdokumentování exponátů a jejich stěhování v souvislosti s přípravou Muzea Slavie. Všechny historické předměty ve vlastnictví FO-OP budou poskytnuty k výběru do připravovaného muzea. Jejich kompletní inventarizace proběhne až návazně po provedení výběru některých z nich pro umístění v muzeu. Aktivně se na plnění úkolu podílí př. Zápotocký s Petrákem. Úkol probíhá.
  4. Úkol 5/1:Př. Váňa prostuduje úvodní verzi jednacího řádu a navrhne případné úpravy. Text se doplňuje. Úkol probíhá.
  5. Úkol 5/2: Příprava inzercí do Poločasu a na obrazovky stadionu. Vše je průběžně zajišťováno. Úkol je dlouhodobý, plnění se sleduje průběžně na schůzích.
  6. Úkol 6.1:Používání jednotného designu pro FO-OP  na všech dostupných klubových informačních prostředcích koordinuje př. Pomikal.  Úkol je průběžně plněn.
  7. Úkol 6/2:Př. Ocetník zveřejní reklamu na ČBL na webu FO-OP. Úkol probíhá.
  8. Úkol 9/4: Př. Váňa vyhotoví článek s reklamou na ČBL pro webové stránky. Nový úkol.
  9. Úkol 6/3: Sekretariát učiní dotaz e-mailem na odbočky, kolik výtisků ČBL budou požadovat. V případě, že neobdrží odpověď, osloví předsedy odboček telefonicky. Úkol splněn.
  10. Úkol 8/1: Př. Ocetník byl pověřen kontrolou a případnou úpravou smluv. Smlouvy byly zkontrolovány, ukončené smlouvy byly archivovány. Př. Ocetník zpracoval přehled stavu platných smluv. Úkol splněn, v dalším období bude zajištěna průběžná kontrola smluv hospodářem.
 5. Informace hospodáře Informaci podal př. Ocetník.
  • Je zpracováván přehled hospodaření za rok 2018.
  • Na nově založený účet ve Fio bance se průběžně převádějí finanční prostředky z účtu u České spořitelny. Účet u Fio banky oproti účtu u České spořitelny přináší značné úspory v nákladech na jeho vedení.
  • V návaznosti na založení nového účtu je třeba zajistit nové složenky s předtištěným účtem Fio banky. Staré složenky s účtem České spořitelny se již nebudou rozesílat a postupně se zlikvidují. 
  • Stav finančních prostředků – podána informace.
  • Vyúčtovává se dotace od MŠMT na sportovní činnost.
  • Do 31. 10. 2018 se může podávat žádost na získání grantu s titulem „Můj klub“. Materiál pro podání žádosti zpracovávají př. Ocetník a Vršecký.
 6. Informace zástupce kontrolní komise
  • Kontrolní komise plánuje během listopadu 2018 provést kontrolu sekretariátu FO-OP.
 7. Informace sekretáře Informoval př. Vršecký:
  • Vznikla nová odbočka v Libici nad Cidlinou, ke dni schůze je registrováno 98 odboček.
  • Vzhledem k nařízení ohledně GDPR nebyl v seznamu jubilantů uveden datum narození, což se nesetkalo u několika členů FO-OP s pochopením.
  • Zajišťuje se zájezd do Kodaně na utkání Slavie v rámci Evropské ligy.
  • Stále nejsou vytištěny členské kartičky na sezónu 2018-2019, podklady ke zpracování byly předány již 19. září 2018. Pro následnou sezónu je třeba vytisknout členské kartičky do konce června 2019 vzhledem k používání slevových kódů uvedených na kartičkách již pro zápasy Slavie v červenci 2019.
  • Valná hromada SK Slavia Praha z. s. proběhne 16. 10. 2018.
  • Úkol 9/5:Sekretariát zajistí 15 delegátů za FO-OP na tuto VH.  
  • Zástupci Tribuny Sever požádali o možnost použít značku FO-OP na výrobcích prodávaných v jimi provozovaném obchodě na stadionu Slavie a o povolení umístit logo Odboru přátel na výloze jmenovaného obchodu. 
  • Úkol 9/6:Př. Ocetník zjistí znění smlouvy se společností ProSKS s.r.o., která provozuje fanshop a které bylo uděleno právo použít značku FO-OP ke svým obchodním účelům. V případě udělené exkluzivity, rozhoduje o použití značky FO-OP třetí stranou společnost ProSKS s.r.o., mandát pro jednání obdržel př. Pomikal. O povolení použití loga FO-OP na výloze obchodu bude rozhodnuto na základě zjištěných skutečností.
 8. Informace o Červenobílých listech
  • ČBL jsou vytištěny a začala jejich distribuce. K dostání jsou rovněž ve Fanshopu.
  • Nabízí se možnost spojit křest nového výtisku ČBL, kde nosným tématem je vítězství ve Středoevropském poháru, s představením repliky Středoevropského poháru, která je v současné době ještě ve výrobě.
 9.  Informace o webových stránkách FO-OP
  • Web FO-OP funguje standardně, aktuální události by se však měly zveřejňovat rychleji. Rovněž se nabízí možnost publikovat některé články ze starších ČBL.
 10. Informace o činnosti odboček Referoval př. Moulis:
  • Konalo se:
   • 15.09.2018 – Kolín – 9. ročník cyklovýletu Rovina u Kolína s návazným programem
   • 01.10.2018 – Praha – Area 114 – projekce dokumentu „Spolu jsme silnější“ spojená s besedou s Jiřím Bílkem
   • 01.10.2018 – Praha – 4. schůze Historické sekce FO-OP 
  • Připravuje se:
   • 16.10.2018 – Jičín – Projekce dokumentu „Spolu jsme silnější“ 
   • 20.10.2018 – Brandýs n/O – Posvícenské posezení s Univerzitou Slavia
   • 21.10.2018 – Liberec – Výjezd fanoušků na ligové utkání Liberec vs. Slavia
   • 27.10.2018 – Praha – Komentovaná procházka
   • 03.11.2018 – Praha – Slávistické Dušičky – opět jízda autobusem (Letná, Vyšehrad)
   • 03.11.2018 – Tour de Slavia – akce oddílu cyklistiky, jízda Praha – Kostelec n. Č. lesy na hrob   zakladatele sportovního odboru Slavie MUDr. J. Hausmana
   • 24. až 26. 10. 2018 se uskuteční zájezd na utkání Evropské ligy v Kodani
   • Připravuje se návštěva Červeného Kostelce, kde je pochován Martin Růžek
 11. Různé
  • Je třeba odsouhlasit dokumenty, pravidla a procesy týkající se GDPR.
   • Úkol 9/7:Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR.
  • Je hotový grafický návrh vizitek pro členy, který navrhl př. Pomikal.
   • Úkol 9/8:Př. Ocetník zajistí pro zájemce jejich vyhotovení.
  • Př. Váňa tlumočil negativní poznatky několika návštěvníků Eden Arény s malými dětmi, pokud jde o adekvátní stravovací možnosti a vybavení tzv. sektoru pro rodiče a děti. 
  • Banner Odboru přátel na vstupu do prostor kanceláří na stadionu Slavie je v havarijním stavu, (povětrnostní vlivy).
   • Úkol 9/9:Př. Pomikal zajistí návrh nového grafického řešení a zadá výrobu nového banneru. 
  • Byla podána informace o výsledku komunálních voleb na Praze 10. Do zastupitelstva se dostalo 11 lidí z volebního uskupení Vlasta, jehož součástí byla i Desítka pro domácí, která bude mít v zastupitelstvu jednoho svého člena. 

Příští zasedání výboru FO-OP pravděpodobně 1. listopadu 2018. Bude upřesněno.

Zapsal dne 10. října 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..