Zápis č. 24 ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel, z. s.

konaného dne 8. června 2020 v tiskovém středisku na Sinobo Stadium v Edenu

Přítomni:

 • Chmelík, Janáček, Jonáš, Ocetník, Pomikal, Smetana, Tomčišin, Váňa, Veselý, Vlnas

Sekretariát:

 • Vršecký

Kontrolní komise:

 • Havlíček

Omluveni:

 • Krob, Krula, Moulis, Vavřina 
 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 • Schválení zápisu

Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.

 • Informace z dění SK Slavia Praha, spolek

Př. Chmelík informoval o bodech projednávaných na zasedání představenstva SK Slavia Praha, spolek. Zmínil:

 • Aktuální dluh po splatnosti na nájemném a službách spojených s nájmem části hotelu společností CTI Service Prague, jejímž zástupcem je pan Bouček
 • Setkání se zástupci společností Halové sporty, s. r. o, na kterém bylo odsouhlaseno:
  • navýšení ročního finančního zisku o 20%
  • navýšení cen za pronájem prostor hal oddílům SK Slavia Praha, které jsou sdruženy ve společnosti Halové sporty, s. r. o.
  • úklid vosku z palubovky
 • Projekt výstavby sportovní haly
 • Smlouvy o výpůjčkách s jednotlivými oddíly SK Slavia Praha
 • Informace o připravovaném znovuzahájení provozu areálu plaveckého stadionu
 • Kontrola úkolů

Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.

Soupis věcí uložených v muzeu a archivu byl proveden, zbývá akceptace ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a vzájemné vyslovení souhlasu s dalším postupem dle schváleného scénáře:

 • Převoz věcí z archivu Slavie do prostor pod kontrolou FO-OP. Po jednání s T. Syrovátkou a prodiskutování stavu nebude přestěhování věcí nutné. Vše bude řešit smlouva o zápůjčce. Dle informace př. Ocetníka nabídl T. Syrovátka možnost zapůjčení místnosti na stadionu v Edenu, kterou by mohl FO-OP využít pro svoji prezentaci v rámci Slavia Museum. Po digitalizaci materiálů by mohla místnost sloužit i jako studovna. Na jednání byla též diskutována možná pomoc dobrovolníků z řad FO-OP při zajištění provozu ve Slavia Museum.  
 • Smlouva o zápůjčce bude obsahovat kompletní soupis zapůjčených věcí v majetku FO-OP společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a. s. 
 • Dojednat s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. způsob dalšího nakládání s historickými předměty. 

Úkol probíhá a je ve stádiu přípravy návrhu smlouvy o zápůjčce, který připravuje př. Jonáš. Za přispění př. Riesnera byla objevena původní smlouva o zápůjčce. 

Úkol 17/3: Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Smlouvu řeší právník a. s. v souvislosti se smlouvou mezi a. s. a Fanklubem.

Úkol probíhá – smlouva by měla být uzavřena do konce července.

Úkol 19/1: Řešení tisku členských karet. Př. Pomikal dodal grafický návrh karty. Předtištění grafického návrhu zajistí Lukáš Vala, dodání grafického návrhu Valovi zajistil př. Pomikal ve spolupráci s př. Vršeckým. Oproti předchozím údajům se doplní datum platnosti karty.

V současnosti se čeká na dodání předtištěných karet, dodání karet se zdrželo vzhledem k úpravám textů na kartě i celkového grafického řešení. Softwarové řešení dotisku je připraveno, tiskárna nakonfigurována. Dotisk osobních údajů na novou kartu bude zahájen koncem března. Nyní je rovněž připraven dotisk členských karet pro předchozí rok pro členy, kteří kartu nedostali a kteří o dotisk požádají.

Úkol splněn, tisky probíhají, je pouze třeba opravit počet znaků při tisku názvu odbočky.

Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík. Doposud nebylo projednáno, týká se hlavně okruhů:

 • Statutární orgán, jednou z možností je zavedení funkce prokury.
 • Hlasovací model na valné hromadě FO-OP
 • Uvedení výše příspěvku
 • Pravidla pro nová loga používaná odbočkami

Úkol probíhá – bylo rozhodnuto zpracovat nový návrh stanov.

Úkol 22/4: Ocenění členů FO-OP př. Donnera a př. Zajíčka. Grafický návrh uznání zajistil př. Pomikal, textovou část př. Váňa. Př. Váňa připravil zdůvodnění ocenění pro př. Donnera.

Doposud není k dispozici zdůvodnění př. Moulise pro ocenění př. Zajíčka.

Úkol splněn – př. Zajíček nebude oceněn.

Úkol 22/6: Členové výboru si prostudují smlouvu s Fanshopem a případně si připraví připomínky.

Výbor prodiskutoval změny oproti stávající smlouvě týkající se výše finančních kompenzací za používání ochranných známek FO-OP v závislosti na obratu, výši slev pro členy FO-OP a dobu platnosti smlouvy. 

Bylo hlasováno: Pro přijetí 4.  Proti 0. Zdrželo se 3. Smlouva v novém znění byla přijata a měla by platit do 31. 12. 2024.

Fanshop v současnosti bude procházet přestavbou ve prospěch zviditelnění partnera fotbalové a. s. firmy PUMA. Návrhy suvenýrů s logy FO-OP zajišťuje fanshop sám.

Úkol splněn – smlouva odsouhlasena.

Úkol 23/1: Př. Vršecký zjistí podmínky pro dlouhodobé využívání šaten na plaveckém stadionu pro tým FO-OP. 

Úkol splněn. Členové týmu zajistí úklid a údržbu.

Úkol 23/2: Pracovní skupina bude dohlížet na postupnou implementaci dokumentů GDPR.

Úkol probíhá a bude průběžně kontrolován

Úkol 23/3: Sekretariát zajistí pro př. Čapka upomínkový dar.

Úkol splněn.

 • Informace předsedy

Př. Janáček zmínil:

 • Aktivity v období koronavirové pandemie
  • Byly rozváženy balíčky pro seniory
  • Poskytnut příspěvek pro dobročinné aktivity na Praze 10
 • Program podpory seniorů z řad OP – po diskusi bylo hlasováním schváleno založení účelového bankovního účtu na podporu seniorů z řad OP
 • Možnost udělovat čestné členství FO-OP
 • Založení „Síně slávy“ na webu, kde by byly prezentovány osobnosti FO-OP

Úkol 24/1: Redakční rada připraví návrh významných osob FO-OP 

 • Šití roušek s logem FO-OP
 • Rozjezd činnosti odboček FO-OP po koronavirové pauze
 • Valná hromada FO-OP – schválen zářijový termín. Je třeba připravit materiály pro VH.
 • Slavia Museum – zatím uzavřeno, možnost akcí v režii FO-OP je omezena 
 • Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví – povolení vyššího počtu diváků na stadionu
 • Informace hospodáře

Př. Ocetník informoval o současné finanční situaci FO-OP, seznámil s finančními prostředky na běžném i spořicím účtu a v pokladně.

Př. Ocetník navrhl příspěvek pro Tribunu Sever za účelem veřejného promítání zápasů Slavie v období omezeného přístupu na stadiony. Příspěvek byl odhlasován.

Bylo odsouhlaseno pořízení platební karty pro sekretáře.

Př. Ocetník dále informoval o snaze založit iniciativu fanoušků, která by se stala jejich mluvčím při vyjednávání s řídícími orgány FAČR např. ohledně nastavení lepších podmínek na stadionech. 

Ne u všech zástupců fanoušků oslovených týmů byla tato aktivita přijata pozitivně, proti byli např. zástupci Sparty a Ostravy. Snahu naopak podpořili fanoušci Bohemians a Liberce.

 • Informace zástupce kontrolní komise

Kontrolní komise nevznesla žádné připomínky.

 • Informace sekretáře

Informoval př. Vršecký:

 • Byl zahájen tisk členských karet na tiskárně v sekretariátu. Vzhledem k tomu, že pole pro název má pouze 10 znaků, není název odbočky v mnoha případech kompletní. Je dojednána oprava tiskového modulu programu.
 • Aktuální počet členů a odboček FO-OP – k datu schůze je registrováno 5734 členů a 142 odboček.
 • Pomoc SK Slavia Praha, spolek – tým FO-OP se zapojil do údržbových prací.
 • Byla podána informace ohledně možné adopce hrobu Karla Krýše, fotbalisty Slavie. Vlastní adopce hrobu vyjde na 8.900,-Kč, ovšem finanční náročnost opravy je vzhledem k zachování charakteru historické památky odhadnuta na 70 tis. Kč.
 • Ochranné známky – máme evidovány 3 ochranné známky (logo s korunkou a názvem, vlajka, název), nabídková cena na prodloužení každé z nich je 7.500,-Kč. Rádi bychom zaregistrovali nový vzor ochranné známky logo FO-OP s korunkou bez textu. U takto registrovaného vzoru lze použít v rámci loga více alternativ textu dle aktuální situace.  

Úkol 24/2: Př. Vršecký porovná nabídkové ceny u více poskytovatelů registrace.

Úkol 24/3: Př. Pomikal zkontroluje grafickou správnost verze loga, které budeme chtít nově zaregistrovat. 

 • Vybavenost sekretariátu – vzhledem k počtu návštěvníků je třeba zajistit možnost sezení pro více osob.

Úkol 24/4: Př. Pomikal vybere židle resp. sedačky s vhodným designem. 

 • Informace o Červenobílých listech

Informoval př. Pomikal, seznámil s plánovanými články.

Nosným tématem bude článek o doktorech-zakladatelích Slavie. Dále bude publikováno:

 • Jelinek, 80 let 
 • Odbočky, sbírky
 • Návštěvy u nejstarších členů FO-OP
 • Nové odbočky 
 • Dopis pana Dlouhého 
 • Poděkování z USA
 • Slávistický večer
 • Informace z futsalu  
 • Zhodnocení jarní části ligy 
 • Informace z dalších oddílů SK Slavia
 • Jubilanti
 • Mimina 
 • Mozaika
 • Informace sekretariátu

Proběhla diskuse o zpoplatnění zveřejňovaných reklam v ČBL.

Bylo odsouhlaseno:

Cena za jednu stránku         5 tis. Kč

Cena za půl stránky            3 tis. Kč

Cena za čtvrtinu stránky      2 tis. Kč

 1. Informace o sociálních sítích FO-OP

Aktuality jsou průběžně zveřejňovány, hlavním přispěvatelem je př. Pomikal. Byla zmíněna skutečnost, že stránky právnických osob se na facebooku platí, lepší variantou je založit uzavřenou skupinu a dávat příspěvky v rámci ní. 

 1. Informace o činnosti odboček

Pandemie koronaviru postihla i aktivity odboček. Jednou z mála plánovaných akcí je v současnosti Veleňská pentle. Zatím je méně přihlášek, než je obvyklé. Také tradiční sponzoři jsou vzhledem k situaci zdrženliví.

Po diskusi byl hlasováním schválen finanční příspěvek na tuto akci ve výši 5 tis. Kč.

V návrhu akcí je večerní výstup na Říp za Středoevropským pohárem a jízda lodí plánovaná odbočkou ve Strakonicích.

 1. Různé
 • Př. Váňa informoval o v Praze připravovaném sochařském Festivalu m3; sochy budou rozmístěny ve Vršovicích (sídliště Vlasta). Polský sochař Paweł Althamer byl inspirován výrazným faktorem daného prostoru, fotbalovým klubem Slavia a s ním spojenou postavou bohyně Slavie;  plánuje vytvoření její sochy ve spolupráci se studenty UMPRUM (popř. AVU). Socha by měla být umístěna  v blízkosti stadionu Slavie. Návrh sochy posoudí komise, v níž své zástupce bude kromě klubu či hráčů mít Odbor přátel. Př. Váňa byl kurátory festivalu již dříve v této věci osloven.

Vytvořenou sochu bude po skončení konání festivalu (říjen 2020) mít možnost SK Slavia Praha – fotbal, a. s. odkoupit do svého vlastnictví a ponechat instalovanou v blízkosti stadionu.

 • Podezřelá distribuce lístků týkající se odbočky Nivnice je stará záležitost a nemá souvislost s distribucí lístků na derby se Spartou.
 • Př. Pomikal pomáhá řešit loga jednotlivých odboček. 

Příští zasedání výboru FO-OP bude upřesněno dle aktuální situace.

Zapsal dne 8. června 2020 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..