Zápis č. 27, ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odbor přátel, z. s. konaného dne 24. května 2021

v hotelu Slavia

Přítomni: Chmelík, Janáček, Krob, Smetana, Váňa, Veselý, Vlnas

Sekretariát: Vršecký

Kontrolní komise: Červenský, Krula, Vavřina

Omluveni: Jonáš, Moulis, Ocetník, Pomikal, Tomčišin 

 1. Schválení programu
  1. Program byl schválen všemi hlasy.
 2. Schválení zápisu
  1. Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.
 3. Informace z dění SK Slavia Praha, spolek
  • Př. Chmelík informoval o bodech projednávaných na zasedání představenstva SK Slavia Praha, spolek dne 17. 5. 2021. Zmínil:
   • Představení uchazeče o členství ve spolku Slavia Praha. Zástupci uchazeče představili svoji koncepci oddílu stolního tenisu.
   • Konání valné hromady spolku Slavia Praha 14. 6. 2021
   • Plnění podmínek členství ve spolku Slavia Praha jednotlivými sportovními oddíly.
   • Dluh společnosti CTI Servis 1,5 mil. Kč, za kterou stojí pan Bouček (nájemce hotelu Slavia). Proběhne schůzka a dle jejího výsledku budou následovat případné právní kroky k vymáhání dluhu.
   • Chod sportovního centra Eden.
   • Informace o sporu SK Slavia Praha – fotbal, a.s. vs. společnost Hochtief a.s. Dle výpovědi Ing. Lešky byla uzavřena dohoda o narovnání mezi vlastníkem stadionu a společností Hochtief a.s. v roce 2013, podle které by měly být veškeré závazky a pohledávky ze stavby multifunkční arény vyrovnány a Hochtief by tak neměl mít žádné pohledávky za vlastníkem stadionu. 
   • Provozní připravenost plaveckého stadionu.
   • Situaci okolo výstavby nové sportovní haly, cena projekčních prací by činila cca 4,7 mil. Kč. Bez úplné stavební dokumentace a stavebního povolení nelze žádat o dotaci. 
 4. Kontrola úkolů
  • Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.
   • Soupis věcí uložených v muzeu a archivu byl proveden, zbývá akceptace ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a vzájemné vyslovení souhlasu s dalším postupem dle schváleného scénáře.
   • Úkol probíhá – vytvořena pracovní skupina př. Jonáš, Ocetník, Janáček, která připraví závěrečné podklady pro konečný seznam. Práce začnou soupisem exponátů OP ve Slavia Museu, výchozím podkladem bude excelovská tabulka zpracovaná př. Jonášem.
  • Úkol 17/3: Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Smlouvu řeší právník a. s. v souvislosti se smlouvou mezi a. s. a Fanklubem.
   • Úkol probíhá – zatím žádný posun, současná smlouva je i nadále platná, zatím nebude nahrazena. Je třeba dojednat dodatek o pronájmu hřiště pro tým FO-OP. 
  • Úkol 22/3: Možné změny ve stanovách FO-OP, které by mohly být valnou hromadou schváleny, prodiskutují př. Ocetník a Chmelík. Doposud nebylo projednáno, týká se hlavně okruhů:
   • Statutární orgán, jednou z možností je zavedení funkce prokury.
   • Hlasovací model na valné hromadě FO-OP
   • Uvedení výše příspěvku
   • Pravidla pro nová loga používaná odbočkami
   • Úkol probíhá – bylo rozhodnuto zpracovat nový návrh stanov. Stav beze změny.
  • Úkol 23/2: Pracovní skupina bude dohlížet na postupnou implementaci dokumentů GDPR.
   • Úkol trvá, v současnosti působí sekretariát v omezeném provozu vzhledem k pandemii. 
  • Úkol 24/1: Redakční rada připraví návrh přehledu významných osob FO-OP.
   • Úkol průběžně plněn – Gratulace k jubileu se posílají, př. Vršecký bude zasílat informaci, kterým jubilantům bude posílat gratulaci (využití pro sociální sítě). Př. Vršecký zpracuje seznam významných osob z řad členů OP.
  • Úkol 25/2: V souvislosti s úkolem na postupnou implementaci dokumentů GDPR je třeba uzavřít smlouvy s osobami, které mají přístup k evidenčním datům FO-OP a definovat jejich přístupová práva.
   • Úkol probíhá, zatím projednáno ústně. Př. Ocetník připraví návrh smluv. Je třeba navrhnout a odsouhlasit výši případné odměny. Součástí by měla být dohoda o mlčenlivosti.
  • Úkol 25/3: Př. Vršecký učiní dotaz, zda logo používané v současnosti spolkem SK Slavia Praha je zcela odlišným logem od námi navrhovaného loga FO-OP k registraci.
   • Pozn.: Nově by registrovaným logem FO-OP mělo být logo používané v minulosti TJ Slavia Praha IPS (viz příloha č. 2 – logo), uvedený subjekt zanikl. V roce 1997 rovněž zanikla platnost jím registrované ochranné známky.
   • Úkol splněn. Byla potvrzena možnost použití a registrace loga.
  • Úkol 26/1: V souvislosti s registrací nového vzoru ochranné známky logo FO-OP s korunkou př. Ocetník a Jonáš navrhnou počet potřebných tříd pro nově registrovaný vzor.
   • Úkol splněn.
  • Úkol 26/2: Byla ustanovena pracovní skupina ve složení př. Janáček, Ocetník a Váňa, která zajistí tubusy na diplom, případně medaile a text na diplom.
   • Úkol trvá
  • Úkol 26/3: Př. Vršecký zjistí podmínky pro konání VH v hotelu IRIS.
   • Úkol zrušen, bude řešeno po stanovení přesného data a místa konání VH na podzim 2021.
  • Úkol 26/4: Př. Ocetník zjistí cenu vývoje nové verze softwarového zabezpečení. Zároveň zajistí i nákup odpovídajícího hardware pro sekretariát FO-OP. 
   • Úkol splněn.
  • Úkol 27/1: V souvislosti s úkolem 17/3 tj. smlouvou o spolupráci mezi SK Slavia Praha – fotbal a.s. a FO-OP je třeba řešit smlouvu o pronájmu nových prostor pro sekretariát FO-OP v hotelu Slavia, kde výše pronájmu dvou místností byla stanovena na 14 tis. Kč/měsíc, což pro FO-OP není akceptovatelné. Původní ústní dohoda byla, že polovina částky za pronájem bude hrazena SK Slavia Praha – fotbal a.s. Smlouva o spolupráci by měla být dořešena do 31. 8. 2021, př. Janáček a Ocetník jsou pověření jednáním. Na příští jednání výboru FO-OP by měl být pozván zástupce SK Slavia Praha – fotbal a.s., který má kompetenci zmíněné téma řešit.
 5. Informace předsedy
  • Př. Janáček zmínil sportovní úspěchy A týmu fotbalistů SK Slavia Praha – fotbal a.s.
  • V sobotu 5. 6. 2021 je plánován výstup na Říp. V současné situaci nelze realizovat hromadný výstup, slávisté mohou dorazit individuálně. Na vrcholku bude v čase od 13:00 do 15:00 vystaven mistrovský pohár.
  • Podpůrná akce pro Petra Jandu – připojíme se s finanční pomocí, pokud se zapojí i Slavia.
  • Okolo permanentních vstupenek na sezonu 2021/2022 panuje nejistota, Slavia zatím neoznámila jejich možný prodej.
  • Valná hromada FO-OP – vhodným termínem pro pořádání VH by byla reprezentační přestávka v říjnu 2021. VH bude volební, je třeba připravit seznam kandidátů do výboru i kontrolní komise. Př. Janáček v této souvislosti oznámil značné pracovní vytížení, které ho může v příštím volebním období limitovat a vést k rozhodnutí nekandidovat na předsedu FO-OP. Rovněž př. Krob oznámil možnost nekandidovat, v tomto případě do výboru FO-OP.
  • Př. Krob oslavil padesátiny. 
   • Při této příležitosti přítomní členové výboru FO-OP a kontrolní komise př. Krobovi popřáli a předali mimo jiné Čestné uznání za jeho práci pro FO-OP, která jak věříme, nekončí. 
 6. Informace hospodáře
  • Vzhledem k nepřítomnosti hospodáře př. Ocetníka byla pouze oznámena celková částka disponibilních finančních prostředků FO-OP.
 7. Informace zástupce kontrolní komise
  • Kontrolní komise neřešila žádný podnět.
 8. Informace sekretáře
  • Informoval př. Vršecký:
   • V pondělí 14. 6. 2021 proběhne valná hromada spolku Slavia Praha.
   • Úkol 27/2: Př. Vršecký zajistí účast 15 delegátů FO-OP, zpravidla členů výboru a kontrolní komise. V případě neúčasti některého z nich zajistí náhradníka.
   • Byly pořízeny vjezdové karty do areálu Slavie pro členy výboru a kontrolní komise. Je třeba vyřešit vjezdovou kartu pro nového člena kontrolní komise, místo př. Havlíčka je jím př. Červenský.
   • V současné situaci byly pro členy FO-OP v jarní části sezóny zajišťovány vstupenky na jméno s podmínkou negativního testu na covid – 19. Vstupenky byly zajišťovány i pro členy mimopražských odboček.
   • Nájemné pro kancelář FO-OP činí více jak 14 tis. Kč za měsíc. Probíhají jednání o dotaci poloviny částky ze strany SK Slavia Praha – fotbal a. s. Zatím není jasné, jakou formou by finanční pomoc měla být realizována. FO-OP doposud nájemné spolku Slavia Praha nehradil.
   • Došlo ke škodní události. Uklízečka zavinila při úklidu rozbití broušeného skleněného poháru ve značné hodnotě.
   • Úkol 27/3: Př. Vršecký zjistí možnost úhrady ze strany spolku Slavia Praha. Škoda byla zaviněna zaměstnankyní spolku.
   • Aktuálně evidujeme 141 odboček a aktivních 4.662 členů po vyloučení členů dlužících členský příspěvek za rok 2020. 
 9. Informace o Červenobílých listech
  • Informoval př. Váňa: Zimní ČBL byly vytištěny a rozesílány. Hlavním tématem je rozhovor s Jiřím Vrbou, který v 60. letech minulého století vrátil Slavii její jméno. V chystaném čísle 1/2021 bude rozhovor s emeritním předsedou pokračovat vzpomínkami na unikátní cestu slávistických fotbalistů kolem světa.
 10. Informace o sociálních sítích FO-OP
  • Na sociálních sítích bude zveřejněna upoutávka na výstup na horu Říp.
 11. Informace o činnosti odboček
  • Činnost odboček je v době epidemie omezena. Kromě výstupu na Říp je v plánu akce odbočky Příbram, splouvání řeky Lužnice.
 12. Různé
  • Př. Chmelík zmínil nesouhlas Fanklubu s požadovanou finanční částkou za používání portálu FO-OP. Požadovaná částka je z pohledu FO-OP zcela adekvátní. S Fanklubem jedná př. Ocetník. Dle obdržené mailové korespondence proběhnou ve Fanklubu volby nového výboru, který by měl o ceně dále jednat.  

Termín a místo příštího zasedání výboru FO-OP bude oznámeno dle aktuální situace, jednání by mělo proběhnout ještě před prázdninami. 

Zapsal dne 24. května 2021 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..