Zápis č. 8

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 27. ledna 2014 ve Fanshopu Slavie v Edenu.

Přítomni:                    Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Smetana,Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:      Janáček, Vavřina

Sekretariát:                           Vršecký

Omluveni:                  Moulis, Horáček

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. 2.      Schválení zápisu č. 7 ze zasedání výboru 20. 12. 2013

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 3.      Kontrola úkolů

Instalace zvonku na chodbě k sekretariátu OP – zvonek zatím instalován nebude, vypouštíme ze sledování, pokud dojde ke změně, opět zařadíme do sledování plnění úkolů.

Sleva při nájmu šaten pro rekreační tým FO-OP – zatím nelze dojednat, vyčkáme, zda se situace nezmění, poté by bylo možné jednání znovu otevřít. Úkol bude příležitostně sledován.

Úkol 4/1 – Informace o možných slevách a volných vstupenkách pro členy FO-OP. Byla zveřejněna v ČBL i na internetových stránkách FO-OP. Úkol splněn.

Úkol 5/4 – Zajištění koordinace činností směřujících k získání finančních prostředků pro Setkání slávistů. Plnění probíhá, u Městského úřadu Praha 10 byla podána žádost o účelovou dotaci na aktivity v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času.

Úkol 5/6 – Získání stanoviska fotbalové Slavie v souvislosti s podmínkami FK Borac Banja Luka pro zapůjčení Středoevropského poháru.  Situace nezměněna, Slavia v tuto chvílo pravděpodobně nemá zájem o sehrání přátelského utkání v Banja Luce. Situaci budeme i nadále sledovat a aktivně napomáhat hledání uspokojivého řešení.

Úkol 6/1 – Úvodní verzi dotazníku na odbočky s komentářem připraví př. Dobiáš a poskytne k připomínkám. Úkol splněn.

Úkol 6/2 – Předseda př. Krob bude garantem zpracování a podání žádosti o účelovou dotaci v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času. Žádost o grant bylo třeba podat do 2. prosince 2013. Úkol splněn.

Úkol 6/3 – Sekretariát poskytne př. Dobiášovi příslušné podklady pro sledování jubilantů. Úkol splněn.

Úkol 6/4 – Sekretariát zjistí možnosti zajištění divadelního představení či podobných aktivit (např. akce ve Slovanském domě), které by se staly součástí oslav 50. výročí vzniku Odboru přátel a kterých by se mohli zúčastnit i členové v odbočkách. Úkol splněn, bylo zakoupeno představení Klapzubova jedenáctka v divadle Minor.

Úkol 6/5 – Redakční rada rozhodne o realizaci akce křest ČBL, zda ano či ne. Křest proběhl, úkol splněn.

Úkol 6/6 – Redakční rada webu FO-OP zajistí zřízení rubriky „Nový slávista“, kde by se představovali mladí nedávno narození slávisté. Rubrika bude zřízena v rámci reorganizace celého webu FO-OP. Celkový návrh struktury rubrik zatím nebyl projednáván. Úkol trvá.

Úkol 7/1 – Sekretář př. Vršecký zajistí rezervaci představení Klapzubova jedenáctka. Úkol splněn (viz úkol 6/4).

Úkol 7/2 – Prohlédnutí stavu standarty, která byla poničena na setkání ve Šternberku a zjištění ceny případné renovace zajistí sekretář př. Vršecký. Standarta je uložena ve skladu (archivu) fotbalové Slavie, od kterého v současnosti nemáme klíče. Úkol trvá.

Úkol 7/3 – Př. Havlíček zjistí, zda nelze uplatnit pojistnou událost na poškození standarty. Nelze. Úkol splněn.

Úkol 7/4 – Redakční rada ČBL zpracuje harmonogram postupu prací pro příští vydání ČBL. Tematický návrh je hotov. Úkol splněn, postup prací bude nadále sledován.

Úkol 7/5 –  Posouzení rentability vydání pamětních mincí či medailí u příležitosti 50. výročí vzniku Odboru přátel. Náklady se zdají být vysoké (v případě mincí extrémně), ale přesto př. Pomikal zkusí udělat jednoduchý grafický návrh. Úkol trvá.

 1. 4.      Informace předsedy FO-OP

Předseda př. Krob poděkoval všem, kteří se podíleli na vydání ČBL a jejich následném křtu. Př. Krob byl mile překvapen počtem účastníků, diskusí i pochvalnou odezvou mezi účastníky.

Proběhla výjezdní zasedání Univerzity Slavie v Rožďalovicích, Brandýse n. O. a Klatovech. Hned 1. února zavítá Univerzita do Veleně. Bylo by vhodné, aby se výjezdů zúčastňovali i hráči Slavie, ale v právě probíhajícím přípravném období nebyla hráčům účast ze strany Slavie umožněna. Problém je i účast internacionálů.

V souvislosti se zájmem o zmapová aktivit odboček byl připraven dopis odbočkám  s příslušným dotazníkem. Dopis spolu s  otázkami zatím nebyl odeslán. Této skutečnosti se dá nyní využít ke změně dikce dopisu ve smyslu   primárního oznámení o zajištění exkluzívního divadelního představení v rámci jubilejních oslav založení FO-OP včetně sdělení souvisejících organizačních informací a výzvy k nahlášení počtu účastníků. Na toto oznámení lze navázat otázky, jak si odbočky představují spolupráci s výborem a sekretariátem FO-OP (např. představa o otevírací době sekretariátu nebo způsobu komunikace, intenzita zájmu o účast zástupců fotbalové Slavie a FO-OP na jejich besedách apod.)

Úkol 8/1: Př. Váňa připraví text dopisu na odbočky, př. Pomikal zároveň navrhne grafickou formu pozvánky na divadelní představení.

Co se týká účasti internacionálů na akcích odboček, setkáváme se často s neochotou. Je otázkou, zda by s účastí pomohla určitá finanční kompenzace pro účastníky z řad internacionálů.

O tématu účasti internacionálů proběhla diskuse. Pokud by se poskytly finanční prostředky z rozpočtu FO-OP, musel by se zohlednit význam akce i pozvané osobnosti. Finanční prostředky by však byly k dispozici pouze pro akce pořádané odbočkami bez právní subjektivity, které platí své členské příspěvky v plné výši a předplácejí si tak služby z centra. Výbor odsouhlasil principy poskytnutí finanční kompenzace pro účastníky z řad internacionálů. Pokud budou dostupné finanční zdroje z rozpočtu FO-OP, byla by finanční kompenzace poskytována na akcích pořádaných odbočkami bez právní subjektivity a její výše by se odvíjela od důležitosti a rozsahu akce či významu pozvané osobnosti.

Proběhla diskuse o divadelním představení Klapzubova jedenáctka, které proběhne v pátek 11. dubna v divadle Minor. Výbor FO-OP potvrdil cenu 350,-Kč za jeden lístek, tak aby se uhradila cena představení i pronájem divadelního klubu pro následné posezení. Občerstvení by mělo být zajištěno ve formě piva, vína i nealko nápojů. Je třeba počítat s určitým počtem lístků pro V.I.P. osoby. Předběžně schválena rezervace 25 vstupenek. Návštěvníci představení by měli dostat malý dárek z nabídky Fanshopu Slavie. Bude zváženo vytištění speciální obálky programu. Následně byly diskutovány možnosti pozvání hostů z řad známých osobností, a to včetně patrona akce. Rozhodnutí o pozvánce konkrétní osobě nebylo zatím učiněno.

 1. 5.      Informace sekretáře FO-OP

Sekretář př. Vršecký informoval o stavu finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Obdrželi jsme příspěvek na mládež od SK Slavia Praha.

Je třeba poslat návrhy do ankety o nejlepšího sportovce a sportovkyni SK Slavia Praha za rok 2013, kteří budou vyhlášeni na VH SK. Proběhla diskuse, výbor FO-OP navrhuje hokejistu Hertla a pozemní hokejistku Mejzlíkovou. Dále je potřeba zpracovat článek do ročenky.

Úkol 8/2: Př. Dobiáš zpracuje článek do ročenky SK Slavia Praha za fotbalový oddíl.

Byla podána informace o možnosti levného získání moderního nábytku z instituce Národní vzdělávací fond, o.p.s. pro sekretariát FO-OP. Tuto možnost projednala manželka př. Váni, nábytek lze získat za symbolickou cenu 1.000,-Kč. Zároveň byla diskutována možnost současně se stěhováním nábytku sekretariát vymalovat a položit nový koberec, to vše za cenu do 10.000 Kč.

Výbor FO-OP vyslovil se všemi navrženými možnostmi souhlas.

Úkol 8/3: Sekretář př. Vršecký zajistí stěhování nábytku. Vymalování, položení koberce a termín realizace dojedná s doporučenou firmou.

Sekretář informoval o ztrátě přístupu do archivu (skladu) v majetku SK Slavia Praha, a.s., kde má FO-OP uloženy poháry, kroniky a další archiválie týkající se historie Slavie i Odboru přátel.

Úkol 8/4: Př. Krob učiní zdvořilý dotaz na představitele a.s. a zkusí dohodnout způsob přístupu do archivu pro pracovníky sekretariátu FO-OP.

Proběhla obecná diskuse o patronech z řad známých osobností pro pořádané akce FO-OP ( divadelní představení či Setkání odboček). Konkrétní rozhodnutí nebylo učiněno.

Př. Vršecký opět připomněl turnaj mládeže v kopané na atletickém stadionu Slavie, který by měl být pořádán pod jménem Odboru přátel v termínu 7. – 8. června 2014.

 1. 6.      Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhly tyto akce:

 • 27. 12. Výroční valná hromada (dále jen „VH“) v Brandýse n. O., která byla volební. Byl zvolen nový výbor, předsedou odbočky se stal př. J. Beneš. Akce byla spojena s výjezdním zasedáním Univerzity Slavia na téma Pepi Bican.
 • Vánoční pochod Prokopskou štolou v Příbrami
 • Silvestrovská vycházka v Brandýse n. O.
 • 24. 1. Univerzita v Klatovech na téma Pepi Bican

Chystá se:

 • 1.2. Výroční VH ve Veleni spojená s Univerzitou Slavia.
 • 1.2. Výroční VH v Mníšku pod Brdy
 • 7.2. Univerzita Slavia v Brandýse n. O. na téma Boris Korbel ve Slavii (Zápotocký), 50 let OP (Dobiáš)
 • 8.2. Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu v Nečíni.
 • 15.2. Fotbalový turnaj st. žáků v Chomutově
 • Přelom února a března Univerzita v Rožďalovicích na téma Bican
 • Březen –beseda se Standou Vlčkem v Kolíně
 • 29.3. Bowling v Kutné Hoře – pořádá kolínská odbočka.

Vznikly nové odbočky:

 • Chotělice
 • Vlajkonoši 1965

Připravuje se ustavení odbočky Blatná.

Př. Dobiáš dále informoval o výročí klubu Vojvodina Novi Sad, který bude 6. března 2014 slavit 100 let od svého založení. Př. Dobiáš sestavil blahopřání v srbštině a zveřejnil připomínku tohoto výročí na webu FO-OP.

V roce 2014 budeme vzpomínat:

 • 130 let od narození Jana Koška
 • 110 let od narození Františka Pláničky a Ladislava Ženíška
 1. 7.      Webové stránky FO-OP

Z důvodu potřeby přednostního zajištění vydání a prezentace ČBL zatím nebyla zpracována nová verze webových stránek.

Úkol 8/5: Členové redakční rady navrhnou základní strukturu rubrik.

 1. 8.      Červenobílé listy

Dochází ke změně v obsazení redakční rady ČBL. Místo př. Chmelíka, který se bude věnovat webu FO‑OP, byl do redakční rady ČBL navržen př. Vavřina, který má rozsáhlé zkušenosti s vydáváním Zpravodaje v devadesátých letech minulého století.

Výbor FO-OP vyslovil s navrženými změnami souhlas.

 1. 9.      Různé

Byl diskutován materiál ‚Aktivity v roce 2014‘.

 • Výjezdy na odbočky
 • Historická tramvaj na utkání s Bohemians
 • Tour de Slavia – zřejmě v termínu 1. 5. nebo 8. 5., kdy již bude odpovídající počasí.

Př. Váňa představil  o námět na „společensko-propagační“ hru ‚Infiltrace‘ spočívající v subverzívním zanechávání pivního tácku se slávistickou tématikou ve stojánku s běžnými pivními tácky v restauračních zařízení. Při zanechání tácku je třeba rozhodně pořídit fotodokumentaci podle přesného návodu. Dal ke zvážení, jakým způsobem hru uchopit (prosté vyhlášení na webu FO-OP, popř. zapojení sociálních sítí).

Př. Vršecký navrhl automatické posílání listinnou formou blahopřání k narozeninám členům FO-OP, kteří dosáhli věku 90 let. Návrh byl výborem odsouhlasen.

Byla doporučena návštěva Standy Procházky, které by se mohl zúčastnit př. Majk nebo Luža. Podrobnosti nebyly dohodnuty. Téma se projedná na příštím zasedání výboru.

Úkol 8/6: Na příštím zasedání projednat podrobnosti návštěvy př. Standy Procházky.

Příští zasedání výboru FO-OP se uskuteční 24. února 2014 od 18:00 hod. Místo bude oznámeno.

Zapsal dne 27. ledna 2014 Jan Chmelík.